Logo UAB
2020/2021

Treball de fi de grau

Codi: 100987 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500502 Microbiologia OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Llagostera Casas
Correu electrònic:
Montserrat.Llagostera@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per poder cursar aquesta assignatura, els estudiants hauran d'acomplir els requisits establerts en la Normativa de la Facultat de Biociències sobre TFG que poden consultar al web de la Facultat.

Objectius

El Treball Fi de Grau (TFG) recull els objectius de formació dels estudiants que s’esmenten a la memòria oficial de la titulació i constitueix la culminació del procés d’aprenentatge on es demostra el grau de maduresa adquirit al llarg dels estudis.

Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Conèixer i aplicar les normes de seguretat i qualitat en microbiologia.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn social.
 • Desenvolupar la creativitat i la iniciativa.
 • Identificar i resoldre problemes.
 • Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la Microbiologia.
 • Mostrar un esperit emprenedor i exercir lideratge.
 • Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
 • Reconèixer la necessitat de disposar i complir principis de bioètica i codis professionals de conducta.
 • Saber comunicar oralment i per escrit.
 • Ser sensible a temes mediambientals, sanitaris i socials.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi, d'organització i planificació i de presa de decisions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Conèixer i aplicar les normes de seguretat i qualitat en microbiologia.
 3. Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi i en relació amb l'entorn social.
 4. Desenvolupar la creativitat i la iniciativa.
 5. Identificar i resoldre problemes.
 6. Integrar coneixements i habilitats per elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la Microbiologia.
 7. Mostrar un esperit emprenedor i exercir lideratge.
 8. Obtenir, seleccionar i gestionar la informació.
 9. Reconèixer la necessitat de disposar i complir principis de bioètica i codis professionals de conducta.
 10. Saber comunicar oralment i per escrit.
 11. Ser sensible a temes mediambientals, sanitaris i socials.
 12. Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi, d'organització i planificació i de presa de decisions.

Continguts

Llevat que les restriccions imposades per les autoritats sanitàries obliguin a una priorització o reducció d’aquests continguts.

Treball autònom i individual basat en temes relacionats amb qualsevol de les matèries o temàtiques de l'àmbit de la Microbiologia.

El contingut del TFG ve marcat per la oferta renovada anualment  durant el mes de juliol en la que el Grau dóna a conèixer els temes oferts. Sota cada epígraf hi consta una descripció resumida del tema, el contingut del qual serà construït i definit per l’estudiant sota la supervisió d’un tutor al llarg del període de realització del TFG.

Metodologia

La gestió del TFG corre a càrrec de les següents figures:

 • El/la responsable de l’assignatura
 • La comissió de Facultat del TFG, formada pels responsables del TFG de les titulacions de la Facultat
 • Els professors tutors
 • La comissió d’avaluació del TFG

 

Al web de la Facultat de Biociències s’hi esquematitza la temporalització dels passos administratius i acadèmics a seguir. Pel que fa aquests últims:

 • Cada estudiant tindrà assignat un/a tutor/a, qui durà a terme un seguiment del treball de l'estudiant a través de quatre tutories: una primera serà de contacte per donar les instruccions oportunes per a la realització del treball i per definir la pauta temporal de seguiment al llarg del curs. Les altres tres sessions es programaran al inici, al mig i al final del treball.
 • Quan els estudiants matriculats del TFG formin part d’algun programa de mobilitat, es buscarà la manera per poder fer les tutories de forma no presencial.
 • Durant l’elaboració del treball, l’estudiant tindrà cura d’actualitzar un portafoli que contindrà de manera ordenada tots els materials recollits i elaborats.
 • Depenent de la tipologia triada, l’estudiant elaborarà els materials adients en suport escrit, gràfic o digital
 • El format comú de presentació pública del TFG a la Facultat de Biociències serà el d’un pòster.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi i elaboració de la informació 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lectura de textos i recerca de informació 50 2 3, 5, 8, 12
Preparació del treball 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L’avaluació del TFG consta de dues parts:

 1. Avaluació per la Comissió d’avaluació del TFG (pes: 60% de la nota). El format comú de presentació pública del TFG a la Facultat de Biociències és el d’un pòster i serà avaluat per la Comissió d’avaluació del TFG del grau, 3 membres de la qual seran presents a les sesions de defensa. El lliurament es realitzarà seguint les indicacions de la normativa del TFG. En situacions excepcionals i justificades, no contemplades en el reglament d'avaluació de la Facultat, el retard de fins una setmana en el lliurament comportarà la disminució de la nota en 2 punts. No s'acceptaran lliuraments amb posterioritat. La presentació es farà en una data específica per a cada titulació, fixada pel responsable de l’assignatura, qui també haurà d’especificar l’horari en que els estudiants han d’estar presents per a la seva defensa.

 La Comissió d’Avaluació s’entrevistarà amb l’estudiant al davant del seu pòster amb l’objectiu de debatre el seu treball. Durant el temps fixat per al debat, l’estudiant haurà de disposar de tota la documentació que hagi elaborat en el cas que li fos requerida per part de la comissió, com el portafoli, la memòria escrita, vídeos, opuscles o programes d’ordinador que poden ser considerats necessaris d’acord amb el tutor en algunes de les tipologies.

 2. Avaluació pel tutor (pes: 40% de la nota). El tutor avaluarà la memòria escrita i els materials que s’hagin generat al llarg del treball, fent especial èmfasi en l’evolució del treball de l’estudiant, a través de diferents tutories, i en l’acompliment dels objectius  previstos.

Tant la Comissió d'Avaluació com el tutor acadèmic lliuraran al responsable de l’assignatura les seves avaluacions i el responsable de l’assignatura calcularà la nota final en base al pes de cada part.

L'avaluació requereix la qualificació del professor-tutor i la de la Comissió d'avaluació. En cas contrari, la qualificació final serà NO AVALUABLE.

El responsable de l’assignatura podrà seleccionar com a màxim un nombre de treballs igual al doble del nombre màxim de matrícules d’honor atorgables entre els que hagin assolit les millors qualificacions. Els estudiants seleccionats que vulguin optar a la màxima nota hauran de fer una presentació i defensa oral i pública del treball en una data determinada davant la Comissió d’Avaluació que tindrà la missió d’adjudicar les Matrícules d’Honor.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació pel tutor acadèmic 40 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Avaluació per una Comisió de la defensa pública 60 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

No hi ha bibliografia específica per al Treball fi de Grau