Logo UAB
2020/2021

Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada

Codi: 100231 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Juli Cebrián Puyuelo
Correu electrònic:
Juli.Cebrian@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Celia Gorba Masip

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal haver cursat l’assignatura Fonètica i Fonologia Anglesa 1 i 2. Els requisits específics relatius als seus continguts són el coneixement de transcripció fonètica, ritme, entonació i termes descriptius bàsics de l’assignatura Fonètica i Fonologia Anglesa 2 i les descripcions articulatòries dels sons de l'anglès (Fonètica i Fonologia Angleses 1).

Cal un nivell inicial d’anglès entre C1 (advanced) i C2 (proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l'estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

“Ús de la Llengua: Expressió Oral Avançada” està dins de la matèria “Ús de la Llengua” del segon i tercer curs, juntament amb “Ús de la Llengua Anglesa 1 i 2”, i “Ús de la Llengua: Expressió Escrita Avançada”. Es realitza el segon semestre del tercer curs. El primer semestre es realitza  “Ús de la Llengua: Expressió Escrita Avançada”.

Aquesta assignatura es cursa el tercer curs, després d’haver cursat Fonètica i Fonologia Angleses 1 i 2 (FFA 1 i 2). L’assignatura inclou pràctica intensiva de la pronunciació de l’anglès i habilitats relacionades amb la presentació oral,  la lectura en veu alta, i la comprensió auditiva. Es posen en pràctica els aspectes de pronunciació introduïts a les assignatures de FFA 1 i 2 i, a més s’estudien els processos fonològics que es donen a la parla natural així com la combinació de sons en síl·labes, a més d’aspectes relacionats amb la variació en la pronunciació de l’anglès a diferents estils i registres de parla.  També s’estudien les diferències entre els sistemes fonològics de l’anglès i del català/castellà i les tipologies i diagnòstic d’errors.

Objectius

- Millorar l’ús instrumental de la llengua anglesa, a nivell de comprensió i expressió oral.

- Parlar amb fluïdesa i amb una pronunciació acurada i intel·ligible a nivell segmental i suprasegmental.

- Entendre material audiovisual sobre una varietat de temes especialitzats i no especialitzats en diferents registres de parla.

- Fer presentacions orals en anglès de manera efectiva.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar la comprensió i distingir una gran varietat de material auditiu (no col·loquial) en anglès estàndard britànic i americà.
 2. Demostrar la compressió i distingir una gran varietat de material auditiu (no col·loquial) en anglès estàndard britànic i americà.
 3. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta, i interpretar-los de manera crítica.
 4. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 5. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre una varietat de temes d'interès general.
 6. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 7. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C2.

Continguts

Pràctica intensiva de la pronunciació de l’anglès i habilitats relacionades amb la presentació oral i lectura en veu alta. Pràctica de les destreses de comprensió i expressió oral en anglès. Diagnosi d’errors.

UNITAT 1.  Fluïdesa i adequació en la comunicació oral i lectura en veu alta.Divisió en grups tònics (phrasing). Accentuació de la informació nova (accent tònic). Adequació dels patrons entonatius. El ritme en anglès: utilització de formes febles. Reducció vocàlica. Reduccions comuns en la parla contínua: debilitaments, elisions, assimilacions. Diferències de registre.

UNITAT 2.  Producció i reconeixement de fonemes.Vocals i reducció vocàlica. Aspiració.  Producció de contrastos vocàlics i consonàntics. Grups consonàntics en anglès. Tipologia d’errors en una L2 i diagnòstic d’errors. Ortografia i pronunciació.

UNITAT 3. Destreses de comprensió oral i audició activa. Obtenir informació clau. Escoltar amb precisió. Prendre notes. Recordar informació essencial. Comprensió de varietat de registres i accents estàndards.

UNITAT 4. Tècniques de comunicació oral i presentacions formals. Expressar idees amb  claredat i precisió. Presentacions formals. Llenguatge gestual.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació à 6 crèdits = 150 hores

 Activitats dirigides: classes teòriques i seminaris de pràctiques (30%, 1.8 cr)

- Classes magistrals amb suport TIC i discussió col·lectiva.

- Realització d’exercicis, col·lectiu i en grups reduïts.

