Logo UAB
2019/2020

Historia i Civilització Egípcia II

Codi: 43622 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4315555 Egiptologia OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Lull Garcia
Correu electrònic:
Jose.Lull@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Jordi Vidal Palomino

Equip docent extern a la UAB

Andrés Diego Espinel
Lucía Díaz-Iglesias Llanos
Miguel Ángel Molinero Polo

Prerequisits

Haver cursat el mòdul "Història i civilització egípcia I".

Objectius

El mòdul té com a objectius generals:

A) Apropar l'estudiant als següents continguts, de manera crítica i sempre a partir de l'anàlisi directa de les fonts textuals, iconogràfiques i arqueològiques i de la lectura de bibliografia especialitzada i actualitzada:

1) Història d'Egipte des de finals del Regne Antic fins a inicis del Regne Nou, a partir de la interpretació de les fonts arqueològiques, iconogràfiques i textuals i parant especial atenció als fenòmens socials i ideològics.

2) Història, arqueologia i cultura del Pròxim Orient i de la Mediterrània oriental a partir de les seves fonts textuals (en traducció), iconogràfiques i arqueològiques.

3) Història de la religió egípcia.

4) Principals categories del pensament i la cosmovisió egipcis. Panteó, cosmogonia i creences funeràries. Cicles mítics, ritu, culte, màgia i religiositat individual a l'antic Egipte.

B) Analitzar els pressupòsits teòrics i metodològics amb què s'aborda l'estudi d'aquests continguts.

Competències

 • Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada en base a fonts històriques i culturals.
 • Analitzar les creences religioses i l'univers simbòlic i ritual de l'antic Egipte en el seu context històric i cultural a través de la interpretació de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques que els documenten.
 • Contextualitzar l'evolució historicocultural d'Egipte en el marc més ampli de la Mediterrània oriental i del Pròxim Orient i valorar les sincronies entre la civilització egípcia i les altres civilitzacions de l'Antiguitat.
 • Descriure l'evolució historicocultural de l'antic Egipte, a partir de l'anàlisi crítica de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques.
 • Fonamentar l'epistemologia i la metodologia de la historiografia egiptològica i valorar les diferents corrents historiogràfiques pròpies de la disciplina.
 • Interpretar críticament textos com fonts històriques i culturals.
 • Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Reconèixer i valorar problemàtiques sociològiques o ecològiques com el gènere, l'alteritat, la multiculturalitat, la identitat, l'estrangeria o les relacions entre les societats humanes i el medi, responent a les inquietuds de la societat del nostre temps.
 • Treballar en equip amb especial sensibilitat per la interdisciplinarietat.
 • Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació com en el treball científic i divulgatiu.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar d'una manera creativa i original amb solidaritat i esperit de col·laboració científica.
 2. Analitzar críticament una problemàtica científica determinada en base a fonts històriques i culturals.
 3. Analitzar les principals creences antropològiques, cosmogòniques, cosmològiques i funeràries egípcies, així com el panteó i els principals cicles mítics de l'antic Egipte.
 4. Aplicar l'anàlisi crítica de les fonts textuals, arqueològiques i iconogràfiques a la reconstrucció de la història d'Egipte des de finals del Regne Antic fins a inicis del Regne Nou.
 5. Demostrar que coneix la història d'Egipte des de finals del Regne Antic fins a inicis del Regne Nou.
 6. Descriure les principals etapes de la història i la cultura del Pròxim Orient antic, a partir de les seves fonts textuals (en traducció), iconogràfiques i arqueològiques.
 7. Descriure les pràctiques rituals dels antics egipcis: cerimonials regis, cultes funeraris i als ancestres, culte en els temples, màgia i pietat personal.
 8. Explicar el desenvolupament històric de la religió egípcia, en els aspectes teològics, mítics, rituals, socials i polítics, des dels orígens fins a l'Època Grecoromana.
 9. Interpretar críticament fonts textuals de la història d'Egipte des de finals del Regne Antic fins a inicis del Regne Nou.
 10. Posseir i comprendre coneixements que aporta una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 11. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 12. Reconèixer i valorar problemàtiques sociològiques o ecològiques com el gènere, l'alteritat, la multiculturalitat, la identitat, l'estrangeria o les relacions entre les societats humanes i el medi, responent a les inquietuds de la societat del nostre temps.
 13. Reflexionar críticament sobre les principals categories del pensament i la cosmovisió egipcis, entre elles les de divinitat, d'ordre còsmic i social, de dialèctica ordre-caos i de reialesa divina.
 14. Relacionar la història d'Egipte amb les cultures del seu entorn geogràfic des de finals del Regne Antic fins a inicis del Regne Nou.
 15. Treballar en equip amb especial sensibilitat per la interdisciplinarietat.
 16. Valorar la qualitat, l'autoexigència, el rigor, la responsabilitat i el compromís social, tant en la formació com en el treball científic i divulgatiu.
 17. Valorar les diferents posicions teòriques relacionades amb l'estudi de la religió egípcia.

Continguts

MATÈRIA 1: HISTÒRIA D'EGIPTE DES DE FINALS DEL REGNE ANTIC FINS AL II PERÍODE INTERMEDIARI

CRÈDITS: 5

PROF. ANDRÉS DIEGO ESPINEL

CALENDARI I HORARI:

Del 17 al 30 d'abril i del 25 de maig al 05 de juny de 2020

Cada dia 18:00-20:00 h.

 

1ª PART: DE LA VI DINASTIA FINS AL FINAL DEL I PERÍODE INTERMEDIARI

a.1) Introducció (classe 1):

 • Historiografía del período:
  • Percepciones egipcias posteriores de un período… ¿traumático?
  • La evolución historiográfica de la dinastía VI y del PPI en la Egiptología actual.
 • El estudio de las fuentes:
  • Listas reales, genealogías, fechas y otros criterios de datación.
  • Los datos y su interpretación.

Bibliografía:

Anales y listas reales:

-  M. Baud, “Le format de l’histoire. Annales royales et biographies de particuliers dans l’Égypte du IIIe millénaire”, en N. Grimal – M. Baud (eds.), Événement, récit, histoire officielle. L’écriture de l’histoire dans les monarchies antiques, París, 2003 : 271-301.

-  M. Baud – V. Dobrev, “Le verso des annals de la VIedynastie.Pierre deSaqqara-Sud”, BIFAO 97 (1997) : 35-42.

-  M. Baud – V. Dobrev, “De nouvelles annals de l’Ancien Empire. Une ‘Pierre de Palerme’ pour la VIedynastie”, BIFAO (1995): 23-92.

