Logo UAB
2020/2021

Crims contra la Humanitat i els Drets Humans

Codi: 100471 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500257 Criminologia OT 4 0
2500786 Dret OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Claudia Cristina Jiménez Cortés
Correu electrònic:
Claudia.Jimenez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

EL CURS ES INTEGRAMENT EN ANGLÈS

Prerequisits

 

MOLT IMPORTANT !!!!

1) Cal un nivel d'anglés ALT per poder seguir les classes que seran integrament en anglès i efectuar les lectures. Cal també un mínim de castellà per poder interactuar als treballs de grup amb la resta de company/es de classe 

2) Tot treball o exercici escrit que s'hagi de presentar haurà de portar les fonts d'on s'ha extret la informació (bibliografia i referències). La no inclusió baixarà la nota

Objectius

El curs pretén oferir a l'estudiant una visió i comprensió dels problemes centrals del dret penal internacional i dels drets humans, així com l'abast i el contingut de les respostes legals disponibles en el dret internacional a les atrocitats que es puguin cometre. S’estudiaran conceptes com crims de guerra, crims contra la humanitat, genocidi i violacions de drets humans. El curs pretén oferir un coneixement ampli i profund dels temes rellevants, així com el desenvolupament d’habilitats acadèmiques mitjançant l’anàlisi del delicte, les respostes i l’atenció a les víctimes tant al pla teòric com a la pràctica recent.

 

 

 

 

 

Competències

  Criminologia
 • Accedir i interpretar les fonts de dades sobre la criminalitat.
 • Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics.
 • Demostrar que es comprenen els models de prevenció i intervenció de la criminalitat més adequats per a cada problema específic.
 • Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.
 • Demostrar que es coneix la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments.
 • Dissenyar una recerca criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats.
 • Formular hipòtesis de recerca en l'àmbit criminològic.
 • Identificar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat.
 • Redactar un treball acadèmic.
 • Relacionar-se respectuosament amb persones.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Transmetre oralment les idees a una audiència.
 • Treballar de manera autònoma.
 • Treballar en equip i en xarxa.
 • Utilitzar les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminògenes d'una persona per determinar la proposta d'intervenció.
  Dret
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar amb criteri científic les informacions obtingudes en les bases de dades criminològiques.
 2. Aplicar amb precisió els models de prevenció en situacions concretes de criminalitat.
 3. Aplicar de manera eficaç els fonaments de les diferents polítiques criminals en l'activitat professional.
 4. Aplicar el coneixement científic criminològic per analitzar la delinqüència.
 5. Aplicar les teories criminològiques.
 6. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 7. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 8. Escollir de manera adequada el recurs social per a cada cas d'intervenció professional.
 9. Inferir els models d'intervenció en funció d'una avaluació de necessitats prèvia eficaç.
 10. Redactar correctament cada un dels apartats d'un projecte de recerca criminològica.
 11. Redactar un treball acadèmic.
 12. Relacionar-se respectuosament amb persones.
 13. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 14. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 15. Transmetre oralment les idees a una audiència.
 16. Treballar de manera autònoma.
 17. Treballar en equip i en xarxa.
 18. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 19. Utilitzar la metodologia d'investigació necessària en funció de la recerca criminològica plantejada.

Continguts

CRIMS CONTRA LA HUMANITAT I DRETS HUMANS curs 2020/2021

 

PART: MARC GENERAL

 

Tema 1: El sistema internacional i les seves característiques

• Alguns malentesos sobre el dret internacional i la societat internacional

• Els principals actors a nivell internacional

• Els individus. De objecte a subjecte en el sistema internacional    

 

Lectura preparatòria 1: International humanitarian Law. Answers to your questions

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0703.pdf

Jurisprudència: CIJ: Democratic Republic of the Congo v Uganda, 2005, ICJ. 204; Nuclear Weapons Legality, 1996 I.C.J. 226; Palestinian Wall, 2004 I.C.J. 136

 

 

Tema 2: L'origen del Dret Internacional Humanitari (DIH)

• Antecedents i DIH contemporani

• "Conflicte armat": conditio sine qua non per l'aplicació del DIH.

