Logo UAB
2020/2021

Estudis de gènere en anglès

Codi: 100207 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Felicity Hand Cranham
Correu electrònic:
Felicity.Hand@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura cal tenir interès en els temes relacionats amb les identitats de gènere i les sexualitats. Cal a més tenir una mentalitat oberta amb un grau de tolerància del 100% vers qualsevol opció personal.

 

Cal un nivell inicial d’anglès de C2 (proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C2 l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes. NO es recomana matricular-se sense haver aprovat Usos de la Llengua Anglesa II

 

Objectius

 L’assignatura dins la matèria ‘Cultura i Societat’

La matèria ‘Cultura i Societat’ pretén profunditzar en la formació de l'alumnat que ha cursat les matèries bàsiques i nuclears del grau de ‘Estudis Anglesos’ reforçant el seu coneixement del context sociocultural de tot l'entorn geogràfic de parla anglesa en el passat recent i, especialment, en el present. Aquesta matèria complementària proporciona coneixements i referències fonamentals sobre la societat i la cultura contemporànies en relació a aspectes tan importants com la identitat de gènere, l'evolució de l'Imperi Britànic cap al Post-colonialisme –en entorns asiàtics (Índia), del Pacífic (Austràlia), africans, caribenys i fins i tot nord-americans (Canadà) i també a les pròpies illes Britàniques– i les enriquidores transformacions culturals que aquests canvis profunds impliquen, incloent-hi l'emigració i les manifestacions culturals (literatura, ficcions populars, cinema, televisió, altres medis de comunicació, etc.). La matèria ‘Cultura i Societat' complementa específicament la formació rebuda en la matèria bàsica ‘Història i Cultura Angleses’ essent al mateix temps imprescindible pel conjunt del grau.

L’assignatura ‘Estudis de Gènere en Anglès’

Aquesta assignatura ofereix una introducció a la representació de la identitat de gènere en els textos contemporanis creats en tot el món anglòfon, mitjançant la lectura intensiva, l’anàlisi textual i la interpretació crítica, complementada per lectures sobre la teorització del gènere.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura                                                                         

 En completar l’assignatura, l’estudiantat podrà:

 • Participar a nivell C1 en debats presencials i/o virtuals en anglès, sense incorreccions o errors, sobre temes relatius a la identitat de gènere i la seva representació en anglès.
 • Comunicar-se en anglès, sense incorreccions, amb altres parlants de nivell C1 sobre temes relatius a la identitat de gènere i la seva representació en anglès.
 • Redactar textos expressant una opinió o argumentant una idea en anglès, sense incorreccions, sobre temes relatius a la identitat de gènere i la seva representació en anglès, informats per fonts secundàries.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.
 • Treballar individualment i/o en equip de manera efectiva en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès i en altres llengües, aplicant valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics propis d'un grau en llengua estrangera que forma l'estudiant per a la comunicació intercultural.
 • Utilitzar les noves tecnologies per captar i organitzar informació en anglès i en altres llengües, i aplicar-la a la formació pròpia continuada i a la resolució de problemes en l'activitat professional i/o investigadora.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell avançat els textos acadèmics sobre la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa.
 2. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Aplicar al treball en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès els coneixements adquirits sobre comunicació intercultural.
 5. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 6. Aplicar els coneixements adquirits per a millorar el coneixement públic general de la diversitat lingüística i/o cultural.
 7. Aplicar els coneixements i les competències adquirits en les activitats professionals i acadèmiques relacionades amb la literatura, la història i la cultura.
 8. Aplicar la informació en llengua anglesa localitzada a Internet, en bases de dades, etc., als entorns de treball i/o recerca.
 9. Aplicar, als comentaris de text i als assaigs argumentatius, fonts secundàries acadèmiques apropiades per al tema escollit en relació amb la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa.
 10. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 11. Comparar a un nivell avançat les metodologies d'estudi de la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa, en especial els estudis culturals.
 12. Comparar en el nivell avançat diferents temes i textos relacionats amb la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa.
 13. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 14. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura.
 15. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 16. Descriure detalladament i de forma acadèmicament adequada la naturalesa i els trets principals de la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa.
 17. Desenvolupar vincles laborals i investigadors en entorns multiculturals i interdisciplinaris en anglès que contribueixin a la col·laboració internacional.
 18. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris sobre la història.
 19. Dur a terme presentacions orals, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa.
 20. Explicar i reflexionar sobre temes i textos de la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa.
 21. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 22. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 23. Generar estratègies que facilitin l'augment i la millora del respecte mutu en entorns multiculturals.
 24. Generar noves iniciatives professionals.
 25. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la història.
 26. Localitzar i organitzar informació rellevant en llengua anglesa disponible a Internet, en bases de dades, etc.
 27. Redactar assaigs acadèmics d'extensió mitjana, utilitzant fonts secundàries acadèmiques, en relació amb la història, la cultura i la societat contemporània de parla anglesa.
 28. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques sobre la història.

