Logo UAB
2020/2021

Teatre en anglès

Codi: 100265 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Coral Escola
Correu electrònic:
Jordi.Coral@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

* Per cursar aquesta assignatura és recomenable haver aprovat les assignatures del Grau Estudis Anglesos fins a tercer. 

* Cal un nivell d’anglès de C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

 * Aquesta assignatura permet refinar i ampliar els coneixements bàsics i les habilitats essencials relacionades amb el teatre en llengua anglesa adquirides en assignatures obligatòries del grau. Amb aquest objectiu, se centra en l'evolució del teatre en aquesta llengua des del segle XVI fins a l'època actual mitjançant una anàlisi detallada d'una sèrie d'obres representatives dels diferents períodes, de la seva contextualització històrica, política i cultural i de la seva representació escènica. 

* La formació obtinguda completa els coneixements literaris adquirits al grau, especialment els referits a la lectura,anàlisi i interpretació de teatre en llengua anglesa.

En completar l'assignatura, l'estudiant podrà:

* Demostrar una comprensió i apreciació del llenguatge dramàtic en la seva diversitat i màxima sofisticació.

* Generar crítica literària bàsica mitjançant l'escriptura d'assaigs i presentacions orals.

* Fomentar la creació dramàtica mitjançant exercicis que estimulin la imaginació, la anàlisi conceptual i la sensibilització lingüística.

* Expressar una valoració informada sobre els textos dramàtics que llegeixi.

* Utilitzar els recursos que una biblioteca universitària ofereix per a l'estudi del teatre en llengua anglesa.

 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell avançat els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell avançat textos primaris i secundaris sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Aplicar, als comentaris de text i als assaigs argumentatius, fonts secundàries acadèmiques apropiades per al tema escollit en relació amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 4. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 5. Comparar a un nivell avançat les metodologies de la crítica literària en anglès.
 6. Comparar en el nivell avançat diferents temes i textos relacionats amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 7. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 10. Descriure detalladament i de forma acadèmicament adequada l'evolució diacrònica i sincrònica dels temes i textos dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 11. Distingir les idees principals de les secundàries i fer una síntesi dels continguts en els texts primaris i secundaris sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 12. Dur a terme presentacions orals, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb els gèneres de la literatura anglesa i la seva crítica acadèmica.
 13. Explicar, en el nivell avançat, la naturalesa i els trets principals dels gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 14. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 15. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 17. Redactar assaigs acadèmics d'extensió mitjana, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb els gèneres de la literatura anglesa i la seva crítica acadèmica.
 18. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.

Continguts

Teatre de la Primera Modernitat
 
Unitat 1: El teatre isabelí i jacobeu (tragèdia): "Antony and Cleopatra" de William Shakespeare
Unitat 2: El teatre de la Restauració i del segle XVIII (comèdia): "The Rover" d'Aphra Behn
 
Teatre Modern
 
Unitat 3: El teatre del "Irish Literary Revival": "Riders to the Sea" de John Millington Synge
Unitat 4: El teatre de la guerra i de la postguerra: "An Inspector Calls" de J.B. Priestley
Unitat 5: El teatre contemporani: "Rosencrantz and Guildenstern are Dead" de Tom Stoppard 
 
Es treballaran els textos a classe en les següents edicions: 
 
Unitat 1: Anthony and Cleopatra, ed. by Michael Neill, The Oxford Shakespeare, Oxford University Press, 2008.
Unitat 2: The Rover, ed. by Robyn Bolam, New Mermaids, Methuen Drama, 2012. 
Unitat 3: J.M. Synge: The Playboy of the Western World and Other Plays, ed. by Ann Saddlemyer, Oxford University Press, 2008.
Unitat 4: An Inspector Calls and Other Plays, Penguin Modern Classics, Penguin Books, 2000. 
Unitat 5: Rosencrantz and Guildenstern are Dead, Faber and Faber, 2000. 
 
 

 

 

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació x 6 crèdits = 150 hores

Activitats dirigides (màxim 35%, fem el 30%, 1.8 cr)

Activitats supervisades (màxim 17%, fem el 15%, 0.9 cr)

Activitats autònomes (mínim 50%, 3 cr)

Activitats d'avaluació (màxim 5%, 0.3 cr)

Sessions a l'aula

Totes les sessions tindran un component de participació activa per part de l'estudiantat. El professorat podrà oferir ocasionalment introduccions a la lectura i a la anàlisi crítica de les obres dramàtiques estudiades quan aquestes siguin pertinents però de forma habitual la interpretació i discussió dels textos principals es portarà a terme de manera conjunta amb la resta de la classe, propiciant un espai per al debat i la reflexió. Així mateix, l'estudiandat s'organitzarà en petits grups per a presentar a la resta del grup en els moments oportuns algunes produccions escèniques destacades que permetin reconèixer i apreciar la dimensió especifícament dramàtica dels textos estudiats i aprendre a valorar-ne el seu potencial performatiu i a expressar adecuadament aquesta valoració.  

