Logo UAB
2019/2020

Gestió cultural IV (màrqueting)

Codi: 100664 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 0
2500240 Musicologia OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Jesus Lopez Gonzalez
Correu electrònic:
Jesus.Lopez.Gonzalez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits per a aquesta assignatura. 

Objectius

“GESTIÓ CULTURAL IV: MÀRQUETING” és una assignatura de sis crèdits que forma part de la matèria de Gestió cultural. 

Al finalitzar el curs els alumnes coneixeran com s’apliquen les teories contemporànies del marketing a la comercialització de l’art i dels productes culturals (arts escèniques, audiovisuals, museus, editorials, ...).

També hauran desenvolupat les habilitats necessàries per realitzar un anàlisi comercial i per prendre les decisions comercials adients al cas.

L' alumnat desenvoluparà competències orals, a l'hora de defensar les seves hipòtesis en públic, simulant de la manera més fidedigna possible l'entorn professional.  

S’utilitzarà el pla de màrqueting i comercial com a model integrador i de guia didàctica de les parts que formen el curs. 

 

(1) analitzar el comportament dels consumidors dels productes culturals i la seva competència,

(2) identificar el posicionament del nostre producte respecte a la competència així com d'altres variables que afecten al consum del nostre producte,

(3) definir l’estratègia comercial,

(4) decidir què instruments comercials s’utilitzaran així com les seves implicacions financeres, i

(5) organitzar i controlar l’activitat comercial,

(6) mesurar els impactes aconseguits i revisar l'estratègia comercial. 

 

Competències

  Musicologia
 • Aplicar estratègies de gestió relacionades amb la programació, la producció i la difusió d'espectacles musicals.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Identificar i contrastar les diferents vies de recepció i consum musicals en la societat i en la cultura de cada època.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir habilitats per organitzar grups de treball, amb la planificació, el repartiment de tasques i la flexibilitat metodològica adequats.
 2. Avaluar el consum musical en la societat contemporània.
 3. Avaluar i desenvolupar espectacles musicals.
 4. Desenvolupar habilitats organitzatives per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la gestió cultural i de lleure.
 5. Desenvolupar habilitats per a la transferència de la formació musicològica a l'àmbit de la gestió cultural i de lleure.
 6. Desenvolupar projectes de transferència de coneixements planificats i científicament fonamentats a l'àmbit de la gestió musical.
 7. Detectar els camps possibles d'innovació i millora de les propostes de gestió cultural i de lleure.
 8. Dissenyar i fer el seguiment d'espectacles musicals.
 9. Dur a terme totes les fases d'un projecte de gestió d'espectacles.
 10. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 11. Integrar a la praxi laboral el coneixement del paper de la música en la societat de mercat.
 12. Integrar la creació i la praxi musicals a les programacions i al màrqueting de l'activitat musical.
 13. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 14. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 15. Relacionar el paper de la música amb les activitats de gestió d'espectacles musicals.
 16. Resoldre problemes de manera autònoma.
 17. Transferir d'una manera personal i crítica els coneixements adquirits en el camp de la musicologia als àmbits professionals i laborals pertinents.

Continguts

Màrqueting i cultura

1. El màrqueting i la comercialització dels símbols que expressen la cultura.

2. La teoria del 'Màrqueting Mix': màrqueting tradicional i màrqueting digital. 

3. Comportament del consumidor i del mercat de l’art i la cultura.

L’elecció del valor

4. L’estratègia comercial: Missió i Vissió. 

5. Posicionamient i Proposta de Valor (Unique Selling Point).

6. Públic objectiu i segmentació de mercat. 

La creació del valor

7. El producte cultural.

8. Preu i finançament.

L’entrega del valor

9. Sistemes de distribució o accessibilitat al producte cultural.

La comunicació del valor

10. La construcció d'un relat del producte cultural: objectiu, estratègies, missatges, canals i accions.

11. La promoció a les empreses de producció cultural: publicitat i publicity. 

Aspectes organitzatius i estratègics

12. El pla comercial en les empreses orientades al mercat de la producció cultural.

13. Anàlisi dels impactes de l'estratègia comercial i reenfocament.

Metodologia

L’assignatura és presencial.

 

A l’aula es treballarà de la següent manera:

1)      Es presentarà el contingut de l’assignatura i es discutirà amb els alumnes la seva aplicació per comercialitzar les seves expressions culturals per tal de portar a terme el seu pla de màrqueting i comercial.