Continguts

 

L’assignatura Estudis de gènere en anglès explorarà la representació de les identitats de gènere mitjançant una selecció de textos del món anglòfon.  El enfocament principal del curs es basa en la interseccionalitat entre el gènere, la sexualitat, l’etnicitat i el medi ambient.  No obstant això, es tindrà en compte altres paràmetres com per exemple l’edat, la discapacitat, la cultura i la zona geogràfica. 

 

A l’estudiantat se li presentarà una selecció de textos teòrics sobre les teories de gènere de llocs diferents del món anglòfon per tal de poder contrastar les teories de gènere occidentals amb les d’Àfrica i Índia.

 

Estudiarem en profunditat tres novel·les i una selecció de relats curts i poemes que exemplifiquen els temes relacionats amb la  feminitat, la masculinitat i la comunitat LGBT+ de cultures diferents.

Sud-àfrica:  Mark Behr, Kings of the Water, London: Abacus, 2009.

Botswana: Unity Dow, The Screaming of the Innocent, Melbourne: Spinifex Press, 2002.Í

Índia:  Anita Nair, A Cut-Like Wound, London: Bitter Lemon Press, 2012.

Els relatos curts i els poemes es penjaran a moodle

 

 

 

 

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

Totes les sessions demanen la participació activa de l’estudiantat a l'aula o al campus vitual. La docent oferirà introduccions a cada unitat i a diversos aspectes teòrics de la identitat de gènere i la seva representació, però la resta del temps es dedicarà a la ‘lectura’ intensiva de textos impresos. 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 25 1 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17
Lectura i debat dels textos al campus virtual 30 1,2 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26
Tipus: Supervisades      
Avaluació (examen) 5 0,2 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28
Redacció de comentaris crítics (‘paper') 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28
Tipus: Autònomes      
Estudi per l'exàmen i lectura de textos 45 1,8 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 25, 26, 28

Avaluació

L’avaluació es basa en:

 1. Examen parcial 35%

 2. Paper (treball crític; 2,500 paraules, 5 fonts secundàries vàlides – monografies acadèmiques, capítols a llibres, articles a revistes acadèmiques) = 45%

 4. Participació a les classes o al campus virtual (forums)  20%

 

Es tindrà en compte el nivell d'anglès.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més de dos terços dels ítems d’avaluació, és a dir l'examen i el treball crític.

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 

 1. L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació, és a dir l'examen i el treball
 2. L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
 3. La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5

 

MOLT IMPORTANT

El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis d'avaluació és una ofensa greu i es considerarà automàticament com un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a recuperació. Si es repeteix la situació, se suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades i fer passar el plagi com a producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA). Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin ferservir. D'igual manera, és imprescindibleresponsabilitzar-se de l’originalitat i de autenticitat del text presentat. 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

OBSERVACIÓ

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 35% 2 0,08 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28
Participació a classe o al campus virtual 20% 6 0,24 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26
Redacció de comentari crític (‘paper') 45% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28

Bibliografia

Toeories de génere occidentals  

 

Adams, Rachel and David Savran (eds.). The Masculinity Studies Reader. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2002.

Brownmiller, Susan. Against our Will: Men, Women, and Rape (1975). New York: Bantam, 1990.

Buckingham, Susan, Gender and Environment, Routledge, 2020. 2nd edition.

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990.

Butler, Judith. Undoing Gender. New York: Routledge, 2004.

Corber, Robert J. and Stephen M. Valocchi (eds.). Queer Studies: An Interdisciplinary Reader. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2003.

Dworkin, Andrea. Pornography: Men Possessing Women (1981). London: Women’s Press, 1999.

Freedman, Estelle B. (ed.). The Essential Feminist Reader. New York: Modern Library, 2007.

Gaard, Greta,  Simon C. Estok & Serpil Oppermann (eds), International Perspectives in Feminist Ecocriticism, Routledge, 2013.

Gestner, David A. (ed.). Routledge International Encyclopedia of Queer Culture. London: Routledge, 2006.

Haraway, Donna J. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991.

Hultman, Martin & Paul M. Pulé,  Ecological Masculinities. Theoretical Foundations and Practical Guidance, Routledge, 2018.