-  É. Delange, "La chambre des ancêtres de Thoutmosis III", en É.Delange, Monuments ègyptiens du Nouvel Empire, París, 2015: 15-111.

-  N. Grimal, “Les ancêtres de Karnak”, CRAIBL 2010: 343-370, esp. 352, fig. 7.

-  Los capítulos correspondientes a este período y a las fuentes históricas pertinentes publicados en E. Hornung, R. Krauss y D. A. Warburton, Ancient Egyptian Chronology, Leiden –Boston, 2006.

-  J. Jiménez Fernández – A. Jiménez Serrano, Manetón: Historia de Egipto, Los Berrocales del Jarama, 2008.

-  D. B. Redford, Pharaonic King-lists, annals and day-books. A contribution to the study of the Egyptian sense of History, Missisagua, 1986.

-  K. Ryholt, “The Turin king-list”, Ä&L 14 (2004): 135-155.

-  K. Ryholt, “The late Old Kingdom in the Turin king-list and the identity of Nitocris”, ZÄS 127 (2000): 87-100.

-  G. Verbrugghe – J. M. Wickersham, Berossos and Manetho, introduced and translated: native traditions in ancient Mesopotamia and Egypt, Ann Arbor, 1996.

Periodización de la historia egipcia en perspectiva actual:

-  Th. Schneider, “Die Periodisierung der ägyptischen Geschichte. Problem un Perspektive für die Ägyptologische Historiographie”, en  T. Hofmann – A. Sturm (eds.), Menschenbilder– Bildermenschen. Kunst und Kultur im Alten Ägypten, Norderstedt, 2003: 241-256.

Métodos de cronología absoluta y relativa:

-  Ch. Bronk Ramsey et al., “Radiocarbon-based Chronology for Dynastic Egypt”, Science 328 (18 de Junio de 2010): 1554-1557.

-  N. Cherpion, Mastabas et hypogées d’Ancien Empire. Le problème de la datation, Bruselas, 1989.

-  N. Grimal (ed.),Les critères de datation stylistiques à l’Ancien Empire, El Cairo, 1998

-  Y. Harpur, Decoration in Egyptian tombs of the Old Kingdom. Studies in orientation and scene content, Londres – Nueva York, 1987.

-  H. Vymazalová – M. Bárta (eds.), Chronology and archaeology in ancient Egypt (the third millennium B.C.), Praga, 2008.

-  Las contribuciones de M. Dee – M. Bárta en A. J. Shortland – C. Brock Ramsey (eds.), Radiocarbon and the chronology of ancient Egypt, Oxford – Oakville, 2013: 209-217; 218-223.

b.1) La dinastia VI (classes 2-6).

 • Historia interna:
  • Los marcos geográfico, ambiental, demográfico y social.
  • El paso de la quinta a la sexta dinastía.
  • La parte central de la dinastía VI.
  • El final de la dinastía VI.
 • Administración y economía:
  • La administración.
  • La difusa definición de la economía egipcia.
 • Política exterior:
  • Características generales.
  • Los desiertos circundantes y “Libia”.
  • Nubia.
  • El Levante.
  • Otras áreas.

Bibliografía:

Historia interna de la dinastía VI:

-  D. Agut, J. C. Moreno García, De Narmer à Dioclétien. 3150 av. J.-C. - 284 apr. J.-C., [París], 2016: cap. IV, 159-198.

-  M. Baud, “The Old Kingdom”, en A. B. Lloyd (ed.), A Companion to Ancient Egypt. Volume I, Malden, MA – Oxford – Chichester, 2010: 63-80.

-  E. Edel, “Inschriften des Alten Reiches I. Die Biographie des Gaufürsten von Edfu, Jzj”, ZÄS 79 (1954): 11-17.

-  C. J. Eyre, “Weni’scareer and Old Kingdom historiography”, en C. Eyre – A. Leahy – L. M. Leahy, The unbroken reed. Studies in culture and heritage of Ancient Egypt in honour of A. F. Shore, Londres, 1994: 107-124.

-  H. Goedicke, “The death of Pepi II – Neferkare’”, SAK 15 (1988): 111-121.

-  Y. Gourdon, Pépy Ier et la VIe dynastie, París, 2016.

-  D. Henige, “How long did Pepy II reign?”, GM 221 (2009): 41-48.

- T. Hofmann, “Die Autobiographie des Uni von Abydos”, LingAeg 10 (2002): 225-237.

- N. Kanawati, “Weni the elder and his royal background”, en A.-A. Maravelia (ed.), En quête de la lumière – In quest of light. Mélanges in honorem Ashraf A. Sadek, Oxford, 2009: 33-49.

-  N. Kanawati, Conspiracies in the Egyptian palace: Unis to Pepy I, Londres – Nueva York, 2003.

-  M. el-Khadragy, “The Edfu Offering Niche of Qar in the Cairo Museum”, SAK 30 (2002): 203-28.

-  M. el-Khadragy, “Some palaeographic features of Weni’s biography”, GM 188 (2002): 61-72

-  C. Manassa, “The Crimes of Count Sabni Reconsidered”, ZÄS 133 (2006): 151-63, láms. 34-36.

-  J. C. Moreno García, “De l’Ancien Empire à la Première Période Intermédiaire : L’autobiographie de QAr d’Edfou, entre tradition et innovation”, RdE 49 (1998): 151-60.

-  P. Piacentini, La autobiografia di Uni, Principe e governatore dell’Alto Egitto, Pisa 1990.

-  J. Richards, “Text and context in late Old Kingdom Egypt: the archaeology and historiography of Weni the elder”, JARCE 39 (2002): 75-102.

-  S. Roth, Die Königsmutter des Alten Reiches von der Frühzeit bis zum Ende der 12. Dynastie, Wiesbaden, 2001.

-  P. C. Smither, “An Old Kingdom Letter Concerning the Crimes of Count Sabni”, JEA 28 (1942): 16-19.

Administración y economía:

-  P. Andrássy, Untersuchungen zum ägyptischen Staat des Alten Reiches und seinen Institutionen, Berlín – Londres, 2008.

-  K. Baer, Rank and title in the Old Kingdom. The structure of theEgyptianAdministration in the Fifth and Sixth Dynasties, Chicago, 1960.

-  M. Baud, Famille royale et pouvoirsous l’Ancien Empire égyptien, dos vols., El Cairo, 1999.

-  E. Brovarski, “Overseers of Upper Egypt in the Old to Middle Kingdoms”, ZÄS 140 (2013): 91-111; ZÄS 141 (2014): 24-35.

-  Ph. Collombert, "Une nouvelle version de l'autobiographie d'Ouni", en R. Legros (ed.), Cinquante ans d'éternité: jubilé de la Mission archéologique française de Saqqâra, El Cairo, 2015: 145-157.

-  V. Gae Callender, In Hathor’s image I. The wives and mothers of Egyptian kings from dynasties I-VI, Praga, 2011: 206-318; 326-327.

-  L. M. Cooper, Hry-tp aA n spAt (Great overlord of the nome): The office of nomarch during the First Intermediate Period, Tesis doctoral inédita, Memphis, 2009.

-  S. Desplancques, L’institution du trésor en Égypte des origines à la fin du Moyen Empire, París, 2006.

-  J. Fettel, Die Chentiu-schi des Alten Reiches, tesis doctoral inédita, Heidelberg, 2010.

-  H. Goedicke, Die privaten Rechtinschriften aus dem Alten Reich, Viena, 1970.

-  H. Goedicke, Königliche Dokumente aus dem Alten Reich, Wiesbaden, 1967.

-  Y. Gourdon,"Les gouverneurs de l'oasis de Dakhla à la fin de l'Ancien Empire", BIFAO 114 (2014): 202-225.

-  I. Hafemann, Dienstverpflichtung im Alten Ägypten während des Alten und Mittleren Reiches, Berlín – Londres, 2009.

-  H. K. Jacquet Gordon, Les noms des domains funéraires sous l’Ancien Empire égyptien, El Cairo, 1962.

-  D. Jones, An index of ancient Egyptian titles, epithets and phrases of the Old Kingdom, dos vols., Oxford, 2000.

-  N. Kanawati, Akhmin in the Old Kingdom. Part I: Chronology andadministration, Sydney, 1992.

-  N. Kanawati, Governmental reforms in Old Kingdom Egypt, Warminster, 1980.

-  N. Kanawati, The Egyptian administration in the Old Kingdom. Evidence on its economic decline, Warminster, 1977.

-  E. Martin-Pardey, Untersuchungen zur ägyptischen Provinzialverwaltung bis zum Ende des Alten Reiches, Hildesheim, 1976.

-  E. Martinet, Le nomarque sous l’Ancien Empire, París, 2011.

-  E. Martinet, "La structure administrative du 14e nome de Haute Égypte et le développement de l'administration supra-provinciale sous la VIe dynastie", BIFAO 115 (2015): 299-324.

-  J. C. Moreno García (ed.), Ancient Egyptian administration, Leiden - Boston, 2013: 41-258 (capítulos de H. Papazian, M. Bárta, L. Pantalacci, J. C. Moreno García, H. Vimazalová y W. Grajetzki).

-  J. C. Moreno García, “La gestion des aires marginales: pHw, gs, Tnw, sxt au IIIe millénaire”, en A. Woods – A. McFarlane – S. Binder (eds.), Egyptian culture and society. Studies in honour of Naguib Kanawati. Volume II, El Cairo, 2010: 49-70.

-  J. C. Moreno García, Hwt et le milieu rural égyptien duIIIe millénaire. Économie, administration etorganisation territoriale, París, 1999.

-  J. C. Moreno García, Études sur l’administration, le pouvoir et l’idéologie en Égypte, de l’Ancien au Moyen Empire, Lieja, 1997.

-  L. Pantalacci, "Famille royale et pouvoir oasite: une fille royale à Balat à la fin de l'Ancien Empire", en R. Legros (ed.), Cinquante ans d'éternité: jubilé de la Mission archéologique française de Saqqâra, El Cairo, 2015: 301-307.

-  H. Papazian, Domain of the pharaoh. The structure and components of the economy of Old Kingdom Egypt, Hildesheim, 2012.

-  S. Polet, “Pepy-ankh Heny le noir de Meir (tombe A2) a-t-il usurpé le titre de vizir?”, Res Antiquae 7 (2010): 417-428.

-  P. Posener-Kriéger, Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (les papyrus d’Abousir). Traduction et commentaire, dos vols., El Cairo, 1976.

-  P. Posener-Kriéger – M. Verner – H. Vymazalová, Abusir X. The pyramid complex of Raneferef. The papyrus archive, Praga, 2006.

-  N. Strudwick, The administration of Egypt in the OldKingdom. The highest titles and their holders, Londres – Boston – Henley – Melbourne, 1985.

-  L. A. Warden, Pottery and economy in Old Kingdom Egypt, Leiden – Boston, 2014.

-  L. A. Warden, "Centralized taxation during the Old Kingdom", en P. der Manuelian, Th. Schneider (eds), Towards a new history for the Egyptian Old Kingdom: perspectives on the pyramid age, Leiden - Boston, 2015:  470-495.

-  E. Windus-Staginsky, Der agyptische Konig im Alten Reich: Terminologie und Phraseologie, Wiesbaden, 2006.

Políticaexterior:

-  M. G. Biga – A.Roccati, “Tra Egitto e Siria nel III millennio a.C.”, Acc. Sc. Torino. Atti. Sc. Mor. 146 (2012): 17-42.

-  A. Diego Espinel, Abriendo los caminos de Punt. Contactos entre Egipto y el ámbito afroárabe durante la Edad del Bronce (ca. 3000 a.C. – 1065 a.C.), Barcelona, 2011.

-  F. Förster, Der Abu Ballas Weg, Colonia, 2015.

-  R. Gundacker, "The significance of foreign toponyms andethnonyms in Old Kingdom Text sources", en F. Höflmayer (ed.), The Late Third Millennium in the Ancient Near East: Chronology, C14 and Climate Change, Chicago, 2017: 333-426.

-  F. Höflmayer y R. Eichmann (eds.), Egypt and the Southern Levant in the Early Bronze Age, Rahden, 2014: 57-67; 135-148 (contribuciones de I. Forstner-Müller, D. Raue y F. Höflmayer).

-  M. Marcolin, “Una nuova biografia egiziana della VI dinastia con iscrizioni storiche e geografiche”, Acc. Sc. Torino. Atti. Sc. Mor. 144 (2010): 43-79.

-  M. Marcolin – A. Diego Espinel, “The Sixth Dynasty Inscription of Iny: More pieces to the puzzle”, en M. Bárta (ed.), Abusir and Saqqara in the year 2010. Proceedings of the conference held in Prague, (en prensa).

-  P. de Miroschedji, “Egypt and southern Canaan in the third millennium BCE: Uni’s Asiatic campaigns revisited”, en M. Gruber – Sh. AḤituv – G. Lehmann – Z. Talshir (eds.), All the wisdom of the East. Studies in Near East archaeology and history in honor of Eliezer D. Oren, Friburgo – Gotinga, 2012: 265-292.

