Logo UAB
2020/2021

Art bizantí

Codi: 100563 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Manuel Antonio Castiñeiras Gonzalez
Correu electrònic:
Manuel.Castineiras@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes s'imparteixen en castellà

Prerequisits

S’ha de tenir un mínim coneixement d’anglès o francès per poder acomplir algunes de les activitats supervisades i autònomes. Es recorda que la majoria del material per a treballs i lectures està en anglès.

 

Objectius

Contextualització:

L’assignatura forma part de la matèria Historia General de l’Art Medieval, de 24 ECTS, que es composa de quatre assignatures: Art a l’Europa dels segles IV al X; Art Bizantí; Art RomànicArt Gòtic.

La docència d’Art Bizantí permetrà a l’alumne conèixer, dins dels fonaments bàsics de l’evolució cronològica de la imatge artística, els valors formals, el significat iconogràfic, les tècniques i procediments artístics així com la seva recepció en l’àmbit del món bizantí i d’influència bizantina. Li aludará a més a desenvolupar un sentit crític i comparatiu  en relació amb altres formes d’expressió cultural així com un sentit geogràfic i polític de les diverses expressions artístiques de Bizanci i la seva contribució a Europa, al món eslau i als països i nacions del Mediterrani Oriental i Àsia Anterior.

 

Objectius:

1-Proporcionar a l’alumne un bon coneixement de les diverses manifestacions de l’art bizantí o d’àmbit bizantí, amb especial referenciat a la seva evolució cronològica, formal i tipològica en els territoris de Bizanci o d’influència bizantina.

2-Aconseguir que l’alumne assoleixi coneixements de les interrelacions entre art i context històric, polític i cultural de la societat bizantina i dels seus països d’influència,així com de les diverses funcions i continguts de l’obra d’art en aquest període.

Competències

 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
 9. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 10. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 12. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 13. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 14. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 15. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

 

1. Les bases de l’art bizantí. -El llegat de Justinià: models de prestigi en arquitectura, mosaics, arts sumptuàries i il·luminació. Funció i estètica, cerimònia i sacralitat: les icones i el culte a les imatges. -Art de peregrinació a Bizanci (s.IV-X). Eulogia, Charisteria i Encòlpia.

2. L’art de l’Egipte copte. L’Egipte bizantí. Esglésies i monaquisme. Programes i models iconogràfics. Art tèxtil. Mobiliari litúrgic. Producció d’icones i manuscrits.

3. La definició d’un Imperi Crisitià Ortodox (680-843): la crisi iconoclasta i les seves conseqüències. La invasió islàmica: Art Omeia i Art Bizantí. Querella iconoclasta: ideologia i sociologia.  El Segon Concili de Nicea de 787. Producció de pintures, icones i manuscrits.

4. Art bizantí Mig (843-1204): classicisme bizantí i recuperaciÓ de les imatges. El renaixement macedoni i comnen. -Art àulic: renovació arquitectònica de Constantinoble. -L'Art dels monestirs: la planta de creu inscrita cupulada. El model d'Hòsios Lukas. -Capadòcia : arquitectura i pintura ruprestre. -El segon hel·lenisme: cultura literària i arts figuratives: mosaics, miniatura, i ivoris. Pintura Comnena: pathos i moviment. -Els programes sagrats: topografia i funció.

5. L’art d’Armènia. Peculiaritat del cristianisme armeni. Els regnes armenis. El regne armeni de Cilicia. La Gran i la Petita Armènia. -Armènia i Bizanci (s. IX-XI): arquitectura, decoració escultòrica i pintada. Aght’amar. El khatchkar. Llibres i orfebreria. -L’Armènia de les Croades (s. XII).  Les arts de la Gran Armènia (s. XIII-XV): programes constructius i producció de manuscrits.

6. Bizanci i Occident. –Itàlia, el comerç marítim i Constantinoble: les portes de bronze -Les vies d’intercanvi a partir de les Croades i la conquesta llatina. -El concepte d’art croat. Venècia, Sicília normanda, Xipre i Terra Santa. Arquitectura i arts del color: difusió dels models constantinopolitans i aportació local. El tresor de Sant Marc. Models bizantins a Occident.

