Logo UAB
2020/2021

Ús de la Llengua Anglesa I

Codi: 100234 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 2 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Andrea Huerta Bon
Correu electrònic:
Andrea.Huerta@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es dóna per suposat que l’alumne té els coneixements de Usos Bàsics de l'Anglès. 

Cal un nivell inicial d’anglès equivalent a C1 (advanced) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Amb el nivell C1 l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en pot reconèixer el sentit implícit; pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

“Ús de la Llengua Anglesa 1” forma part de la matèria “Ús de la Llengua” del segon i tercer curs, juntament amb “Ús de la Llengua Anglesa 2”, “Ús de la Llengua: Expressió Escrita Avançada” i “Ús de la Llengua: Expressió Oral Avançada”. Es realitza durant el segon semestre del segon curs per a Estudis Anglesos i durant el primer semestre del tercer curs a Graus Combinats. “Ús de la Llengua: Expressió Escrita Avançada” i “Ús de la Llengua: Expressió Oral Avançada” es realitzen en el tercer curs per a estudiants d’Estudis Anglesos, i s’ofereixen com a optatives de quart curs per a estudiants de Graus Combinats

 Objectius:

 • Millorar l’ús instrumental i acadèmic de la llengua anglesa, tant escrita com oral, fins a un nivell C2.1 de competència en llengua, i preparar a l’estudiant per a la matèria nuclear de “Ús de la Llengua”.
 • Treballar el nivell de pronúncia i entonació, tot ajustant-se als requisits del registre formal i acadèmic.
 • Entendre textos autèntics especialitzats i no especialitzats.
 • Parlar i argumentar amb fluïdesa sobre un tema no especialitzat sense cometre errors bàsics de gramàtica, amb una pronunciació acurada, i amb un vocabulari relativament ampli.
 • Entendre material audiovisual sobre una varietat de temes especialitzats i no especialitzats.
 • Escriure diferents tipologies de textos formals de manera ben estructurada i cohesiva, utilitzant una varietat relativament sofisticada de vocabulari i d’estructures gramaticals.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar la comprensió i distingir una gran varietat de material auditiu (no col·loquial) en anglès estàndard britànic i americà.
 2. Demostrar la compressió i distingir una gran varietat de material auditiu (no col·loquial) en anglès estàndard britànic i americà.
 3. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta, i interpretar-los de manera crítica.
 4. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 5. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre una varietat de temes d'interès general.
 6. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 8. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 9. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 10. Redactar assaigs argumentatius breus en anglès sobre temes no especialitzats de dificultat mitjana.
 11. Resumir per escrit el contingut principal d'un discurs parlat en anglès sobre temes no especialitzats de dificultat mitjana.
 12. Resumir per escrit el contingut principal d'un discurs parlat sobre temes especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 13. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C2.

Continguts

Gramàtica i vocabulari:

 • Consolidació d’estructures gramaticals avançades de l’anglès.
 • Exercicis de correcció d’errors.
 • Exercicis de vocabulari basats en textos i materials audio-visuals.
 • Exercicis de col•locacions lingüístiques i expresions idiomàtiques.

Producción escrita:

 • Redacció de textos argumentatius, d'opinió, cartes formalss, informes i ressenyes.
 • Exercicis de reescriptura i d'autocorrecció de textos.
 • Exercicis de cohesió i d'argumentació.

Comprensió lectora: 

 • Exercicis de comprensió i de resum basats en textos autèntics sobre diferents temes.

 Comprensió auditiva:

 • Presa d’apunts i posterior resum escrit dels punts principals d’un discurs gravat o exposat oralment.

 

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (30%, 1.8 cr)
 • Activitats supervisades (15%, 0.9 cr)
 • Activitats autònomes (50%, 3 cr)
 • Activitats d’avaluació (5%, 0.3 cr)

Activitats dirigides (Classes teòriques i classes pràctiques)

 • Classes magistrals amb suport TIC i discussió col•lectiva.
 • Realització d’exercicis, col•lectivament i en grups reduïts.
 • Pràctica oral a l’aula. 