-  Cl. Obsomer, “Les expéditions d’Herkhouf (VIe dynastie) et la localisation de Iam”, en M.-C. Bruwier (ed.),Pharaons noirs. Sur la piste des quarante jours, Mariemont2007 : 39-52.

-  L. Pantalacci, "Broadening horizons: distant places and travels in Dakhla and the Western Desert at the end of the 3rd millennium", en F. Förster, H. Riemer (eds), Desert road archaeology in Ancient Egypt and beyond, Colonia, 2013: 283-296.

-  Th. Schneider, "The Old Kingdom abroad: an epistemological perspective - With remarks on the biography of Iny and the kingdom of Dugurasu", en P. der Manuelian, Th. Schneider (eds), Towards a new history for the Egyptian Old Kingdom: perspectives on thepyramid age, Leiden - Boston, 2015: 429-455.

-  K. N. Sowada, Egypt in the Eastern Mediterranean during the Old Kingdom. An archaeological perspective, Friburgo – Gotinga, 2009.

c.1) La dinastia VII/VIII i la dissolució del Regne Antic (classe 7).

 • La disolución del Reino Antiguo y la atomización del estado faraónico:
  • Posibles causas.
  • La dinastía VII/VIII.

Bibliografía:

Sobre la posible disolución del Reino Antiguo y la dinastía VIII:

-  B. Bell, "The Dark Ages in Ancient History, I. The First Dark Age in Egypt", AJA 75 (1971): 1-26

-  C. Duhig, “’They are eating people here!’ Paleopathology and living conditions in the First Intermediate Period”, en S. Ikram – A. Dodson, Beyond the Horizon. Studies in Egyptian art, archaeology and history in honour of Barry J. Kemp. Volume I, El Cairo, 2009: 45-88.

-  E. Endesfelder (ed.), Probleme der frühen Gesellschaftsentwicklung im AltenÄgypten,Berlín, 1991.

-  G. E. Gilbert, “Three recently excavated funerary stelae from the eighth dynasty tomb of Shemai at Kom el-Momaien, Qift”, JEA 90 (2004): 73-79.

-  L. Habachi, “Thetomb of princess Nebt of the eighth dynasty discoveredat Qift”, SAK 10 (1983): 205-214.

-  F. Höflmayer, "The Southern Levant, Egypt, and the 4.2 ka BP Event", en H. Meller, H. W. Arz, R. Risch (eds.), 2200 BC - Ein Klimasturz als Ursache für den Zerfall der Alten Welt?, Halle, 2015: 113–30.

-  N. Moeller, “The First Intermediate Period: a time offamine and climate change?”, Ä&L 15 (2005): 153-167.

-  M. F. Mostafa, The mastaba of SmAj at Nag' Kom el-Koffar, Qift. Volume I, El Cairo, 2014.

-  R. Müller-Wollermann, Krisenfaktoren im ägyptischen Staat des ausgehenden Alten Reichs, Tubinga, 1986.

-  R. Müller-Wollermann, “End of the Old Kingdom”, en W. Wendrich (ed.), UCLA encyclopedia of Egyptology, 2014.

-  H. Papazian, "The state of Egypt in the Eighth Dynasty", en P. der Manuelian, Th. Schneider (eds), Towards a new history for the Egyptian Old Kingdom: perspectives on the pyramid age, Leiden - Boston, 2015: 393-428.

-  D. B. Redford, City of the Ram-man: The story of ancient Mendes, Princeton, 2010.

-  Th. Schneider, "'What is the past but a once material existence now silenced?': the First Intermediate Period from an Epistemological perspective", en F. Höflmayer (ed.), The Late Third Millennium in the Ancient Near East: Chronology, C14 and Climate Change, Chicago, 2017: 311-322.

-  J.-D. Stanley et al., “Short Contribution: Nile Flow Failure at the End of the Old Kingdom, Egypt: Strontium isotopic and petrologic evidence”, Geoarchaeology 18 (2003): 395-402.

-  J. Vandier, La famine dans l’Égypte ancienne, El Cairo, 1936.

d.1) Les dinasties IX-XI fins el moment de la unificació (classes 8-9).

 • El reino heracleopolitano (dinastía IX/X)
 • Elreino tebano (dinastía XI).
 • Guerra, conquista y unificación:
  • Diálogo y enfrentamiento.
  • El triunfo de Tebas con Mentuhetep II y el inicio del Reino Medio.

Bibliografía:

-  D. Agut, J. C. Moreno García, De Narmer à Dioclétien. 3150av. J.-C. - 284apr. J.-C., [París], 2016: cap. V, 199-236.

-  D. Arnold, Gräber des Alten und Mittleren Reiches in El-Tarif, Maguncia, 1976.

-  M. Abd el-Gelil – A. Saadani – D. Raue, “Some inscriptions andreliefs from Matariya”, MDAIK 143-156, esp. 145-150, lám. 28a.

-  F. Breyer, “IV. Ägyptische Texte: 1. DieInschrift des Anchtifi aus Mo’alla”, en B. Janowski – G. Wilhelm (eds.), Texte ays der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge. Band 2. Staatsverträge, Herrscherinschriften und andere Dokumente zur politischen Geschichte, Gütersloh, 2005: 187-96.

-  E. Brovarski, “The Hare and Oryx nomes in the First Intermediate Period and early Middle Kingdom”, en A. Woods – A. McFarlane – S. Binder (eds.), Egyptian culture and society. Studies in honour of Naguib Kanawati. Volume I,El Cairo, 2010: 31-85.

-  H. Brunner, Die Texte aus den Gräbern der Herakleopolitenzeit von Siut mit Übersetzung und Erläuterungen, Glückstadt – Hamburgo – Nueva York, 1937.

-  J. Clayton – A. De Trafford – M. Borda, “A hieroglyphic inscription foundat Jebel Uweinatmentioning Yam and Tejebet”, Sahara 19 (2008) : 129-133.

-  J. C. Darnell, “The eleventh dynasty royal inscription from Deir el-Ballas”, RdE 59 (2008): 81-110.

-  J. C. Darnell, “The route of eleventh dynasty into Nubia. An interpretation based on the rock inscriptions ofTjehemau at Abisko”, ZÄS 131 (2004): 23-48.

-  J. C. Darnell, “The rock inscriptions of Tjehemau at Abisko”, ZÄS 130 (2003): 31-48.

-  J. C. Darnell, “The message of King Wahankh Antef II to Khety, ruler of Heracleopolis”, ZÄS 124 (1997): 101-108.

