Logo UAB
2020/2021

Història del Cinema

Codi: 100079 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Rosa Gutiérrez Herranz
Correu electrònic:
MariaRosa.Gutierrez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No es necessiten requisits previs

Objectius

- Conèixer les principals escoles cinematogràfiques i autors de la història del cinema 

- Comprendre el context cinematogràfic en el qual es desenvolupen aquets moviments 

Competències

  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura de l’actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
 • Analitzar les normatives legals sobre patrimoni cultural i natural.
 • Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el marc legal dels drets d'autoria en cinematografia.
 2. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.
 3. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic.
 4. Dissenyar programes museogràfics o de gestió del patrimoni artístic.
 5. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració de l'objecte artístic de l'avantguarda i de les últimes tendències artístiques.
 6. Identificar les imatges artístiques situant-les en el seu context cultural.
 7. Preparar una proposta d'exposició a partir d'un material proporcionat.
 8. Reconstruir el panorama artístic del món contemporani.
 9. Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.

Continguts

I. Cinema primitiu

1. Orígens del cinema: context històrico

2. Dispositius precinematogràfics: invents i imaginario mític

3. Els pioners del cinema: ciència, espectacle i indústria

4. Gèneres cinematogràfics: el cinema entre l'alta cultura i el espectacles populars

5. Cinema primitiu (M.R.P.) vs. cinema clàsic (M.R.I.)

II. Cinema clàssic americà

1. Hollywood: naixement i evolució

2. El cinema com indústria: Studio System i Star System

3. La gramàtica del cinema clàssic 

4. Els gèneres i els seus codis: principals autors

III. Realismes europeus

1. Realisme poètic francès

2. Neorealisme italià

IV. Nous cinemes europeus i alternatives americanes

1. Nouvelle Vague

2. Cinema Nuovo

3. Free Cinema

4. Neue Deutscher Film

5. Altres cinemes europeus

6. New Hollywood i cinema independent americà

V. Cinema d'avantvanguarda, underground i experimental

1. Impressionisme francès

2. Expressionisme alemany, Kammerspielfilm i Nova Objectivitat

3. Cinema de muntatge soviètic i cinema-ull

4. Cinema i avantguardes artístiques, experimental i underground

VI. Cinematografies perifèriques

1. Iberoamèrica

2. Àsia

3. Àfrica

VII. Panoràmica del cinema contemporani 

Metodologia

- Classes teòriques y pràctiques dirigides pel professor.

- Vissionat i comentari dels films d'Aula de Cinema a la Filmoteca de Catalunya.

- Estudi, lectures i treball personal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CLASSES TEÒRIQUES I PRÀCTIQUES 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
VISIONAT I COMENTARI DELS FILMS D'AULA DE CINEMA 58 2,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
ESTUDI DELS CONTINGUTS 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
LECTURES I TREBALL PERSONAL 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

- Presentació oral sobre un director contemporani o perifèric (35%)

- Examen dels continguts teòrics (35%)
 
- Visionat i cine-fòrum dels films de Aula de Cinema (Filmoteca de Catalunya) (30%)
 
Observacions:

- Recuperació: L'estudiant que no es presenti o no aprovi alguna de les proves, haurà de recuperar aquesta part a la recuperació. La recuperació és exclusivament pels suspesos o no presentats. En cap cas, es podrà plantejar com un mitjà de millorar la qualificació de l'estudiant que ja hagués aprovat l'assignatura i la nota màxima serà de 5. Els estudiants suspesos a la recuperació tindran de nota final un "suspens"; els que no es presentin tindran un "no avaluable".

- Plagi: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acted’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

- Docència virtual: En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'Estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EXAMEN DELS CONTINGUTS TEÒRICS 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
PRESENTACIÓ ORAL SOBRE UN DIRECTOR 35% 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
VISIONAT I COMENTARI DELS FILMS DE "AULA DE CINEMA" 30 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Història del cinema

AA.VV., Historia General del Cine (12 vols.), Cátedra, Madrid, 1995-1998

Gubern, Romà, Historia del cine (2 vols.), Lumen, Barcelona, 1971

Sánchez Vidal, Agustín, Historia del cine, Historia 16, Madrid, 1997 

Cinema primitiu

Burch, Noël, El tragaluz del infinito, Cátedra, Madrid, 1995

Cinema clàssic americà

Altman, Rick, Los géneros cinematográficos, Paidos, Barcelona, 2000

Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin, El cine clásico de Hollywood, Paidos, Barcelona, 1997

Gomery, Douglas., Hollywood: el sistema de estudios, Verdoux, Madrid, 1991

Realismes europeus

Quintana, Àngel, Fábulas de lo visible, El Acantilado, Barcelona, 2003

Nous cinemes

Torreiro, Casimiro; Riambau, Esteve; Monterde, José Enrique, Los “Nuevos Cines” europeos (1955-1970), Lerna, Barcelona, 1987

Avantguarda, underground i cinema experimental

Sánchez-Biosca, Vicente, Cine y vanguardias artísticas, Paidos, Barcelona, 2004

Tejeda, Carlos, Arte en fotogramas. Cine realizado por artistas, Cátedra, Madrid, 2008

Cinematografies perifèriques

Elena, Alberto, Los cines periféricos: África, Oriente Medio, India, Paidos, Barcelona, 1999

Cinema contemporani

Quintana, Àngel, Después del cine. Imagen y realidad en la era diglital, El Acantilado, Barcelona, 2011

Rosenbaum, Jonathan (coord.), Mutaciones del cine contemporáneo, Errata Naturae, Madrid, 2010