Activitats supervisades (tutories)

 • Pràctica oral en parelles

Activitats autònomes (Estudi personal, realització de exercicis, producció de textos, participació a l’entorn virtual)

 • Estudi de llibres de text i consulta de manuals
 • Exercicis pràctics
 • Redacció de textos argumentatius i d’opinió, cartes, informes i ressenyes
 • Redacció de un dossier d'aprenentatge
 • Ús de les TIC i Campus Virtual.

Activitats d’avaluació

 • Proves de comprensió auditiva i prova final oral i escrita d’aptitud general (examen)

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 30 1,2 3, 6, 13
Pràctica oral a l'aula 15 0,6 13
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport 22 0,88
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi - Exercicis i treballs - Ús de les TIC 76,5 3,06 6, 9

Avaluació

 • Continuous Assessment (30%)
 • Examen parcial (20%) 
 • Examen final escrit (50%) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S’ha de tenir en compte el següent:

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

IMPORTANT PER APROVAR L'ASSIGNATURA:

1)      Per aprovar l’assignatura els estudiants han d'haver assolit un 60% del contingut de l'examen final i la mitjana del curs ha de ser igual o superior a un 60%. 

2)      Per aprovar l’examen final (tant l'oral com l'escrit) es necessita haver assolit un 60% del contingut de l'examen.

3)      Si l'alumne ha aprovat l'examen final escrit (la mitjana de les 3 parts de l'examen final escrit arriba al 60%), però ha suspès una o més parts, s'ha de recuperar una d'aquestes parts.

Procediment de revisió de les qualificacions
 
En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

 •   Només poden anar ala recuperació aquells estudiants que:

(i) hagin completat íntegrament l'avaluació continuada, l'examen parcial i els exàmens finals, excloent els casos degudament justificats. Òbviament, algunes tasques no es poden repetir (participació a classe, algunes tasques d'avaluació    continuada).

i

(ii) hagin assolit entre un 35% i 59.9% el contingut de l'examen final escrit.

Si es recupera, es podrà obtenir un màxim d'un 5 a SIGMA com a nota final.

Recuperació  examen escrit

 • Es pot recuperar un màxim de una part de l'examen escrit.
 • Si l'alumne ha aprovat l'examen final escrit (la mitjana de les 3 parts de l'examen final escrit és un 6), però ha suspès una o més parts, s'ha de recuperar una d'aquestes parts.

 

No avaluable

Només poden accedir al “no avaluable” els alumnes que hagin presentat menys d’un 30% de lestasques d’avaluació.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLT IMPORTANT: En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Continuous assessment 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen Parcial 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen final escrit 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Bibliografia obligatòria

 • Coursebook: Angela Brandis & Diana Shotton. Close-up C2 Student's Book. Cengage Learning, 2018.
 • McCarthy, Michael and Felicity O'Dell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 • Michael Kennedy-Scanlon, Juli Cebrian & John Bradbury. Guided Error Correction: Exercises for Spanish-Speaking Students of English. Level C1 Book 2. UAB 2010

Llibres de referència recomanats:

 • Michael McCarthy & Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use: Advanced (with answers and CD) Third Edition. Cambridge University Press, 2012
 • Work on your Vocabulary. Hundreds of Words to Learn and Remember. Advanced. Collins, 2013.
 • Collins COBUILD English Language Dictionary or Oxford Dictionary English
 • Michael Swan. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.

Pàgines web:

 • General practice

www. ejerciciodeingles.com

 • Listening comprehension practice

https://www.ted.com/talks

BBC One Minute World News

 • Pronunciation

http://www.howjsay.com/ (American English)

 • Dictionaries

http://www.macmillandictionary.com/ (includes pronunciation files, British English)

http://www.ozdic.com/ (collocations)

the British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk/