Logo UAB
2020/2021

Aritmètica

Codi: 100113 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500149 Matemàtiques OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Marc Masdeu Sabate
Correu electrònic:
Marc.Masdeu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Part de la bibliografia pot ser en anglès

Equip docent

Francesc Xavier Xarles Ribas

Prerequisits

És recomanable haver cursat totes les assignatures obligatòries d'àlgebra; concretament, per tal que un alumne pugui superar l'assignatura serà imprescindible tenir assumits els coneixements propis de l'assignatura Estructures Algebraiques.

Objectius

L'assignatura té com a objectiu ser una introducció als problemes aritmètics i, a la vegada, oferir una visió dels mètodes que intervenen en l'anàlisi i resolució d'aquests problemes. Donat que hi ha massa tipus de problemes en teoria de nombres com per a ser coberts en un curs d'aquestes característiques, el curs es basa principalment en els problemes diofàntics, i s'introdueix a partir d'aquests la teoria algebraica de nombres i la geometria aritmètica.

El curs es divideix en quatre parts: (I) Congruències i divisibilitat; (II) Corbes el·líptiques; (III) Llei de reciprocitat quadràtica; i (IV) Primalitat i factorització. El nexe d'unió de les quatre parts, i que pot servir de motivació encara que no sigui l'objectiu del curs, és l'aplicació que d’ells se n'ha fet a la criptografia.

En la primera part estudiarem resultats bàsics de congruències, i veurem les primeres aplicacions a la criptografia.

La segona part ladedicarem a les corbes el·líptiques, emfatitzant les aplicacions que s’ha fet a la factorització i a la criptografia.

En la tercera part introduirem la llei de reciprocitat quadràtica i les seves conseqüències.

La quarta part està dedicada a l'estudi d'algoritmes per determinar la primalitat d'enters, i per trobar factors no trivials d'enters compostos.

Contràriament al que alguns podrien creure, la teoria de nombres és una de les branques de les matemàtiques que més s'assembla a les ciències experimentals: el seu principal objecte d’estudi és una cosa tan concreta com els nombres, que coneixem i fem servir a diari. És per això que l’experimentació és un tret bàsic de la teoria de nombres, i això es reflecteix en el curs mitjançant l’ús d’eines informàtiques (principalment Sage) que permeten descobrir, entendre i resoldre molts fenòmens aritmètics.

Competències

 • Assimilar la definició d'objectes matemàtics nous, de relacionar-los amb altres coneguts i de deduir les seves propietats
 • Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 • Demostrar una elevada capacitat d'abstracció.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació

Resultats d'aprenentatge

 1. Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes d'àlgebra avançada i assimilar la definició de noves estructures i construccions algebraiques, de relacionar-los amb altres coneguts i deduir les seves propietats.
 2. Demostrar de forma activa una elevada preocupació per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 3. Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-ho de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua
 4. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 5. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 6. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 7. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 8. Utilitzar eficaçment bibliografia i recursos electrònics per obtenir informació.
 9. Utilitzar les eines algebraiques en diferents àmbits

Continguts

I. Primers i congruències 

 • Divisibilitat
 • Factorització d'enters
 • Els enters mòdul n
 • Mètodes efectius per inversos i exponenciació
 • Diffie-Hellman i RSA

II. Corbes el·líptiques

 • Definició i llei de grup
 • Punts de torsió, punts racionals
 • Corbes sobre cossos finits
 • Criptografia amb corbes el·líptiques
 • Comptatge de punts

 III. La llei de reciprocitat quadràtica

 • Residus quadràtics i el símbol de Legendre
 • LRQ i demostració
 • El símbol de Jacobi
 • Aplicació: arrels quadrades mòdul p

 IV. Primalitat i factorització

 • Primalitat
 • Algoritmes de factorització
 • Rho de Pollard
 • Bases de factors
 • Fraccions continuades
 • Algoritmes pel logaritme discret

Metodologia

Aquesta assignatura té dues hores setmanals de teoria. A més dels apunts del curs, en certs moments caldrà completar el contingut de les explicacions de classe amb consultes a bibliografia o a material proporcionat pel professor.

Hi haurà sessions dedicades a resoldre problemes. Cada alumne haurà de presentar un dels problemes de la llista resolt,  per escrit i entregat al professor. Els dubtes que sorgeixin es poden preguntar durant la classe o a les hores de consulta dels professors. El treball sobre aquests problemes es recolza en els conceptes introduïts a classe de teoria, els enunciats dels teoremes, i les seves demostracions, ja que molt sovint les tècniques seran semblants.

En els seminaris es practicarà l'ús de SAGE per a resoldre un projecte.

A més, l'assignatura disposa d'una pàgina al "campus virtual" on s'aniran penjant les llistes de problemes, material addicional i qualsevol informació relacionada amb l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de Teoria 30 1,2 2, 3, 4, 7
Tipus: Supervisades      
Classes de Problemes 14 0,56 2, 3, 4, 8
Pràctiques 6 0,24 3, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi de la teoria 37 1,48 2, 7, 8
Realització de problemes i pràctiques d'ordinador 60 2,4 2, 3, 4, 7, 8

Avaluació

Durant el curs s'hauran d'entregar algun problema, que comptarà un 25% de la nota final. L’estudiant haurà de fer un programa d'ordinador en Sage que apliqui alguna tècnica explicada a classe, d'entre una serie de propostes fetes al primer mes de començar el curs, i que valdrà el 20% de la nota. Es farà també un treball i/o presentació oral, que contribuirà un 25% de la nota. La resta de la nota (30%) s'obtindrà d'un examen final on s'haurà de resoldre algun problema amb uns quants apartats.

Només es podrà recuperar l’examen final i/o el programa, sempre i quan la nota en cada part a recuperar hagi superat el 3,5 sobre 10. És important remarcar que, en cas de presentar-se a millorar nota, l’estudiant renuncia a la nota prèvia.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de problemes 25% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8
Examen final 30% 3 0,12 1, 2, 3
Presentació oral 25% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8
Programa 20% 0 0 2, 3, 4, 7, 8, 9

Bibliografia

Principal 

W. Stein, Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets, Springer-Verlag, Berlin, 2008.

J.-P. Serre, A Course in Arithmetic, GTM7, Springer, 1973.

N.Koblitz, A Course in Number Theory and Cryptography, GTM114, Springer, 1994. 

Complementària 

I.N. Stewart, D.O. Tall, Algebraic Number Theory, Chapman and Hall, 1979.

Z.I. Borevich y I.R. Shafarevich, Number Theory, Academic Press, 1966.

L.J. Mordell, Diophantine Equations, Academic Press, 1969.

J. Neukirch, Algebraic number theory, Springer-Verlag 1999.