-  J. C. Darnell – D. Darnell, "New Inscriptions of the Late First Intermediate Period from the Theban Western Desert and the Beginnings of the Northern Expansion of the Eleventh Dynasty", JNES 56/4 (1997): 241-258.

-  E. Edel, Die Inschriften derGrabfronten derSiut-Gräber in Mittelägypten aus der Herakleopolitenzeit. Ein Wiederherstellung nach den Zeichnungen der Description de l’Égypte, Opladen, 1984.

-  E. Edel, Die Inschriften am Eingang des Grabes des „Tef-ib“ (Siut Grab III) nach der Description de l’Égypte. Ein Wiederherstellungsversuch, Wiesbaden, 1970.

-  H. G. Fischer, “The inscription of in-it.f, born of Tfi”, JNES 19 (1960): 258-268.

-  H. G.Fischer, “The Nubian Mercenaries of Gebelein during the First Intermediate Period”, Kush 9 (1961): 44-80.

-  G. Gabra, “Preliminary report on the stela of Htpi from El-Kab from the time of Wahankh Inyôtef”, MDAIK 32 (1976): 45-56.

-  L. Gestermann, Kontinuität und Wandel in Politik und Verwaltungdes frühen Mittleren Reiches in Ägypten, Wiesbaden, 1987.

-  F.Gomaà, Ägypten während der Ersten Zwischenzeit, Wiesbaden, 1980.

-  M. el-Khadragy, “Some significant features in the decoration of the Chapel of Iti-ibi-iqer at Asyut”, SAK 36 (2007): 105-135.

- M. el-Khadragy, “The decoration of the rock-cutchapel of Khety IIat Asyut”, SAK 37 (2008): 219-241.

-  B. Mathieu,“Le lasso d’Hathor. Relecture de la stèle Turin Suppl. 1310 », GM 219 (2008) : 65.

-  J. C. Moreno García, “Capítulo IV. El Primer Período Intermedio”, en J. M. Parra(ed.), El Antiguo Egipto, Marcial Pons: Madrid, 2009: 181-208.

-  L. D. Morenz, Die Zeit von Regionen im Spiegel der Gebelein-Region, Leiden, 2009.

-  L. D. Morenz, “Der von Gott begnadete Herrscher. Eine sakro-politische Verkündigung des Chnum für Jnj-jt=f-aA, monumentalisiertauf einem Sakralbau in Elephantine”, MDAIK 60 (2004): 107-118.

-  L. D. Morenz, “Die schmähende Herausforderungdes Thebaners DArj an Xty”, WdO 29 (1998): 5-20.

-  T. Musacchio, “An unpublished Stela from Dendera dating to the Eleventh Dynasty”, en Z. Hawass – J. Houser Wegner (eds.), Millions of Jubilees. Studies in honor of David P. Silverman. Volume II, El Cairo, 2010: 1-12.

-  J. Padró, Études historico-archéologiques surHéracléopolis Magna. La nécropole de la muraille méridionale, Barcelona, 1999.

-  M. C. Pérez Díe y P. Vernus, Excavaciones en Ehnasya el Medina (Heracleópolis Magna), Madrid, 1992.

-  L. Postel, “Une nouvelle mention des campagnes nubiennes de Montouhotep II à Karnak”,en L. Gabolde (ed.), Hommages à Jean-Claude Goyon, El Cairo, 2008: 329-40.

-  L. Postel, Protocoledes souverains égyptiens et dogme monarchique au début du Moyen Empire, Brepols, 2004.

-  S. Seidlmayer, Gräberfelder aus dem Übergang vom Alten zum Mittleren Reich. Studien zur Archäologie der Ersten Zwischenzeit, Heidelberg, 1990.

- S. Seidlmayer, “Zwei Anmerkungenzur Dynastie der Herakleopoliten”,GM 157 (1997): 81-90.

-  S. Seidlmayer, “6. The First Intermediate Period (c. 2160-2055 b.C.)”, en I. Shaw (ed.), The Oxford History of  Ancient Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2000: 118-147.

-  M. Ullmann, “Thebes: Origins of a Ritual Landscape”, enP.F. Dorman – B. M. Bryan, Sacred Space and Sacred Function in Ancient Thebes, Chicago, 2007.

-  H. Willems, “The First Intermediate Period”, en A. B. Lloyd (ed.), A Companion to Ancient Egypt. VolumeI, Malden, MA – Oxford – Chichester, 2010: 81-100.

e.1) Canvis sociopolítics i culturals (classe 10).

 • El arte como espejo de un período pródigo y convulso.
 • Cambios en las manifestaciones culturales:
  • La percepción del individuo.
  • La revalorización del terruño y de la idea de Egipto.
  • Las costumbres e ideas religiosas.

Bibliografía:

Arte:

-  W. Barta,Das Selbszeugnis eines altägyptischen Künstlers (Stele Louvre C14), Berlín, 1970.

-  S. Cauville, “Desbâtons et des oiseaux (Stèle Louvre C 14 – XIe dynastie)”, GM 228 (2011): 5-8.

-  V. Chauvet, “Who did what and why: the dynamics of tomb preparation”, en R. Jasnow – K. M. Cooney (eds.), Joyful in Thebes. Egyptological studies in honor of BetsyM. Bryan, Atlanta:¡, 2015: 63-78.

-  H.-W. Fischer-Elfert, “Das verschwiegene Wissen des Irtisen (Stele Louvre C 14). Zwischen Arcanum und Preisgabe”, en J. Assmann – M. Bommas (eds.), Ägyptischen Mysterien?, Munich, 2002: 27-35.

-  M. Lashien, “Artists’ trainingin the Old and Middle Kingdom”, GM224 (2010): 81-84.

-  N.Kanawati – A. Woods, Artists in the Old Kingdom. Techniques and achievements, El Cairo, 2009.

-  S. Kubisch, “Die Stelen der 1 Zwischenzeit aus Gebelein”, MDAIK 56 (2000): 239-265.

-  A. Roccati, “La stele di un falegname”, Rendiconti della classedi scienze morali, storiche e filologiche dell’Accademia nazionale dei lincei. Serie VIII, vol. IX (1985): 225-33.

-  D. Vishak, Community and identity in ancient Egypt. The Old Kingdom cemetery at Qubbet el-Hawa, Cambridge,2015.

Cambios religiosos:

-  S. Bickel – B. Mathieu (eds.), Textes des Pyramides & Textes des Sarcophages. D’un monde à l’autre, El Cairo, 2004.

-  S. Luiselli, Die Suche nach Gottesnähe: Untersuchungen zur Persönlichen Frömmigkeit in Ägypten von der Ersten Zwischenzeit bis zum Ende des Neuen Reiches, Wiesbaden, 2011.

