Logo UAB
2020/2021

Història i Cultura dels Estats Units

Codi: 100191 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Felicity Hand Cranham
Correu electrònic:
Felicity.Hand@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Felicity Hand Cranham
Nicholas John Edwards
Clara Román Vanden Berghe
Oscar Ortega Montero

Prerequisits

1) "Història i cultura dels Estats Units d'Amèrica" és una assignatura d'anàlisi i reflexió sociocultural que promou la participació i la reflexió de l'alumnat. Per cursar-la, es recomanable que l'alumnat estigui familiaritzat amb l'assignatura "Història i cultura de les Illes Britàniques" (Grau d'Estudis Anglesos). D'igual manera, "Història i cultura dels Estats Units d'Amèrica" és també una introducció als fets que han donat forma als EEUU d'avui. És per això que aquesta matèria NO és per als nacionals dels Estats Units.

2) Cal un nivell inicial d’anglès C1 (nivell avançat) del "Marc Europeu Comú de Referència de Llengües: Aprenentatge, Ensenyament i Avaluació" segons el qual l’estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i reconèixer-ne el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua anglesa de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

Objectius

 • L’assignatura “Història i Cultura dels Estats Units d'Amèrica” ofereix una introducció als esdeveniments històrics i socials més rellevants de la història d'aquest país des dels seus orígens colonials fins el present, emfasitzant la producció cultural que s'esdevé de la unió entre la història i la societat en aquell país.
 • L’assignatura fomenta l’anàlisi, el debat i la interpretació de la producció cultural dels Estats Units, fermament arrelada als esdeveniments que han contribuït a la construcció d'aquesta nació tal i com la coneixem avui.
 • La formació obtinguda en aquesta matèria és imprescindible per cursar la resta d’assignatures relacionades amb la literatura nord-americana al llarg del grau ja que el seu objectiu principal és: donar una base històrica i social sòlida a l’alumnat; ajudar-lo a comprendre millor els textos literaris nord-americans que estudiarà en el futur, i donar-li una perspectiva que l’ajudi a entendre millor la particularitats de la cultura i les institucions d’aquella nació. Aquest curs, de fet, complementa una assignatura que el alumnat cursa durant el segon semestre de l'any i que s'anomena "Literatura Nord-americana del Segle XIX."
 • En completar “Història i Cultura dels Estats Units”, l’alumnat podrà: comprendre i explicar els esdeveniments històrics més importants ocorreguts als Estats Units d'Amèrica; enllaçar la història amb la producció cultural d'aquest país; demostrar una molt bona comprensió lectora i anàlisi de textos històrics dels períodes examinats; evidenciar una molt bona comprensió oral i anàlisi de diverses pel.lícules, documentals, textos, etc. relacionats ambla història i la cultura dels Estats Units d'Amèrica; generar anàlisis escrites dels textos escrits i orals estudiats a classe; relacionar els períodes històrics amb les seves manifestacions literàries corresponents (aquesta habilitat es desenvoluparà amb conjunció amb l’assignatura “Literatura Nord-americana del segle XIX”); expressar una valoració informada sobre el textos i els esdeveniments històrics estudiats, i construir una visió crítica sobre la història, la cultura i la societat dels Estats Units d'Amèrica.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell avançat els textos en anglès sobre la història dels Estats Units i la seva historiografia.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos en anglès sobre història dels Estats Units.
 3. Contextualitzar correctament els fets històrics relacionats amb la Història dels Estats Units en la seva corresponent entorn lingüístic i cultural.
 4. Contextualitzar correctament els fets històrics relacionats amb la història dels Estats Units en l'entorn lingüístic i cultural corresponent.
 5. Demostrar una comprensió bàsica de l'evolució diacrònica i temàtica de la història dels Estats Units.
 6. Demostrar una comprensió bàsica de la naturalesa i els trets principals de la cultura i la civilització dels Estats Units.
 7. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos en anglès sobre història dels Estats Units.
 8. Dur a terme presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb la història dels Estats Units.
 9. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la literatura i la cultura d'interès social, científic o ètic.
 10. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 11. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 12. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la història dels Estats Units.
 13. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb la història dels Estats Units.
 14. Redactar assaigs argumentatius breus o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb la història dels Estats Units.
 15. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries sobre la història dels Estats Units.

Continguts

1: Nord Amèrica abans de "la Descoberta"
2: L'Amèrica colonial: Virginia, Plymouth, Massachusetts, Pennsilvània i Nova York.
3: El camí vers la Independència
4: La revolució i la guerra de la independència
5: Confederació - Federació: La Constitució; El "Bill of Rights," George Washington, John Adams, Thomas Jefferson; La Venda de Louisiana; L'Expedició de Lewis i Clark; La guerra de 1812
6: L' Oest (La guerra amb Mèxic – Texas – Califòrnia – els Nadius Americans)
7: Esclavatge, La Vida a la Plantació i el camí cap a la guerra civil
8: La guerra civil; Lincoln, Reconstrucció, Segregació, el KKK
9: Els inicis de l'Imperialialisme: la guerra de Cuba – La immigració
10: La Primera Guerra Mundial – Els "Bojos Anys 20"  – Feminisme – La Gran Depressió
11: La Segona Guerra Mundial – Els Conservadors Anys 50
12: Els 60 – La guerra de Vietnam – La alliberament de la dona – El moviment dels drets civils dels afroamericans
13: De la Guerra Freda a la Guerra del Golf
14: De 9/11 - La Guerra al Terror - a Trump

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores
Activitats dirigides (màxim 35%, fem el 30%, 1.8 cr.).
Activitats supervisades (màxim 17%, fem el 15%, 0.9 cr.)
Activitats autònomes (mínim 50%, 3 cr.)
Activitats d’avaluació (màxim 5%, 0.3 cr.)