Hunter, Margaret L. Race, Gender, and the Politics of Skin Tone. New York: Routledge, 2007.

Jolly, Margaretta. “Feminist Heterosexuality”. Critical Quarterly, 47.3, 2005: 17-29.

Kimmel, Michael S, Jeff Hearn, and R.W. Connell (eds.). Handbook of Studies on Men & Masculinities. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2005.

Martín Alegre, Sara (ed.), Gender and Feminism: The Students' View. (February 2015), https://ddd.uab.cat/record/129180 E-book. 31 undergrad students offer their own views on gender and feminism.

Martín Alegre, Sara, “Shades of Evil: The Construction of White Patriarchal Villainy in the Star Wars Saga”. Josep M. Armengol (ed.). Men in Color: Racialised Masculinities in US Literature and Cinema. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011. 143-167. ISBN: 9781443826303. http://www.c-s-p.org/flyers/Men-in-Color--Racialized-Masculinities-in-U-...

Martín Alegre. Sara, "Failing to mainstream the gay man before Brokeback Mountain (2005): Richard Condon's Gods and Monsters (1998) and the problem of ageism", conference presentation (XXXIX AEDEAN conference, Bilbao 11-13 November 2015), http://ddd.uab.cat/record/143274

Martín Alegre. Sara, “Working for a New Utopia in Gender Studies: The ‘Problem’ of Feminism.” New Alleways to Significance: Interdisciplinary Approaches to English Studies, Alejandra Moreno Álvarez and Irene Pérez Fernández (eds.). Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2014. 23-35. http://edicions.uib.cat/

Martín Alegre. Sara, "The Power of Monstrous Women: Fay Weldon's The Life and Loves of a She-Devil, Angela Carter's Nights at the Circus, and Jeanette Winterson's Sexing the Cherry.Journal of Gender Studies. Vol 8, No 2. 1999. 193-210. ISSN 0958-9236. http://ddd.uab.cat/record/116271 

Nieto Piñeroba, José Antonio. Transexualidad, Intersexualidad y Dualidad de Género. Barcelona:Edicions Bellaterra, 2008.

Richardson, Diane & Victoria Robinson (eds), Introducing Gender and Women’s Studies, Palgrave Macmillan, 2008. 3rd Edition.

Sedgwick, Eve Kosofsky. Epistemology of the Closet. New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.

Stevens, Hugh (ed). The Cambridge Companion to Gay and Lesbian Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

Whitehead, Stephen M. (ed.). The Masculinities Reader. Cambridge: Polity Press, 2008.

 

Teories de génere no occidentals  

 

Amadiume, Ifi. Male Daughters, Female Husbands: Gender and Sex in an African Society. London & New Jersey: Zed Books, 1995.

Andersen, Margaret L. and Patricia Hill Collins (eds.). Race, Class, and Gender: An Anthology. Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning, 2004.

Hand, Felicity, “Coping with Khandaanity in Diaspora Spaces: South Asian Women in East Africa”, Revista Canaria de Estudios Ingleses, 70, May 2015, pp 13-40.

Hand, Felicity, “Searching For New Scripts: Gender Roles in Memory of Departure”, Critique: Studies in Contemporary Fiction, Vol 56, Nº 2, 2015, pp 223-240. https://doi.org/10.1080/00111619.2014.88499

Hand, Felicity, “Lindsey Collen: the Courage To Be Parochial”, Wasafiri.  Special Issue on Indian Ocean Writing. 26 (2) Spring 2011, pp 41-45.

Hand, Felicity, “Impossible Burdens: East African Asian Women’s Memoirs”,   Research in African Literatures, Vol. 42, Nº 3, pp 100 – 116, Fall 2011.  https://doi.org/10.1353/ral.2011.0065

hooks, bell. Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics. Boston, MA: South End Press, 1990.

Landry, Donna and Gerald Maclean (eds.). The Spivak Reader. New York: Routledge, 1996.

Mies, Maria, Shiva Vandana & Salleh, Ariel,  Ecofeminism,  Rawat Publications; 2010.

Nnaemeka, Obioma,  “Nego-Feminism: Theorizing, Practicing, and Pruning Africa’s Way.” Signs 29 (2):, 2004: 357–85

Ogundipe-Leslie, Molara. Recreating Ourselves: African Women & Critical Transformations. Trenton, NJ: Africa World Press, 1994.

Ramos, Regiane C.O.,  “The Voice of an Indian Trans Woman: A Hijra Autobiography”, Indialogs, Vol 5 2018:  71-88. https://doi.org/10.5565/rev/indialogs.110

Vanita, Ruth (ed), Queering India. Same-Sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society, Routledge, 2002.