Logo UAB
2020/2021

Història i Cultura de les Illes Britàniques

Codi: 100217 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos FB 1 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 2 A
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 2 A
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 A
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 2 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Nicholas John Edwards
Correu electrònic:
NicholasJohn.Edwards@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Christina Howes
Clara Roman
Nicholas John Edwards

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura no calen requisits específics relatius als seus continguts

Cal un nivell inicial d’anglès de C1 del Marc Europeu de Referència per les Llengües, segons el qual l’estudiant pot entendre les idees principals de temes concrets i abstractes, incloses les argumentacions tècniques en el seu camp d’especialització (en aquest cas, la història i la cultura). A més, l’estudiant ha de poder interactuar amb parlants natius amb fluïdesa i espontaneïtat sense gran esforç i produir textos argumentatius clars i detallats on expressi opinions.

Objectius

L’assignatura Història i Cultura de les Illes Britàniques, tal i com indica el seu nom, ofereix una introducció als temes fonamentals de la història i cultures de les illes, amb l’objectiu de apropar els estudiants a uns coneixements essencials per als seus estudis de filologia anglesa.

La formació obtinguda és imprescindible per cursar la resta d’assignatures relacionades amb la literatura anglesa al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és donar una formació bàsica a l’estudiant perquè pugui contextualitzar i gestionar les altres matèries del grau. 

En completar l’assignatura Història i Cultura de les Illes Britàniques l’estudiant podrà:

 • Demostrar una molt bona comprensió de textos diversos.
 • Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria.
 • Expressar una valoració informada sobre els textos culturals que llegeixi.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos en anglès sobre història de les illes Britàniques.
 2. Demostrar una comprensió bàsica de l'evolució diacrònica i temàtica de la història de les illes Britàniques.
 3. Demostrar una comprensió bàsica de la naturalesa i dels trets principals de la cultura i la civilització de les illes Britàniques.
 4. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts dels textos en anglès sobre història de les illes Britàniques.
 5. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb la història de les illes Britàniques
 6. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb la història de les illes Britàniques.
 7. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la història de les illes Britàniques.
 8. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb la història de les illes Britàniques.
 9. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la Història de les Illes Britàniques.
 10. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries sobre la història de les illes Britàniques.

Continguts

Introducció a:

 • El país (geografia, infraestructura, comunicacions, manifestacions culturals)
 • La seva gent (les primeres invasions, immigració, ètnies, identitats)
 • L’evolució de les institucions (parlament, monarquia, església)
 • La formació del Regne Unit: Anglaterra, Escòcia, Gal·les, Irlanda del Nort)
 • Irlanda (història, relacions amb Anglaterra, la seva mitologia)
 • L'època medieval
 • Els segles XVI - XVIII
 • La Revolució Industrial
 • L’expansió de l’Imperi Britànic
 • El segle XIX i les reformes socials
 • Els segles XX i XXI (les dues guerres mundials, canvis demogràfics, fenòmens culturals) 

 

 

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

 • Activitats dirigides (30%, 1.8 cr)
 • Activitats supervisades (15%, 0.9 cr)
 • Activitats autònomes (50%, 3 cr)
 • Activitats d’avaluació (5%, 0.3 cr)

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 30 1,2 2, 3, 4
Lectura i debat dels textos a l'aula 8 0,32 10
Seminaris en grup 7,5 0,3 5, 8
Tipus: Supervisades      
Participació en debats virtuals 12 0,48 2, 3, 8
Tutories individuals 9 0,36 4
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 12 0,48 2, 7
Lectura individual de texts 30 1,2 1, 10
Pràctica de l'ús de recursos bibliogràfics 15 0,6 7

Avaluació

Percentatges:

 • Examen parcial (o examen 1) = 40%
 • Examen final (o examen 2) = 40%
 • Examen oral  = 20%
 • Participació a les discussions i als debats (a classe i al campus virtual)  = 15% 

Avaluació

 • L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • Cal llegir el llibre obligatori, veure les pel·lícules recomanades i contextualitzar els textos assenyalats per aquest curs. Qualsevol indicació que l'estudiant no ha completat el seu treball en aquest sentit li afectarà l'avaluació negativament.
 • Un exercici no entregat o un examen no fet comptarà com un ‘No Avaluable,' és a dir, com un 0 en aquesta part.
 • Procediments de revisió d’exercicis d'avaluació: l’estudiant té el dret a "revisió d'examen" en tutoria personal al despatx del docent dins els terminis anunciats, que seran sempre abans del següent exercici d'avaluació. L’estudiant perd el dret a revisió si no revisa l’exercici retornat dins el termini anunciat pel docent.
 • El nivell d'anglès es tindrà en compte per a la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final de l'assignatura. Comptarà el 25% de la nota en tots els exercicis
 • El lliurament de qualsevol exercici d'avaluació exclou la possibilitat d'obtenir la qualificació "No Avaluable" com a nota final del curs.
 • La nota mínima per aprovar el curs és: 5

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 1. L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació, és a dir els dos exàmens
 2. L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
 3. La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis d'avaluació és una ofensa greu i es considerarà automàticament com un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix la situació, se suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades i fer passar el plagi com a producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA). Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin ferservir. D'igual manera, és imprescindibleresponsabilitzar-se de l’originalitat i de autenticitat del text presentat. 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

OBSERVACIÓ IMPORTANT:

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
Examen 2 40% 2 0,08 1, 2, 3, 7, 9, 10
Participació als debats a l'aula Moodle, assistència i participació en classe 20% 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Bibliografia

Lectura obligatòria:

Grant, R.G. et al., History of Britain and Ireland. the Definitive Visual Guide. London: Dorling Kindersley, 2013.

 

Lectures secundàries:

Ackroyd, Peter A History of England - Volumes I-V, London: Pan, 2012-2019.

Black, Jeremy, A History of the British Isles, London: Palgrave, 2012. 3rd edition

Bogdanor, Vernon, Devolution in the United Kingdom, Oxford:  OUP, 2001.

Dargie, Richard, A History of Britain.  London: Arcturus, 2007

Duffy, Séan et al, Atlas of Irish History, Dublin: Gill & Macmillan, 2000.

Ferguson, Niall, Empire. How Britain Made the Modern World, London: Penguin, 2004.

Gilbert, Martin, The Routledge Atlas of British History, 4th edition, London: Routledge, 2007.

Lacey, Robert, Great Tales from English History, London: Little, Brown, 2003.

Lang, Sean, British History for Dummies, John Wiley & Sons, 2004

Oakland, John, British Civilization , 7th edition, London: Routledge, 2010.

Mulholland, Marc, Northern Ireland: A Very Short Introduction,  Oxford UP, 2003.

Paseta,Senia, Modern Ireland: A Very Short Introduction, Oxford Paperbacks,2003.

Strong, Roy, The Story of Britain, Pimlico, 1998.

 

Websites:

www.bbc.co.uk/history

http://www.islandguide.co.uk/history/nations1.htm

http://www.britishmuseum.org/

http://www.icons.org.uk/introduction

 

DVDs

Simon Schama - a History of Britain (BBC)

David Starkey - Monarchy (Channel 4)

Andrew Marr - The Making of Modern Britain (BBC)

Andrew Marr - The History of Modern Britain (BBC)