Les classes combinen teoria i pràctica. L'alumnat ha de complementar el contingut històric introduït a classe amb la lectura obligatòria del llibre A History of the United States (Jenkins: 2012).  La lectura d'aquest llibre obligatori ofereix la base històrica necessària per poder analitzar i discutir amb criteri els textos escollits i les pel·lícules i els textos assignats a cada sessió. És imprescindible que l'alumnat estudïi el seu llibre obligatori, llegeixi els textes i miri les pel.lícules predeterminades pel professorat ja que la dinàmica de la classe gira envers la participació activa de l'alumnat a cada sessió.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 30 1,2 15
Debats a l'Aula o al moodle 20 0,8 2, 5, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Avaluació 5 0,2 1, 6, 14, 15
Avaluació a l'Aula o al moodle 5 0,2 2, 8, 13
Redacció de Textos 15 0,6 4, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi Personal 15 0,6 7
Lectura i recerca 35 1,4 1

Avaluació

Percentatges:

 • Examen parcial (o examen 1) = 40%
 • Examen final (o examen 2) = 40%
 • Participació a les discussions i als debats (a classe i/o al campus virtual)  = 20% 

Avaluació

 • L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada.
 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • Cal llegir el llibre obligatori, veure les pel·lícules recomanades, participar als debats a classe o al forum i contextualitzar els textos assenyalats per aquest curs. Qualsevol indicació que l'alumnat no ha completat el seu treball en aquest sentit li afectarà l'avaluació negativament.
 • L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 66% de les activitats d’avaluació., és a dir, els dos examens.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. Procés de revisió d’exercicis d'avaluació: l’alumnat té el dret a "revisió d'examen" en tutoria personal al despatx del docent dins els terminis anunciats, que seran sempre abans del següent exercici d'avaluació. L’alumnat perd el dret a revisió si no revisa l’exercici retornat dins el termini anunciat pel docent.

 • El nivell d'anglès es tindrà en compte per a la correcció dels treballs escrits i en l'avaluació final de l'assignatura. Comptarà el 25% de la nota en tots els exercicis
 • El lliurament de qualsevol exercici d'avaluació exclou la possibilitat d'obtenir la qualificació "No Avaluable" com a nota final del curs.
 • La notamínima per aprovar el curs és: 5

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 

 1. L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació, és a dir els dos exàmens
 2. L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
 3. La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis d'avaluació és una ofensa greu i es considerarà automàticament com un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat, del qual a més es perd el dret a reavaluació. Si es repeteix la situació, se suspendrà l’assignatura sencera. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades i fer passar el plagi com a producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA). Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin ferservir. D'igual manera, és imprescindibleresponsabilitzar-se de l’originalitat i de autenticitat del text presentat. 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

OBSERVACIÓ IMPORTANT:

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 (parcial) 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Examen 2 (final) 40% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Participació Activa (aula i/o fòrum) 20% 21 0,84 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15

Bibliografia

Lectura obligatòria 

Jenkins, Philip. A History of the United States. New York: Palgrave Macmillan, 2012

Llibres de referència altament recomenats:


Norton, Mary Beth et al. A People and a Nation. A History of the United States. Boston: Houghton Mifflin, 2003.
Tindall, George Brown & David Emory Shi, America: A Narrative History. W.W. Norton, 2000.

Bibliografia secundària:

American History.  electronic journal

Barney, William  (ed). A Companion to 19th Century America. Malden: Blackwell Publishing, 2006

Boles, John (ed.). A Companion to the American South. Malden: Blackwell Publishing, 2004.

Deverell, William. A Companion to the American West. Malden: Blackwell, 2006.

Finkelman, Paul (ed.). Encyclopedia of the United States in the Nineteenth Century (3 volumes). Charles Scribner's Sons, 2001.

Foner, Eric. The Story of American Freedom. New York: Norton, 1998

Foner, Eric. A Short History of Reconstruction. New York: Harper and Row, 1990

Ford, Lacy (ed.). A Companion to the Civil War and Reconstruction. Malden: Blackwell 2005

Genovese, Eugene. Roll, Jordan, Roll: The World Slaves Made. New York: Vintage Books, 1976.

Greene, Jack.  A Companion to the American Revolution. Malden: Blackwell Publishing, 2004.

Hewitt, Nancy. A Companion to American Women's History. Malden: Blackwell 2002

Jennings, Francis. The Creation of America. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2000.

Kleinberg, S. Jay, Vicki Ruiz & Eileen Boris (eds), The Practice of US Women's History, Rutgers UP, 2008.  ebook

Morgan, Edmund. American Heroes: Profiles ofMen and Women Who Shaped Early America. New York: W.W. Norton & Co., 2009.

The Journal of African American History  electronic journal

Vickers, Daniel (ed.). A Companion to ColonialAmerica. Malden: Blackwell, 2006

Vorenberg, Michael. Final Freedom, The Civil War, the Abolition of Slavery, and the Thirteenth Amendment. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Whitfield,Stephen (ed.). A Companion to 20th-Century America. Malden: Blackwell, 2006.

Wood, Gordon. Empire of Liberty: A History of the Early Republic: 1789-1815. New York: Oxford University Press, 2009.

Zinn, Howard. A People’s History of the United States: 1492-Present. London: Longman, 1980