Logo UAB
2020/2021

Segona llengua estrangera III, francès

Codi: 101171 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 3 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura de la Paz Vigo
Correu electrònic:
Laura.DeLaPaz@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
francès (fre)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mercè Oliva Bartolomé
Genevieve Roubira

Prerequisits

No s’escau però es recomana haver assolit el nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Objectius

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que al final d’aquest tercer curs ha de ser capaç de:

 1. Utilitzar el francès com a llengua vehicular a classe.
 2. Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d’interacció social.
 3. Millorar el grau de correcció de la pronunciació.
 4. Comprendre el significat global de textos de llenguatge especialitzat (turisme).
 5. Comprendre el significat global de missatges orals procedents d’interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida quotidiana o professional.
 6. Prendre apunts a partir d’informacions orals clares i precises. Copiar al dictat missatges orals breus. Respondre adequadament aquests missatges.
 7. Seleccionar informació pertinent d’un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats.
 8. Descriure persones, llocs i coses.
 9. Explicar experiències pròpies o relacionades amb altres persones i experiències de l’àmbit professional.
 10. Narrar fets relacionats amb l’experiència personal.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques 
Les activitats comunicatives enumerades a continuació tenen funcions lingüístiques generals i també específiques dins el camp del turisme.

a) Funció socialitzadora
* Usar fórmules habituals de cortesia.
* Demanar disculpes i justificar-se.
* Usar fórmules escrites per saludar i acomiadar-se (correu electrònic, carta informal).

b) Funció informativa 
* Descriure persones i llocs de treball. Demanar i donar informació sobre la personalitat, la formació i les competències professionals d’una persona.
* Demanar i donar informació sobre llocs (entorn personal, destinacions turístiques, patrimoni).
* Demanar i donar informacions sobre serveis turístics.
* Demanar i donar informació sobre activitats, fets o esdeveniments de la vida quotidiana i del món del turisme, sobre coses passades o que han de passar.
* Demanar i donar informació temporal: des de quan té lloc alguna cosa, quan tindrà lloc, quant durarà, amb quina freqüència té lloc, etc.
* Demanar i donar informació sobre l’estat general d’una persona 
* Demanar i donar explicacions, explicar la causa i la conseqüència d’alguna cosa, formular una hipòtesi.

c) Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim) 
* Expressar sentiments de preocupació, inquietud, sorpresa, satisfacció, insatisfacció.

d) Funció valorativa
* Manifestar gustos i preferències i explicar-ne les raons.
* Comparar i escollir segons uns criteris donats.
* Expressar una suposició.

e) Funció inductiva
* Suggerir o aconsellar de fer una cosa o obligar a fer-la. Oferir-se a fer una cosa o negar-s’hi.
* Demanar una cosa sense exigències.
* Expressar la voluntat, l’obligació, la necessitat o el desig de fer una cosa. 
* Preguntar sobre el motiu i el propòsit d’una acció.
* Tranquil·litzar una persona.

f) Funció metalingüística
* Demanar a una persona que repeteixi el que ha dit o el que ha dit algú altre.
* Demanar i fer aclariments sobre el sentit d’una paraula o d’una expressió, recorrent, si cal, a exemples o a paràfrasis.

Continguts gramaticals
L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:
1. Els pronoms personals de complement directe i indirecte: recapitulació i consolidació de la posició.
2. El discurs indirecte en present: demander si, où, quand, demander de + infinitif.
3. Pronoms: ce qui, ce que.
4. Pronoms demostratius: celui, celle, ceux, celles que, qui.
5. La passiva.
6. Oposició pour/par.
7. Consolidació i ampliació de les expressions de temps: depuis, il y a, en, dans, pour, quand, pendant, avant de, après.
8. Consolidació del passé récent i del futur proche (perífrasis venir de + infinitif i aller + infinitif), del futur d’intention (penser + infinitif) i del présent duratif (perífrasi être en train de + infinitif).
9. Els adverbis acabats en -ment.
10. Adjectius i pronoms indefinits: quelques, certains, plusieurs, tout, chaque, aucun, la plupart.
11. L’il impersonal, el ce de presentació.
12. La causa: parce que, à cause de, grâce à, comme.
13. La conseqüència: alors, donc.
14. L’oposició: mais.
15. La finalitat: pour, afin de.
16. La negació: ne... plus, ne... rien, ne... personne, ne... jamais, ne... que, sans, ne... ni... ni.
17. Condicional present.
18. Les hipòtesis de present.