• La distinció entre els convenis de La Haia i els convenis de Ginebra

• La importància de la Creu roja/mitja lluna roja

 

Lectura preparatòria 2: Van Schaack, B & Slye, R. "A Concise hisotry of international criminal law".

Santa Clara Law digital Commmons, 2007. https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1629&context=facpubs

 

 

Tema 3: L'origen dels estàndards internacionals de drets humans i dret penal internacional 

• Contextualització: El final de l'2ªGM, origen del Dret Penal Internacional i del Dret Internacional dels Drets Humans

• Drets i obligacions dels individus en l'esfera internacional.

• Distinció i coexistència entre: a) protecció internacional dels drets humans b) dret internacional humanitari

c) dret penal internacional d) cooperació penal internacional

 

Lectura preparatòria 3: East west street. Phillip Sand, Orion Group, ed (1/5/2017)

Jurisprudència: ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004

 

 

 

SEGONA PART: ELS CRIMS INTERNACIONALS 

 

Tema 4: Les dificultats al voltant del crim de genocidi

• El concepte de genocidi: La Convencióde 1948

• L'especificitat del delicte de genocidi

• L'evolució: el paper exercit per la pràctica jurisprudencial

 

Lectura preparatòria 4: East west street. Phillip Sand, Orion Group, ed (1/5/2017)

 

Jurisprudència:  ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

(The Gambia v. Myanmar, may 2020) (Croatia-Serbia, 2015) -  (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), july 1996;

 

 

Tema 5: El cas especial de crim contra la humanitat

• L'origen i la naturalesa del crim contra la humanitat

• El concepte de crim contra la humanitat: característiques generals i l'evolució dels seus subtipus específics

• El crim contra la humanitat ala pràctica: la importància de la jurisprudència

 

Lectura preparatòria 5: East west street. Phillip Sand, Orion Group, ed (1/5/2017)

 

 

Tema 6: Els crims de guerra avui 

• Què és i què no és un crim de guerra ?

• La importància del concepte de "conflicte armat" i la responsabilitat internacional individual per la determinació del crim

• L'enjudiciament dels crims de guerra: la pràctica jurisprudencial

 

Lectura preparatòria 6. Chapter on War Crimes in Antonio Cassese, International Criminal Law, 2nd ed.,

Oxford University Press, 2008, pp. 81-97

Jurisprudència: ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004

 

 

TERCERA PART: L'ACCIÓ JUDICIAL CONTRA ELS RESPONSABLES DE CRIMS INTERNACIONALS  

 

Tema 7: La persecució dels crims internacional als sistemes interns 

• El reconeixement dels crims internacionals com ius cogens per alguns estats (ex., Argentina, Estònia...)

• El debat en la societat sobre justícia i / o pau (ex., Uruguai, Sud-àfrica; RCA)

• El conflicte entre el règim de la llei d'immunitat i el deure de processar

• El reconeixement / no reconeixement dels crims internacionals com a part de la legislació nacional

• El paper de la justícia Transicional

 

Lectura preparatòria 7: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUHD) (2006).

Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Comisiones de la verdad.

Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra.

Jurisprudència: CIDH, Caso Barrios Altos, 2001; CADH, Zimbabwe Human Rights NGO Forum 2006

 

 

Tema 8: La persecució internacional dels individus pels tribunals ad hoc i els tribunals híbrids 

• La importància del marc sociopolític per a la creació de tribunals ad hoc i híbrids

• Característiques generals dels tribunals ad hoc

• La distinció entre tribunals ad hoc i tribunals híbrids

 

Lectura preparatòria 8: Williams, “Hybrid Tribunals: a time for reflextion” en International Journal of Transitional justice,

2016, 10, 538-547; Zacklin, “The failing of ad hoc International Tribunals” en Internationa Criminal Justice, 2004, 541-545

Jurisprudència: Repartiment de casos de TPIY; TPIR; Tribunals híbrids

 

 

Tema 9: La persecució internacional dels individus per la Cort Penal Internacional 

• Origen, naturalesa i estructura de la CPI

• La jurisdicció limitada

• La jurisprudència: des del principi fins a la data

 

Lectura preparatòria 9: ICC, Understanding the International Criminal Court; Rome Statute

Jurisprudència: Repartiment de situacions i casos de la CPI      

 

 

 

QUARTA PART: LES VÍCTIMES DE CRIMS INTERNACIONALS

 

Tema 10: Les víctimes davant la CPI: un model de justícia restaurativa?

