Logo UAB
2020/2021

Literatura, gèneres i sexualitats

Codi: 100263 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500243 Estudis Clàssics OT 3 0
2500243 Estudis Clàssics OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Meri Torras Francés
Correu electrònic:
Meri.Torras@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Català

Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

El cos és un element clau en les propostes d’anàlisi des del gènere (i les seves interseccionalitats), i ha estat protagonista d’algunes de les inflexions més radicals en les genealogies feministes occidentals. El propòsit d’aquesta assignatura és prendre en consideració el cos com un text-arxiu cultural, en un triple sentit del terme arxiu: a) com allò que regula el que pot ser dit/entès (Foucault), b) en tant que somateca, o lloc d’inscripció dels règims biopolítics (Preciado), i c) en un sentit lat, entès com un dipòsit on es pot rastrejar i documentar una memòria del passat fet present i, en el cas del cos, presència.

Competències

  Estudis Clàssics
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis Anglesos
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Llengua i literatura catalanes
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 2. Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 3. Emmarcar els textos literaris en els contextos formals i culturals que els corresponen
 4. Emmarcar els textos literaris en els contextos formals i culturals que els corresponen.
 5. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 6. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 8. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

BLOC I: COS, TEXT I ARXIU

 1. Cos i textualitat
 2. Els corpus textuals
 3. L’arxiu encarnat

 BLOC II: GENEALOGIES CORPORALS FEMINISTES

 1. Inflexions i subjeccions corporals als feminismes occidentals
 2. Els desafiaments dels cossos altres
 3. Darreres propostes

 BLOC III: ARXIUS CORPORALS FEMINISTES. ESTUDI DE CASOS

 

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (30%). Classes magistrals amb suport de TIC i debat en gran grup.

· Activitats supervisades (25%). Exposicions, ressenyes o treballs de curs (individuals o en grup) a partir d'una guia per a la seva realització.

· Activitats autònomes (45%). Lectura comprensiva i crítica de textos literaris i teòrics. Realització d'esquemes, mapes conceptuals i resums.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport de TIC i debat en gran grup. 25 1 2, 3, 4, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Exposicions, ressenyes o treballs de curs (individuals o en grup) a partir d'una guia per a la seva realització. 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Lectura comprensiva i crítica de textos literaris i teòrics. Realització d‘esquemes, mapes conceptuals i resums. 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L’estudiant:

a) Haurà de fer-se responsable al llarg del curs obligatòriament de l’estudi d’un cas: haurà de preparar un esquema (10%), així com fer una exposició oral (20%) i guiar-ne el debat posterior (20%). Aquest treball es farà en grup i suposa a partir dels tres items i percentatges assenyalats, el 50% de la nota final. Aquesta activitat avaluativa no és recuperable.

b) Al final del primer i segon bloc —i segons el calendari marcat per la professora— de forma individual haurà de lliurar una ressenya crítica referint-se, completant, desenvolupant o/i incidint en un o varis dels aspectes apareguts a les lectures o a les discussions suscitades a l’aula. Cadascuna d’aquestes ressenyes tindrà un valor del 20% de la nota final (total 40%). Lxs estudiants que no compleixin el calendari assenyalat hauran de fer l’examen de recuperació.

c) El 10% restant s'adjudicarà en funció de l'assistència i la participació a l'aula (presencial i/o virtual), així com la implicació i el curs realitzat dins de l'assignatura. Aquesta activitat avaluativa es desenvolupa al llarg del semestre i no és recuperable.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. La professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
ASSISTÈNCIA, ACTITUD I PARTICIPACIÓ A L'AULA 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
ESQUEMA PREVI EXPOSICIÓ 10% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
EXPOSICIÓ ORAL I DEBAT 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
RESSENYA CRÍTICA 1 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
RESSENYA CRÍTICA 2 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia orientativa:

 

Pérez, Aina y Meri Torras (eds.) (2013) “Saberes e poderes do corpo” (dossier monográfico), Revista Interfaces, 19/II [ISSN: 1516-0033]

Torras, Meri (2020) “Fragilidades del queer-po. Ese torcido amor, de Txus García”, a eHumanista / IVITRA, 17, 42-61 [https://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra/volume/17]

___________(2019) “Cuando el cuerpo de la autora traza la poética emocional del corpus. Un ojo de cristal, de Miren Agur Meabe”, Extremas. Figuras de la felicidad y la furia en la producción cultural ibérica y ibericoamericana del siglo XXI (Roland Spiller, Aránzazu Calderón Puerta, Katarzyna Moszczyńska-Dürst, eds., Berlin: Peter Lang, 27-46[ISBN: 978-3-631-80621-0]

___________ (2017). “Embodiment (Embodimén)”, a Barbarismos queer y otras esdrújulas R. Lucas Platero, María Rosón y Esther Ortega (eds.), Barcelona: Edicions Bellaterra, 161-167[ISBN: 978-84-7290-829-1]

Torras, Meri, ed. (2009). El poder del cuerpo. Antología de poesía femenina contemporánea, Madrid: Castalia [ISBN 978-84-9740-294-1]

Torras, Meri i Noemí Acedo, eds. (2008). Encarna(c)ciones. Teoría(s) de los cuerpos, Barcelona: EdiUOC [ISBN 978-84-9788-727-4]    

Torras, Meri, ed.  (2007) Cuerpo e identidad. Estudios de género y sexualidad I, Bellaterra, Edicions UAB.

_______ (2006) Corporizar el pensamiento. Escrituras y lecturas del cuerpo en la cultura occidental. Vilagarcía de Aroúsa, Mirabel [ISBN-10: 84-934841-4-8 y ISBN-13: 978-84-934841-4-9]

_______ (2004) Monográfico “Cuerpos, géneros y tecnologías” Lectora. Revista de mujeres y textualidad [https://revistes.ub.edu/index.php/lectora/issue/view/625]

 

La bibliografia específica s'entregarà per a cada tema del curs.