- Pràctica oral a l’aula.

Activitats supervisades: Tutories (15%, 0.9 cr)

 - Pràctica oral en grups reduïts

 Activitats autònomes: exercicis, treballs, lectura de textos i estudi, participació a l’entorn virtual (50%, 3 cr)

- Estudi de llibres de text i dossiers i consulta de manuals

- Exercicis pràctics

- Presentacions orals

- Ús de TIC i Campus Virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i realització d'exercicis pràctics 45 1,8 5, 7
Tipus: Supervisades      
Assignments individuals i discussions en grup 22,5 0,9 5, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació personal i preparació d'exercicis i assignments 57,5 2,3

Avaluació

Avaluació

 • Examen oral final: 35% (un cop acabades les classes)
 • Examen escrit: 25% (entre una i tres setmanes abans de la darrera setmana de classe)
 • Preparació i execució d'una presentació oral acadèmica: 20%
 • El 20% restant correspon a un assignment individual (10%) i a la realització i correcció d'exercicis pràctics i activitats a classe (10%)

 

S’ha de tenir en compte el següent:

1)    Tant l’examen oral, com l'escrit, la presentació oral i l'assignment són obligatoris, així com el 50% dels deures i activitats fetes a classe.

2)    En el cas de la presentació oral i de l'examen oral, per aprovar caldrà obtenir una puntuació igual o superior al 60% de la nota màxima (60% = aprovat = 5 sobre 10 en el còmput de la nota final).  

3)    Per aprovar l'assignatura cal aprovar l'examen oral, així com tenir una nota final de l’assignatura de 5 o superior. La nota mínima per fer mitjana és 4, amb l’excepció de l’examen oral, que cal aprovar.

4)    L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació.

5)    El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en els exàmens en la mesura que afecten a la comprensió dels continguts que exposa l’estudiant.

6)    MOLT IMPORTANT: Cal respectar la propietat intel·lectual aliena i identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindibleresponsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu.

7)    En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

8)    En cas d’absència justificada en un dia d’examen o de lliurament de treball (per exemple una malaltia) caldrà que l’estudiant justifiqui l’absència amb documentació pertinent per tal d’optar a realitzar la prova un altre dia, prèvia autorització del coordinador/a de l’assignatura.

9)    Procés de revisió de les qualificacions: En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

10) En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Recuperació

Només es pot recuperar un màxim de dos dels tres ítems d'avaluació següents: l'examen oral (35%), la presentació oral (20%) o l'examen escrit (25%), i amb les condicions següents:

 • Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10
 • La nota màxima que es pot obtenir en un examen de recuperació és un aprovat.
 • Les dates de recuperació les fixa la Facultat amb antelació i per tant no es contemplaran dates alternatives
 • El professor/a informarà l’alumnat del dia i lloc de les proves de recuperació per Moodle.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignment 10% 10 0,4 2, 6, 7
Deures, exercicis pràctics a classe i participació 10% 12 0,48 1, 6, 7
Examen escrit 25% 1,5 0,06 4, 7
Examen oral 35% 0,5 0,02 5, 7
Presentació oral acadèmica 20% 1 0,04 3, 5, 7

Bibliografia

Llibres recomanats:

Baker, Ann. (2006). Ship or Sheep? An intermediate pronunciation course. Cambridge: Cambridge University Press.

Burton, Graham. (2013). Presenting. Deliver presentations with confidence. London, UK: Collins.

Dale, Paulette & Poms, Lillian. (2005). English Pronunciation Made Simple. New York: Longman/Pearson.

Estebas, Eva. (2009, or later editions). Teach yourself English pronunciation: An interactive course for Spanish speakers.  Netbiblos/UNED.

Grussendorf, Marion. (2007). English for Presentations. O.U.P.

Hancock, Mark. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, Martin. (2007). English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge: Cambridge University Press.

Miller, Sue F. (2000). Targeting pronunciation. Boston: Houghton Mifflin

Monroy-Casas, Rafael & Arboleda-Guirao, Inmaculada (eds.) 2014. Readings in English phonetics and phonology. Valencia: Universitat de Valencia.

Derwing, Tracey M. & Munro, Murray J. (2015) Pronunciation Fundamentals. Evidence-based perspetives for L2 teaching and research. Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins.