• La presència de les víctimes a la CPI

• Reparació v/s assistència a la CPI.

a) El Fons fiduciari.

b) Les decisions judicials sobre reparacions

c) La pràctica

 

Lectura preparatoria 11: Garbett, “The international Criminal Court and restorative justice: victims,

participation and the processes of justice” en Restorative Justice, 5:2 2017, 1998-220;

Kendall, “Restorative justice at the international criminal court” en REDI, 2018, 217-221

 

Tema 11: les persones víctimes de crims internacionals i/o violacions dels drets humans

• Diferències i similituds entre víctimes de violació de drets humans i de crims internacionals.

• La reparació al sistema internacional dels Drets humans: definició, principis i evolució.

• El paper de la reparació dins la Justicia Transicional

 

Lectura preparatòria 10: Altwicker et al. “Measuring violations of Human rights. An empirical analysis of

awards in respect of non-pecuniary damage under the European Convention on Human Rights” (paper);

Balta, “Victims and retributive responses at the ECHR: scrutinizing the coercive dimension of reparations”

en iCourts, Faculty of Law, Univ. Copenhagen, 2019

Metodologia

ACTIVITATS OBLIGATÒRIES AVALUABLES

1.- PAPER SOBRE UN ESTUDI DE CAS (30% de la nota final a lliurar a principis de maig en català, castellà o anglés. ÉS OBLIGATORI que constin les fonts: referències i bibliografia)

El treball haurà de tenir una extensió entre 3.500-4.000 paraules. En elles l'alumnat ha d'analitzar un cas optencial de crim internacional després d'una consulta amb el professor.

Una possible estructura del paper es (opcional):
1. Introducció: breu descripció de la situació i el seu context
2. Presentació dels problemes de drets humans i / o crims internacionals fundats en el cas
3. Relació del cas amb els temes del curs i, si és possible, la comparació amb altres situacions estudiades a classe
4. Presentació dels resultats obtinguts per protegir els drets humans fins ara
5. Proposta d'accions noves / alternatives / complementàries per millorar les solucions
6. Comentari personal del cas
7. Bibliografia
NOTA: per ser considerat avaluable el treball haurà de obtenir una nota major a 3.6

 

2.- ACTIVITATS DE SEMINARI (preparació i participació): 50% de la nota final (es valorarà sobre 9 activitats)

3.- LECTURES Inclou les lectures i la investigació. (10%)

4.- PARTICIPACIÓ A LES CLASSES L'actitud activa de l'alumne i les intervencions a través de les sessions(en anglés o castellà) és obligatòria i representarà el 10% de la nota final.
La simple presència a classe sense intervenció NO comptarà com a participació

Reevaluació (pas / no pas):
Per l'alumnat que del conjunt de l'avaluació no hagi obtingut durant el curs la nota mínima de 5, però ha participat a classe i ha obtingut com a nota final més de 4, hi ha la possibilitat d'un examen.
Aquest examen tindrà lloc a la data assignada per la facultat. L'estructura serà de 10 preguntes breus relacionades amb els continguts del curs i la nota finàl màxima que es podrà obtenir será 6.5

advertiment:
1) L'alumnat que es copii alguns dels treballs entre ells tindrà un 0 d'aquella part de l'avaluació.
2) L'alumnat que plagiï, pràctiques, comentaris o treballs serà qualificat amb un "0" de nota final de l'assignatura, i per tant sense dret a reevaluació

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Class participation 25 1 12, 14, 15, 17
Seminaris 54 2,16 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Paper on a case study 30 1,2 11, 14, 16
Tipus: Autònomes      
readings 16 0,64 14, 16

Avaluació


ACTIVITATS OBLIGATÒRIES

1.- DOCUMENT D'UN ESTUDI DE CAS (30% de la qualificació final que es lliurarà a principis de maig)  

3.500-4.000 paraules en paper on l'alumne ha d'analitzar un dels casos d'estudi després d'una consulta amb el professor.

