Logo UAB
2020/2021

Adquisició de la llengua anglesa

Codi: 100199 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mireia Llinàs Grau
Correu electrònic:
Mireia.Llinas@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

El contingut d'aquest curs està directament relacionat amb el que s'aprèn a les assignatures Sintaxi Anglesa i Sintaxi Anglesa Avançada, per tant, haver-les curstat facilitarà el seguiment del curs.

S'espera que l'estudiantat tingui un nivell C2 de la Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és estudiar les característiques de la gramàtica dels aprenents de l'anglès com a primera, segona i tercera llengua. S'hi incorpora també un breu repàs dels  mètodes de recollida de dades d'adquisició. 

 

 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Treballar de manera autònoma i responsable en un entorn professional o investigador en llengua anglesa i en altres llengües, per aconseguir els objectius planificats prèviament.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, interpretar i presentar dades i resultats de la recerca pròpia i aliena sobre la lingüística anglesa sincrònica en anglès acadèmic, per escrit i oralment.
 2. Aplicar a la feina en un entorn en llengua anglesa les metodologies de planificació del treball adquirides.
 3. Aplicar a la recerca en llengua anglesa les metodologies científiques i de planificació del treball adquirides.
 4. Aplicar els coneixements adquirits a la generació de recerca innovadora i competitiva de nivell bàsic.
 5. Argumentar idees i opinions amb precisió en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 6. Comprendre textos avançats, acadèmics o professionals en les llengües pròpies i en les adquirides al grau.
 7. Demostrar un domini dels coneixements avançats i de les metodologies científiques relacionats amb la lingüística, la literatura, la història i la cultura que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 8. Demostrar un domini dels mètodes propis del treball acadèmic individual que capaciten per cursar educació especialitzada de postgrau en l'àrea d'estudi pròpia o altres de similars.
 9. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 10. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 11. Generar noves iniciatives professionals.
 12. Identificar i entendre els factors individuals en l'adquisició de primeres i segones llengües.
 13. Identificar i entendre les teories sobre l'adquisició de primeres i segones llengües.
 14. Localitzar fonts científiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la lingüística anglesa sincrònica.
 15. Relacionar els factors individuals d'aprenentatge amb les teories lingüístiques i psicològiques d'adquisició de primeres i segones llengües.
 16. Sintetitzar adequadament el contingut de les fonts científiques relacionades amb la lingüística anglesa sincrònica.

Continguts

1. Teoria i variació lingüística

2. Recollida de dades d'adquisició de la llengua

3. Adquisició de l'anglès com a primera llengua

4. Adquisició de l'anglès com a segona llengua

5. Adquisició de l'anglès com a tercera llengua

 
 

 

 

 

Metodologia

 La metodologia d'aquesta assignatura es basa en classes magistrals, discussió sobre temes específics i exercicis pràctics.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport TAC 50 2 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Discussió en grup sobre temes concrets y exercicis pràctics 25 1 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Lectures d'articles i llibres de text 50 2 6, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Avaluació

Aquesta assignatura s'avalua mitjançant un examen final (50%), diverses proves (30%), i un conjunt d'exercicis pràctics i treballs sobre textos (20%).

L'estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi completat més del 35% de les activitats d'avaluació.

Un treball no lliurat o un examen no fet es comptarà com un 0, si no està degudament justificat.

Procediment de revisió d'activitats d'avaluació

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà a l'alumnat (a través del Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant un examen de síntesi amb les següents condicions:

Només podran optar a fer l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin obtingut un 3,5 (o superior) de nota mitjana de l'assignatura.

L'examen de recuperació serà un examen escrit sobre tot el contingut del curs.

La nota màxima de la recuperació és un 5. 

Activitats avaluatives excloses de la recuperació

Exercicis pràctics i treballs sobre textos.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 5 0,2 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16
Exercicis pràctics i treballs sobre lectures 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Proves temàtiques 30% 10 0,4 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16

Bibliografia

Archibald, John (ed) (2000) Second Language Acquisition and Linguistic Theory,  Oxford: Blackwell.

Cattel, Ray. (2000) Children’s Language: Consensus and Controversy, London: Cassell.

Crain, Stephen. & Diane Lillo-Martin (1999) An Introduction to Linguistic Theory and Language Acquistion, Oxford: Backwell.

Gass, S. & A. Mackey (2011) Data Elicitation for Second and Foreign Language Research, New York: Routledge.

Guasti, Maria Teresa (2002) Language Acquisition. The Growth of Grammar, Cambridge, Mass: MIT Press.

Hawkins, Roger (ed) (2001) Second Language Syntax. A Generative Introduction, Oxford: Blackwell.

Herschensohn, J. (2000) The Second Time Around: Minimalism and Second Language Acquisition, Amsterdam: John Benjamins.

Mackey, A. & S.M. Gass  (2005) Second Language Research. Methodology and Design, London: LAwrence Erlbaum Associates.

Slabakova, Roumiana (2016) Second Language Acquisition, Oxford: O.U.P.

Stillwell Peccei, Jean (2006) Child Language. A Resource Book for Students, London, Routledge.

van Patten, B. & A.G. Benati (2010) Key Terms in Second Language Acquisition, London: Continuum.

White, Lidia (2003) Second language acquisition and Universal Grammar. (2nd edition) Cambridge: CUP.