Logo UAB
2020/2021

Sociologia i psicologia del turisme

Codi: 101226 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Karen Rodríguez Quipusco
Correu electrònic:
Karen.Rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

tutories també en aquesta llengua

Prerequisits

L'assignatura es desenvolupa sota aportacions de diverses fonts de les ciències socials i humanes, és per això que, es demana lectura contínua d'articles acadèmics, llibres, estudis, revistes i notícies

Objectius

 • Argumentar de manera crítica i reflexiva els trets que envolten l'evolució del turisme a escala global i local. 
 • Detectar els factors d'àmbit social i cultural que impliqui el turisme. 
 • Conèixer l'aportació de les ciències socials i humanes per desenvolupar context crític a la comprensió de les vessants de l'activitat turística del segle XXI. 
 • Observar, analitzar i adoptar una visió holística sobre els models interpretatius del turisme. 
 • Comprendre les característiques i les motivacions de l'ésser humà com a consumidor turístic.

 

Competències

 • Definir i aplicar els objectius, les estratègies i les polítiques comercials en les empreses i entitats turístiques.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i espais turístics, així com els seus instruments i funcionament.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les estratègies de comunicació i de màrqueting a les organitzacions públiques i privades del turisme i a les entitats públiques de promoció.
 2. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Identificar els instruments relacionats amb la comercialització i la promoció de productes, empreses i territoris.
 5. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 6. Prendre decisions en contextos d'incertesa i ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mitjà i llarg terminis.
 7. Treball en grup.

Continguts

 

PRIMERA PART: El turisme com a ciència social i humana

Tema 1: Psicologia i sociologia en l'esfera de l'oci i del turisme.

Tema 2: Els àmbits d'altres disciplines que aporten coneixement al turisme

 

SEGONA PART: Sociologia del turisme

Tema 3: Nocions d'investigació social aplicada al turisme

Tema 4: Aportacions històriques durant l'evolució del viatge i la concepció del turisme

Tema 5: Perspectiva sociològica aplicada a la teoria del turisme durant la Modernitat i Post Modernitat

Tema 6: El turisme com a fenomen transversal davant els reptes del present

 

TERCERA PART: Psicologia social del turisme.

Tema 7: La motivació humana i el consum turístic en la construcció del perfil psicosocial del turista

Tema 8: Tendències en el comportament del turisme

 

Metodologia

Des del punt de vista metodològic, l'assignatura funcionarà en base als següents criteris:

1. Criteri de l'estudi teòric de l'assignatura: que es concreta en exposicions a les classes presencials, en la forma magistral.

2. Criteri dels casos i de les activitats pràctiques dins i fora de l'aula, en termes de resolució de problemes, de comprensió de situacions a partir d'articles i textos de llibres, exposicions concretes sobre una notícia.

3. Criteri de realització de treballs individuals o en grup, prèviament acotats dins l'àmbit de l'assignatura i que seran seguits mitjançant la tutoria i exposats posteriorment.

4. Criteri de les tutories, presencial i per correu, com a factor complementari i de consulta i ajuda a l'alumne en les qüestions teòriques i pràctiques proposades.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 25 1 2, 4
Debats i solució de casos pràctics 15 0,6 1, 3, 6
Tipus: Supervisades      
Tutoria 5 0,2 3, 4
Tipus: Autònomes      
Elaboración de treballs individual i en grup 15 0,6 1, 4, 7
Estudi 50 2 1, 3, 6
Presentació pública de treballs 5 0,2 2, 4, 5, 7

Avaluació

El sistema d'avaluació utilitzat és continu i consta de quatre apartats:


- Primer apartat: continguts de matèria teòrica subjecte a avaluació mitjançant examen parcial: 50% de l'avaluació.
- Segon apartat: 30% de l'avaluació destinat a l'avaluació del treball realitzat individualment (opinió crítica d'acrticles i revistes) o en grup (investigació d'un perfil psicosocial), i que correspon a les hores dedicades per l'alumne fora de classes.
- Tercer apartat: 15% de l'avaluació destinada a la valoració dels exercicis pràctics realitzats a l'aula (activitats dirigides presencials).
- Quart apartat: 5% corresponent a l’assistència i participació.

Nota important:

- L'estudiant haurà d'aprovar tots els apartats amb un mínim de 5.
- El plagi parcial o total suposarà la no-acreditació de tota l’assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació 5% 5 0,2 3, 5, 6
Casos pràctics 15% 20 0,8 4, 6
Examen final 50% 2 0,08 1, 3, 4
Treball individual i grupal 30% 8 0,32 1, 2, 3, 7

Bibliografia

 1. Bibliografia bàsica:

 • Amat, P i Ramón, F. (2004). Curso de sociología del turismo y del ocioValencia. Ed. Tirant lo Blanc. (Temas 4 y 7). 
 • Dean MacCannell (1999) The tourist. A new theory of leisure class. U.S. University of California.
 • De Borja Solé, L. (2002). El Consumidor Turístico. Editorial ESIC. Madrid. 
 • Didier, U, J. (2002). El idiota que viaja. Francia. Ed. Petite Bibliothèque Payot. 
 • Diputación de Barcelona. (2017). Análisis de la evolución del turismo de Barcelona.
 • Mazón, T. (2001). Sociología del turismo. Madrid. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. (Temas 1,2, 3 y 4). 
 • Myers, D (2005). Social Psychology. London. McGraw-Hill.
 • Smith, V. (1995). Hosts and Guests. The anthropology of Tourism. University of Pennsylvania.
 • Urry John i Larsen, J. (2011). The tourist gaze 3.0. London. Sage

2. Bibliografia complementària:

 • Babbie, Earl (2000). Fundamentos de la investigación social. México. International Thomson.
 • Ballester, Patrice (2018). Barcelona and Mass Tourism: Tourismophobia and Coexistence. Barcelona.
 • Durán, Alberto (2004). Sociología del consumo. Madrid. Universidad Rey Juan Carlos.
 • European Parliament (2019). Overtourism: impact and possible policy responses. TRAN Political Department.
 • Hajibaba, H; Gretzel, U; Leisch, F; Dolnicar, S. (2015). Crisis-resistant tourists. Annals of Tourism Research 53, 46-60. 
 • Hernández, Carlos (2018). 'Turismo:¿Truco o trato?. Políticas públicas y urbanas para el turismo de masas.  Fundación Arquia. Madrid
 • Instituto Universitario de Investigaciones turísticas (2018). Comportamiento del turismo nacional y crecimiento en EspañaMálaga. Universidad de Alicante.
 • Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas(2018). El auge de la turismofobia ¿hipótesis de investigación o ruido ideológico?. Universidad de Alicante.
 • King, Gary (2000). El Diseño de la investigación social: la inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid. Ed. Alianza.
 • Magazine of Tourism Analysis (2018). The epistemological structure of mobilities Tourism, touring and the days of terrorism. Buenos Aires. OJS
 • Murray, I (2015). Capitalismo y Turismo en España. Del ‘milagro económico a la gran crisis’. Islas Baleares. AlbaSud.