L'estructura del paper pot ser (esquema opcional):

1. Introducció: breu descripció de la situació i el seu context

2. Presentació dels problemes de drets humans o crims internacionals fundats en el cas

3. Relació del cas amb els temes dins el curs i si és possible, comparació amb altres situacions estudiades a classe

4. Presentació dels resultats obtinguts per protegir els drets humans fins al moment

5. Proposta d'accions noves / alternatives / complementàries per millorar les solucions

6. Comentari personal del cas

7. Bibliografia   

 

2.- ACTIVITATS DEL SEMINARI (preparació i participació) (50% de la nota final

 

3.- PARTICIPACIÓ A CLASSE. 20% de la nota final

Es valora l'actitud activa de l'alumne i les intervencions a través de les sessions.

La simple presència a classe sense intervenció NO comptarà com a participació  

 

Advertiment:

1) L'alumnat que es copiï alguns dels treballs entre ells tindrà un 0 d'aquella part de l'avaluació.

2) L'alumnat que plagiï, pràctiques, comentaris o treballs serà qualificat amb un "0" de nota final de l'assignatura, i per tant sense dret a reevaluació

 

Reavaluació (pas / not pass):

Per a aquells estudiants que no van aconseguir la qualificació mínima però van assistir a la classe i van obtenir una qualificació final superior a 4, hi ha la possibilitat d'un examen.

Aquest examen tindrà lloc en la data assignada per la Facultat.

L'estructura serà de 10 preguntes curtes relacionades amb els continguts del curs

Els que hagin d'utilitzar aquesta opció sàpiguen que la màxima nota possible de curs serà de 6.5

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmen (només en cas de reevaluació d'alumnes que durant el curs han obtingut com a mínim un 3) 80% (re-avaluació) 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16
LECTURES 10% 25 1 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16
Participació activa a classe 10% 0 0 3, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19
Treball de recerca (compulsory) 30% 0 0 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 19
seminaris (s'avaluaran 9 de 11) 50% (obligatori) 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18

Bibliografia

Legislació Bàsica:

International Criminal Law

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY-Statute) UN Doc. S/RES/827 (1993)

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda(ICTR-Statute), UN Doc. S/RES/955 (1994),

Rome Statute of the International Criminal Court. Adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998, UN-Dok. A/Conf. 183/9.

UNTAET (United Nations Transitional Administration for East Timor) Regulation 15/2000 http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/r-2000.htmç

Special Court Statute for the Special Court for Sierra Leone (22, January, 2002) <http://www.specialcourt.org/documents/Statute.html.

Coalition Provisional Authority, Statute of the Iraqi Special Tribunal, 10 December 2003, <www.cpa-iraq.org/audio/20031210_Dec10_Special_Tribunal.htm

 

Planes webs:

 www.echr.coe.int/hudoc.htm The European Court of Human Rights Case law

http://www.bayefsky.com/bystate.php This free website includes an extensive documents library organized by country and subject matter. You can find information on ratification, reservations and declarations, state reports, and other key documents.

 

International Organisations and Related Human Rights and ICL Websites:

The United Nations

United Nations Human Rights Council

United Nations Treaty Bodies

United Nations Special Procedures

United Nations Security Council

United Nations Economic and Social Council

International Labour Organisation (LBO), Geneva, Switzerland

www.icc-cpi.int/Menus/ICC

World Health Organisation

UN Children's Fund (UNICEF)

UN Environmental Programme

OHCHR United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Commission for the Status of Women

Un High Commissioner for Refugees, Geneva, Switzerland

UN Development Programme

UN Division for the Advancement of Women

OHCHR International Law Link to UN Human Rights instruments

 

 

Non-Governmental Organizations:

Global Rights A human rights advocacy group that partners with local activists to challenge injustice and amplify new voices within the global discourse

Human Rights Watch A global independent organisationdedicated to defending and protecting human rights.

