Logo UAB
2020/2021

Epidemiologia de les malalties infeccioses

Codi: 101011 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500502 Microbiologia OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marina Luquín Fernández
Correu electrònic:
Marina.Luquin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Tot i que no hi ha cap prerequisit oficial, s’aconsella als estudiants revisar els conceptes que es refereixen al món microbià, estudiats prèviament.

Objectius

En aquesta assignatura es pretén que l’alumne:

- Conegui els conceptes en les que es basen els estudis epidemiològics de les malalties infeccioses en humans.

- Conegui les tècniques microbiològiques aplicables als estudis epidemiològics.

- Conegui quina és la situació  de les malalties infeccioses que més preocupen a nivell global.

- Comprengui les mesures que tenim a l'abast per prevenir la transmissió de les malalties infeccioses.

- Conegui els sistemes de vigilància epidemiològica.

- Sàpiga extreure e interpretar correctament la informació referent a l'epidemiologia de  les malalties infeccioses en humans a partir de les fonts especialitzades.

Competències

  • Caracteritzar els agents causals de malalties microbianes en l'home, en els animals i les plantes per diagnosticar-les i controlar-les, fer estudis epidemiològics i conèixer la problemàtica actual i les estratègies de lluita contra aquestes malalties.
  • Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
  • Saber treballar individualment, en grup, en equips de caràcter multidisciplinari i en un context internacional.
  • Utilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.

Resultats d'aprenentatge

  1. Comprendre les bases sobre les quals es fonamenten l'epidemiologia, el tractament i la prevenció de les malalties infeccioses.
  2. Conèixer la utilitat de les tècniques moleculars en el diagnòstic de les malalties infeccioses i en els estudis epidemiològics.
  3. Identificar i descriure els microorganismes utilitzats per al bioterrorisme.
  4. Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
  5. Saber treballar individualment, en grup, en equips de caràcter multidisciplinari i en un context internacional.
  6. Utilitzar bibliografia o eines d'Internet, específiques de microbiologia i d'altres ciències afins, tant en llengua anglesa com en la llengua pròpia.

Continguts

*CONTINGUT DE LES CLASSES TEÒRIQUES

Tema 1. Introducció a l’epidemiologia de les malalties infeccioses. Objectius de l’epidemiologia. Conceptes bàsics en epidemiologia de les malalties infeccioses. Conceptes bàsics en epidemiologia microbiana. Investigació clínica de brots i epidèmies.Sistemes de vigilància epidemiològica. Mesures de freqüència i d'associació.

Tema 2. Epidemiologia molecular.

Concepte de clonalitat. Marcadors epidemiològics fenotípics. Marcadors epidemiològics genotípics. Criteris per l’avaluació dels marcadors moleculars.

Tema 3. Situació epidemiològica global de les malalties infeccioses.

Malalties infeccioses importants a nivell global, situació actual i nous reptes. Malalties de declaració obligatòria. Malalties emergents.

Tema 4. Bioterrorisme microbià.

Introducció. Característiques dels agents biològics utilitzats com armes. Classificació. Agents de la categoria A: Bacillus anthracis, Yersinia pestis, el virus de la verola, Francisella tularensis, els virus de les febres hemorràgiques i la toxina botulínica. Agents de les categories B i C. Paper del laboratori de microbiologia. Mesures preventives.

Tema 5. Immunització.

Bases immunològiques de la vacunació. Vacunes i adjuvants. Malalties prevenibles per vacunació. Vacunes actuals i futures. 

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

*CONTINGUT DEL SEMINARIS

Seminaris. L'assistència a tos els seminaris és obligatòria. En els seminaris els alumnes elaboraran informació sobre temes d'actualitat en malalties infeccioses i faran una exposició oral.

*Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

Metodologia

 

Classes teòriques. L’estudiant ha d’adquirir els coneixements científico-tècnics propis d’aquesta assignatura assistint  a aquestes classes i complementant-les amb l’estudi personal dels temes explicats. La impartició de cada tema es basarà en una exposició teòrica i en una breu discussió del mateix.

