Logo UAB
2020/2021

Primera llengua estrangera II, francès

Codi: 101183 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura de la Paz Vigo
Correu electrònic:
Laura.DeLaPaz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mercè Oliva Bartolomé
Genevieve Roubira

Prerequisits

No s’escau però es recomana haver assolit el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Objectius

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que al final d’aquest segon curs ha de ser capaç de fer el següent:

1. Utilitzar el francès com a llengua vehicular a classe.
2. Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d’interacció social.
3. Tenir interioritzat el sistema rítmic i l’entonació del francès.
4. Llegir textos de llenguatge especialitzat (turisme).
5. Comprendre missatges orals breus (notícies, anuncis, missatges telefònics) procedents d’interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida professional. Copiar al dictat missatges telefònics i respondre adequadament aquests missatges. Transmetre aquesta informació.
6. Seleccionar informació pertinent d’un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats.
7. Descriure persones, llocs i coses i, si escau, escollir el més convenient.
8. Emplenar formularis i impresos en què es demani informació personal i valoracions sobre serveis.
9. Mantenir una conversa relacionada amb situacions d’interacció social professional i amb temes d’interès més personal.
10. Proposar, convidar i aconsellar en situacions de la vida quotidiana tant de l’entorn personal com de l’entorn professional.
11. Redactar textos senzills de la vida quotidiana i informes professionals.
12. Narrar fets relacionats amb l’experiència personal.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades a continuació tenen funcions lingüístiques generals i també específiques dins el camp del turisme.

a) Funció socialitzadora
* Acomiadar-se.
* Usar fórmules habituals de cortesia (per interessar-se per algú, per oferir-se a fer alguna cosa, etc).
* Demanar disculpes.
* Formular i respondre una invitació.
* Iniciar i mantenir una conversa telefònica.

b) Funció informativa
* Demanar i donar informació sobre objectes, persones, llocs.
* Demanar i donar la informació necessària sobre un producte.
* Expressar ignorància o coneixement d’un fet.
* Transmetre informació procedent d’altres persones.
* Demanar i donar informació sobre l’estat de salut i d’ànim d’algú.

c) Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)
* Expressar obligació.
* Expressar desig i preferència.
* Expressar necessitat o interès.

d) Funció valorativa
* Demanar i manifestar opinions i impressions sobre fets, persones o coses.
* Mostrar acord o desacord amb algú o amb alguna idea.
* Expressar aprovació o desaprovació.
e) Funció inductiva
* Expressar la necessitat, l’obligació o l’interès de fer alguna cosa.
* Demanar, donar i denegar el permís per fer alguna cosa.
* Demanar i donar instruccions.
* Demanar a algú que faci alguna cosa.
* Aconsellar, prevenir, advertir.
* Proposar una activitat.

f) Funció metalingüística
* Demanar i donar la traducció d’una paraula o expressió.
* Fer aclariments sobre el significat d’una paraula o expressió.

Continguts gramaticals

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:
1. Consolidació del present d’indicatiu.
2. Consolidació dels adjectius possessius.
3. Els comparatius (introducció).
4. Ampliació i consolidació de la flexió de gènere i de nombre en noms i adjectius. Posició dels adjectius dins la frase.
5. Consolidació i ampliació de les preposicions espacials i temporals.
6. L’imperfet: conjugació i usos (impressions).
7. El passé composé: conjugació i usos.
8. Expressions temporals: quand, il y a, depuis .
9. Futur i futur pròxim.
10. L’imperatiu.
11. Perífrasi d’obligació: falloir, devoir (+ infinitif).
12. Els pronoms adverbials: y, en.
13. Els pronoms personals de complement directe i indirecte.
14. Consolidació dels pronoms reflexius i tònics.
15. El condicional (ús restringit).
16. Els pronoms relatius: qui, que, où.

Continguts lèxics

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer, anomenar, recordar, explicar i escollir el terme adequat, i utilitzar-lo en la situació comunicativa que el requereixi. Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents: 
1. Paisatge, descripció geogràfica, patrimoni artístic i cultural. 
2. Activitats de lleure i esportives.
3. Viatges: mitjans de transport, allotjament, restauració (gastronomia), souvenirs i compres, règims alimentaris, tipus d’organització.
4. Vida quotidiana.
5. Caràcter (manera de ser) i comportament de les persones.
6. Meteorologia i clima.

Continguts fonètics i prosòdics

L’alumnat ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. L’estudiant també ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons bàsics del francès, en relació amb els continguts enumerats a continuació:
1. Terminacions consonàntiques (s, t, r).
2. Discriminació entre /y/, /i/, /u/.
3. Dobles vocals.
4. Nasals.
5. Consonants característiques (ch, ll, b, v, ç, s, ss, r, g, j, qu, x).
6. Unitats fòniques: fenòmens de liaison més freqüents i pertinents.

Metodologia

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme; l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge, més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presencial 56,5 2,26 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 6
Tutories presencials 3 0,12 6
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:
Fitxes de lectura
Activitats de transformació
Miniproves
Fitxes d’autoavaluació
Recerca d’informació
Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dona el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dona el centre per fer exàmens, es fan una o diverses proves parcials, que poden ser una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada. Avalua l’expressió escrita i l’oral. Es fa el mateix dia i hora que l’examen final.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima global del 60 % (activitats i prova final).

Convocatòria d’examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final d’avaluació que incorpora les dues destreses productives (expressió escrita i expressió oral). Cal obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada 

part de l’examen) i una nota mínima total del 60 % per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Convocatòria de reavaluació

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana en la convocatòria d’examen final o a la prova final d’avaluació continuada té dret a reavaluació.

La reavaluació consisteix a repetir aquelles parts de l’examen que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Activitats orals 5% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dossier 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final 40% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 8
Proves parcials 10% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 8
Redaccions 15% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia Bàsica

Llibre de text. (S’acaba el llibre que es va fer servir a primer.)
Llibre de text Tourisme.com de CLE International, llibre de francès professional. (Es fa servir a segon i a tercer.) ISBN: 978-209-038044-6.
Llibre d’exercicis de gramàtica: Grammaire Progressive du Français avec 680 exercices (3ème édition). Niveau intermédiaire. CLE International. (Es fa servir a primer, segon i tercer). ISBN: 978-209-038103-0
Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l’aula i a casa que l’estudiant ha d’imprimir i portar a classe.
Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa i llocs web (vegeu el Campus Virtual).
Recursos virtuals del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del Servei de Llengües per a l’aprenentatge autònom,
http://pagines.uab.cat/cal/content/francès, des d’on es pot accedir a l’apartat específic Francès a Turisme.

Bibliografia complementària

BESCHERELLE (1991): L’art de conjuguer.
GOLIOT-LÉTÉ, A.& MIQUEL, Claire (2011): Vocabulaire Progressif du Français- Niveau Intermédiaire (Livre + CD), Paris, CLE International.