Logo UAB
2020/2021

Primera llengua estrangera II, anglès

Codi: 101182 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eric Ortega Fernández
Correu electrònic:
Eric.Ortega@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jane Anderson
Eric Ortega Fernández

Prerequisits

No hi ha prerequisits de nivell establerts però s'ha de tenir en compte que:
 • els alumnes que cursen el Grau de Turisme hauran d'acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) en acabar els seus estudis de grau.
 • els alumnes que cursen el Grau de Turisme en anglès hauran d'acreditar un nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) en acabar els seus estudis de grau.

 

Objectius

L’objectiu principal del curs és permetre que l’alumne segueixi adquirint tant els coneixements lingüístics específics del sector turístic com altres de caire més general perquè pugui assolir el més ampli ventall de coneixement possible i, al final dels seus estudis, acreditar el nivell B2 si està cursant el Grau de Turisme o acreditar el nivell C1 si està cursant el Grau de Turisme en Anglès.

A més, es desenvolupen competències comunicatives, tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que durant aquest segon curs l’alumne haurà de millorar la capacitat de:

 • Mantenir converses en diversos contextos.
 • Descriure persones, llocs, sentiments.
 • Narrar fets relacionats amb l’experiència personal, situacions i fets.
 • Entendre textos adreçats a un públic ampli.
 • Contestar qüestionaris o formularis.
 • Entendre i redactar missatges diversos.
 • Entendre la informació d’una selecció de textos orals i escrits.
 • Resumir la informació procedent de textos orals i escrits.
 • Llegir i escriure cartes i correus electrònics informals i formals.

Habilitats

 • Desenvolupar el grau de precisió (en gramàtica, pronunciació, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs) tant en l’expressió escrita com en l’oral.
 • Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals.
 • Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 • Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient i amb seguretat en l’àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 • Fer servir el material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d’exercicis, etc.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

1. GRAU DE TURISME: Els alumnes que cursen el Grau de Turisme hauran d'acreditar el nivell B2 en acabar els seus estudis de grau.

2. GRAU DE TURISME EN ANGLÈS: Els alumnes del Grau de Turisme en anglès han d'assolir un nivell C1 al final dels seus estudis de grau.

1. CONTINGUTS DEL GRAU DE TURISME

Funcions lingüístiques

Els aspectes enumerats a continuació contenen funcions lingüístiques de caire general i també específiques dins del camp del turisme.

 • Transmetre i entendre opinions i instruccions.
 • Presentar plans i projectes.
 • Prendre i donar el torn de paraula.
 • Comprovar que els oients han entès les teves idees.
 • Definir i fer afirmacions precises.
 • Expressar fets, idees i opinions.
 • Fer transaccions professionals en hotels, etc.
 • Organitzar i planificar una visita guiada.
 • Gestionar converses telefòniques.
 • Descriure llocs clau en una visita turística, itineraris i restaurants.
 • Debatre (oralment i per escrit) sobre temes generals i de turisme.
 • Estructurar un monòleg.

Contingut gramatical

L’alumne ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de forma adequada a cada situació comunicativa els punts gramaticals següents:

 • Gerundis i infinitius.
 • Formes de futur (perfecte i continu).
 • Formes del passat.
 • Formulació de diferents tipus de preguntes.
 • Formes avançades del comparatiu (en adjectius i adverbis).
 • Formes condicionals.
 • Verbs modals per fer deduccions (must, might, can’t).
 • Should have done / should have been doing.
 • Estructures passives.
 • L’estil indirecte / verbs (reporting verbs).
 • Clàusules finals, consecutives i concessives.
 • Preposicions de lloc, de temps i de moviment.
 • Phrasal verbs.
 • Articles i quantificadors.
 • Conjuncions.

Contingut lèxic

El contingut lèxic s’emmarca, bàsicament, dins els següents camps:

 • Medi ambient.
 • Arts visuals i patrimoni cultural.
 • Entreteniment i lleure.
 • Destinacions poc habituals.
 • Objectes quotidians / domèstics.

