Logo UAB
2020/2021

Literatura Nord-Americana del Segle XIX

Codi: 100248 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Cristina Pividori Gurgo
Correu electrònic:
MariaCristina.Pividori@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Clara Román Vanden Berghe
Laura Gimeno Pahissa

Prerequisits

1) Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat ‘Literatura Anglesa del s. XX’ de primer curs i ‘Literatura Victoriana’ del primer semestre del segon curs d’Estudis Anglesos.

2) Cal un nivell inicial d’anglès entre C1 (advanced) i C2 (Proficiency) del "Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment." Amb C1 l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

 

 

Objectius

1) L’assignatura ‘Literatura nord-americana del segle XIX’ ofereix una introducció a la narrativa i poesia publicades als Estats Units al llarg del segle XIX, mitjançant la lectura, l’anàlisi, el debat i la interpretació de textos escrits pels principals autors d’aquell moment, dedicant un parell de sessions a la literatura produïda durant el periode colonial.

2) La formació obtinguda és imprescindible per a cursar la resta d’assignatures relacionades amb la Literatura Nord-americana al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’estudiant com a lector.

3) En completar l’assignatura “Literatura nord-americana del segle XIX”, l’estudiant podrà: demostrar una molt bona comprensió lectora de la narrativa i poesia del s. XIX en anglès dels Estats Units, generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs i presentacions, utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria estudiada, expressar una valoració informada sobre el textos literaris que llegeixi.

 Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell mitjà els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Comparar a un nivell mitjà les metodologies de la crítica literària en anglès.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn històric i cultural corresponent.
 5. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn lingüístic corresponent.
 6. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània
 7. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 8. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 9. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris relacionats amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 11. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 12. Fer presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 13. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos de contextos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 14. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos literaris principals en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 15. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 16. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 17. Redactar assaigs argumentatius d'extensió mitjana, o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 18. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.

Continguts

UNITAT 1 - The Native American Question. Captivity Narratives. Mary Rowlandson's A True History of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson (Selection of passages)

UNITAT 2 - The American Rennaissance. Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter; Herman Melville's "Bartleby, the Scrivener"; Henry David Thoreau's Civil Disobedience.
 
UNITAT 3 - American Poetry. Emily Dickinson and Walt Whitman (selection of poems)
 
UNITAT 4 - Slavery and Racial Relations in America. Frederick Douglass's Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave; Mark Twain's text (title to be announced later);  Kate Chopin's "Desiree's Baby" 
 
UNITAT 5 - The American Gothic. Edgar Allan Poe's "The Black Cat" and "The Tell-tale Heart"
 
UNITAT 6 - American Feminism. Charlotte Perkins Gilman's "The Yellow Wallpaper" and a selection of writings by Margaret Fuller, Elizabeth Cady Stanton and Sojourner Truth.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia

Les sessions s’organitzaran a partir de les explicacions del context històric, literari i cultural dels Estats Units al segle XIX, així com amb la discussió a classe (o al Moodle) dels textos en qüestió. És IMPRESCINDIBLE, i per tant, de caràcter OBLIGATORI, que els estudiants hagin llegit els textos amb antel·lació per tal de poder participar en les discussions activament.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques, lectures i debats 50 2 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Redacció de textos, activitats d'avaluació a l'aula 25 1 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi 50 2 1, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17

Avaluació

 • Comentari crític de text (assaig) (1) = 40% - Data: setmana  22-26 març.
 • Examen (1) = 40% - Data: setmana 24-28 maig.
 • Participació al fòrum=20% (cada contribució al fòrum tindrà una data determinada de lliurament)

ATENCIÓ:

 • L’avaluació serà continuada.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • El lliurament de qualsevol exercici (treball o examen) exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No Avaluable com a nota final del curs. El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final i serà el 25% de la nota en tots els exercicis.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

RECUPERACIÓ:

 • Per poder accedir a la recuperació cal tenir una mitjana dels dos exercicis (assaig i examen) d'entre 3,5 i 4,9 i haver aprovat un dels dos exercicis. Si la nota mitjana és menor a 3,5 o s'han suspès els dos exercicis, ja no es pot recuperar i per tant l'assignatura està suspesa.
 • És condició imprescindible per recuperar haver completat l'avaluació continuada.
 • La recuperació consisteix en un examen de síntesi dels continguts de l'assignatura, de dues hores, en horari programat per la Facultat.
 • L'examen es qualifica Apte/No apte. Si l'estudiant aprova la recuperació la seva nota final és un 5. No es pot recuperar per millorar nota. En casos justificats per malaltia,un estudiant podrà fer l'examen / assaig efectuat a classe en la data acordada amb el professor.

MOLT IMPORTANT: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix lasituació, es suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari crític de text (assaig) 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18
Examen 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18
Participació al fòrum 20% 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Lectures obligatòries:

ROWLANDSON, Mary. 

HAWTHORNE, Nathaniel. The Scarlet Letter (*) Recomanem les edicions Oxford (ISBN: 9780199537808) o Penguin (ISBN: 9780142437261) 

MELVILLE, Hermann. "Bartleby, the Scrivener"  

THOREAU, Henry David. Civil Disobedience (Complete essay)

DOUGLASS, Frederick. Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (*) Recomanem les edicions Oxford (ISBN: 9780199539079) o Penguin (ISBN: 9780140390124)

TWAIN, Mark. (title to be announced later) 
 
CHOPIN, Kate. "Desiree's Baby" 
 
GILMAN, Charlotte Perkins. "The Yellow Wallpaper" 
 
POE, Edgar Allan. "The Tell-Tale Heart" and "The Black Cat" 
 
DICKINSON, Emily. Poetry (Selections)
 
WHITMAN, Walt. Poetry (Selections)
 
FULLER, Margaret (Selections)
 
CADY STANTON, Elizabeth (Selections)
 
TRUTH, Sojourner (Selections)
 
 

1) Els alumnes han de comprar-se els textos que tenen un asterisc (*). La resta els seran facilitats per les  professores.

2) Totes les lectures obligatòries (novel·les completes, narracions curtes i poemes) es poden aconseguir en versió digital també a través de Project Gutenberg http://www.gutenberg.org o Many Books http://manybooks.net

 

 

Bibliografia secundària: 

Crow, Charles. (ed.). A Companion to the Regional Literatures of America. Malden, MA: Blackwell, 2003.

Fisch, Audrey (ed.). The CambridgeCompanion to the African American Slave Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Gray, Richard. A History of American Literature. Malden, MA: Blackwell, 2004.

Gray, Richard (ed.). A Companion to the Literature and Culture of the American South. Malden, MA: Blackwell, 2004.

Lamb, Robert Paul (ed.). A Companion to American Fiction: 1865-1914. Malden, MA: Blackwell, 2005.

Pizer, Donald (ed.). The Cambridge Companion to American Realism and Naturalism: Howells to London. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Spengemann, William. Three American Poets: Walt Whitman, Emily Dickinson, and Herman Melville. Notre Dame, IN: The University of Notre Dame Press, 2010.

Sollors, Werner (ed.). A New Literary History of America. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.

NOTA: La bibliografia específica per a cada autor es proporcionarà als estudiants durant el curs.

 

Websites: 

American Literature Sites (Washington State University), http://public.wsu.edu/~campbelld/amlit/

American Transcendentalism, http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/ 

The American Renaissance and Transcendentalism, PBS, http://www.pbs.org/wnet/ihas/icon/transcend.html

Documenting the American South. Slave Narratives and Southern texts. http://docsouth.unc.edu/neh/intro.html