Amnesty International A global charity which campaigns for internationally recognised human rights for all

Save the Children International Charity which campaigns on behalf of children

The International Committee of the Red Cross An organisation dedicated to the protection of the lives and dignity of victims of armed conflict and other violence.

Index on Censorship Organisation promoting freedom of expression

Minority Rights Group, International International organisation working to secure the rights of minorities and indigenous peoples

World Organisation against Torture A coalition of non-governmental organisations fighting against torture, summary executions and other inhumane treatment

www.iccnow.org/  coalition for the International Criminal Court coalition of non-governmental organizations lobbying in favor of the ICC

International Women's Rights Action Watch (IWRAW) organized in 1985 at the Third World Conference on Women in Nairobi, Kenya, to promote recognition of women’s human rights under the United Nation’s Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (the CEDAW Convention), an international human rights treaty

Freedom House Independent nongovernmental organization that supports the expansion of freedom in the world.

 

 

Bibliografia:

General:

Brownlie,Ian, Principles of Public International Law. 5. Aufl. Oxford 1998.

Simma, Bruno, International Human Rights Law and General International Law: A Comparative Analysis. In: Academy of European Law (Hrsg.), Collected courses of the Academy of European Law. Vol. IV (1995), Book 2, S. 153-236.

Rehman, Javaid. International human rights law (2nd. Edition)  Pearson education ltd. Harlow, 2009

 

Bibliografía en Dret Penal Internacional:

 

Akhavan, P. “The core elements of international crimes” in Reducing Genocide to Law: Definition, Meaning and the Ultimate Crime, Cambridge University Press, 2012, pp. 27-55.

Ambos y Wirth. “The Current Law of Crimes against Humanity”, en Crim. L. F., núm. 13, 2002, pp. 1, 2-13.

Arsanjani. “The Rome Statute of the International Criminal Court, en AJIL, núm. 93, 1999, pp. 22 ss

Askin. “Crimes within the jurisdiction of the ICC”, en Crim. L.F., núm. 10, 1999

Barboza. “International Criminal Law”, en Receuil des Cours, núm. 278, 1999, pp. 9, 59;

Bassiouni. Crimes against Humanity in International Criminal Law, 2ª ed., 1999

Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes nullum Crimen sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the ICC, 2002, par. 415 ss

Cassese, A.  International Criminal Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2008.

Clark. “Crimes against humanity and the Rome Statute”, en Clark, Feldbrugge, Pomorski (eds.). Essays in Honour of George Ginsbugs, 2001, pp. 139, 15

De Hoogh. “Articles 4 and 8 of the 2001 ILC Articles on State Responsability…”, en BYIL,núm. 72, 2001/2002, pp. 255.

Gómez-Benítez. “Elementos comunes de los crímenes contra la humanidad en el Estatuto de la CPI…”, en Cuadernos de Derecho Judicial, Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, vol. VII, 2001,

Human Rights Watch, “Commentary on the 4th Preparatory Commission meeting for the ICC”, marzo de 2000, p. 3. 

Human Rights Watch, Genocide, War Crimes, Crimes against Humanity: Topical digest of the case law of the ICTR and ICTY, New York et al. 2004.

Kress. “War crimes committed in non-international armed conflict and the emerging system of international criminal justice”, en Isr. Y.B. Hum. Rts., núm. 30, 2000, pp. 103 ss

Lee (ed.). The International Criminal Court – Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 2001

McAuliffe de Guzmán, Margaret (2000). “The Road from Rome: The Developing Law of Crimes against Humanity”, en Human Rights Quarterly (HRQ) 22 (2000), págs. 335-403.

Meron, Theodor (1995). “International Criminalization of Internal Atrocities”, en American Journal of International Law (AJIL) 89, págs. 554 - 577.