Expressió escrita

Els alumnes faran ús de les funcions lingüístiques, gramàtica i vocabulari descrits anteriorment i, específicament, desenvoluparan l’expressió escrita en les següents àrees:

 • Correus electrònics formals del sector.
 • Un fulletó.
 • Redaccions discursives.

 

2. CONTINGUTS DEL GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Àrees temàtiques generals

 • Desenvolupament personal.
 • Tractar amb persones.
 • La salut i el cos.
 • Comunicació efectiva i imatge.
 • Educació.
 • Moda i cultura.
 • Ètica en el turisme.

 Funcions lingüístiques 

 • Comparar i expressar preferència.
 • Explicar i justificar decisions.
 • Suggeriments.
 • Presentar i defensar un argument.
 • Crear un discurs.
 • Evadir i fer server llenguatge vague.
 • Tenir converses superficials, small talk.
 • Mostrar educació i cortesia.
 • Donar instruccions.
 • Aconsellar.
 • Descriure emocions fortes.
 • Persuadir.

  Continguts gramaticals

 • Formes avançades de comparatiu (nowhere near as, slightly, etc).
 • Partícules.
 • Ús i no ús de la passiva, la passiva amb get.
 • Causatives (have something done, get somebody to do, etc.).
 • Noms abstractes i clàusules relatives.
 • Marcadors del discurs.
 • Modals complexos, modals passius.
 • Preposicions i frases preposicionals.
 • Phrasal verbs.
 • Clàusules de participi.
 • Connectors condicionals (unless, in case, providing, imagine, supposing).
 • Condicionals.

Continguts lexicals

 • Phrasal verbs.
 • Expressions idiomàtiques (el cos).
 • Adjectius descriptius.
 • Clàusules preposicionals (on account of, etc.).
 • Compostos adjectivals (breath-taking, etc.).
 • Compostos nominals a partir de phrasal verbs (breakthrough, etc.).
 • Connectors.
 • Binomis fixes (hustle and bustle, etc.).
 • Prefixos i sufixos.
 • Adverbis.

Àrees lèxiques

 • Educació.
 • Salut i esport.
 • Benestar.
 • Oci i activitats culturals.
 • Comportament humà.
 • Motivacions.
 • Turisme i atenció al client.
 • Problemes del turisme.

 

Metodologia

Es pretén que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i a les pràctiques que fa fora de l’aula, per tal de treballar contextos comunicatius molt similars a situacions de la vida real.

El docent dissenya i promou activitats perquè l’alumne pugui contribuir activament a les classes i convertir-se en el protagonista del seu propi aprenentatge.

Segons el context el docent pot emprar els següents mètodes:

 • Presentació magistral i pràctica de la gramàtica i el vocabulari.
 • Aprenentatge per descobriment i tècniques de noticing.
 • Tasques communicatives per realitzar en parelles o en grups.
 • Resolució de problemes en parelles o en grups.
 • Simulacions de la vida real.
 • Projectes d'aprenentatge en viu.
 • Debats sobre temes d'interès (per exemple, TED Talks).
 • Jocs de revisió amb kahoot i altres aplicacions.
 • Imitar textos models per a l'expressió escrita.
 • Estratègies per promocionar l'autocorrecció i l'autonomia en l'escriptura.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 56,5 2,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 8 0,32 2, 6
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Teoria 9 0,36 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Avaluació

Avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80%.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe.

A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

 • Fitxes de lectura.
 • Activitats de transformació.
 • Miniproves.
 • Fitxes d’autoavaluació.
 • Recerca d’informació.
 • Producció de documents.

Es poden aprofitar els dies que dóna el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dóna el centre per fer exàmens, es fan una o vàries proves parcials, que pot ser una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada: Avalua l’expressió escrita i l’oral. 

La prova final d'avaluació continuada es realitza el mateix dia i hora que l'examen final.

 • Pes de l’avaluació continuada sense la prova final: 60% de la nota final.
 • Pes de la prova final d’avaluació continuada: 40% de la nota final.

Se supera l’assignatura si s’obté un 60% global.

Examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final d’avaluació que incorpora les dues destreses productives (expressió escrita i expressió oral). Cal obtenir una nota mínima del 50% en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 60% per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Reavaluació

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana de l’examen en la convocatòria d’examen final té dret a reavaluació.  

La reavaluació consistirà a repetir aquelles parts de l’examen que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60%.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al seu professor o professora, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

No hi ha cap tipus de certificació de nivell.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 3, 4, 8
Activitats d'expressió escrita i d'expressió oral 24% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dossier 14% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final 40% 2,5 0,1 1, 3, 4
Proves parcials 12% 1 0,04 1, 3, 4, 8

Bibliografia

Llibre de curs

 • Alumnes que cursen el Grau de Turisme. Empower B2 (CUP).
 • Alumnes que cursen el Grau de Turisme en anglès. Cutting Edge Advanced New Edition (Pearson).

Anglès per Turisme

English for International Tourism (Pearson). Peter Strutt.

Highly Recommended (Oxford). Trish Scott and Alison Pohl.

Diccionari

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com  (amb pronunciació)

Explicacions de la gramàtica

Practical English Usage Online (molt recomanat)

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/grammar_vocabulary/practical_english_usage_4th_edition/9780194202510?cc=global&selLanguage=en    

 My Grammar Lab Intermediate and Advanced

https://www.pearsonelt.com/tools/digital/my-grammar-lab.html

Exercicis de gramàtica

http://www.englishgrammarsecrets.com/

http://www.autoenglish.org/

https://www.englishclub.com/

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

http://www.eltbase.com/

Vocabulari

https://elt.oup.com/student/oefc/tourism2/?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://elt.oup.com/student/oefc/tourism3/?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/t-glossary.html

http://www.englishformyjob.com/ell_hotelindustry.html

http://www.englishformyjob.com/ell_traveltourism.html

Comprensió oral i escrita

http://www.elllo.org/

https://es.englishcentral.com/videos

https://www.ted.com/

https://es.lyricstraining.com/

http://howjsay.com/

http://www.breakingnewsenglish.com/

Anglès britànic:

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia/

https://www.voicetube.com/channel/bbc/5

http://bbcworldservice.radio.net/

Anglès americà:

http://www.npr.org/

http://learningenglish.voanews.com/

Anglès australià:

http://www.australiaplus.com/international/learn-english-video-courses/

http://www.radioaustralia.net.au/international/learn-english

http://www.radioaustralia.net.au/chinese/learn-english/series/%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E5%88%A9%E4%BA%9A%E5%B9%BF%E6%92%AD%E8%8B%B1%E8%AF%AD%E8%AE%B2%E5%BA%A7

Expressió escrita

https://owl.english.purdue.edu/sitemap/

Preparació exàmens

http://www.examenglish.com/

http://wuster.uab.es/ctestpractice/

Temari de turisme

https://www.ted.com/talks/aziz_abu_sarah_for_more_tolerance_we_need_more_tourism

https://www.youtube.com/watch?v=kLRanIhp2jg

http://www.ecotourism.org/

http://www.crctourism.com.au/Page/Home.aspx

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/eco-tour.html

http://www.nationalgeographic.com/

https://victoriastraveladventures.com/tag/niche-tourism/

https://www.youtube.com/watch?v=N_5eKX1vvOg

https://www.youtube.com/watch?v=XdsVzspgTl4

https://www.youtube.com/watch?v=2CbcZbVvJ6s

http://culturalheritagetourism.org/

http://www.englishformyjob.com/ell_hotelindustry.html

http://www.englishformyjob.com/ell_traveltourism.html

http://www.englishformyjob.com/ell_politeness.html

http://www.englishformyjob.com/english-for-flight-attendants2.html