Logo UAB
2020/2021

Fonètica i Fonologia Angleses I

Codi: 100227 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 2 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Celia Gorba Masip
Correu electrònic:
Celia.Gorba@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Juli Cebrián Puyuelo
Andrea Huerta Bon
Jessica Ann Mcdaid

Prerequisits

 • Cal un nivell inicial d’anglès C1 (advanced) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. L’estudiant ha de poder entendre les idees principals de temes concrets i abstractes, incloses les argumentacions tècniques en el camp de la Fonètica i Fonologia.
 • Per cursar aquesta assignatura no calen requisits específics i relatius als seus continguts. Es recomana no cursar aquesta assignatura si no s’ha superat Usos Bàsics del primer curs.

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar als estudiants els coneixements necessaris de fonètica general i les característiques específiques de la fonètica anglesa per a poder analitzar i descriure els sistemes consonàntics i vocàlics de l’anglès, així com les eines necessàries per avaluar les àrees de dificultat de la pronúncia anglesa i treballar en la capacitat de produir i percebre els sons de l’anglès d’una manera acurada.

 

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Descriure i explicar el procés articulatori de la parla.
 • Classificar i descriure articulatòriament els sons de l’anglès.
 • Fer transcripció fonètica i fonològica, i llegir paraules i frases transcrites.
 • Dur a terme anàlisi contrastiva i fonològica. 
 • Detectar i avaluar àrees de la pronúncia anglesa de dificultat per a parlants de castellà i català i intentar produir i percebre els sons de l’anglès acuradament.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els aspectes teòrics i pràctics de la fonètica articulatòria així com dels processos implicats en la producció de la parla.
 2. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 3. Comprende textos acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 4. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 5. Definir detalladament l'inventari de fonemes consonàntics i vocàlics de l'anglès i les seves realitzacions al·lofòniques més freqüents, així com els principis de l'organització i combinació dels sons en seqüències possibles.
 6. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 8. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 9. Identificar les principals àrees de dificultat en la pronunciació de l'anglès en funció de la llengua materna de l'estudiant, i treballar-ne els aspectes més problemàtics.
 10. Percebre i produir els contrastos vocàlics i consonàntics de l'anglès, així com els patrons accentuals, rítmics i entonatius.

Continguts

UNITAT 1. Introducció a la fonètica, la fonologia i la transcripció i presentació de les varietats estàndards de l'anglès.

UNITAT 2. La producció dels sons de la parla, la seva descripció articulatòria i la seva classificació.

UNITAT 3. El sistema consonàntic de l'anglès: fonemes i les seves realitzacions. Anàlisi contrastiva de les consonants de l'anglès i l'espanyol/català.

UNITAT 4. El sistema vocàlic de l'anglès: fonemes i les seves realitzacions. Anàlisi contrastiva de les vocals de l'anglès i l'espanyol /català.

UNITAT 5: Processos de reducció de la parla espontània

UNITAT 6. L'anàlisi i contrast de sistemes fonològics de diferents llengües i diferents varietats d’una llengua.

 

 

Metodologia

Dirigides

 • Classes teòriques

Nocions de fonètica general.

Descripció de l’articulació de les consonants i vocals de l’anglès i la seva classificació.

 • Realització d’exercicis pràctics

Correcció a l’aula d’exercicis fets a casa pels estudiants. Pràctiques de pronúncia           

Millorar la producció i percepció de sons de l’anglès.

 

Supervisades

 •  Assignments individuals i preparació dels assignments i pràctica de la pronúncia

 Treballar continguts presentats a classe a través d’estructures i contextos nous.

Identificar les àrees de dificultat de la pronúncia anglesa.

Transcripció fonètica.

 

Autònomes    

 • Estudi personal

Dominar les principals nocions de fonètica i fonologia general i aplicar-les a la llengua anglesa.

Descriure el sistema de fonemes consonàntics i vocàlics de l’anglès i les seves realitzacions.

 • Realització d’exercicis i pràcticade la pronúncia

Practicar de forma autònoma (inclosa l’autocorrecció).

Identificar i treballar les àrees de dificultat en la pronúncia anglesa

 

Avaluació      

 • Exercicis i assignments

Correcció conjunta a l’aula de part dels exercicis avaluats

 • Exàmens

Entendre i explicar les nocions teòriques de fonètica i fonologia, i la seva aplicació a la fonètica i fonologia anglesa i contrastiva.

Practicar la transcripció fonològica i fonètica.

Produir els sons de l’anglès d’una manera acurada.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i sessions pràctiques 50 2 1, 2, 5, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Preparación d'assignments 20 0,8 1, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi individual, preparació d'exàmens, realización d'exercicis 55 2,2 1, 4, 5, 9

Avaluació

Avaluació

- El 90% de la nota final es calcularà a través de la realització de dos exàmens escrits a mitjans i finals de semestre (30% cadascun) i un examen oral a finals de semestre (30%).  La nota mínima per aprovar els exàmens escrits és 5/10.  Per aprovar l’examen oral caldrà obtenir una puntuació igual o superior al 60% de la nota màxima (60% = aprovat = 5 sobre 10 en el còmput de la nota final).

