Logo UAB
2020/2021

Història de la Llengua Anglesa I

Codi: 100193 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Susagna Tubau Muntaña
Correu electrònic:
Susagna.Tubau@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mayya Levkina Levkina

Prerequisits

Es recomana tenir presents en tot moment els coneixements adquirits a les matèries de Llengua Anglesa i d’Estructura de la Llengua Anglesa cursades a primer i a segon.Cal un nivell inicial d’anglès d’entre C1 (Advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l’estudiant pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit, expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l’estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o sent; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

La matèria introdueix l’estudiant a la lingüística diacrònica, aplicada a la llengua anglesa. Es nodreix de les assignatures en matèria de lingüística sincrònica cursades en els dos cursos anteriors i proporciona la preparació necessària per a Història de la Llengua Anglesa II i per algunes assignatures de formació complementària, tant en matèria de lingüística, com de literatura.

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Descriure i aplicar els fenòmens i processos de la lingüística històrica.
 • Analitzar i descriure les característiques ortogràfiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques i lèxiques de l’anglès antic.
 • Relacionar la història externa de la llengua anglesa amb les característiques lingüístiques més rellevants de l’anglès prehistòric i antic.
 • Aplicar els coneixements adquirits a textos en anglès antic.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i descriure les característiques lingüístiques d'extractes de documents representatius de diferents períodes i àrees geogràfiques.
 2. Aplicar la terminologia i els conceptes bàsics de l'estudi diacrònic de la llengua.
 3. Descriure i relacionar les interconnexions entre els factors externs i l'evolució interna de la llengua anglesa.
 4. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 5. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 6. Interpretar extractes de documents i textos en anglès representatius dels diferents períodes històrics.
 7. Interpretar i utilitzar adequadament la informació continguda en obres de referència en matèria de lingüística històrica (anglesa), especialment els diccionaris etimològics, i en els estudis basats en els principals corpus històrics actuals.
 8. Reconèixer i explicar les característiques gramaticals, fonològiques, ortogràfiques i lèxiques dels diferents estadis històrics de la llengua anglesa.
 9. Trobar i presentar informació sobre els factors històrics i sociolingüístics que incideixen en l'evolució funcional i formal de la llengua anglesa.

Continguts

 • UNITAT 1. Introducció a la lingüística històrica i orígens de la llengua anglesa (de l'Indo-Europeu a l'Anglès Antic)
 • UNITAT 2. Anglès antic (ortografia, fonologia, morfologia, sintaxi i lèxic) i la influència de la història externa en la seva evolució
 • UNITAT 3. Anàlisi de textos

Metodologia

Dirigides

Classes teòriques

 • Introducció a la lingüística històrica
 • De l’Indo-Europeu a l’Anglès Antic
 • Anglès Antic
 • Història externa i canvi lingüístic

Realització d’exercicis pràctics

 • Correcció d’exercicis fets a casa pels estudiants
 • Discussió a l’aula de qüestions del temari

Supervisades

Treballs en grup

 • Analitzar, interpretar i discutir estructures i significats.

Discussions a l’aula

 • Comparació d’estructures en els diferents estadis de la llengua anglesa
 • Discussió d’exemples

Autònomes

Estudi personal

 • Identificar les característiques lingüístiques en textos de l’anglès antic
 • Extreure informació de diferents fonts i treballar sobre els principals esdeveniments històrics que tenen un impacte sobre la llengua anglesa

Realització d’exercicis

 • Practicar les habilitats d’anàlisi i síntesi

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctica 10 0,4 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Teoria 35 1,4 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Exàmens i exercicis 15 0,6 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Lectura, estudi i pràctica 75 3 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Avaluació:

 • Els tests i l’anàlisi de text són OBLIGATORIS.
 • Les dates de les proves i lliuraments s'especificaran en el calendari del curs, publicat al Moodle a l’inici del semestre. Qualsevol canvi s’anunciarà degudament.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.
 • En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.
 • En cas d'absència justificada en un dia d’examen (per exemple per malaltia), caldrà que l'estudiant justifiqui l'absència amb documentació pertinent per tal d'optar a una possible recuperació o redistribució de les notes.

Revisió:

 • En el moment de realització de cada activitat d’avaluació, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà amb una prova de síntesi (data i hora a fixar per la Facultat) que comprendrà tot el contingut de l’assignatura amb les següents condicions:

 • Cal haver obtingut una nota mínima de curs de 3,5/10.
 • Cal haver realitzat/lliurat tots els ítems d’avaluació.
 • Cal haver aprovat almenys un 35% de l’assignatura.
 • La nota final de curs si s’aprova la prova de síntesi serà de 5. No es pot recuperar per pujar nota.

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial en qualsevol dels ítems d’avaluació es considerarà automàticament un Suspens (0) de l’exercici plagiat. Si es repeteix la situació, se suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text –ja sigui una sola frase o més– i fer-ho passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI) i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir. És imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i l’autenticitat del text propi.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi de text 30% 6 0,24 1, 2, 5, 6, 7, 8
Test 1 35% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Test 2 35% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Baldi, Philip. 1983. An Introduction to the Indo-European languages. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Baugh, Albert & Cable, Thomas. 1993. A history of the English language. London: Routledge.

Comrie, Bernard, Stephen Matthews & Maria Polinsky (eds). 1996. The Atlas of Languages. The Origin and Development of Languages throughout the World. London: Quarto Publishing.

Freeborn, Dennis. 1992. From Old English to Standard English: A Coursebook in Language Variation across Time. Houndmills: Macmillan Press.

Hoad, T. F. 1986. The Oxford Concise Dictionary of English Etymology. Oxford: OUP. [Recomanat comprar-lo]

Hogg, Richard. 2002. An Introduction to Old English. Edinburgh: Edinburgh University Press.