-  S. Seidlmayer, “Die Ikonographie des Todes”, en H. Willems (ed.), Social aspects of funerary culture in the Egyptian Old and Middle Kingdoms, Lovaina, 2001: 205-252.

-  M. Smith, “Democratization of the afterlife”, en W. Wendrich (ed.), UCLA encyclopedia of Egyptology, 2009.

-  M. Smith, Following Osiris - Perspectives on the Osirian afterlife from four millennia, Oxford, 2017.

-  H. Willems, Historical and archaeological aspects of Egyptian funerary culture - Religious ideas and ritualpractice in Middle Kingdom elite cemeteries, Leiden - Boston, 2014.

2ª PART: DE MENTUHETEP II AL II PERÍODE INTERMEDIARI

a.2) Introducció (classe 1).

 • Historiografía del período:
  • El Reino Medio y el Segundo Período Intermedio: percepciones egipcias de dos períodos diferentes.
  • La evolución historiográfica del período en la Egiptología y los principales problemas de estudio actuales.
 • El estudio de las fuentes:
  • Listas reales, genealogías, corregencias, fechas y dinastías locales.
  • Los datosy su interpretación.

Bibliografía:

Anales, listas reales y cronología:

-  J. P. Allen, “The Second Intermediate Period in the TurinKing List”,enM. Marée (ed.), The Second Intermediate Period (Thirteenth – Seventeenth Dynasties”, Lovaina – París –Walpole, MA, 2010: 1-10.

-  H. Altenmüller, “Die Inschrift Amenemhets II. aus dem Ptah-Tempel von Memphis. Ein Vorbericht”, SAK 18 (1991): 1-48.

-  É. Delange, "La chambre des ancêtres de Thoutmosis III", en É. Delange, Monuments ègyptiens du Nouvel Empire, París, 2015: 15-111.

-  J. Dee, “A radiocarbon-based chronology for the Middle Kingdom”, en A. J. Shortland – C. Bronk-Ramsey (eds.), Radiocarbon and the chronologies of ancient Egypt, Oxford, 2013: 174-181.

-  N. Grimal, “Les ancêtres de Karnak”, CRAIBL 2010: 343-370, esp. 352, fig. 7.

-  Los capítulosde Ryholt y Schneider publicados en E. Hornung – R. Krauss – D. A. Warburton, Ancient Egyptian Chronology, Leiden –Boston, 2006.

-  J. Jiménez Fernández – A. Jiménez Serrano, Manetón: Historia de Egipto, Los Berrocales del Jarama, 2008.

-  J.Málek – S. Quirke, “Memphis, 1991: Epigraphy”, JEA 78 (1992): 13-18.

-  Cl. Obsomer, “Sésostris III et Amenemhat III: une succession royal avec ou sans corégence ?”, en T. Bács (ed.),Atribute to excellence. Studies offered in honor of Ernő Gaál, Ulrich Luft and László Török, Budapest, 2002: 373-392.

-  L. Postel – I. Régen, “Annales héliopolitainesetfragments de Sésostris Ier réemployés dansla porte de Bâb al-Tawfiq au Caire”, BIFAO 105 (2005) : 229-293.

-  D. B. Redford, Pharaonic King-lists, annals andday-books. A contribution to the study of the Egyptian sense of History, Missisagua, 1986.

-  K. Ryholt, “The Turin king-list”, Ä&L 14 (2004): 135-155.

-  G. Verbrugghe – J. M. Wickersham, Berossos and Manetho, introduced and translated: nativetraditions in ancient Mesopotamia and Egypt, Ann Arbor, 1996.

Periodización de lahistoria egipcia en perspectiva actual:

-  Th. Schneider, “Die Periodisierung der ägyptischen Geschichte. Problem un Perspektive für die Ägyptologische Historiographie”, en T. Hofmann – A. Sturm (eds.), Menschenbilder – Bildermenschen. Kunst und Kultur im Alten Ägypten, Norderstedt, 2003: 241-256.

b.2) El Regne Mitjà (classes 2-5).

 • Aspectos generales: geografía, medioambiente, demografía y sociedad.
 • Historia interna:
  • La dinastía XI.
  • La dinastía XII.

Bibliografía:

Historia interna:

-  D. Agut, J. C. Moreno García, De Narmer à Dioclétien. 3150 av.J.-C.- 284 apr. J.-C., [París], 2016: cap. VI, 237-284.

-  J. P. Allen, “The high officials of the early Middle Kingdom”, en N. Strudwick – J. Taylor (eds.), The Theban Necropolis. Past, present andfuture, Londres, 2003: 14-29.

- D. Arnold,“Earthquakes in Egypt in the Pharaonic Period: the evidence at Dahshurinthe Late MiddleKingdom”, en S. H. D’Auria (ed.), Offerings to the discerning eye. An Egyptological medley in honor of Jack A. Josephson, Leiden – Boston, 2010: 9-15.

-  Do. Arnold, “Amenemhat I and the early twelfth dynasty at Thebes”, MMJ 26 (1991): 5-48.

-  E. Brovarski, “The Hare and Oryx nomes in the First Intermediate Period and Early Middle Kingdom”, en A. Woods – A.McFarlane – S. Binder (eds.), Egyptian culture and society. Studies in honour of Naguib Kanawati. Volume I, El Cairo, 2010: 31-86.

-  G. Callender, “The Middle Kingdom Renaissance (c. 2055-1650 BC)”,en I. Shaw (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2000: 148-183.

-  A. Diego Espinel, “El Reino Medio”, en J. M. Parra (coord.), El Antiguo Egipto,Marcial Pons: Madrid, 2009: 209-271.

-  N. Favry, Sésostris Ier et le début de laXIIedynastie, París, 2009.

-  J. G. Frank, “Mentuhotep IV Neb-tawy-re und der Beginn der 12ten Dynastie”, GM 229 (2011): 21-27.

-  D. Franke, “The Middle Kingdon in Egypt”, en J. M. Sasson et al. (eds.), Civilizations of the Ancient Near East. VolumeII, NuevaYork, 1995: 735-748.

- D. Franke, “„Schöpfer, Schützer, Guter Hirte“: Zum Königsbild des Mittleren Reiches”, en R. Gundlach – Ch. Raedler (eds.), Selbsverständnisund Realität. Akten des Symposiums zur ägyptischen Königsideologie in Mainz 15.-17.6.1995, Wiesbaden, 1997: 175-209.

- L. Gestermann, Kontinuität und Wandel in Politik und Verwaltung des frühen Mittleren Reiches inÄgypten, Wiesbaden, 1987.

