Logo UAB
2020/2021

Eines informātiques per a les matemātiques

Codi: 100091 Crčdits: 9
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2500149 Matemātiques FB 1 A
La metodologia docent i l'avaluaciķ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciķ en funciķ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitāries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Xavier Xarles Ribas
Correu electrōnic:
Xavier.Xarles@uab.cat

Utilitzaciķ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritāria:
catalā (cat)
Grup íntegre en anglčs:
No
Grup íntegre en catalā:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Francesc Xavier Xarles Ribas
Jaume Coll Guerrero
Joaquim Roe Vellve

Equip docent extern a la UAB

Aureli Alabert Romero

Prerequisits

Cap.

Objectius

Familiaritzar-se amb l'ús d'un manipulador algebraic. Aquest manipulador ha d'esdevenir una eina habitual en
l'estudi de moltes altres assignatures.
Aprendre a estructurar i redactar textos científics amb el sistema de composició tipogràfica LATEX.
Iniciar a la programació d'ordinadors, en els aspectes més rellevants per a la computació científica.

Familiaritzar-se amb l'ús d'un manipulador algebraic. Aquest manipulador ha d'esdevenir una eina habitual en l'estudi de moltes altres assignatures.

Aprendre a estructurar i redactar textos científics amb el sistema de composició tipogràfica LaTeX.

Iniciar-se a la programació d'ordinadors, en els aspectes més rellevants per a la computació científica.

Entendre el funcionament de l'ordinador, en els aspectes més rellevants per a la programació

Competčncies

 • Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com de d'altres.
 • Calcular, reproduir determinades rutines i processos matemātics amb agilitat
 • Comprendre i utilitzar el llenguatge matemātic
 • Demostrar de forma activa una elevada preocupaciķ per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 • Distingir, davant d'un problema o situaciķ, el que és substancial del qual és purament ocasional o circumstancial.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciķ d'una forma professional i posseeixin les competčncies que solen demostrar-se per mitjā de l'elaboraciķ i defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 • Utilitzar aplicacions informātiques d'anālisi estadística, cālcul numčric i simbōlic, visualitzaciķ grāfica, optimitzaciķ o altres per experimentar en Matemātiques i resoldre problemes

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar l'esperit crític i el rigor per validar o refutar arguments tant propis com de d'altres.
 2. Cončixer un llenguatge de programaciķ i ser capaį de programar algoritmes bāsics
 3. Demostrar de forma activa una elevada preocupaciķ per la qualitat en el moment d'argumentar o exposar les conclusions dels seus treballs
 4. Estar familiaritzat amb un programa de cālcul simbōlic i ser capaį d'utilitzar-lo com a eina en la resta de assignatures.
 5. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 6. Que els estudiants sāpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciķ d'una forma professional i posseeixin les competčncies que solen demostrar-se per mitjā de l'elaboraciķ i defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 7. Saber reproduir determinades rutines de processos matemātics senzills per convertir-los en algoritmes.
 8. Utilitzar un editor de texts científics i ser capaį d'utilitzar-lo per escriure texts matemātics.

Continguts

1. SAGE (3 crèdits).

Càlculs numèrics i algebraics.

Gràfics de funcions.

Resolució d'equacions.

Vectors i matrius.

Funcions i programes.

Càcul infinitesimal bàsic.

Nombres enters i congruències.

Àlgebra lineal.

 

2. Composició tipogràfica amb LaTeX (1 crèdit).

Fonaments de LaTeX.

Estructura del document.

Gràfics. Definició d'instruccions noves.

Presentacions amb Beamer.

 

3. Programació en C (3 crèdits).

Què és un programa. Codi font. Compilació.

Tipus de dades i constants. Operadors.

Estructures iterativa, repetitiva i condicional.

Funcions, variables i apuntadors.

Vectors i matrius.

Cadenes de caràcters.

Gestió dinàmica de la memòria.

Entrada / sortida. Formats i fitxers.

Preprocessador i macros.

Paràmetres i retorn de la funció main.

 

4. Introducció a la informàtica (2 crèdits).

Algorismes.

Codificació de la informació.

Maquinari (hardware).

Sistemes operatius.

Llenguatges i compilació.

Programació Orientada a Objectes.

 

Metodologia

En el primer semestre es faran 12 sessions pràctiques: la primera sessió serà presencialment, i les altres es faran de manera virtual. En el segon semestre es desenvoluparan dos tipus de sessions en paral·lel: 10 sessions pràctiques i 9 sessions teòriques. Els blocs de Sage, LaTeX i llenguatge C es faran en sessions pràctiques exclusivament; el d'Introducció a la Informàtica es farà en les sessions teòriques. Aquests horaris podrien canviar per circumstàncies sanitaries. 

