Logo UAB
2020/2021

Idioma modern I (gallec)

Codi: 100041 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500243 Estudis Clàssics OT 3 0
2500243 Estudis Clàssics OT 4 0
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2500246 Filosofia OT 3 0
2500246 Filosofia OT 4 0
2500247 Llengua i literatura catalanes OT 4 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 3 0
2500256 Antropologia Social i Cultural OT 4 0
2500501 Història OT 4 0
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OT 3 0
2501002 Geografia i Ordenació del Territori OT 4 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
2502758 Humanitats OT 3 0
2502758 Humanitats OT 4 0
2503702 Ciències de l'Antiguitat OT 4 0
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alba Losada Cuquejo
Correu electrònic:
Alba.Losada@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
gallec (glg)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No s’escau.

Objectius

Idioma modern I és una assignatura que s’insereix dintre de la matèria “Llengua moderna” juntament amb Idioma modern II.

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant a l'ús de la llengua gallega escrita i oral actual. Els estudiants seran capaços de donar i demanar informació general i bàsica sobre persones, llocs i objectes, així com expressar opinions, sentiments, desitjos i preferències; fer suggeriments, invitacions o donar instruccions mínimes.

Competències

  Història de l'Art
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Musicologia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Clàssics
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Filosofia
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i literatura catalanes
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Antropologia Social i Cultural
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Història
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Geografia i Ordenació del Territori
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Humanitats
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent
 2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 3. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 4. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats
 5. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 6. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
 7. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 8. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 9. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
 10. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina
 11. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 12. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 13. Realitzar presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequat

Continguts

Continguts gramaticals:

-Flexió de gènere i de nombre de substantius i adjectius. Regles més comuns.
-Concordança de gènere i de nombre.
-Articles determinat i indeterminat: formes, usos i diferències.
-Contraccions de l'article amb les preposicions a, en, amb, de i per.
-Formes i usos dels pronoms personals tònics.
-Demostratius i possessius: formes, contraccions i usos.
-Numerals i ordinals.
-Formació, usos i valors més comuns de l'indicatiu.
-Preposicions, connectors i enllaços d'ús més freqüent.

 

Fonètica i ortografia:
-Correspondència entre grafies i fonemes.
-Reconeixement i pronunciació del sistema vocàlic.
-Reconeixement i pronunciació dels sons consonàntics.
-Entonació afirmativa, negativa i interrogativa.
-Regles bàsiques d'accentuació.


Lèxic:
-Les capacitats comunicatives descrites impliquen el domini de vocabulari restringit, que atendrà aspectes més bàsics per referir-se a situacions o realitats molt lligades al context vivencial més immediat.

Metodologia

L’assignatura d'Idioma modern I és de caire instrumental i essencialment pràctic. L’èmfasi en les activitats formatives es posarà en la participació activa de l’alumnat per poder assolir les competències previstes en aquesta guia docent.

En termes generals, es dirigirà l’aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

1) Aprenentatge basat en problemes (ABP) i tasques de caràcter comunicatiu.
2) Situacions simulades i resolució de casos. Exercicis personals.
3) Classe magistral.
4) Realització de treballs tutoritzats (assaigs, comprensió / producció oral / escrita, presentacions, comentaris crítics de text, cerca d'informació).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb TIC, realització de treballs, anàlisi, valoració i discussió de documents escrits, problemes, casos pràctics i avaluació 52 2,08 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Preparació de treballs i tutories 15 0,6 2, 3, 8, 12
Tipus: Autònomes      
Lectura de llibres de text, dossiers, textos; repàs (gramàtica, lèxic, tècniques d'expressió escrita…) i realització de treballs 70 2,8 2, 7, 12

Avaluació

El sistema d'avaluació s'organitzarà en tres mòduls:

1) Proves de comprensió escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari.
2) Presentació d'una exposició oral.
3) Treball escrit.

L’avaluació del curs serà contínua, i inclourà la feina feta al llarg del curs, tant les diverses proves com els treballs lliurats durant tot el semestre.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Es considerarà com a ‘no avaluable’ si l’alumne hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats d'avaluació.

Per participar a la recuperació, l'estudiant ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes dels quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total. Tindran dret a recuperació els estudiants que tinguin una nota mitjana igual o superior a 3'5. Algunes tasques no es poden recuperar (participació a classe, presentacions orals, exercicis fets a classe).

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, s'informarà l’alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

EL PLAGI: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

CASOS PARTICULARS: Els estudiants gallegòfons hauran de complir les mateixes condicions d’avaluació que la resta d’estudiants, fins i tot si el professor els dispensa d’assistir a classe. La responsabilitat del seguiment de les activitats formatives i d’avaluació recau exclusivament en l’estudiant.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació d'una exposició oral 25% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
Proves de comprensió escrita i oral i d'ús de la gramàtica i del vocabulari 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Treball escrit 25% 10 0,4 1, 2, 3, 6, 7, 12

Bibliografia

Obres de consulta

- CHAMORRO, M.; SILVA, I. e X. NUÑEZ (2008). Aula de Galego 1, Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística - Xunta de Galicia.

- CRUZ LÓPEZ MARÍA; PENA XOSÉ ANTONIO [dir.] (2006). Gran diccionario século 21 da lingua galega. Vigo: Edicións do Cumio / Galaxia.

- FEIXÓ CID, X. (2004). Gramática da lingua galega. Síntese práctica. Vigo: Xerais.

- FREIXEIRO MATO, X. R. (2006). Manual de gramática galega. Vigo: A Nosa Terra.

- GONZÁLEZ REI, BEGOÑA. (2004). Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova.

- HERMIDA, A. (2006). Manual de conxugación verbal da Lingua Galega. Vigo, Cumio / Galaxia.

- ILG / RAG (2004). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: ILG / RAG.

- LABRAÑA BARRERO, SABELA (dir.) (2007). Vencello. Lingua e cultura galegas para estudantes de fóra de Galicia: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

- LABRAÑA BARRERO, SABELA; Váquez, I.; Stegmann, T.; Klein, H. (2009). EuroComRom-As sete peneiras. Saber ler axiña as linguas romànicas. Aachen: Shaker Verlag.

- MÉNDEZ ÁLVAREZ, MARÍA XESÚS. (2004). Ortografía da Lingua Galega. Vigo, Xerais.

- SANTOS PALMOU, X., SEAGE FREIRE, I. e M. VILASÓ MARTÍNEZ. (2007): Material de clase_Celga 1, Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística- Xunta de Galicia.

 

Recursos a la xarxa:

http://www.xunta.es/linguagalega/celga

www.portaldaspalabras.org

www.realacademiagalega.gal

http://blogs.uab.cat/estudisgallecs/

http://ilg.usc.es/pronuncia/

https://digalego.xunta.gal/digalego/Html/index.php

http://gramatica.usc.es/pln/gl/tools/conjugador/conjugador.php

http://e-galego.cesga.es/inicio.htm