Logo UAB
2020/2021

Treball de Final de Grau

Codi: 100463 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500257 Criminologia OB 4 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Melendez Pereto
Correu electrònic:
Anna.Melendez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Josep Cid Moliné

Prerequisits

Per matricular-se al TFG cal complir dos requisits:

1) Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.

2) Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits de la titulació (160 ECTS).

 

Objectius

El TFG consisteix en l’elaboració i presentació d’un treball individual que permeti una avaluació global de les competències associades al títol. Ha de complir tots els requisits formals d’un treball acadèmic. La seva extensió màxima és de 9.000 paraules (incloent la bibliografia). Només els annexes, resum, portada, índex i agraïments estan exclosos del màxim de 9.000 paraules. És possible fer ús d'annexes, no obstant, el tribunal no està obligat a considerar-los per a valorar el treballl. Així doncs, no és aconsellable que cap part substancial del treball figuri en annexes.

La Coordinació i gestió de l'assignatura la realitzarà la Prof. Anna Meléndez ( anna.melendez@uab.cat). El prof. Jocep Cid com a coordinador del grau de criminologia pot donar suport en cas de ser necessari.

Competències

 • Accedir i interpretar les fonts de dades sobre la criminalitat.
 • Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics.
 • Aplicar les tècniques quantitatives i qualitatives d'obtenció i anàlisi de dades en l'àmbit criminològic.
 • Avaluar els resultats d'un programa de prevenció o intervenció amb referència a la delinqüència.
 • Dissenyar una recerca criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats.
 • Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat i no especialitzat, l'anàlisi feta sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.
 • Formular hipòtesis de recerca en l'àmbit criminològic.
 • Redactar un treball acadèmic.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Transmetre oralment les idees a una audiència.
 • Treballar de manera autònoma.
 • Utilitzar un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diverses parts implicades en el conflicte i en la criminalitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la ciència criminològica per analitzar la delinqüència.
 2. Argumentar amb precisió científica un acte delictiu.
 3. Determinar amb eficàcia els resultats obtinguts en un programa d'intervenció criminològica.
 4. Dissenyar de manera eficaç una recerca amb hipòtesis.
 5. Escollir la metodologia adequada en funció dels objectius de recerca redactats.
 6. Investigar a través de models qualitatius o quantitatius en l'àmbit criminològic.
 7. Localitzar i interpretar la informació científica de contingut criminològic.
 8. Redactar un treball acadèmic.
 9. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 10. Transmetre oralment les idees a una audiència.
 11. Treballar de manera autònoma.
 12. Utilitzar un lèxic exempt de connotacions discriminatòries i de falta de respecte en exposar arguments professionals davant de les parts implicades en un fet delictiu.

Continguts

MODALITATS DE TFG

Hi ha tres modalitats possibles de treball:

a) Treball de recerca: es tracta d’un treball en què l’alumne haurà de fer una investigació sobre un tema rellevant en criminologia. El treball haurà de partir d’una revisió de la recerca prèvia per tal de fixar la hipòtesi de la recerca, haurà de plantejar una metodologia apta per a portar a terme la recerca, sintetitzar els resultats de la recerca realitzada i finalitzar amb unes conclusions que discuteixin la relació dels resultats amb la recerca prèvia.

b) Treball de revisió teòrica: es tracta d'un treball en què l'alumne ha de fer una revisió de la literatura existent sobre un determinat tema. El treball requerirà que aquesta revisió no hagi estat prèviament realitzada i que la revisió sigui rellevant per a orientar la recerca o la pràctica en un determinat tema. Serà necessari que la recerca tingui un abast internacional i que s'usin criteris científics per recollir la recerca existent. El treball haurà d'introduir el tema d'anàlisi i la seva rellevància, haurà de sistematitzar d'una manera clara i efectiva la recerca existent, extreure les conclusions que es deriven i plantejar la importància de la revisió realitzada per la recerca teòrica o per la intervenció pràctica. Caldrà utilitzar com a metodologia la revisió sistemàtica.

 b) Treball d'intervenció pràctica: es tracta d’un treball en què l’alumne haurà de fixar un àmbit determinat que es valori com a problemàtic des del punt de vista criminològic –és a dir, susceptible de ser millorat–. A partir d’aquí, l’alumne haurà d’explorar el coneixement disponible sobre la capacitat de millorar aquesta realitat. Finalment, l’alumne haurà de diagnosticar el context on vulgui fer la intervenció i  dissenyar un pla de prevenció (primària, secundària o terciària) per tractar de millorar aquesta problemàtica. A més, s’haurà de fixar un model d’avaluació per verificar l’efectivitat del pla dissenyat.

Metodologia

METODOLOGIA DEL TFG

1. Sistema d'assignació del TFG

Hi haurà una oferta de matèries i professorat. L'alumne podrà elegir. El criteri de preferència dependrà de l'expedient acadèmic. En la primera tutoria l'alumne haurà de proposar un treball al seu tutor/a. El treball haurà de ser pactat entre l'alumne i el tutor/a.