Els estudiants es podran comunicar amb els professors a través del correu electrònic, enviat sempre des de l'adreça institucional @e-campus.uab.cat. Els professors es comunicaran amb un estudiant concret per correu electrònic a l'adreça institucional, i amb tots els estudiants en general a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'Aula Moodle de l'assignatura (que envia també còpia automàtica per correu electrònic a tothom).

En tots els aspectes de les activitats d'ensenyament/aprenentatge es faran els millors esforços per part del professorat i l'alumnat per tal d'evitar llenguatge i situacions que puguin ser interpretats com a sexistes. Per tal d'aconseguir una millora contínua en aquest tema, tothom ha de col·laborar en posar de manifest les desviacions que observi respecte d'aquest objectiu.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de prāctiques 44 1,76 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Classes teōriques 20 0,8 3, 5, 6, 7
Tipus: Autōnomes      
Preparaciķ document LATEX 18 0,72 3, 5, 6, 8
Preparaciķ examen Sage 34 1,36 4, 5, 6
Preparaciķ exāmens d'Introducciķ a la Informātica 25 1 5, 6, 7
Realitzaciķ de programes C 60 2,4 2, 3, 5, 6, 7
Realitzaciķ de programes Sage 10 0,4 3, 4, 5, 6, 7

Avaluaciķ

La nota de l'avaluació continuada sortirà de la mitjana ponderada de:

  S: La nota de l'examen de Sage.

  L: La nota del treball de  LaTeX.

  C: La nota de l'examen de Programació en C.

  T: La nota del treball de Programació en C.

  I: La nota de l'examen d'Introducció a la Informàtica.

La nota final de l'avaluació continuada s'obtindrà fent (3S + L + C + 2T + 2I) /9.

Per aprovar l'assignatura cal:

 • Obtenir una mitjana global de 5 sobre 10. (Les mitjanes a partir de 4.8 es valoraran cas per cas.)
 • Obtenir un mínim de 3.5 sobre 10 en totes i cadascuna de les notes S, L, C, T, I.

De cadascun dels examens hi haurà una segona convocatòria per recuperar/millorar la nota. L'entrega d'aquest segon examen anul.larà automàticament la nota de la primera convocatòria. Els treballs NO són recuperables.

Es considerarà avaluable l'estudiant que hagi presentat treballs o fet exàmens per un total d'almenys el 50% de l'assignatura, segons el pes que figura en la fórmula de la nota final. En cas contrari constarà a l'acta com a No Avaluable.

Per a l'assignació de Matrícules d'Honor no es tindran en compte les notes de la segona convocatòria.

MOLT IMPORTANT: Els treballs avaluables són individuals. Copiar o deixar copiar total o parcialment un treball avaluable o un examen es penalitzarà amb un zero com a nota FINAL de l'assignatura.

Activitats d'avaluaciķ

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final Segons formula explicada anteriorment 4 0,16 1, 3, 5, 6, 7
Parcials de C Segons formula explicada anteriorment 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7
Parcials de Introducciķ a la Informātica Segons formula explicada anteriorment 4 0,16 1, 3, 5, 6, 7
Parcials de Sage Segons formula explicada anteriorment 4 0,16 1, 3, 4, 5, 6, 7
Treball de C Segons formula explicada anteriorment 0 0 2, 3, 5, 6, 7
Treball de LaTeX Segons formula explicada anteriorment 0 0 3, 5, 6, 8

Bibliografia

Els manuals i ajudes del programari que s'utilizi és una font important d'informació. A més, per complementar
recomanem:
G. Donald Allen. Maple: Tutorials for Mathematics Instructors and Students. http://www.math.tamu.edu/
dallen/Maple_Tutorial/
Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl. The not so short introduction to LaTeX
2e (or Latex in 139 minutes). Tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf
Alerto Prieto Espinosa, Antonio Lloris Ruiz, Juan Carlos Torres Cantero. Introducción a la informática.
4a. ed. Mc Graw-Hill, 2006.
B.W. Kernighan, D.M. Ritchie. The C programming language. Second edition. Prentice Hall, 1988.
Soulie, Juan. The C++ Language Tutorial. http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/

Durant el curs es proporcionarà el material imprescindible per seguir-lo. Com a material addicional, recomanem:

SAGE. http://www.sagemath.org/help.html

Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna and Elisabeth Schlegl. The not so short introduction to LaTeX 2e. Tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf

CProgramming. http://www.cprogramming.com/tutorial/c-tutorial.html (La quantitat de tutorials sobre llenguatge C a internet i en forma de llibre és enorme, i en diversitat d'idiomes)

B.W. Kernighan, Ritchie, D.M., The C programming language. 2nd edition. 1988