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 30 1,2 1, 2, 3, 4, 7, 11, 18
Participació als debats 20 0,8 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Lectura dels textos 30 1,2 7, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi crític de la bibliografia principal 25 1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16
Recerca i estudi de materials secundaris 25 1 4, 7, 11, 16, 18

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà segons els percentatges indicats a continuació:

 • Examen (40%): unitats 1 i 2.
 • Treball crític de 2000 paraules amb fonts primàries i secundàries (40%): unitats 3, 4 i 5.
 • Presentació a classe i participació en debats presencials i/o virtuals (20%).

L'avaluació es portarà a terme sota les següents condicions:

i) En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

ii) L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats d'avaluació (o bé examen o bé treball). 

iii) En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

iv) En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

v) l'alumnat es compromet a fer la seva presentació de classe en la data acordada amb la resta del grup i el professor a l'inici del semestre.

Recuperació

La recuperació es realitzarà ítem per ítem amb les condicions següents: 

a) per optar a la recuperació caldrà haver superat un dels dos exercicis principals del curs (examen o treball acadèmic), amb una nota no inferior a 5 en el cas de l'exercici aprovat i no inferior a 3,5 en el cas del suspès.

b) l'alumnat que no hagi superat l'examen o el treball academic caldrà que el recuperi, fins i tot en el cas que la nota mitjana provisional del curs sigui igual o superior a 5. 

c) l'alumnat que opti a la recuperació obtindrà una nota mitjana final de curs d'un 5 com a màxim.

d) no es pot optar a la recuperació per a pujar nota en aquells casos en què s'han superat tots exercicis. 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 40 % 8 0,32 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18
Presentació oral i participació en debats 20% 4 0,16 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15
Treball acadèmic 40 % 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

1. Teatre de la primera modernitat

 • Bevis, Matthew, Comedy: A Very Short Introduction, Oxford UP, 2012. 
 • Dutton, Richard and Jean E. Howard (eds.), A Companion to Shakespeare’s Works: The Tragedies, Blackwell, 2006.
 • Fisk, Deborah Payne (ed.), The Cambridge Companion to English Restoration Theatre, Cambridge UP, 2006. 
 • Goddard, Harold C., The Meaning of Shakespeare, 2 vols., The University of Chicago Press, 1951.
 • Huges, Derek and Janet Todd (eds.), The Cambridge Companion to Aphra Behn, Cambridge UP, 2004.
 • Jackson, Russell (ed.), The Cambridge Companion to Shakespeare on Film, CUP, 2007.
 • Kermode, Frank, Shakespeare’s Language, Penguin Books, 2000.
 • Mceachern, Claire (ed.), The Cambridge Companion to Shakespearean Tragedy, 2013. 
 • Nuttal, A.D., Shakespeare the Thinker, Yale UP, 2007.
 • Poole, Adrian, Tragedy: A Very Short Introduction, Oxford UP, 2005.
 • Rackin, Phyllis, Shakespeare and Women, Oxford UP, 2005. 
 • Redgrave, Vanessa, Antony and Cleopatra, Actors on Shakespeare, Faber and Faber, 2002.
 • Reynolds, Paige Martin, Performing Shakespeare's Women: Playing Dead, Arden Shakespeare, 2020. 
 • Roberts, David, Restoration Plays and Players: An Introduction, Cambridge UP, 2014. 
 • Wells, Stanley (ed.), Shakespeare and Co., Penguin Books, 2008.

 

2. Teatre Modern

 • Bentley, Eric (ed.), The Theory of the Modern Stage, Penguin, 1992. 
 • Gilman, Richard, The Making of Modern Drama, Yale UP, 1999. 
 • Kelly, Katherine (ed.), The Cambridge Companion to Tom Stoppard, Cambridge UP, 2010. 
 • Matthews,P. J. (ed.), The Cambridge Companion to J. M. Synge, Cambridge UP, 2009. 
 • Shepherd, Simon, The Cambridge Introduction to Modern British Theatre, Cambridge UP, 2009.