1. Publicació ofertes TFG i reunió informativa ( lloc a determinar via moodle) setembre 2020

2. Consultes setembre 2020

3. Elecció TFG octubre 2020 (es realitzarà mitjanant un aplicatiu gestionat per la gestió acadèmica de la facultat de dret). 

http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/treball-de-fi-de-grau-/-master-1345716724164.html

2. Seguiment del TFG

El TFG consisteix en la realització d'un treball de recerca supervisat per un tutor. El tutor del TFG durà a terme un mínim de quatre tutories durant el curs pel seguiment del TFG (tutoria inicial de planificació del treball, dues tutories de seguiment i una tutoria de revisió final del treball). El tutor haurà de disposar d’un full de seguiment de l’alumnat en el qual es registri la planificació del seguiment i els continguts tractats a les tutories. Per tal de ser avaluat cal que l'estudiant realitzi obiligatòriament 3 entregues al seu tutor/a. Els tutors, hauran de donar feedback després de cada entrega per tal que l'estudiant pugui avançar en el correcte desenvolupament del treball. Entregues: 

1) PRIMERA. Entrega incicial: 31 degener2021

2) SEGONA. Entrega de seguiment: 15 de març 2021

3) TERCERA. Entrega de l'esborrany final( tutor): 3 de Maig 2021

4) FINAL. Entrega versió definitiva: 18 de maig 2021

5) Exposició oral: 1,2,3,4 de juny 2021

3. Full de seguiment ( ús obligatori)

El model de full de seguiment es penjarà a l'aula moodle i els estudiants seran els encarregats de duur-lo a les tutories i garantir que s'omple. Caldrà entregar-ne una versió escanejada en el moment de realitzar l'entrega definitiva del treball ( en un arxiu a part). (*) En cas de tutories addicionals es prega indicar-ho.

Els tutors podran suggerir als estudiants - directa o a través de la coordinadora del tfg- que consultin altres professors per resoldre dubtes de caracter legal, metodològic o teòric.

 4. Estructura del treball

4.1. Normes formals

 1. Extensió. Ha de tenir una extensió màximade 9.000 paraules. No s'inclouen en el còmput de paraules: la portada, ela agraïments, el resum, l'index ni els annexos. La resta de continguts s'inclouen en el còput. A la portada de treball cal que consti indicat el nombre de paraules. Un alumne que s'extengui en el nombre de paraules serà penalitzat.
 1. Tipus de lletra. La lletra emprada serà la Times New Roman ( o similar) núm. 12, i per les notes a peu de pàgina, citacions fora del cos i exemples, la núm. 10.
 1. Portada. A la portada haurà de constar el nom de l’autor/a, el títol/subtítol, les dades de l’assignatura (nom, grau, curs), el nom del tutor/a, nº de paraules i la data de lliurament.
 1. Absract/resum. 150 – 250 paraules. Paraules clau. Cal redactar també l'abstract i paraules clau en anglès
 1. Alineació justificada i interlineat 1.5.
 1. Marges: Superior: 3 cm; Inferior: 3 cm; Interior: 3,5 cm;Exterior, 3,5 cm.
 1. Idiomes: català, castellà, anglès. La redacció del TFG en anglès serà especialment valorada.

4.2 Estructura del treball  (format article científic)

1. Introducció ( les tres modalitats)

- Presentació del tema, objectius generals del projecte.

- Presentació de l’estructura del treball.

2. Marc teòric ( les tres modalitats)

- Estat de la qüestió.

- Enfocament teòric adoptat.

- Objectius específics / hipòtesis (en el treball de recerca empírica)

3. Metodologia ( modalitats de recerca i revisió teòrica)

- Presentació del mètode utilitzat.

- Aspectes de disseny.

4. Resultats (Segons la modalitat del treball: resultats de la recerca, sistematització de la revisio de la literatura)

* Els aparts 3 i 4 de la opció de treball d'intervenció pràctica es consideren incloses en un apartat anomenat: proposta de programa ( prevenció o intervenció) on cal incloure els apartats necessaris per a fonamentar i plantejar el desenvolupament del pla de prevenció o intervenció, així com la proposta d'avaluació del mateix. 

5. Conclusions  ( les tres modalitats)

- Síntesi del plantejament (teòric i metodològic) del treball i dels resultats obtinguts.

- Discussió dels resultats. Implicacions teòriques i pràctiques

- Limitacions del treball realitzat. Possibles línies futures de recerca.

6. Bibliografia

5. Estil de referenciació

Per tal de citar la bibliografia utilitzada durant la elaboració del treball cal utilitzar la normativa APA. Us indiquem el link on podreu descarregar un document en pdf. amb la compilació que han realitzat un grup de professors de la UAB sobre normativa APA. Aquesta normativa és d'íntegre aplicació i las seva aplicació pot ser requerida per part del tribunal, la facultat de dret o per la UAB en cas de requerir-ho. 

 http://e-criminologia.uab.cat/images/varios/NORMESAPA2016.pdf

6. Plagi. 

Tal i com preveu la normativa de la UAB i la pròpia reglamentació de la Facultat de dret el plagi està prohibit i és penalitzat. La detecció de plagi en un TFG implicarà una qualificació de 0-suspès- en l'assignatura i la possibilitat d'apertura d'un expedient disciplinar per part de la Universitat. En cap cas serà recuperable i quedarà en mans de la facultat de dret i en últim terme de la UAB la possibilitat de permetre que l'alumne pugui matricular el TFG de nou en un altre curs acadèmic. 

