Logo UAB
2020/2021

Llengua Comparada

Codi: 100224 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Hortènsia Curell Gotor
Correu electrònic:
Hortensia.Curell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es donen per suposats i per sabuts els coneixements adquirits a l’assignatura de primer curs Gramàtica descriptiva, i a les assignatures de segon curs Fonètica i fonologia angleses I i II i Gramàtica anglesa. NO ES TORNARAN A EXPLICAR.

Cal un nivell inicial d’anglès d’entre C1 (Advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l’estudiant pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit, expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l’estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o sent; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS. This is a contrastive course (English & Spanish/Catalan). Only those students with an excellent command of Spanish or Catalan (preferably both) can take it. All those interested should contact the teachers before enrolling.

 

Objectius

En aquesta assignatura es fa una introducció a l’anàlisi contrastiva, i s’apliquen aquests coneixements a la morfologia nominal i verbal, als sintagmes nominals i verbals, al component lèxic i a les construccions en anglès, català i castellà.

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Definir els principals elements de l’anàlisi contrastiva.
 • Reconèixer les principals diferències en la morfologia nominal i verbal, en els sintagmes nominals i verbals, en el component lèxic, i en les construccions entre l’anglès, el català i el castellà.
 • Formular diferències entre les tres llengües, diferents de les explicades a classe.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 2. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 4. Definir i explicar els conceptes bàsics de la comparació interlingüística i aplicar-los al català, a l'espanyol i a l'anglès.
 5. Descriure aspectes contrastius entre el català, l'espanyol i l'anglès utilitzant la terminologia correcta i les eines adequades de descripció gramatical.
 6. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 7. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 8. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 9. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 10. Reconèixer i explicar les característiques lingüístiques particulars del català, l'espanyol i l'anglès en textos.

Continguts

UNITAT 1. Introducció a l’anàlisi contrastiva

UNITAT 2. La morfologia nominal i verbal en anglès, català i castellà

UNITAT 3.  El lexicó en anglès, català i castellà

UNITAT 4. El sintagma nominal en anglès, català i castellà

UNITAT 5.  El sintagma verbal i les construccions en anglès, català i  castellà

 

En aquesta assignatura es tindrà en compte la perspectiva de gènere en els aspectes següents:

1)      Explicitar els usos sexistes del llenguatge, i donar alternatives no sexistes.

2)      No permetre un ús sexista del llenguatge a les contribucions orals i escrites de l’alumnat.

3)      Garantir a l’aula un ambient respectuós amb la diversitat i la pluralitat d’idees, persones i polítiques.

4)      Evitar els estereotips de gènere en els exemples.

5)      Incloure temàtica de gènere a les unitats següents: morfologia i lexicó.

6)      Incloure textos sobre gènere a les lectures obligatòries.

7)      Posar a la bibliografia els noms complets dels autors i autores, en comptes de només la inicial.

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (33% - 2 cr.)
 • Activitats supervisades (17% - 1 cr.)
 • Activitats autònomes (33% - 2 cr.)
 • Activitats d’avaluació (17% - 1 cr.)

 

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 20 0,8 4, 5, 10
Classes teòriques 30 1,2 4, 5, 10
Tipus: Supervisades      
Preparació de presentació oral 10 0,4 4, 5, 10
Redacció del treball escrit 15 0,6 4, 5, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 10 0,4 3, 9
Estudi 20 0,8 2, 9, 10
Lectures 10 0,4 6, 10
Resolució d'exercicis 10 0,4 5

Avaluació

La nota final es calcularà de la manera següent:

 • Examen final: 35%
 • Examen parcial: 25%
 • Treball escrit: 20%
 • Presentació oral: 10%
 • Deures i activitats a classe: 10%

 

S’ha de tenir en compte el següent:

1)     Els dos exàmens, el treball escrit i la presentació oral són OBLIGATORIS, així com el 80% dels deures i de les activitats fetes a l’aula.

2)      La nota mínima per fer mitjana en tots els ítems és 4.

3)      El lliurament de 30% dels ítems d'avaluació exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de “No avaluable” com a nota final del curs.

4)      El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.

5)      En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realitzacióde cada activitat avaluativa,la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Recuperació

La recuperaciód’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 • L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
 • L’alumnat haurà d’haver aprovat el 60%de l’avaluació de l’assignatura.
 • La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 6.

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Les activitats següents no poden ser recuperades: deures i activitats fetes a l’aula, treball escrit i presentació oral. Qualsevol activitat en què hi hagi hagut alguna irregularitat quedarà també exclosa de la recuperació.

NOTA IMPORTANT

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Deures i activitats a classe 10% 5 0,2 3, 4, 5, 8, 9, 10
Examen final 35% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Examen parcial 25% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Presentació oral 10% 7,5 0,3 4, 5, 8
Treball escrit 20% 8,5 0,34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Mackenzie, J. Lachlan & Elena Martínez Caro. 2012. Compare and Contrast: An English Grammar for Speakers of Spanish. Granada: Editorial Comares.

Quirk, Randoph et al. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Real Academia de la Lengua Española. 2009. Nueva gramàtica de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

Solà, Joan et al. 2008. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Editorial Empúries.

 

Al llarg del semestre es proporcionarà bibliografia específica per a cada unitat.