Continguts lèxics
L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer, anomenar, recordar, explicar i escollir el terme adequat, i utilitzar-lo en la situació comunicativa que el requereixi. També ha de saber utilitzar correctament un diccionari i ser capaç d’establir relacions semàntiques entre les diferents categories. Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents:
1. Patrimoni cultural i artístic.
2. Entorn quotidià: la casa, el barri, la ciutat.
3. L’organització del lleure: els viatges.
* Segons la planificació (circuit, creuer, estada, combinat).
* Segons el tipus (grans viatges, viatges de noces, turisme verd, congressos, ciutats, etc.).
4. Allotjament: hotel, càmping, vaixell (creuer), etc.
5. Transports: aeri, marítim, fluvial, per carretera.
6. Perfils de professionals del turisme: agència de viatges, recepció, oficina de turisme, guia, atenció al client, animació.
7. Perfils d’un client o viatger.
8. Perfil d’un lloc de treball i tasques: recepció, informació, organització, etc., en agències, hotels, càmpings, oficines de turisme, companyies de transport i altres.
9. Altres: vida quotidiana (biografia, viatges, etc.).

Continguts fonètics i prosòdics 
L’alumnat ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. L’estudiant també ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons bàsics del francès, en relació amb els continguts enumerats a continuació:
1. Terminacions consonàntiques (s, t, r).
2. Discriminació entre /y/, /i/, /u/.
3. Dobles vocals.
4. Nasals.
5. Consonants característiques (ch, ll, b, v, ç, s, ss, r, g, j, qu, x).
6. Unitats fòniques: fenòmens de liaison més freqüents i pertinents

Metodologia

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme; l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge, més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Presencial 56,5 2,26 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 6
Tutories presencials 2 0,08 6
Tipus: Autònomes      
Activitats dirigides 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Activitats d’avaluació continuada

Activitats d’expressió escrita i expressió oral. Es fan entre 3 i 7 activitats. En el cas de les activitats d’expressió escrita, el professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja. Pel que fa les activitats d’expressió oral, poden ser individuals o en grup, presencials o enregistrades. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:
Fitxes de lectura
Activitats de transformació
Miniproves 
Fitxes d’autoavaluació
Recerca d’informació 
Producció de documents
 
Es poden aprofitar els dies que dona el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.
 
Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dona el centre per fer exàmens, es fan dues proves parcials: una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.
 
Prova final d’avaluació continuada. Aquesta prova avalua les quatre destreses (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) seguint les especificacions generals d’exàmens establertes pel Servei de Llengües.

Es necessita una nota mínima del 50 % en cadascuna de les parts per superar la prova, i una nota mínima global del 60 %. Si no se supera aquesta prova, no se supera l’assignatura. Si se supera, la nota té un pes del 40 % del total de la nota d’avaluació continuada.

La superació de la prova final dona dret a l’obtenció d’un certificat de nivell A2 que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya.

La prova final d’avaluació continuada es fa el mateix dia i hora que l’examen final.

Convocatòria d’examen final
 
Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada o l’ha suspès, té dret a fer un examen final d’avaluació que avalua les quatre destreses (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) i que segueix les especificacions establertes pel Servei de Llengües. Cal obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 60 % per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Convocatòria de reavaluació

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana en la convocatòria d’examen final o a la prova final d’avaluació continuadaté dret a reavaluació.

La reavaluació consisteix a repetir aquelles parts de l’examen que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

La superació de la prova final d’avaluació continuada o de l'examen final dona dret a l’obtenció d’un certificat de nivell A2 que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya.

L’alumnat que es presenta a reavaluació perd el dret al certificat de francès A2 del Servei de Llengües.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Activitats d'expressió escrita i d'expressió oral 24% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dossier 14% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final 40% 2,5 0,1 1, 3, 4, 5, 8
Proves parcials 12% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 8

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Llibre de text Tourisme.com, de CLE International. (Es va començar a segon). ISBN: 978-209-038044-6.

Llibre d’exercicis de gramàtica: Grammaire Progressive du Français avec 680 exercices (nouvelle version). Niveau intermédiaire. CLE International. (Es fa servir a primer, segon i tercer). ISBN: 978-209-038103-0

Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l’aula i a casa que l’estudiant ha d’imprimir i portar a classe.

Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa i llocs web (vegeu el Campus Virtual).

Recursos virtuals del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del Servei de Llengües per a l’aprenentatge autònom: http://pagines.uab.cat/cal/content/francès, des d’on es pot accedir a l’apartat específic Francès a Turisme.

 

Bibliografia complementària

BESCHERELLE (1991): L’art de conjuguer.

GOLIOT-LÉTÉ, A.& MIQUEL, Claire (2011): Vocabulaire Progressif du Français- Niveau Intermédiaire (Livre + CD), Paris, CLE International.