7. El renaixement paleòleg. L’ús colorista dels materials i dels motius decoratius. Constantinoble, Salònica i Mistra. El nou humanisme pictòric: narració, anècdota i mímica. El Llibre del Pintor de Mont Athos. -Presència de l'Art Bizantí a Espanya: Skylitzes, El Díptic de Conca, i l'Akathistos Escurialensis.

8. L’art bizantí: dels Balcans a Rússia. Sèrbia, Bulgària i Moràvia. L’arquitectura russobizantina: Kiev i Novgorov. Moscou: la tercera Roma. Ivoris i icones. Theòphanes el Grec i Andrei Rublov.

9. La dona i les arts a Bisanci: llinatge, educació, patronatge i devocion. Dones artistes.

Metodologia

Les classes magistrals es complementaran amb l'aprenentatge autònom de l'alumne a través de comentari de llibres i de textos.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Magistrals (Temes 1-9) 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Comentari de textos 50 2 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Preparació d'una recensió escrita 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15

Avaluació

-Evidència primera: prova escrita (50%). S’avaluaran els coneixements teòrics i pràctics impartits a partir de la comparació entre 3 imatges. Consistirà: 3 pàgines per desenvolupar la comparació entre les imatges. 

-Evidència segona:  presentació d'una recensió d'un llibre (a triar entre un llistat) a partir d'una sèrie de qüestions que donarà el professor (25%)

-Evidència tercera: comentari escrit de textos sobre temes explicats a classe (25%). 

 

La qualificació final serà el resultat de la suma de la prova escrita (50%) i de la recensió (25%) i comentaris de text (25%). 

Nota final: suma dels treballs escrits i de l’examen dividit entre 2.

 

-Pel que fa a la revaluació: aquesta està fixada oficialment.

Qui no hagi fet els treballs no pot aprovar l’assignatura.

Per poder optar a la revaluació, s'ha d'obtenir una nota de curs superior à 3,5 e inferior a 5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència primera: prova escrita 50% 0 0 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15
Evidència segona: presentació escrita d'una recensió d'un llibre 25% 0 0 6, 11, 15
Evidència tercera: comentari escrit de textos 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

Acheimastou-Potamianou, Mirtaly, Greek Art. Byzantine Wall-Paintings, Atenes, 1994.

 

Beckwith, John, Arte paleocristiano y bizantino, Cátedra, Madrid, 1997 (1ª ed. ang. Harmondsworth ,  1970)

 

Byzance. L’art byzantin dans les collections publiques française,  Jannic Durand (ed.), Musée du Louvre, Paris, 1992.

 

Byzantium and Islam. Age of Transition, 7th-9th Century, Helen C. Evans, Brandie Ratliff (eds.), The Metropolitan Museum of Art, New York, 2012.

 

Byzantium: Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture,  Helen C. Evans (ed.), The Metropolitan Museum of Art, New York, 2007.

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Byzantium_Faith_and_Power_1261_1557

 

Cameron, Averil., Byzantine Matters, Princeton University Press, Princeton, NJ., 2014.

 

Cormack, Robin, Byzantine Art, Oxford History of Art, Òxford, 2000.

 

Cortés Arrese, Miguel Ángel., Bizancio: el triunfo de las imágenes sagradas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2010.

 

Curcic, Slobodan, Architercture in the Balkans. From Diocletian to Süleyman the Magnificient, Yale University Press, New Haven-Londres, 2010.

 

Cutler, Anthony., Spieser, J-M., Byzance Médiévale, 700-1204, Paris, 1996.

 

Florenski, Pavel., La perspectiva invertida, ed. F. Pereda, Siruela, Madrid, 2005.

 

Grabar, André, La iconoclastia bizantina, Akal, Madrid, 1998 (1ª ed. fr. París, 1984).

 

Holy Images. Hallowed Ground. Icons from Sinai, Robert. S. Nelson, Kristen. M. Collins (eds.), The John Paul Getty Museum, Los Angeles, 2006.

 

Jorba, Montserrat, Les majestats de la Cerdanya, Edicions Saloria, Barcelona, 2017.

 

Krautheimer, Richard, Arquitectura paleocristiana y bizantina, Cátedra, Madrid 1984 (1ª ed. ing. The Pelican History of Art, 1965)

 

L’Art Byzantin, Art Européen, Conseil de l’Europe, Atenes, 1964.