- El 10% restant correspon a un assignment individual (5%) i a la realització i correcció d'exercicis pràctics i participació (5%).

S’ha de tenir en compte el següent:

1) Els exàmens, tant els dos escrits com l'oral, i l’assignment són OBLIGATORIS.

2) Per aprovar l’assignatura, s’han de complir les condicions següents:

-       Cal aprovar l’examen final oral.

-       La combinació de les notes dels dos exàmens escrits ha de resultar en una mitjana igual o superior a 5. I en el cas que un dels dos exàmens estigui suspès, aquest haurà de tenir una nota igual o superior a 4.

3) L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.

4) El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en els exàmens en la mesura que afecten a la comprensió dels continguts que exposa l’estudiant.

5) MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat.  En cas que hi hagi reiteració, la qualificació́ final d’aquesta assignatura serà 0. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

6) En cas d’absència justificada en un dia d’examen o de lliurament de treball (per exemple una malaltia), caldrà que l’estudiant justifiqui l’absència amb documentació pertinent per tal d’optar a realitzar la prova un altre dia, prèvia autorització del coordinador/a de l’assignatura.

7) En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

8) En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà  item-per-item, amb les següents condicions:

-       Cal haver realitzat tots els ítems d’avaluació.

-       Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10.

-       Es podrà recuperar com a màxim un examen escrit i/o un oral.

-       La nota màxima que es pot obtenir en un examen de recuperació és un aprovat (excepte en els casos que la recuperació sigui deguda a una absència justificada el dia de l’examen). 

-       Les dates de recuperació les fixa la Facultat amb antelació i per tant no es contemplaran dates alternatives.

-       El professor/a infomarà l’alumnat del dia i lloc de les proves de recuperació per Moodle.

Activitats avaluatives excloses de la recuperació: Les activitats següents no poden ser recuperades: l l’assignment i els deures que es vagin lliurant durant el curs. 

Procediment de revisió de les qualificacions: En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (mitjançant Moodle) del procediment, la data i lloc de revisió de les qualificacions.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 exàmens escrits 60% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Deures, exercicis a classe i participació 5% 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10
Examen oral 30% 0,5 0,02 1, 5, 8, 9, 10
Un "Assignment" 5% 5,5 0,22 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Lectures:

 • Abercrombie, David 1965. Studies in Phonetics and Linguistics. Oxford: OUP.  Ch. 2
 • Ashby, Patricia 1995. Speech Sounds. London: Routledge. (Chapter on Airstream mechanisms).
 • Carr, Philip. 1999. English Phonetics and Phonology: An Introduction.Oxford: Blackwell. Ch. 5
 • Denes, Peter B. & Pinson, Elliot N. 1963. The Speech Chain. New York: Freeman. Ch. 1
 • Finch, Diana F. & Ortiz Lira, Hector. 1982. A course in English phonetics for Spanish speakers. Heinemann Educational Books (currently out of print). Ch. 1-7 + Exercises
 • Kreidler, Charles W. 1997. Describing Spoken English. An Introduction. London: Routledge. Ch. 7
 • O’Connor, J.D. 1973. Phonetics. Harmondsworth: Penguin. (Vowels)
 • O’Connor, Joseph D. 1980. Better English Pronunciation. Cambridge: CUP. 
 • Roach, Peter 1983. English Phonetics and Phonology. Cambridge: CUP.

 

Bibliografia addicional recomanada i per pràctica de la pronúncia

 • Baker, Ann. 2006 (2nd edition). Tree of Three? An Elementary Pronunciation Course. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Baker, Ann. 2006 (3rd edition). Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Estebas, Eva. 2009/2014. Teach yourself English pronunciation. A Coruña: Netbiblo/Madrid: UNED.
 •   Gómez González, María de los Ángeles & Sánchez Roura, Teresa. 2016. English Pronunciation for Speakers of Spanish. From Theory to Practice. Mouton de Gruyter.
 • Hancock, Mark. 2003. English pronunciation in use. Cambridge: Cambridge Univeristy Press.
 • Ladefoged, Peter. 1982 (1993, 2005 with CD-Rom). A Course in Phonetics. New York: Harcourt, Brace & Jovanovich/Thomson Wadsworth.
 • Mott, Brian. 2000. English Phonetics and Phonology for Spanish Speakers. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
 • Rogers, Henry. 2000. The Sounds of Language. An Introduction to Phonetics. London: Pearson Education Ltd.
 • Rafael Monroy-Casas, Inmaculada Arboleda-Guirao (eds.) 2014. Readings in English phonetics and phonology. Valencia: Universitat de Valencia
 • Carley, Paul; Mees, Inger M.; Collins, Beverly. 2018. English Phonetics and Pronunciation Practice. Routledge.

 

 Fonètica anglesa i general i transcripció

 

Pronunciació anglesa