Logo UAB
2020/2021

Treball de fi de grau

Codi: 100323 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500246 Filosofia OB 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jesús Hernández Reynes
Correu electrònic:
Jesus.Hernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jesús Hernández Reynes

Prerequisits

No

Objectius

L’Objectiu de l’assignatura és elaborar un treball que ha de mostrar el nivell d’assoliment de les competències adquirides durant la formació en el Grau de Filosofia.

El treball consisteix en l'elaboració escrita i presentació oral d'un tema que permeti una avaluació global i sintètica de les competències específiques i transversals associades al títol de Grau en Filosofia.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Situar les idees i els arguments filosòfics més representatius d'una època en el seu rerefons històric i relacionar els autors més rellevants de cada època en qualsevol de les disciplines filosòfiques.
 • Utilitzar la simbologia i els procediments de les ciències formals en l'anàlisi i la construcció d'arguments.
 • Utilitzar un pensament crític i independent a partir dels temes, els debats i els problemes que planteja la filosofia tant històricament com conceptualment.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar casos històrics de fets científics.
 2. Analitzar i sintetitzar informació.
 3. Aplicar el rigor filosòfic en un text escrit seguint els estàndards internacionals de qualitat.
 4. Assenyalar i resumir el contingut filosòfic comú a diverses manifestacions de diferents àmbits de la cultura.
 5. Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
 6. Construir arguments filosòfics amb rigor.
 7. Construir textos normativament correctes
 8. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari
 9. Demostrar una posició pròpia davant d'un problema o una controvèrsia de rellevància filosòfica, o en un treball de recerca filosòfica.
 10. Discriminar els trets que defineixen el lloc d'un autor en el context d'una problemàtica i reorganitzar-los en un esquema coherent.
 11. Distingir els temes de rellevància filosòfica en els debats actuals
 12. Distingir i contrastar textos representatius dels principals gèneres de la literatura filosòfica.
 13. Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
 14. Documentar un tema filosòfic i contrastar-ne les fonts.
 15. Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants per a la pràctica professional.
 16. Elaborar un treball de recerca filosòfic.
 17. Elaborar un treball filosòfic d'anàlisi d'aspectes rellevants de la cultura contemporània que inclogui una apreciació sobre el seu valor.
 18. Elaborar un treball individual en el qual s'expliciti el pla de treball i la temporalització de les activitats.
 19. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 20. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
 21. Explicar aspectes de la història de la ciència utilitzant la terminologia pròpia de la disciplina.
 22. Exposar els conceptes propis de la història de la filosofia
 23. Expressar, tant oralment com per escrit, els temes i els problemes bàsics de la tradició filosòfica.
 24. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics
 25. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 26. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 27. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 28. Formalitzar arguments de qualsevol procedència i calcular-ne la correcció lògica.
 29. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text
 30. Identificar les idees principals d'un text sobre la matèria i fer-ne un esquema
 31. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 32. Indicar els principals temes de discussió filosòfica en l'actualitat.
 33. Indicar els principals temes de la història de la filosofia.
 34. Indicar i discutir les principals característiques del pensament definitori d'una època, emmarcant-les en el context.
 35. Inferir els temes filosòfics continguts en un text d'ètica o teoria política i organitzar-los de manera que s'hi puguin discriminar els supòsits i implicacions.
 36. Liderar grups de treball, supervisar tasques col·lectives i treballar amb vocació d'unir diverses posicions
 37. Llegir comprensivament textos filosòfics bàsics.
 38. Llegir comprensivament textos filosòfics de la història de la filosofia.
 39. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 40. Organitzar el temps i els propis recursos per a la feina: dissenyar plans establint prioritats d'objectius, calendaris i compromisos d'actuació.
 41. Participar en debats sobre qüestions filosòfiques respectant les opinions dels altres participants
 42. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 43. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l’'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 44. Reconèixer, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.
 45. Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat
 46. Reflexionar sobre el treball propi i el de l'entorn immediat amb intenció de millorar-los de manera continuada
 47. Relacionar diversos ordres d'idees incloses en els debats filosòfics actuals.
 48. Relacionar diversos ordres que es poden descobrir entre les idees filosòfiques de diferents autors i moments històrics.
 49. Relacionar els elements i els factors propis de textos de la tradició filosòfica
 50. Resoldre problemes de manera autònoma.
 51. Resumir els temes i els arguments exposats en un debat filosòfic clàssic.
 52. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història de la ciència
 53. Utilitzar tant eines informàtiques bàsiques (per exemple, processadors de textos o bases de dades) com programes especialitzats necessaris en la pràctica professional de l'arqueologia

Continguts

El TFG consisteix en un treball individual (no està permesa l’elaboració conjunta) i fonamentalment acadèmic; no pas d’un treball de recerca en sentit estricte, caràcter reservat per al Treball de Fi de Màster.

1. Tema i assignació de tutor o tutora.

El tema del TFG no és totalment lliure, sinó que ha d'estar recollit en alguna de les assignatures del Grau de Filosofia. El tema del TFG serà proposat a l’octubre al coordinador per l’estudiant. El coordinador li assignarà un tutor o tutora al novembre, triat d’entre el professorat del Departament de Filosofia. Si l’estudiant té una proposta que considera adient, però que el tema de la qual no apareix en cap assignatura del Grau, haurà d’obtenir-ne l’aprovació del coordinador i del tutor o tutora del seu TFG.