 

L’artista a Bisanzio e nel mondo cristiano-orientale, Michele Bacci (ed.), Seminari e Convegni, 12, Edizioni della Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa, 2007.

 

Lazarev, Viktor, Storia della pittura bizantina, Milán, 1967

 

Lodwen, John., The Octateuchs. A Study in Byzantine Manuscript Illumination, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, 1992.

 

Lowden, John., Early Christan & Bizantine Art, Phaidon, Londres, 1997 (2008).

 

Mango, Cyril, Arquitectura bizantina, Aguilar, Madrid, 1975.

 

Matthews, Thomas F., The Art of Byzantium, Hong Kong, 1998.

 

Ousterhout, Robert, Master Buiders of Byzantium, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1999.

 

Paloumpis Hallick, Mary, The Story of Icons, Brookline, Mass., 2001.

 

Pitarakis, Brigitte, Les croix-reliquaires pectorales byzantines en bronze, Picard, París, 2006. 

 

Rodley, Lyn, Byzantine Art and Architecture. An Introduction, Cambridge, 1994.

 

Runciman, Steven, Byzantine. Style and Civilization, Penguin Books, Harmondsworth, 1987 (1971).

 

The Glory of Byzantium: Art and Culture in the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1261, Helen C. Evans, William D. Wixom (eds.),  The Metropolitan Museum of Art, New York, 1997.

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/The_Glory_of_Byzantium_Art_and_Culture_of_the_Middle_Byzantine_Era_AD_843_1261

 

The Oxford Handbook of Byzantine Studies, Elizabeth Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2008.

 

Tradigo, Alfredo, Icone e Santi d’Oriente, Electa, Milà, 2004.

 

Treasures of Mount Athos, Athanasios A. Karakatsanis,  Salònica, 1997.

 

Velmans, Tania  (ed.), El mundo del Icono desde los orígenes a la caída de Bizancio, San Plablo, Madrid,  2003.

 

Velmans, Tania (ed.),  El Icono: de la Caída de Bizancio al siglo XX, Mensajero, Bilbao, 2005.

 

Vikan, Gary, Early Byzantine Pilgrimage Art, Dumbarton Oaks Byzantine Collection Publications, 3, Washington, DC, 1982 (2010). 

 

Vizcaíno Sánchez Jaime, La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII): la documentación arqueológica, Universidad de Murcia, 2009.

 

Weitzmann, Kurt (ed.), The Icons, London 1982 (1990).

 

Coptes i Armenis:

 

Armenia sacra. Mémoire chrétienne des Arméniens (IVè-XVIIIè siècle), Musée du Louvre, París, 2007

 

Der Nersessian, Sirarpie, L’Art Arménien, Flammarion, Paris, 1989.

 

Gabra, Gawdat, Eaton-Krauss, Marianne, The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo,The American Unversity in Cairo Press, El Cairo-New York, 2005.

 

Interactions. Artistic Interchange between the Eastern and Western Worlds in the Medieval Period, Colum Hourihane (ed.), Index of Christian Art, Penn State University, 2007.

 

Bizanci i Occident:

 

Demus, Otto, The Mosaics of Norman Sicily, Londres, 1949.

 

Demus, Otto., Byzantine Art and the West, Londres, 1970.

 

Demus, Otto., The Mosaics of San Marco in Venice, 4 vols., WashingtonDC-Chicago-Londres, 1984.

 

El arte sículo-normando, Milà, 2004.

 

Folda, Jaroslav, The Art of the Crusaders and the Holy Land (1098-1187), Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

 

Folda, Jaroslav, Crusader Art in the Holy Land, from the Third Crusade to the Fall of Acre, 1187-1291, Cambridge University Press, Hong Kong, 2005.

 

Iacobini, Antonio (ed.), Le porte del Paradiso. Arte e tecnologia bizantina tra Italia e il Mediterraneo, Roma, 2009.

 

Maguire, Henry, Nelson, Robert S. (eds.), Byzantium and the Myths of Venice, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington DC, 2010.

 

The Year 1200. A Centennial Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, Kurt Hoffmann (ed.), The Metropolitan Museum of Art, New York, 1970 (2 vols.).

