Logo UAB
2020/2021

Literatura Nord-Americana Moderna

Codi: 100247 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Gimeno Pahissa
Correu electrònic:
Laura.Gimeno@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Andrew Monnickendam Findlay

Prerequisits

1) Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat ‘Literatura Anglesa del s. XX’ de primer del Grau Estudis Anglesos i “Literatura americana del segle XIX”.

2) Cal un nivell inicial d'anglès entre C1 (advanced) i C2 (proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

 

3) Aquest curs es complementa amb una assignatura que els estudiants han cursat l’any anterior:  Història i cultura dels EUA.

 

 

Objectius

1) L’assignatura ‘Literatura nord-americana moderna’ ofereix una introducció a la narrativa i poesia publicades als Estats Units durant la primera meitat del segle XX, mitjançant la lectura, l’anàlisi, el debat i la interpretació de textos escrits pels principals autors d’aquell moment.

2) La formació obtinguda és imprescindible per a cursar la resta d’assignatures relacionades amb la Literatura Nord-americana al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’estudiant com a lector.

3) En completar l’assignatura “Literatura nord-americana moderna”, l’estudiant podrà:

 • Demostrar una molt bona comprensió lectora de la narrativa i poesia de la primera meitat del s. XX en anglès dels Estats Units
 • Generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs i presentacions
 • Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria estudiada.
 • Expressar una valoració informada sobre el textos literaris que llegeixi.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell mitjà els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Comparar a un nivell mitjà les metodologies de la crítica literària en anglès.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn històric i cultural corresponent.
 5. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn lingüístic corresponent.
 6. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània
 7. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 8. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 9. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris relacionats amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 10. Emetre judicis de valor en relació amb la crítica literària en anglès relacionada amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 13. Fer presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 14. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos de contextos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 15. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos literaris principals en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 17. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 18. Redactar assaigs argumentatius d'extensió mitjana, o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 19. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.

Continguts

Unitat 1 Henry James: Washington Square

Unitat 2 Ernest Hemingway: A Farewell to Arms

Unitat 3 F.S. Fitzgerald: The Great Gatsby

Unitat 4 Nella Larsen: Passing

Unitat 5 Poesia modernista, Robert Frost, Langston Hughes, Marianne Moore, Edna St Vincent Millay, etc. 

Es recomana comprar-se l'edició Penguin, Oxford World's Classics o Vintage Classics de les cinc novel·les.

 

Metodologia

 

1. Les sessions s’organitzaran a partir de les explicacions del context històric, literari i cultural dels Estats Units a la primera meitat del segle XX així com amb la discussió a classe dels textos en qüestió. Per això es demana als estudiants que s’hagin llegit els textos amb antel·lació per tal de poder participar en les discussions activament.

 

2. Styudying literature involves a deep reflective reading  of primary sources. 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats dirigides a l'aula 50 2 9, 10, 13, 18
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 25 1 7, 17, 19
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 50 2 8, 15, 16

Avaluació

1. Avaluació escrita: Exàmens (2) = 90% (2 x 45%).
 L'estudiant haurà de redactar textos acadèmics expressant una opinió, argumentant una idea o comentant un text en anglès sobre temes relatius a la literatura americana del s.XX.
El primer examen tindrà lloc a mitjans de novembre i el segon just abans de les vacances de Nadal.
 
2. Avaluació participativa: inclou discussions a classe, fòrums, etc. = 10%
L’estudiant haurà d’interpretar, comunicar i presentar en anglès les seves pròpies idees sobre els textos.
 
3. ATENCIÓ:
• L’avaluació serà continuada.
 
• L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 45% de les activitats d’avaluació.
 
• El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. 

Recuperació:  La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.

-        L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.

-        L’alumnat haurà d’haver aprovat el 45% de l’avaluació de l’assignatura.

-        La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

-        Els forums i la participacio no es podran recuperar.
 
No es pot recuperar per millorar nota. En casos justificats per malaltia, un estudiant podrà recuperar l'examen en la data acordada amb el professor/a.  

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

PLAGI: és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu.

Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.
 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

 

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

 
 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació escrita 1 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Avaluació escrita 2 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Avaluació participativa 10% 21 0,84 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Bibliografia

LECTURES

1. Henry James, Washington Square

Penguin edition. ISBN:  9780141441368

Oxford edition. ISBN: 9780199559190

2. Ernest Hemingway, A Farewell to Arms

Vintage edition. ISBN: 9780099273974

3. F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby

Penguin edition. ISBN: 9780141182636

Oxford edition. ISBN: 9780199536405

4. Nella Larsen, Passing

Penguin edition. ISBN:  9780142437278

5. Seleccions de poesia modernista

 

Bibliografia secundària

(La bibliografia específica per a cada autor es proporcionarà als estudiants durant el curs) 

Bigsby, Christopher. The Cambridge Companion to Modern American Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Cowley, Malcolm. Exile’s Return: A Literary Odyssey of the 1920s. New York: Penguin, 1994.

Gray, Richard J. A History of American Literature. Malden, MA: Blackwell, 2004.

Lewis, Pericles. The Cambridge Introduction to Modernism. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Mitchell, Angelyn (ed). Within the Circle: An Anthology of African American Literary Criticism from the Harlem Renaissance to the Present. Durham: Duke University Press, 1994.

Showalter, Elaine. A Jury of Her Peers: American Women Writers from Anne Bardstreet to Annie Proulx. London: Little, Brown Book Group, 2010.

Sollors, Werner (ed.). A New Literary History of America. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2009.