 Mettraux. “Crimes against Humanity in the Jurisprudence of the ICTY and ICTR”, en Harv. Int’l. J., núm. 43, 2002, pp. 237, 302-6;

Momtaz. “War crimes in non-international armed conflicts under the Statute of the International Criminal Court”, en Y.B. Int’l Humanit. L., núm. 2, 1999, pp. 177,

Ntanda Nsereko, en McDonald y Swaak-Goldman. Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law, vol. I, 2000, pp. 113 ss

O’Keefe, R. “State Immunity and Human Rights: Heads and Walls, Hearts and Minds”, Vaderbilt Journal of Transnational Law, 2011, Vol 45, pp. 999-1045

Olásolo, Hector, Int. Criminal Law Review (ICLR) 5 (2005), 122,

Overy, R. “The Nuremberg Trials: international criminal law in the making”, in P Sands (ed.), From Nuremberg to the Hague: The Future of International Criminal Justice, Cambridge University Press, 2003, pp. 1-29

Quenivet,Ind.J. Int’l L., núm., 41, 2001, p. 478.

Ratner. “The Genocide Convention after fifty years”, en ASIL Proceedings, núm. 92, 1998,

Robinson, D. “Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth Commissions and the International Criminal Court”, en European Journal of International Law, num. 14,2003,  481 y ss.

Robinson. “Defining crimes against Humanity at the Rome Conference”, en AJIL, núm. 93,1999,

SANCHEZ, J. Inter-American Court, Crimes Against Humanity and Peacebuilding in South America. ICIP, WP 2010/2, http://www20.gencat.cat/docs/icip/Continguts/Publicacions/WorkingPapers/Arxius/WP10_2_ANG.pdf

Sandesh Sivakumaran, “Identifying an armed conflict not of an international character” in The Emerging Practice of the International Criminal Court, C. Stahn and G. Sluiter (ed.), Martinus Nijhoff, 2009, pp. 363-380

Schaack, Beth Van, “The Definition of Crimes against Humanity: Resolving the Incoherence”, Columbia Journal of Transnational Law (ColJTL) 37 (1999), págs. 787-850.

Schabas, W. An Introduction to the International Criminal Court, 4rd ed., Cambridge University Press, 2011

Schabas, W. “Judicial Activism and the Crime of Genocide” in Darcy and Powderly (ed.), Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals, Oxford UniversityPress, 2010, pp.  63-79

Schabas. “Follow up to Rome: preparing for entry into force of the international Criminal Court Statute, en Hum. Rts. L. J., núm. 20, 1999, pp. 157 ss

Sharga, D. “The Second Generation UN-Based Tribunals: A Diversity of Mixed Jurisdictions” in C. Romano, A. Nollkaemper, J. Kleffner (ed.), Internationalized Criminal Courts, Oxford University Press, 2004, pp. 15-38.

Simma, Bruno / Paulus, Andreas, The Responsibility of Individuals for Human Rights Abuses in Internal Conflicts: A Positivist View. AJIL 93 (1999), S. 302-316.

Sunga, “The Crimes within the Jurisdiction of the ICC” (parte II, arts. 5-10), Eur. J. Crime Cr. L. Cr. J., núm. 6, 1998, pp. 377-399

 Triffterer. “Genocide, its particular intent to destroy in whole or in part the group as such”, en Leid. Journ. Int’l. L., núm. 14, 2001, pp. 399 y ss.;

 

 • LEGISLACIÓ:
 • Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY-Statute) UN Doc. S/RES/827 (1993)
 • Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda(ICTR-Statute), UN Doc. S/RES/955 (1994).
 • Rome Statute of the International Criminal Court. Adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998, UN-Dok. A/Conf. 183/9.
 • UNTAET (United Nations Transitional Administration for East Timor) Regulation 15/2000 http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/r-2000.htmç
 • Special Court Statute for the Special Court for Sierra Leone (22, January, 2002) <http://www.specialcourt.org/documents/Statute.html.
 • Coalition Provisional Authority, Statute of the Iraqi Special Tribunal, 10 December 2003, <www.cpa-iraq.org/audio/20031210_Dec10_Special_Tribunal.htm
 • The four Geneva Conventions, 12 August 1949
 • Protocol I and II additional to the Geneva Convention, 8 June  1977
 • Protocol II additional to the Geneva Convention, 2005
 • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9, December 1948