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/the_year_1200_a_centennial_exhibition_at_the_metropolitan_museum_of_art

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/the_year_1200_a_background_survey

 

Rússia:

 

Alpatov, Mijail, Tesoros del arte ruso, Barcelona, 1967.

 

Cacciari, Massimo, Iconos. Imágenes extremas, Casimiro, Madrid, 2011.

 

Papaioannou, Kostas, Pintura bizantina y rusa, Madrid, 1968.

 

DVD

 

Andrei Roublev, Andreï Tarkovski, 1966.

 

Holy Image.Hallowed Ground. Icons from Sinai, november 14, 2006-March 4, 2007, J. P. Getty Museum, Los Angeles, 2006

 

Textos:

 

Arte Medieval I. Alta Edad Media y Bizancio, ed. Joaquin Yarza et alii, Barcelona, GustavoGili, 1982.

Mango, Cyril, The Art of the Byzantine Empire, 312-1453: Sources and Documents, University of Toronto Press, 1986.

The Painter Manual of Dionysius of Fourna, ed. Paul Hetherigton, Londres, 1981 (1974)

 

WEBSITES

 

Museus:

www.doaks.org (Col·lecció Dumbarton Oaks)

www.benaki.gr (Museu Benaki Atenes)

www.culture.gr (Museu Bizantí i Cristià d’Atenes)

www.alincom.com/tretiakov (Galeria Tretiakov, Moscou)

 

Links d’art bizantí:

 

-The Sveltana Tomekovic Database of Byzantine Art: http://ica.princeton.edu/tomekovic/

 

-Byzantium 1200 (reconstruccions virtuals de monuments bizantins): http://www.byzantium1200.com/

 

-Iconotheque Numerique HAAByzance (C. Vanderheyde)/ Université Libre de Bruxelles

http://bib18.ulb.ac.be/cdm4/browse.php?CISOROOT=/shu022&CISOSORT=title|r&CISOSTART=1,21

-Student Network for Byzantine and Medieval Studies

http://snbms-ucy.weebly.com/

 

-Porphyra (revista online)

(http://www.porphyra.it)

 

 

www.fordham.edu/halsall/medweb

www.georgetown.edu/labyrinth/labyrinth-home.html

www.courtauld.ac.uk/pages/indexframe.htlm

 

 

Hagia Sophia's church in the byzantine time: https://youtu.be/HQ9KfQBwhIs

 

Theotokos, apse, Hagia Sophia (Iconoclasm and Iconoluds):

Speakers: Dr. Steven Zucker and Dr. Beth Harris. Created by Beth Harris and Steven Zucker.

https://youtu.be/EmQ1TdoT-zE

Hagia Sophia: Masterpiece Deesis Mosaic and the Byzantine Renaissance: https://youtu.be/38asbg1WdA8

 

Monastery of Saint Catherine of Sinai

 

http://www.world-heritage-tour.org/africa/north-africa/egypt/saint-catherine/map.html

Icons from Sinai

PRESENTATION:

https://www.youtube.com/watch?v=NicalTC4bLI

https://vimeo.com/9708525 

Father Justin’s talk https://www.youtube.com/watch?v=fJsBqWSRFQ8

 

Mount Athos:

https://youtu.be/dY1MjA7AWRM

 

Panagia Asinou

 https://www.youtube.com/watch?v=U__pZmxXUpI&t=&fbclid=IwAR2xDG1xGeoKJ8XofTvO3pfsI9_R1QqOT8qE-gqxGUzwI9u0aeOJBvMDYcMCoptic Art

Elizabeth Bolman talks on the Red Monastery:

https://youtu.be/5-bcdKpM9h4

 

Monestir de Santa Caterina:

http://www.world-heritage-tour.org/africa/north-africa/egypt/saint-catherine/map.html

 

 

Armènia:

 http://armenianstudies.csufresno.edu/

-Churches of Historic Armenia

-Index of Armenian Art: Armenian Architecture

-Index of Armenian Art: Armenian Miniatures

 

 

http://www.virtualani.org/mren/index.htm

http://socalgalopenwallet.blogspot.com/2011/08/interiors-of-st-grigor.html

(Sant Gregori d’Ani)