Logo UAB
2020/2021

Traducció inversa especialitzada (castellà-anglès)

Codi: 101310 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Fiona Megan Kelso
Correu electrònic:
FionaMegan.Kelso@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Cal un nivell de llengua castellana nadiu o quasi nadiu per cursar aquesta assignatura i un nivell molt alt d'anglès

Equip docent

Deborah Jane Rolph Rolph
Laura Claire Trainor

Prerequisits

En iniciar l’assignatura cal que l'alumnat sigui capaç de:

 

 • Demostrar que coneix les estratègies i les tècniques de la traducció envers la llengua estrangera
 • Aplicar aquests coneixements per traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa no especialitzada
 • Reunir i interpretar dades relatives als problemes propis de la traducció inversa i emetre judicis sobre les decisions adoptades
 • Utilitzar les eines tecnològiques i de documentació per a la traducció inversa

Aquesta assignatura requereix un nivell de castellà nadiu o quasi nadiu i un molt bon nivell d'anglès (per exemple el nivell B2 de la MECR)

Objectius

Contextualització

La funció de l’assignatura es desenvolupar la capacitat d’elaborar traduccions de textos especialitzats cap a la llengua estrangera que siguin acceptables en el mercat laboral.

 

Objectius

En acabar l’assignatura l’estudiant serà capaç de:

-          Demostrar que coneix les estratègies i tècniques de la traducció especialitzada cap a la llengua estrangera

-          Aplicar aquests coneixements per traduir textos propis del mercat laboral de la traducció inversa especialitzada

-          Reunir i interpretar dades relatives als problemes propis a la traducció inversa especialitzada i emetre judicis sobre les decisions adoptades

-          Utilitzar les eines tecnològiques i de documentació per a la traducció inversa especialitzada

Competències

 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos terminològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció.
 4. Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos terminològics per resoldre problemes de traducció.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció inversa de textos escrits no especialitzats de diversos tipus i de textos especialitzats dirigits a un públic no especialitzat.
 9. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 10. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció audiovisual i de localització.
 11. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts adequats al context i amb correcció lingüística.
 12. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 13. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents.
 14. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 15. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar la solució traductora que convingui en cada cas.
 16. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció.

Continguts

 • Principis metodològics que regeixen la pràctica de a traducció inversa especialitzada.
 • Problemes, tècniques i estratègies fonamentals de la traducció inversa especialitzada.
 • La resolució de problemes de traducció de gèneres especialitzats: mèdics, comercials, administratius, jurídics, econòmics, tècnics, científics.
 • Us d’eines tecnològiques i de documentació avançada per la traducció inversa especialitzada.

Metodologia

S’utilitza una metodologia activa amb activitats de diversos tipus.

Metodologies possibles:

 • Realització de tasques de traducció
 • Realització de projectes de traducció
 • Resolució d’exercicis
 • Presentacions de treballs individuals/en grup
 • Debats (presencials o en fòrums)
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu

 

Les activitats didàctiques s’organitzen en tres blocs, segons el grau de autonomia requerit de l’estudiant:

- Activitats dirigides: respon a una programació horària predeterminada i requereix la direcció presencial d’un professor.

- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual d’un professor.

- Activitats autònomes: l’estudiant s’organitza el temps i l’esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

 

A l’apartat 10 de la guia docent que es facilitarà a l'alumnat al començament de curs es concreten la metodologia docent i les activitats formatives utilitzades per la professora.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Realització d'activitats de traducció 25 1
Resolució d'exercicis 20 0,8
Tipus: Supervisades      
Debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció 5 0,2
Preparació de la carpeta de l'estudiant; preparació de traduccions i treballs 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 15 0,6
Preparació de traduccions i treballs 40 1,6
Preparació d'exercicis 27,5 1,1

Avaluació

S'utilitza avaluació continuada. L'alumnat ha de lliurar evidències d'aprenentatge en format de tasques i proves.

 

Activitats possible d'avaluació:

 • Execució de treballs reals o simulats de traducció, o tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.
 • Realización de proyectos de traducción.
 • Informes / fòrums sobre traduccions o sobre tasques relacionades amb aspectes rellevants de la traducció.
 • Diaris/fitxes/informes reflexius sobre el procès d'aprenentatge o sobre el procès d'elaboració de les traduccions.
 • Carpeta d'estudiant (Portafolis).

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a  títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

 

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment derecuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

 

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis relacionats amb aspectes rellevants de la traducció i tasques de traducció 20% 2 0,08 2, 6
Presentació a classe 20% 0,25 0,01 8, 9, 15, 16
Traduccions i projectes de traducció: Traducció 1 20% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Traduccions i projectes de traducció: Traducció 2 20% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Traduccions i projectes de traducció: Traducció 3 20% 1,75 0,07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Referències:

-      Alcaraz, E. & Brian Hughes (2002) Legal Translation Explained. Manchester UK & Northampton MA: St. Jerome Publishing.

-      Alcaraz Varó. E. (2000) El inglés jurídico. Textos y documentos. Barcelona: Ariel Derecho.

–      Bowker, L. and Pearson, J. (2002). Working with Specialized Language: A Practical Guide to Using Corpora. London/New York: Routledge.

–      Corpas Pastor, G. (2004). “Localización de recursos y compilación de corpus vía Internet: aplicaciones para la didáctica de la traducción médica especializada“. A García Yebra, V. i Gonzalo García, C. (eds.). 2004. Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. (Colección Instrumenta Bibliologica). Madrid: Arco/Libros. pp. 223-506.

-      Hervey, S., Ian Higgins & Louise M. Hayward (1995) Thinking Spanish Translation. A Course in Translation Method: Spanish to English. London/New York: Routledge.

–      Johns, T. (2000). Tim John’s Kibbitzershttp://lexically.net/TimJohns/index.html >

-       Maglie, R. (2009) Understanding the Language of Medicine. Rome:Aracne.

–      Pearson, J. (2000) “Surfing the Internet: Teaching students to choose their texts wisely”. In Burnard, L. and T. McEnery (eds.) Rethinking Language Pedagogy from a Corpus Perspective: papers from the third international conference on teaching and language corpora, Hamburg: Peter Lang, pp. 235-239.

–      Wilkinson, M. (2005a). "Using a Specialized Corpus to Improve Translation Quality". Translation Journal, 9(3). < http://translationjournal.net/journal//33corpus.htm >

–      Wilkinson, M. (2005b). "Discovering Translation Equivalents in a Tourism Corpus by Means of Fuzzy Searching". Translation Journal, 9(4). < http://translationjournal.net/journal//34corpus.htm >

–      Wilkinson, M. (2006). "Compiling Corpora for Use as Translation Resources". Translation Journal, Volume 10, No 1. < http://translationjournal.net/journal//35corpus.htm >

–      Wilkinson, M. (2010). "Quick corpora compiling”. Translation Journal, 14(3). < http://translationjournal.net/journal//53corpus.htm >

 

Recursos en línia:

-          Acronymfinder < http://www.acronymfinder.com/ >

-          Cercaterm < http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm >

-          IATE < http://iate.europa.eu >

-          Pubmed < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed >

-       Medline Plus < https://medlineplus.gov/spanish >

-       Investopedia < http://www.investopedia.com/ 

 

 

Programari:

-       Antconc < http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html >

-       WordSmith Tools < http://lexically.net/wordsmith/index.html >

 -      Sketch Engine <https://www.sketchengine.eu/>

 

Altres recursos seràn indicats durant el curs.