2. Format.

 El Treball de Fi de Grau ha de concloure amb el lliurament d’un treball escrit i amb la seva presentació i defensa pública davant d’una comissió de dos membres del professorat del Departament de Filosofia.

2.1. Part escrita.

L’extensió del cos del treball ha de ser d’entre 20 i 30 pàgines (2100 caràcters/pàgina), descomptats bibliografia i annexos.

La llengua de redacció pot ser el català, l’espanyol o l’anglès. Per redactar-lo en qualsevol altra llengua, cal l’aprovació del coordinador i del tutor o tutora.

L’estructura del text serà la següent, en el mateix ordre:

 • Pàgina de portada, on ha de constar: el títol del treball, el nom de l’autor o autora, el nom del tutor o tutora, i la informació següent: Treball de Fi de Grau, Grau de Filosofia, Curs 2020-2021, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB.
 • Índex, en la primera pàgina senar després de la Portada.
 • Resum del TFG, en la mateixa llengua del treball i amb un màxim de 100 paraules.
 • Paraules clau, entre tres i cinc, en la mateixa llengua del treball.
 • Resum traduït a l’anglès.
 • Paraules clau traduïdes a l’anglès.
 • Introducció.
 • Cos del text, dividit en les seccions o apartats escaients, que es numeraran i es titularan en minúscules i negreta.
 • Conclusions.
 • Bibliografia, que és obligatòria i ha de recollir la totalitat de les referències esmentades en el text, i només aquestes.
 • Annexos, si és el cas.

El format del text haurà de respectar les normes següents: la lletra base serà de la tipologia calibri o similar, de mida 12; les notes a peu de pàgina, de mida 10, i els fragments citats i sagnats a l’interior del text, de mida 11. Tots els paràgrafs aniran justificats. Les notes estaran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest ús sigui explicatiu i mai de citació bibliogràfica. Les pàgines estaran numerades al peu a partir de la pàgina de l’índex, començant pel número 1. Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la corresponent referència entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades; si la citació sobrepassa les quatre línies, es transcriurà en un paràgraf a part, sense cometes, amb una sagnia més gran que la delcos del text i una mida de lletra més petita (11). Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui. Tots estaran numerats i amb un títol, se n'especificarà la font al peu i s'hi farà referència explícita en el text.

L’estil de citacions i referències seguirà la Chicago-Style Citation Quick Guide en la seva versió autor-data.

L’avaluació de la part escrita i del treball de la seva elaboració té un valor d’un 70% de la nota final del TFG i es fa d’acord amb les indicacions explicades a l’apartat “Avaluació” d’aquesta mateixa Guia.

2.2 Part oral.

El TFG conclou amb la seva presentació oral per part de l’estudiant, en sessió pública, davant d’una comissió formada per dos membres del professorat del Departament de Filosofia designats pel coordinador. Els avaluadors podran coincidir o no amb els avaluadors de la part escrita del TFG.

La durada de l’acte de presentació del TFG serà d’un màxim de 30 minuts. L’estudiant tindrà un màxim de 20 minuts per fer la seva exposició, que pot ser en qualsevol format (com ara presentació amb power point, descripció d’un Pòster, explicació oral, etc.) que l’estudiant consideri que s’adiu amb els criteris de la seva avaluació.

L’avaluació de la part oral té un valor d’un 30% de la nota final del TFG i es fa d’acord amb les indicacions explicades a l’apartat “Avaluació” d’aquesta mateixa Guia.

 

Metodologia

En aquesta assignatura del TFG, no hi ha activitats a l’aula. Les activitats formatives són les detallades a l’apartat següent d’aquesta Guia, i l’estudiant les porta a terme de manera individual.

El treball de l’estudiant està tutelat i se’n fa un seguiment per un tutor o tutora que és membre del professorat del Departament de Filosofia i que és afí al tema del TFG triat per l’estudiant. La determinació del tema i del tutor o tutora del TFG es fa d’acord amb el procediment detallat a l’apartat “Continguts” d’aquesta mateixa Guia.

Aquestes activitats es desenvoluparan d’acord amb el calendari següent [Encara sense dates definitives, a causa de la situació sanitària excepcional.]:

1. Procés d’assignació dels TFG (a càrrec del coordinador).

1.1. Segona quinzena de setembre i primera quinzena d’octubre de 2020: període de propostes de projectes al coordinador per part de l’estudiant.

1.2. Primera quinzena de novembre de 2020: publicació de la primera llista de temes i tutors o tutores per part del Coordinador. Aquesta llista és esmenable a partir de les sol·licituds de canvis per part de l’estudiant.

1.3. Final de gener de 2021: publicació de la llista definitiva d’assignació d’estudiants, temes i tutors o tutores per part del Coordinador. Aquesta llista no es podrà modificar per iniciativa de l’estudiant. L’estudiant que no accepti fer el seu TFG sota aquestes condicions, serà qualificat com a “No avaluable”.