2)      S’analitzaran mini casos per tal de conèixer tant les particularitats de l’aplicació del coneixement a casos concrets com la rellevància actual dels coneixements estudiats.

3)      Es proposaran dinàmiques d'aprenentatge innovadores, basades en la presentació en públic, en l'anàlisi conjunt de casos comercials, la cocreació i la participació. 

Treball personal:

1)     Resolució comentada de minicasos o treballs assignats, dels quals al menys dos formaran part de l’avaluació continuada.

2)     El treball de curs es realitzarà al llarg del semestre i s’exposarà durant les dues últimes setmanes del curs

Tutories personals:

1)     Durant l’horari de tutoria i a través del campus virtual es resoldran dubtes sobre els continguts o rebre assessorament sobre temes relacionats amb l’assignatura.

2)     L'horari de tutories presencials serà obligatori, establint una sèrie de torns sobre calendari entre els grups d'alumnes, per potenciar el seguiment de l'alumnat, aclarir conceptes i resoldre dubtes.

 

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'avaluació: recopilació d'evidències de les competències i habilitats adquirides. 6 0,24 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 17
Treball amb grups grans: Aprenentatge basat en l'exposició del problema i els enfocaments teòrics, el treball cooperatiu i la resolució de casos. 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tutories individuas i en grup: Realització i exposició oral d'un treball professional realitzat en equip. 9 0,36 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories i seminaris en grups petits: Resolució de problemes, desenvolupament de competències per argumentar i intercanviar informació d'una manera ordenada. 19 0,76 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Investigació bibliogràfica: Desenvolupar les competències per identificar i localitzar la informació necessària per resoldre un problema. 18 0,72 2, 3, 7, 11, 12, 13, 15
Lectures i estudi: Desenvolupament de les competències i habilitats necessàries per interpretar els marcs teòrics i aplicar-los en la resolució de problemes desestructurats. 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Treball en grup: Desenvolupar les competències professionals i pel treball en grup. 20 0,8 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17

Avaluació

Avaluació continuada:

1)     Avaluació al menys de dos minicasos o treballs curts. Aquest s’hauran de presentar en el termini fixat, passat el termini no s’acceptaran treballs. (40%)

2)     Assistència i participació en la discussió de classe i tutories individuals (20%)

3)     Elaboració i exposició del treball de curs. El treball s’haurà de presentar dins el termini fixat. (40%)

Reavaluació

1)     Examen global (100%)

No avaluable

1)     Es considerarà no avaluable a l'estudiant que no hagi presentat al menys dos minicasos o treballs curts o no hagi elaborat i exposat el treball de curs.

Revisió dels treballs:

1)     Treballs curts: una setmana després d’haver presentat el treball, es retornarà el treball avaluat. Durant la setmana següent els alumnes podran revisar-lo durant l'horari de tutories.

2)     Treball llarg: després de presentar el treball oralment l’alumne tindrà una setmana per comentar-lo amb el professor.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació en la discussió a classe i en les tutories individuals. 20% 0 0 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17
Avaluació d'un mínim de dos casos o treballs curts realitzats durant el curs. Els treballs s'hauran de presentar en el termini fixat; els treballs fora de termini no s'acceptaran. Es calcularà la mitjana de tots els treballs d'avaluació. 40 % 0 0 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Elaboració i exposició del treball de curs. El treball s'haurà de presentar 2 setmanes abans de finalitzar el curs. 40 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Leal Jiménes, Antionio y M.J. Quero Gervilla (2011) Manual de marketing y comunicación cultural. Servicio de Publicaciones, Universidad de Cadiz.

Kotler, P. i J. Scheff, J. López, C. Martín, L. Piñeiro (2005), Marketing de las artes escénicas. Madrid: Fundación autor/SGAE.

 

Bibliografia ampliada:

Generalitat de Catalunya (2002), El llibre blanc de les indústries culturals. Barcelona.

Martínez Polo, J.M., Martínez Sánchez, J. i Parra, Concepción M. (2015). Marketing digital. Guía básica para digitalizar tu empresa. Barcelona: UOC.

Kotler, Philip (2018). Marketing 4.0: transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital. Madrid: LID Editorial Empresarial, SL. 

Vogel, H. L. (1986), La industria de la cultura y el ocio. Madrid: SGAE-Fundación Autor.