- L. Gestermann, “Der politische und kulturelle Wandel unter Sesostris III.– Ein Entwurf”, en L. Gestermann – H. Sternberg El-Hotabi (eds.), Per aspera ad astra. Wolfgang Schenkel zum neunundfünfzigsten Geburtstag, Kassel, 1995: 31-50.

-  L. Gestermann, “Die Datierung der Nomarchen von Hermopolis aus dem frühen Mittleren Reich: eine Phantomdebatte?”, ZÄS 135 (2008): 1-15.

-  W. Grajetzki, The Middle Kingdom of Ancient Egypt, Londres, 2006.

- P. Jánosi, “Montuhotep-Nebtawyre and Amenemhat I: Observations on the Early TwelfthDynasty in Egypt”, MMJ 45 (2010): 7-20.

-  J. A. Josephson – R. E. Freed, “The status of the Queen in Dynasty XII”, BES 17 (2007): 135-143.

-  M. el-Khadragy, “The nomarchs of Asyut during the First Intermediate Period and the Middle Kingdom”, en J. Kahl– M. el-Khadragy – U. Verhoeven – A. Kilian (eds.), Seven seasons at Asyut. First results of the Egyptian-German cooperation in archaeological fieldwork, Wiesbaden, 2012: 31-46.

-  R. J. Leprohon, “The programmatic use ofthe royal titulary in the twelfth dynasty”, JARCE 33 (1996): 165-171.

-  D. Lorand, Arts et politique sous Sésostris Ier: literature, sculpture et architecture dans leur contexte historique, Turnhout, 2011.

-  I. Matzker, Die letzet Könige der 12. Dynastie (Ägyptologie), Frankfurt – Berna – Nueva York, 1986.

-  D. McCormack, “The significance of royalfunerary architecturefor the study of thirteenth dynasty kingship”, en M. Marée (ed.), The Second Intermediate Period (Thirteenth – Seventeenth Dynasties”, Lovaina – París –Walpole, MA, 2010: 69-84.

-  D. McCormack, “Establishing thelegitimacy of kingsindynasty thirteen”, en Z. Hawass –J. HouserWegner (eds.), Millions of jubilees. Studies in honor of David P. Silverman. Volume I, El Cairo, 2010: 375-385.

-  F. Morfoisse – G. Andreu-Lanoë (eds.), Sésostris III. Pharaon de legend, Gante, 2014.

-  Cl. Obsomer, Sésostris Ier. Étude chronologique et historique du règne, Bruselas, 1995.

-  A. Oppenheim, Do. Arnold, D. Arnold, K. Yamamoto (eds.), Ancient Egypt transformed - The Middle Kingdom, Nueva York, 2015.

-  L. Postel, Protocole des souverains égyptiens et dogme monarchique au début du Moyen Empire, Turnhout, 2004.

-  S. Quirke, “Visible and invisible: the King in the administrative papyri of the late Middle Kingdom”, en R. Gundlach – W. Seipel (ed.), Das frühe ägyptische Königtum. Akten des 2.Symposiums zur ägyptischen Königsideologie in Wien 24.-26.9.1997, Wiesbaden, 1999: 63-71.

-  S. Quirke, “Ways to measure thirteenth dynasty royal powerfrom inscribed objects”, en M. Marée (ed.), The Second IntermediatePeriod (Thirteenth – Seventeenth Dynasties”, Lovaina – París –Walpole, MA, 2010: 55-68.

-  C. H. Roehrig, “The early Middle Kingdom cemeteries at Thebes and the tomb of Djari”, en J. Assmann – E. Dziobek – H. Gucksch – F. Kampp (eds.), Thebanischen Beamtennekropolen, Heidelberg, 1995: 255-269.

-  G. Rosati, “Egitto nel Medio Regno, en A. Barbero (dir.), Storia d’Europa e del Mediterraneo. Volume II: Le civiltà dell’Oriente mediterraneo, Roma, 2006: 15-62.

-  R. A. J. Tidyman, “Further evidence of a coup d’état at the end of the dynastyXI?”, BACE 6 (1995): 103-110.

-  P. Tallet, SésostrisIIIetlafin de la XIIedynastie, París, 2005.

-  Cl. Vandersleyen, L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 2. De la fin de l’Ancien Empireà la fin duNouvel Empire, PUF : París, 1995.

-  V. Vasiliević, “Der König im Privatgrab des MittlerenReiches”, Imago Aegypti 1 (2005): 132-144.

-  C. Vogel, “Fallen heroes? – Winlock’s ‘slain soldiers’ reconsidered”, JEA 89 (2003), pp. 239-245.

-  H. Willems, “The First Intermediate Period and the Middle Kingdom”, en A. B.Lloyd (ed.), A companion to Ancient Egypt. Volume I, Oxford, 2010: 81-100.

Vida cotidiana, sociedad y costumbres religiosas y funerarias:

-  J. P. Allen, The Heqanakht Papyri, Nueva York, 2002.

-  D. Devauchelle, “Les contrats de Djéfaïhâpy”, en B. Menu (ed.), Égypte pharaonique : pouvoir, sociéte (Mediterranées 6/7), París – Montreal, 1998 : 159-175.

-  D. Franke, Das Heiligtum des Heqaib auf Elephantine. Geschichte eines Provinzheiligtums im Mittleren Reich, Heidelberg, 1994.

-  R. E. Freed – L. M. Berman – D. M. Doxey – N. S. Picardo, The secrets of Tomb 10A. Egypt 2000 BC, Boston, 2009.

-  W. Grajetzki, Burial customs in Ancient Egypt. Life in death for rich and poor,Londres, 2003.

-  C. von Pilgrim, Elephantine XVIII. Untersuchungen in der Stadt des Mittleren Reiches und der ZweitenZwischenzeit, Maguncia, 1996.

-  S. Quirke, Egyptian sites: Lahun. A town in Egypt 1800 BC, and the history of its landscape, Londres, 2005.

-  S. Quirke,“Women of Lahun (Egypt 1800BC)”, en S.Hamilton –R. D. Whitehouse – K. I, Wright (eds.), Archaeology and Women.Ancientand Modern Issues, Walnut Creek, 2007: 246-262.

-  J. Richards, Society and death in ancient Egypt. Mortuary landscapes of the Middle Kingdom, Cambridge,2005.

-  J. Richards, “Honoring the ancestors at Abydos: the Middle Kingdom in the Middle Cemetery”, en Z. Hawass – J. Houser Wegner (eds.), Millions of jubilees. Studies in honor of David P. Silverman. Volume I, El Cairo, 2010: 137-166.

