Logo UAB
2020/2021

Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració

Codi: 100249 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Coral Escola
Correu electrònic:
Jordi.Coral@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Joan Curbet Soler
Jordi Coral Escola

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat les assignatures de literatura de segon curs així com ‘Orígens de la Literatura Anglesa’ (100245) de tercer del Grau Estudis Anglesos. Es recomana tenir presents en tot moment els coneixements adquirits a l’assignatura de primer curs, ‘Història i Cultura de les Illes Britàniques.’ Cal un nivell inicial d’anglès C1 (advanced) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’alumnat pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

L’assignatura ‘Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració’ ofereix una introducció als principals gèneres i corrents literàries de finals del segle XVI fins al segle XVIII, mitjançant la lectura de textos fonamentals, la seva anàlisi, el debat i la interpretació crítica. La formació obtinguda és imprescindible per a completar els coneixements literaris al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’alumnat com a lectors i lectores crítics.


En completar l’assignatura Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració, l’estudiant podrà demostrar una comprensió lectora sofisticada dels gèneres de la poesia, l’assaig i novel·la del Renaixement i la Il·lustració en anglès; generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs i presentacions; utilitzar els recursos d'una biblioteca universitària en relació a la matèria Literatura del Renaixement i la Il·lustració; expressar una valoració informada sobre el textos literaris que llegeixi.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell mitjà els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Comparar a un nivell mitjà les metodologies de la crítica literària en anglès.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn històric i cultural corresponent.
 5. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn lingüístic corresponent.
 6. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània
 7. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 8. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 9. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris relacionats amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 10. Emetre judicis de valor en relació amb la crítica literària en anglès relacionada amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 13. Fer presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 14. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos de contextos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 15. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos literaris principals en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 17. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 18. Redactar assaigs argumentatius d'extensió mitjana, o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 19. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.

Continguts

UNITAT 1 – L'obra de William Shakespeare: a) textos poètics (la tradició petrarquista): els sonets; b) corpus dramàtic (els orígens i desenvolupament del teatre isabelí): "The Merchant of Venice".
UNITAT 2 – Poesia Metafísica: poemes principals de John Donne, George Herbert, Andrew Marvell.
UNITAT 3 – John Milton: selecció de fragments essencials de "Paradise Lost".
UNITAT 4 – Orígens de la novel·la anglesa moderna: Jonathan Swift ("Gulliver Travels").

 

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores Activitats dirigides (màxim 35%, fem el 30%, 1.8 cr) Activitats supervisades (màxim 17%, fem el 15%, 0.9 cr) Activitats autònomes (mínim 50%, 3 cr) Activitats d’avaluació (màxim 5%, 0.3 cr)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes practiques amb lectures i debats 20 0,8 1, 3, 10, 13, 17
classes teoriques 30 1,2 7, 15, 19
Tipus: Supervisades      
redaccio de textos i altres activitat avaluables 25 1 1, 16, 18, 19
Tipus: Autònomes      
estudi 35 1,4 8, 9, 15, 19
lectura 15 0,6 2, 7, 8, 15

Avaluació

L’avaluació d'aquesta assignatura es basa en els següents components del curs: 


Examen 1 (45%) 

Examen 2 (45%) 

Participació a classe i en debats presencials i/o virtuals  (10%)

1) En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

2) L’avaluació serà continuada. Tots els exercicis són OBLIGATORIS. El lliurament de qualsevol dels dos exàmens exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No Avaluable com a nota final del curs. El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. Serà almenys el 25% de la nota en tots els exercicis, i s’avaluarà com s’especifica al final d’aquesta guia.

4) En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

5) Recuperació:

La recuperació es realitzarà ítem per ítem amb les condicions següents

a) per optar a la recuperació caldrà haver superat un dels dos exàmens de curs (45%), amb una nota no inferior a 5 en el cas del l'examen aprovat i no inferior a 3,5 en el cas de l'examen suspès.

b) l'alumnat que no hagi superat un dels dos exàmens caldrà que el recuperi, fins i tot si la nota mitjana provisional del curs és igual o superior a 5. Els ítems amb una nota entre 3,5 i 4,9 no faran, per tant, mitjana. 

c) l'alumnat que opti a la recuperació obtindrà una nota mitjana final de curs d'un 5 com a màxim.

d) no es pot optar a la recuperació per a pujar nota en aquells casos en què s'han superat tots dos exàmens.

 

6) El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis comportarà automàticament la penalització indicada en el següent paràgraf. Per "plagi" s'entén principalment copiar de manera literal o amb alguna moficació superficial o canvi d'ordre de fonts sense identificar-ne degudament la procedència, sigui una sèrie d'expressions, una sola frase o un conjunt. AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS AMB NOMÉS ALGUNS RETOCS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que s'han fet servir i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 45% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Examen 2 45% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
Participació a classe i en debats 10% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA

(Una bibliografia més detallada es proporcionarà a classe.)

UNITAT 1
Lectura de William Shakespeare’s Sonnets (1609) i The Merchant of Venice (1598) de William Shakespeare.
"The Merchant of Venice" (ed. Jay L. Halio, Oxford Shakespeare, OUP, 1993).

Si vols llegir més (OPCIONAL, en ordre de recomanació):
The Tempest (1610-11)
Romeo and Juliet (1597)
Hamlet (1601)

UNITAT 2
Lectura de Poesía Metafísica: John Donne, George Herbert, Andrew Marvell.
Henry Vaughan, Selected poetry (1650s)
Francis Bacon, Essays (1597)

UNITAT 3
Lectura de Paradise Lost (passatges seleccionats) de John Milton (1645).

Si vols llegir més (OPCIONAL, en ordre de recomanació):


Paradise Regained, John Milton 
Samson Agonistes, John Milton 

UNITAT 4
Lectura de Gulliver Travels (1726) de Jonathan Swift


Si vols llegir més.

Robinson Crusoe, 1719, Daniel Defoe.
Political Writings, 1720, Mary Astell.
Love Letters Between a Nobleman and His Sister (1684), Aphra Behn.

Webs Consultables
- The Shakespeare Resource Centre, http://www.bardweb.net/
- English Literature on the Web: http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html
- The Norton Online: http://www.wwnorton.com/college/english/nael/

IMPORTANT: La Wikipedia i altres webs que ofereixen notes de estudi es poden consultar, però MAI utilitzar per substituir els exercicis dels estudiants. Plagiar (=copiar) es considera una FALTA MOLT GREU que porta a un SUSPENS. Pensa també que a) Wikipedia no és sempre fiable, b)els docentssaben identificar els plagis.

Altres textos
Per cada unitat es llegirà com a mínim 1 article acadèmic, segons la llista disponible al Campus Virtual.

Altres textos recomanats

Levi, Anthony. "Renaissance and Reformation: Intellectual Genesis". New Haven: Yale University Press, 2002.
MacCulloch, Diarmaid. "Reformation: Europe’s House Divided". London: Penguin Books, 2003.
Kermode, Frank, "Shakespeare's Language". Hardmondsworth: Penguin Books, 2000.

Milton, John (Scott Elledge ed.). "Paradise Lost: an Authoritative Text Backgrounds and Sources". New York: Norton, 1993.
Norbrook, David (ed.) The Penguin Book of Renaissance Verse. London: Penguin, 2005.
Patterson, Annabel. "John Milton". London: Longman, 1991.
Van Doren, Mark: "Shakespeare". New York: New York Review of Books, 2005.
Zwicker, Steven N. "The Cambridge Companion to English Literature 1650:1740". Cambridge: Cambridge University Press, 1998.