2. Procés de seguiment dels TFG (a càrrec del tutor o tutora, que en farà també una avaluació continuada).

2.1. Segona quinzena de febrer de 2021: l’estudiant ha de lliurar al tutor o tutora un esquema-guió del seu TFG.

2.2. De març a maig de 2021: període de reunions de tutoria, elaboració d’esborranys, lliuraments parcials i correccions d’acord amb un calendari establert oficialment pel tutor o la tutora. En qualsevol cas, inclourà com a mínim dues reunions presencials o virtuals i dos lliuraments de versions parcials o esborranys de la part escrita del TFG.

2.3. Juny de 2021: data límit del lliurament oficial del treball escrit definitiu a través del Campus Virtual de la UAB.

3. Procés d’avaluació dels TFG (a càrrec dels avaluadors i avaluadores).

3.1. Juny de 2021: període d’avaluació dels treballs escrits per part dels tutors o tutores i dels segons avaluadors o avaluadores.

3.2. Juny-juliol de 2021: període d’avaluació de les presentacions orals per part d’una comissió de dos membres del professorat del Departament de Filosofia, en sessió pública.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions presencials o virtuals amb el tutor 15 0,6 1, 5, 7, 19, 22, 29, 45
Tipus: Supervisades      
Calendari seguiment 15 0,6 5
Tipus: Autònomes      
Preparació de la presentacció oral 6 0,24 2, 20, 25, 26
Recerca bibliogràfica i lectura 87 3,48 2, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 49, 50
Redacció 19 0,76 1, 3, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 22, 45, 51

Avaluació

La part escrita i la part oral del TFG s’avaluen separadament. La part escrita i la seva preparació representa un 70% de la nota final i la part oral en representa un 30%. Se’n fa també una avaluació continuada que representa un 20%, inclòs en el 70% de la part escrita. L’estructura de l’avaluació del TFG del Grau de Filosofia és la següent:

Estructura de l’avaluació continuada del TFG del Grau de Filosofia

Activitat

Proposta inicial i compliment de les fites establertes

Recerca i treball amb les fonts i lliuraments parcials

Treball final escrit

Treball final escrit

Presentació oral

Qui avalua

Tutor o tutora

Tutor o tutora

Tutor o tutora

Segon/a avaluador/a

Comissió de dos membres

Percentatge sobre la nota final

5%

15%

25%

25%

30%

 

El segon avaluador o segona avaluadora del treball escrit serà designat pel coordinador.

Cal tenir en compte que el Treball de Fi de Grau (TFG) no té convocatòria de setembre ni se’n fa recuperació. L’estudiant que no lliuri dins del termini establert el treball final escrit serà qualificat com “No avaluable”.

La detecció de plagi en qualsevol moment de l’avaluació del TFG significarà la seva qualificació amb un zero.

Tots els TFG del Grau de Filosofia del curs 2020-2021 seran avaluats utilitzant les mateixes rúbriques. El coordinador les publicarà en un document abans de finalitzar el mes de novembre de 2020, a través del Campus Virtual.

La qualificació del TFG té la mateixa gradació que qualsevol altra assignatura del pla d’estudis. Els TFG que obtinguin una nota mínima de 9 podran optar a Matrícula d’Honor, sempre que així ho consensuïn els avaluadors. La concessió de la qualificació de Matrícula d’Honor correspon a la Comissió del Grau, que tindrà en compte en un 75% la nota del TFG i en un 25% la nota de l’expedient de l’estudiant dels dos últims cursos (3r i 4t).

L’estudiant pot demanar una revisió ordinària del TFG durant la setmana següent a la seva avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Des del curs 2017/2018, el títol del TFG no s’inclou en l’expedient acadèmic de l’estudiant. L’estudiant podrà sol·licitar un certificat a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, on consti el títol del seu TFG.

El coordinador recomana que els TFG que hagin obtingut una nota mínima de 9 siguin publicats al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB, per a la qual cosa únicament serà necessari el consentiment explícit del tutor o tutora i del mateix estudiant.

L’estudiant que hagi obtingut una nota mínima de 8,5 al TFG pot optar als premis TFG de La Fundació Autònoma Solidària (http://www.uab.cat/web/fas-1254380703729.html) i als premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB de l’Observatori per a la igualtat (http://www.uab.cat/web/l-observatori/premis-1345699078441.html), sempre que el contingut del TFG ho mereixi. Els avaluadors li ho podran recomanar.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del treball escrit 50% 0 0 2, 3, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 47
Compliment de fites 5% 0 0 20, 40, 42, 46, 50
Control de la recerca 15% 6 0,24 6, 10, 11, 13, 14, 28, 34, 48, 51
Presentació oral davant d'un tribunal format per dos professors. 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Bibliografia

El tutor o tutora del TFG proporcionarà el suport expert per a l’elaboració de la bibliografia específica, que en tot cas serà responsabilitat última de l’estudiant.

Per a una bibliografia genèrica sobre els Treballs de Fi de Grau, es pot consultar l’apartat de “bibliografia” de la Guia docent de l’assignatura "Recursos per a la Recerca en Filosofia".