7. Cronograma TFG Curs 2020-21

  El cronograma és susceptible de modificacions i en tot cas es publicarà al campus virtual a principis de curs.

Calendarització curs 2020-21

Setembre 2020

Publicació al moodle de l’oferta de TFG i reunió informativa

Octubre 2020 

Elecció del tutor/a de TFG ( aplicatiu gestió acadèmica)

Octubre 2020

Primera reunió amb tutor per acordar objecte del treball i pla de tutories. Calendari d'entregues ( a continuació)

29 Novembre 2020               

 Validació per part de la coordinadora de tfg del títol provisional  del treball ( via google doc-moodle). L'objectiu és evitar temàtiques allunyades de la criminologia, així com excedir-se en la realització de treballs molt similars en quant a contingut. 

31 Gener 2021

PRIMERA. Entrega inicial al tutor i via moodle ( tasca habilitada). Plantejament del treball, concreció del tema, guió complet, marc teòric  complet i primera aproximació a la metotologia i disseny ( definició tipologia de treball a realitzar ( recerca, teòric o programa)

15 Març 2021

SEGONA. Entrega al tutor i via moodle ( tasca habilitada). Seguiment: Marc teòric, disseny i metodologia definits i complets.

3 Maig 2021

TERCERA. Entrega esborrany treball complet ( incloent annexos)al tutor i via moodle  ( tasca habilitada). 

18 Maig 2021

FINAL. Entrega definitiva del treball ( al tutor i a la consergeria de la facultat de dret- SLIPI) versió paper. La versió  on-line caldrà enviar-la per email al tutor/a i  adjuntant el treball via moodle.

25 Maig 2021

Entrega informes tutors ( professorat) 

29 Maig  2021

Entrega informes ponents ( professorat)

1,2,3,4,Juny 2021

Defensa oral del treball

7 Juny 2021

Publicació notes ( la revisió es farà la mateixa setmana)

21 juny 2021                     

Data màxima recuperació TFG ( veure criteris al següent apartat).

 8. Recuperació

En cas que l'estudiant obtingui una nota a partir de 4 i inferior a 5 el tribunal podrà oferir la possibiitat de recuperar el TFG consistent en modificacions del mateix quan es valori que puguin permetre a l'estudiant aprovar el treball en un termini màxim (21 juny 2021). En cas d'aprovar, la nota màxima serà un 5. La recuperació pot ser suspesa i en aquest cas l'estudiant haurà de matricular novament el TFG en el curs acadèmic següent. En cas d'obtenir una nota inferior a 4 l'estudiant no podrà recuperar el TFG i haurà de tornar a matricular l'assignatura el curs acadèmic següent. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Redacció del treball 90 3,6 2, 3, 8, 9, 11, 12
Tutories individuals amb el professor tutor del TFG 9,5 0,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Realització del treball de camp (recerca empírica o coneixement del marc on vol plantejar-se la intervenció) 100 4 2, 3, 6, 11
lectura i elaboració del marc teòric i metodologic del treball 100 4 4, 5, 7, 9, 11

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL TFG

El TFG té quatre entregues escrites (inicial, seguiment, esborrany i final) i una defensa oral. La primera es realitza al mes de gener, la segona al març i l'esborrany i la final es fan al maig, de manera que dins dels terminis previstos, l’alumnat haurà de presentar el seu TFG ( en una versió inicial i en versió final). També dins del termini previst, el tutor del TFG haurà de presentar un informe d’avaluació en el que es farà una valoració qualitativa i quantitativa del treball realitzat per l’alumne  que s’ inclourà en l'informe del tutor. Totes les entregues són obligatòries i el tutor les tindrà en consideració per a avaluar el treball realitzat per l'estudiant. En cas d'incompliment el tutor pordrà penalitzar a l'alumne realitzant una valoració negativa, incloent la possibilitat de suspendre. 

Els tribunals de grau estaran formats per tres membres del professorat nomenats pel deganat. En les dates previstes, l’alumnat haurà de defensar oralment el seu TFG davant del tribunal en un temps màxim de 15 minuts i contestar a les preguntes que se li formulin. El tribunal prendrà en consideració l'informe del tutor, l'informe del ponent i la presentació oral realitzada. El tribunal decidirà discrecionalment la nota final que mereixi el TFG. El tribunal emetrà una nota numèrica, que anirà acompanyada d’una sintètica justificació qualitativa de la nota emesa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral del treball 100% nota 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografia del TFG és específica de cada TFG en concret.