Reed, Marnie & Levis, John. (editors). (2015). The Handbook of English Pronunciation. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell.

Rogerson, Pamela & Gilbert, Judy. B. (1990). Speaking Clearly. Cambridge University Press.

 

Bibliografia addicional:

Avery, Peter & Ehrlich, Susan. (1992) Teaching American English Pronunciation. Oxford: Oxford University Press.

Bell, Masha. (2004). Understanding English Spelling. Pegasus Ed.

Brazil, David. (1994). Pronunciation for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Carney, Edward. (1997). English spelling. London: Routledge.

Celce-Murcia, Marianne, Donna Brinton, Janet M. Goodwin. (1996). Teaching pronunciation : a reference for teachers of English to speakers of other language. New York : Cambridge University Press.

Cruttenden, Alan. (2001). Gimson's pronunciation of English [6th edition]. London: Edward Arnold.

Dauer, Rebecca. (1993). Accurate English: A complete course on pronunciation. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Regents.

Derwing, Tracey M. & Munro, Murray J. (2015). Pronunciation Fundamentals: Evidence-based Perspectives for L2 teaching and research. Amsterdam: John Benjamins.

Ellis, Mark. & O’Driscoll, Nina. (1992). Giving presenations. Harlow: Longman.

Finch, Diane F. & Ortiz Lira, Hector. (1982). A course in English phonetics for Spanish speakers. Heinemann Educational Books.

Gilbert, Judy. (1993) (2nd edition). Clear speech: pronunciation and listening comprehension in American English. New York: Cambridge University Press.

Harmer, Jeremy & Lethaby, Carol. (2005). Just Speaking and Listening. Marshall Cavendish.

Hewings, Martin & Goldstein, Sharon. (1999). Pronunciation Plus: Practice through interaction. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, Martin. (2004) Pronunciation Practice Activities: A Resource Book for Teaching English Pronunciation. New York: Cambridge University Press. – Introduction.

Jones, Daniel. (2006). Cambridge English Pronouncing Dictionary. 17th ed. Cambridge University Press.

Kelly, Gerald. 2000. How to teach pronunciation. Harlow : Longman.

Kenworthy, Joanne. (1987) Teaching English Pronunciation. London: Longman.

Kenworthy, Joanne. (2000). The pronunciation of English: aworkbook. London: Edward Arnold.

Lynch, Tony. (1986). Study Listening. A Course in Listening to Lectures and Note Taking. London: CUP.

Powell, Mark. (1996). Presenting in English. Hove: LTP.

Richard, Jack C.. (2008). Teaching listening and speaking, from theory to practice. NY: CUP.

Smith, Jonathan & Margolis, Annette. (2007) Pronunciation: A Study Book. Reading: Garnet Education.

Sweeney, Simon. (2000). Communicating in Business. C.U.P.

Teschner, Richard V. & M. Stanley Whitley. (2004) Pronouncing English: a stress-based approach. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Tian Jing Xian (ed.) (2001). Speaking Strategies for the IELTS Test. Kouyu. Beijing: Beijing Yuyan Wenhua Daxue Chubanshe. ISBN 7 - 5619 0990 - X/H 01092.

Vaughan-Rees, Michael. (2002). Test Your Pronunciation. Pearson Ed. Limited. 

Wells, John C. (2000) [1990]. Longman pronunciation dictionary. London: Longman.

Wells, John C. (2006) English Intonation: An Introduction. Cambridge: CUP.

 

Recursos online

Transcripció fonètica:

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/johnm/flash/flashin.htm

http://davidbrett.uniss.it/phonology/page%20with%20frames2.htm

 

Fonètica general i anglesa:

http://www.phon.ucl.ac.uk/resource/index.html

http://www.phonetics.ucla.edu/course/contents.html

http://hctv.humnet.ucla.edu/departments/linguistics/VowelsandConsonants/

 

Pràctica de pronunciació I reconeixement de sons:

http://www.shiporsheep.com/

http://www.cambridge.org/elt/shiporsheep/

http://www.btinternet.com/~eptotd/vm/vowelmachine/vowelmachine.htm

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/

http://www.soundsofenglish.org/links.htm

http://www.manythings.org/