Logo UAB
2020/2021

Història de la Llengua Anglesa II

Codi: 100192 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Elisabet Pladevall Ballester
Correu electrònic:
Elisabet.Pladevall@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Mayya Levkina Levkina

Prerequisits

L'assignatura requereix haver assolit les competències de l’assignatura Història de la Llengua Anglesa I, cursada el semestre anterior, i de les assignatures en matèria de lingüística sincrònica cursades en els dos cursos anteriors.

Cal un nivell inicial d’anglès d’entre C1 (Advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l’estudiant pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit, expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l’estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o sent; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

La matèria aprofundeix en l’estudi de la lingüística diacrònica, aplicada a la llengua anglesa. Es nodreix de l’assignatura Història de la Llengua Anglesa I, cursada el semestre anterior, i de les assignatures en matèria de lingüística sincrònica cursades en els dos cursos anteriors. L’assignatura proporciona la preparació necessària per a algunes assignatures de formació complementària, tant en matèria de lingüística com de literatura.

En completar l’assignatura, l’estudiant podrà:

 • Descriure i aplicar els fenòmens i processos de la lingüística històrica.
 • Analitzar i descriure les característiques ortogràfiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques i lèxiques de cada estadi de la llengua anglesa.
 • Aplicar els coneixements adquirits a textos representatius de cada estadi de la llengua anglesa amb l’ajuda del diccionari etimològic i, si s’escau, d’un glossari.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i descriure les característiques lingüístiques d'extractes de documents representatius de diferents períodes i àrees geogràfiques.
 2. Aplicar la terminologia i els conceptes bàsics de l'estudi diacrònic de la llengua.
 3. Descriure i relacionar les interconnexions entre els factors externs i l'evolució interna de la llengua anglesa.
 4. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 5. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 6. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 7. Interpretar extractes de documents i textos en anglès representatius dels diferents períodes històrics.
 8. Interpretar i utilitzar adequadament la informació continguda en obres de referència en matèria de lingüística històrica (anglesa), especialment els diccionaris etimològics, i en els estudis basats en els principals corpus històrics actuals.
 9. Reconèixer i explicar les característiques gramaticals, fonològiques, ortogràfiques i lèxiques dels diferents estadis històrics de la llengua anglesa.
 10. Trobar i presentar informació sobre els factors històrics i sociolingüístics que incideixen en l'evolució funcional i formal de la llengua anglesa.

Continguts

UNITAT 1: Anglès Medieval

 • Història externa
 • Fonologia
 • Morfologia
 • Sintaxi
 • Lèxic
 • Anàlisi de textos

UNITAT 2: Anglès Modern

 • Història externa
 • Fonologia
 • Morfologia
 • Sintaxi
 • Lèxic
 • Anàlisi de textos

Metodologia

Dirigides:

Classes teòriques

 • Anglès Medieval
 • Anglès Modern

Realització d’exercicis pràctics

 • Interpretació filològica de textos en llengua anglesa de diferents èpoques
 • Correcció d’exercicis fets a casa pels estudiants
 • Discussió a l’aula de qüestions del temari

Supervisades:

Treballs individuals i en grup

 • Analitzar, interpretar i discutir estructures i significats.
 • Sintetitzar continguts de la fonologia, la morfologia i la sintaxi.

Discussions a l’aula

 • Comparació d’estructures en els diferents estadis de la llengua anglesa.
 • Discussió d’exemples.

Autònomes:

Estudi personal i realització de treballs i exercicis

 • Identificar les característiques lingüístiques en textos de diferents èpoques.

Realització d’exercicis

 • Practicar les habilitats d’anàlisi i de síntesi.

Avaluació:

Preparació d’examen

 • Llegir i entendre la informació sobre les característiques gramaticals bàsiques de cada període històric de la llengua anglesa.
 • Analitzar els trets fonològics, morfològics i sintàctics més rellevants de l’Anglès Medieval i l’Anglès Modern.
 • Relacionar l’Anglès Antic, Medieval i Moderna través dels canvis soferts en la fonologia, morfologia, sintaxi i el sistema d’escriptura.

Examen

 • Explicar i discutir les característiques gramaticals bàsiques de cada període històric de la llengua anglesa.
 • Explicar l’evolució històrica de les característiques gramaticals bàsiques de cada estadi de la llengua anglesa.
 • Reconèixer i descriure els trets fonològics, morfològics, sintàctics, lèxics i gràfics en textos rellevants de cada període històric de la llengua anglesa.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctica 15 0,6 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10
Teoria 35 1,4 1, 2, 3, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Exàmens i treballs 25 1 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi 50 2 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Avaluació:
 • Tots els exàmens i assignments són obligatoris.
 • Les dates d'avaluació s'especifiquen al Moodle a principi de curs. Qualsevol canvi (per exemple per cancel·lació de classe imprevista) s'anunciarà degudament.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 35% de les activitats d’avaluació.
 • El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final.
 • En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.
 • El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS de l’exercici plagiat. Si es plagia per segona vegada, es considerarà l'assignatura SUSPESA. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.
 • En cas d'absència justificada en un dia d'examen (per exemple per malatia), caldrà que l'estudiant justifiqui l'absència amb documentació pertinent per tal d'optar a una possible recuperació o redistribució de les notes.

 

Revisió:

 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Recuperació:

 • La recuperació consistirà en una prova de síntesi i hi podran accedir aquells estudiants que hagin obtingut una nota mitjana d'entre 3,5 i 4,9 que hagin aprovat un 35% del curs.
 • La nota máxima que es pot obtenir en un examen de recuperació és un 5 (excepte en els casos que la recuperació sigui deguda a una absència justificada el dia de l'examen). Les dates de recuperació les fixa la Facultat amb antelació.

 

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignment: Anglès Modern: Història externa 15% 5 0,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Examen 1: Anglès Medieval: història interna 35% 7,5 0,3 1, 2, 6, 7, 8, 9
Examen 2: Anglès Modern: Història interna 35% 7,5 0,3 1, 2, 6, 7, 8, 9
Quiz: Anglès Medieval: història externa 15% 5 0,2 1, 2, 3, 6, 10

Bibliografia

 • Algeo, John. (2010) The Origins and development of the English Language. Boston: Wadsworth, Cengage Learning. ISBN: 978-1-4282-3148-1
 • Barber, Charles (1976) Early Modern English. London: Deutsch.
 • Baugh, Albert and Cable, Thomas (1993) A history of the English language. London: Routledge.
 • Freeborn, Dennis (1992) From Old English to Standard English. London: Macmillan.
 • Hoad, T.F. (1986) The Oxford Concise Dictionary of English Etymology. Oxford: OUP.
 • Strang, Barbara M.H. (1970) A History of English, London: Methuen.
 • Various authors / various years, The Cambridge History of the English Language. Cambridge: CUP.