Logo UAB
2020/2021

Literatura anglesa contemporània

Codi: 100238 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Owen
Correu electrònic:
David.Owen@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Maria Cristina Pividori Gurgo

Prerequisits

Literatura anglesa contemporània és una assignatura exigent que, de manera detallada i intensive, estudia diverses novel·les britàniques publicades en els últims anys.

Cal un nivell d’anglès de C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Seran rellevants els coneixements adquirits a l’assignatura Història i Cultura de les Illes Britàniques (primer curs del grau) i altres assignatures obligatòries de literatura al llarg del grau.

Objectius

Aquesta assignatura proporciona una aproximació a la cultura literària britànica altament contemporània, a través de la perspectiva postmoderna i múltiple de la identitat (Identitat i la família; Identitat: perdut, robat i oblidat; Identitat: Lloc o ètnia).

L’objectiu bàsic del curs és arribar a una comprensió més completa d’aspectes específics de la Gran Bretanya postmoderna mitjançant l’estudi de sis novel·les recents, intentant comprendre les preocupacions i els leitmotifs que s'aprecien tant en aquestes novel·les com a la cultura en general, per tal d’assolir una concepció més acurada dels paràmetres culturals en la societat britànica contemporània.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell avançat els textos secundaris sobre la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 2. Analitzar i interpretar a un nivell avançat textos primaris i secundaris sobre la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 3. Aplicar, als comentaris de text i als assaigs argumentatius, fonts secundàries acadèmiques apropiades per al tema escollit en relació amb la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 4. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 5. Comparar a un nivell avançat les metodologies de la crítica literària aplicada a la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 6. Comparar i relacionar a un nivell avançat diferents temes i textos presents en la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 7. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 8. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 10. Descriure detalladament i en una forma acadèmicament adequada la naturalesa i els trets principals de la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 11. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris sobre la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 12. Dur a terme presentacions orals, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 13. Explicar detalladament i en una forma acadèmicament adequada l'evolució diacrònica i sincrònica dels temes i els textos de la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 14. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 15. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 17. Redactar assaigs acadèmics d'extensió mitjana, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 18. Reflexionar i opinar sobre els textos primaris de la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).
 19. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre la literatura contemporània en anglès (Regne Unit, Estats Units, altres territoris).

Continguts

Unitat 1. Identitat i família

 • Sally Rooney: Normal People (2018)
 • Poppy Adams: The Behaviour of Moths (2008)

Unitat 2. Identitat: Perduda, robada, oblidada

 • Maggie O’Farrell: The Hand that First Held Mine (2010)
 • Emma Healey: Elizabeth is Missing (2014)

Unitat 3. Identitat: Lloc o ètnia

 • Zadie Smith: NW (2012)
 • Marina Lewycka: Two Caravans (2007)

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores.

Les classes són de tipus seminari; s’espera la participació activa dels estudiants en debats a classe. En conseqüència, els estudiants han de llegir totes les novel·les indicades abans de la unitat en la qual s'estudien.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2
Lectura i debat dels textos a l'aula 15 0,6
Tipus: Supervisades      
Pràctica de l'ús de recursos bibliogràfics 8 0,32
Redacció de comentaris 14,3 0,57
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 24,7 0,99 7
Lectura de textos individual autònoma 55 2,2

Avaluació

L'avaluació es basa en els elements següents:

 1. Dos exàmens (2 x 40%) = 80%
 2. Participació al fòrum de la classe = 20%
 • Les dates definitives de cada exercici es publicaran al començar el curs.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
 • Tots els exercicis són obligatoris

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del xx% de les activitats d’avaluació.

Condicions de recuperació

 • Tenen dret a recuperar els estudiants amb una nota final entre 3,5 i 4,9. 
 • L’activitat específica de recuperació serà confirmada pel professor en qüestió. 
 • La nota de recuperació (i per la tant la nota final de recuperació) mai serà més alta que un 5.
 • En casos justificats per malaltia, un estudiant podrà recuperar mitjançant aquest examen en una data acordada amb el professor.
 • No es pot recuperar per millorar nota.

Plagi

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixindiverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas de problemes amb l'avaulació presencial

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Examen 2 40% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Participació al fòrum 20% 1 0,04 1, 4, 6, 11, 12, 15, 18

Bibliografia

Obres crítiques

 • Ashley, Bob (ed), Reading Popular Narrative. A Source Book, Leicester University Press, 1997.
 • Boxall, Peter, ed. Twenty-First-Century Fiction: A Critical Introduction. New York: Cambridge University Press, 2013.
 • Caserio, Robert L., ed. The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel. Cambridge Companions to Topics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.
 • Eagleton, Mary. Feminist Literary Theory: A Reader. Oxford: Whiley-Blackwell, 2011.  
 • English, James F., ed. A Concise Companion to Contemporary British Fiction. Blackwell Concise Companions to Literature and Culture. Malden, MA: Blackwell, 2006.
 • Ferguson, Mary Anne. Images of Women in Literature. Boston: Wadsworth, 1991. 
 • Gąsiorek, Andrzej. Post-war British Fiction: Realism and After. London: Edward Arnold, 1995.
 • Head, Dominic. The State of the Novel: Britain and Beyond. Blackwell Manifestos. Oxford: Wiley-Blackwell, 2008.
 • Hill Collins, Patricia. Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment. London & New York: Routledge, 2000. 
 • Lane, Richard J., Rod Mengham, and Philip Tew, eds. Contemporary British Fiction. Cambridge, UK: Polity, 2003.
 • Leader, Zachary, ed. On Modern British Fiction. Oxford: Oxford University Press, 2002.
 • Moi, Toril. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. Oxford: Routledge, 1985. 
 • Morrison, Jago. Contemporary Fiction. London: Routledge, 2003.
 • Plain, Guill and Susana Sellers. A History of Feminist Literary Criticism. Cambridge: CUP, 2007. 
 • Robinson, Sally. Engendering the Subject: Gender and Self-Refpresentationin Contemporary Women's Fiction. Albany: SUNY, 1991.   
 • Showalter, Elaine. A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. Princeton: Princeton University Press, 1999. 
 • Stevenson, Randall. The Oxford English Literary History. Vol. 12, 1960–2000: The Last of England? Oxford: Oxford University Press, 2004.
 • Warhol-Down, Robyn and Diane Price Herndl (Eds.) Feminisms Redux: An Anthology of Literary Theory and Criticism. New Jersey: Rudgers UP, 2009.

Obres descarregables