Logo UAB
2020/2021

Crítica de literatura en anglès

Codi: 100269 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Curbet Soler
Correu electrònic:
Joan.Curbet@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

A més d’estar interessats en la literatura, els estudiants que cursin aquesta assignatura hauran de ser capaços de llegir, escriure i pensar amb molta cura i atenci

Cal un nivell inicial de C2 segons el qual l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes. 

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és plantejar—pels estudiants d'últim curs del grau—la pregunta "¿com podem llegir la literatura?", portant a la resposta d’aquesta qüestió els elements adquirits al llarg de la seva carrera.

No obstant això, un objectiu addicional és introduir els estudiants a la teoria literària aplicada a la lectura crítica, facilitant així les eines crítiques avançades per a l'anàlisi i comprensió de textos literaris.

El curs comença amb una revisió i avaluació de determinats enfocaments teòrics d’especial rellevància, els seus orígens, els seus objectius i les seves limitacions. En una segona fase del curs, es llegiran tres novel·les contemporànies en llengua anglesa, per tal d’entendre com aquests textos poden ser llegits de manera constructiva a través d'una millor comprensió de la teoria.

En acabar el curs, els estudiants tindran uns coneixements pràctics i eficaços de com aplicar la teoria literària fonamental a l'anàlisi i a la discussió de la literatura.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell avançat els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell avançat textos primaris i secundaris sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Aplicar, als comentaris de text i als assaigs argumentatius, fonts secundàries acadèmiques apropiades per al tema escollit en relació amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 4. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 5. Comparar a un nivell avançat les metodologies de la crítica literària en anglès.
 6. Comparar en el nivell avançat diferents temes i textos relacionats amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 7. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 10. Descriure detalladament i de forma acadèmicament adequada l'evolució diacrònica i sincrònica dels temes i textos dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 11. Distingir les idees principals de les secundàries i fer una síntesi dels continguts en els texts primaris i secundaris sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 12. Dur a terme presentacions orals, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb els gèneres de la literatura anglesa i la seva crítica acadèmica.
 13. Explicar, en el nivell avançat, la naturalesa i els trets principals dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 14. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 15. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 17. Redactar assaigs acadèmics d'extensió mitjana, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb els gèneres de la literatura anglesa i la seva crítica acadèmica.
 18. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.

Continguts

Unitat 1: Theoretical Approaches

Unitat 2: Theory applied to Sarah Waters' The Little Stranger

Unitat 3: Theory applied to Maggie O'Farrell's' The Vanishing Act of Esme Lennox

Unitat 4: Theory applied to Lloyd Jones' Mr Pip

 

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació x 6 crèdits = 150 hores

 • Activitats dirigides
 • Activitats supervisades
 • Activitats autònomes
 • Activitats d’avaluació

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 50 2 4, 7
Lectura i debat dels textos a l'aula 5 0,2 4, 7, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Pràctica de l'ús de recursos bibliogràfics 10 0,4 8, 9, 16
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos individual autònoma, estudi de la materia 60 2,4 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 18

Avaluació

L’avaluació per aquesta assignatura es basa en els següents exercicis:

• Comentari crític de text: 35%

• Participació a l'aula presencial i a la del Campus Virtual: 15%

• Examen: 50%

El comentari crític és un ‘essay’ de 2500 paraules sobre un text o textos del curs, acordat amb el professor. l'‘essay’ no elimina matèria del examen.

L’avaluació serà continuada.

Tots els exercicis són OBLIGATORIS.

IMPORTANT: En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

La nota mínima per fer mitjana en tots ells és 4.

El lliurament de l'essay (35%) exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No avaluable com a nota final del curs.

Recuperació:

 • Per la nota final es compten tots els ítems avaluables tinguin la nota que tinguin segons els percentatges fixats pel professor.
 • La prova de recuperació serà un examen escrit, en l’horari fixat per la Facultat, que sintetitzi els continguts de l’assignatura.
 • Aquesta prova servirà perquè el docent decideixi si la nota final de l'estudiant pot ser un 5.
 • La nota de recuperaciói per la tant la final mai serà més alta que un 5.
 • Els estudiants poden accedir a recuperació sempre que hagin obtingut un 3,5 de nota mitjana final, hagin aprovat com a mínim o bé l'examen o bé el comentari de text i no tinguin cap tasca sense presentar.
 • No es podran recuperar ítems concrets a no ser que hi hagi una justificació mèdica.

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de tota l’assignatura i no només de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una solafrase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

IRREGULARITATS: En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari crític de text 35% 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Examen 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18
Participació als debats a la classe 15% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18

Bibliografia

Theory:

Rivkin, Julie & Ryan, Michael, Literary Theory: An Anthology. Oxford: Wiley-Blackwell; 2nd Revised edition, 2004.

The Novels:

Jones, Lloyd. Mr Pip. London: John Murray, 2006.

O’Farrell, Maggie. The Vanishing Act of Esme Lennox. London: Heading Review, 2006.

Waters, Sarah. The Little Stranger. London: Virago, 2009.

Es prega als alumnes que adquireixin i llegeixin tots els textos abans que comenci el curs.