Seminaris. L'assistència a tos els seminaris és obligatòria. En els seminaris els alumnes elaboraran informació sobre temes d'actualitat en malalties infeccioses i faran una exposició oral.

Tutories.  Els alumnes podran realitzar tutories individuals amb el professor de l'assignatura, sempre que ho necessitin,  demanant cita prèvia.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6
Seminaris 8 0,32 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals 3 0,12
Tipus: Autònomes      
Autoaprenentatge 8 0,32 4, 5, 6
Estudi 20 0,8 4, 5, 6
Preparació de seminaris 19 0,76 4, 5, 6

Avaluació

 

Classes teòriques. L’avaluació dels continguts teòrics de l’assignatura, corresponents als coneixements adquirits en les classes teòriques, es durà a terme mitjançant la realització d'una prova escrita que representarà el 50% de la nota global. Per superar aquesta part de l’assignatura la nota obtinguda  a la prova escrita tindrà que ser igual o superior a 2,5 punts. 

Seminaris. Realització i exposició d’un informe sobre una determinada malaltia infecciosa. Els alumnes confeccionaran un informe sobre una determinada malaltia infecciosa (20% de la nota global). Faran una exposició pública del esmentat informe (20% de la nota global).

Assistència als seminaris i participació activa. L’assistència als seminaris i la  participació activa  representarà un 10% de la nota global. Els alumnes hauran de respondre a una sèrie de preguntes sobre l'informe elaborat en cada seminari.

Per superar la part de seminaris s’ha d’obtenir una nota igual o superior a 2,5 punts. 

*L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Per superar l’assignatura s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 2,5 punts en l’avaluació  dels continguts teòrics i una qualificació mínima de 2,5 punt en la part de  seminaris.   Els alumnes que no aconsegueixin la qualificaciómínima de la part teòrica podran fer un examen de recuperació que inclourà tota la part teòrica, que consistirà en un examen escrit i que tindrà una qualificació màxima de 2,5 punts. Els alumnes que no aconsegueixin la qualificació mínima de 2,5 punts de la part de  seminaris podran fer una de recuperació que consistirà en la realització i exposició oral d'un informe epidemiològic més un examen escrit sobre tots els seminaris realitzats pels seus companys. Aquesta recuperació tindrà una qualificació màxima de 2,5 punts. 

Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistencia als seminaris i participació activa 10% 0 0 1
Classes teòriques 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Realització i exposició d'un informe epidemiològic 40% 0 0 4, 5, 6

Bibliografia

Llibres digitals

- HarrisonONLINE. Harrison, principios en medicina interna 16ª ed.

http://www.harrisonmedicina.com/resourceTOC.aspx?resourceID=100

 

Microbiología y Parasitología Médica. Prats G. Editorial Médica Panamericana, 2012. 

http://cataleg.uab.cat/record=b1934943~S1*cat

 

Llibres paper

-Microbiología y Parasitología Médica. Prats G. Editorial Médica Panamericana, 2012. (Signatura 579.61 Pra)

- Microbiología médica. Murray P. 6ª ed. Elsevier Science, 2009. (Signatura 579.61 Mic)

- Microbiología médica. Murray P. 5ª ed. Elsevier Science, 2007. (Signatura 579.61 Mur)

- Microbiología clínica. Prats G. Editorial Médica Panamericana, 2006. (Signatura 579.61 Pra).

-Microbiología Esencial. Martín A., Béjar V., Gutierrez J.C., Llagostera M. y Quesada E.  1ª edición. Editorial Médica Panamericana, 2019.

Webs

http://www.seimc.org

Sociedad Española deEnfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Documentos Científicos y Revista EIMC

 

http://www.ecdc.europa.eu

European Center for Diseases Prevention and Control

 

http://www.cdc.gov/

Centers for Disease Control and Prevention, USA

 

http://www.who.int/en/

Organització Mundial de la Salut

 

http://www.isciii.es/

Instituto de Salud Carlos III Centro Nacional de Epidemiología

 

http://www.gencat.cat

Generalitat de CatalunyaSalut

 

http://www.aspb.cat/

Agència de Salut Pública de Barcelona