-  K. Szpakowska, Daily life in ancient Egypt, Oxford, 2008.

-  S. Seidlmayer, Gräberfelder aus dem Übergang vom Alten zum Mittleren Reich. Studien zurArchäologie der Ersten Zwischenzeit, Heidelberg, 1990.

-  H. Willems (ed.), Social aspects of funerary culture in the Egyptian Old and Middle Kingdoms, Lovaina, 2001.

- M H. Willems, Historical and archaeological aspects of Egyptian funerary culture, Leiden –Boston, 2014.

- Zitman, The necropolis of Assiut. A case study of local Egyptian funerary culture from the Old Kingdom to the end of the Middle Kingdom, Lovaina – París – Walpole, MA, 2010 (esp. pp. 14-43).

c.2) La primera part del Segon Període Intermediari: la dissolució del Regne Mitjà i les dinasties XIII i XIV (classes 5-6).

 • La dinastía XIII:
  • Los primeros reyes de la dinastía: de Sebekhetep I a Seth.
  • La parte central de la dinastía: de Sebekhetep III a SebekhetepV.
  • La parte final de la dinastía:
 • La dinastía XIV:
  • Naturaleza y ubicación cronológica de la dinastía.
 • Breve bosquejo de la segunda parte del Segundo Período Intermedio:
  • La dinastía XV: los reyes hicsos.
  • La dinastía XVI:el reino tebano.
  • La dinastía de Abydos.

Bibliografía:

-  J. Bourriau, “TheSecond Intermediate Period(c. 1650-1550 BC)”, en I. Shaw (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2000: 185-217.

-  D. Franke, “The late Middle Kingdom (thirteenth to seventeenth dynasties): the chronological framework”, JEH 1 (2008): 267-287.

-  W. Grajetzki, “Late Middle Kingdom”, en W. Wendrich (ed.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2013.

-  A. Ilin-Tomich, "Second Intermediate Period", en W. Wendrich (ed.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2016.

-  S. Kubisch, Lebensbilderder 2.ZwischenzeitbiographischeInschriftender13-17. Dynastie, Berlín – Nueva York, 2008.

-  J. C. Moreno García, “Capítulo VI. El SegundoPeríodo Intermedio”, en J. M. Parra (coord.), El Antiguo Egipto, MarcialPons: Madrid, 2009: 273-300.

-  L.D. Morenz – L. Popko, “The Second Intermediate Period and the New Kingdon”, en A. B. Lloyd (ed.), A companion to Ancient Egypt. Volume I, Oxford, 2010: 101-120.

-  K. S. B. Ryholt, The political situation in Egypt during the Second Intermediate Period, Copenhague, 1997.

-  J. Siesse, "Throne name patterns as a clue for the internal chronology of the 13th to 17th Dynasties(Late Middle Kingdom andSecond Intermediate Period)", GM 246 (2015): 75-97.

-  J. Siesse, S. Connor "Nouvelle datation pour le roi Sobekhotep Khâânkhrê", RdE 66 (2015): 227-247.

-  J. Wegner, “A royal necropolis at South Abydos. New light on Egypt’s Second Intermediate Period”, Near Eastern Archaeology 78/2 (2015): 68-78.

-  J. Wegner, K.Cahail "Royalfunerary equipment of a king Sobekhotep at South Abydos: evidence for the tombs of Sobekhotep IV and Neferhotep I?", JARCE 51 (2015): 123-164.

d.2) Administració i economia durant el Regne Mitjà i el Segon Període Intermediari (classes 7-8).

 • La administración.
 • La evolución de la autoridad real.
 • Aspectos económicos durante el RM y el SPI.

Bibliografía:

-  F. Arnold, The control notes and team marks, Nueva York, 1990.

-  G. P. F. van den Boorn, The duties of the Vizier. Civil administration in the Early New Kingdom, Londres – Nueva York, 1988.

-  S. Desplancques, L’institution du trésor en Égypte des origines à lafin du Moyen Empire, París, 2006.

-  D. M. Doxey, Egyptian non-royal epithets in the Middle Kingdom. A Social and Historical Analysis, Leiden – Boston – Colonia, 1998.

-  N.Favry, Le nomarque sous la règne de SésostrisIer, París, 2005.

-  H. G.Fischer, Egyptian titles of the Middle Kingdom. A Supplement to Wm. Ward’s Index, Nueva York, 19972.

-  W. Grajetzki, Die höchsten Beamten der ägyptischen Zentralverwaltung zur Zeit des Mittleren Reiches. Prosopographie, Titel und Titelreihen, Berlín, 2000.

-  W. Grajetzki, Two treasurers of the Late Middle Kingdom, Oxford, 2001.

-  W. Grajetzki, Court officials of the Egyptian Middle Kingdom, Londres, 2009.

-  W. Grajetzki, D. Stefanović, Dossiers of Ancient Egyptians - the Middle Kingdom and Second Intermediate Period: addition to Franke's 'Personendaten', Londres, 2012.

-  W. Grajetzki, “Setting a state anew: the central administration fromtheend of the Old Kingdom to the end of the Middle Kingdom”,enJ. C. Moreno García (ed.), Ancient Egyptian administration, Leiden – Boston,2013:215-258.

-  I. Hafemann, Dienstverpflichtung im Alten Ägypten während des Alten undMittleren Reiches, Berlín – Londres, 2009.

-  A. Ilin-Tomich, "Theban administration in the Late Middle Kingdom", ZÄS 142 (2015): 120-153.

-  K.A. Kóthay, “Categorisation, classification, and social reality: administrative control and interaction with the population”, en J. C. Moreno García (ed.), Ancient Egyptian administration, Leiden – Boston, 2013: 479-520.

-  J. C. Moreno García, Études sur l’administration, le pouvoir et l’idéologie en Égypte, de l’Ancien au Moyen Empire, Lieja, 1997.

-  J. C. Moreno García, “Les temples provinciaux et leur rôle dans l’agriculture institutionnelle de l’Ancien et du Moyen Empire”, en J. C. Moreno García(ed.), L’agriculture institutionnelle en Égypten ancienne: état de la question et perspectives interdisciplinaires, Lille, 2005: 93-124.

-  J. C. Moreno García (ed.), Ancient Egyptian administration, Leiden - Boston, 2013 (capítulos de W. Grajetzki, K. A. Kóthay, y JJ Shirley).

-  S. Quirke, The administration of Egypt in the Late Middle Kingdom. The hieraticdocuments, New Malden, 1990.

-  S. Quirke, Titles and bureaux of Egypt 1850-1700 BC, Londres, 2004.

-  B. Russo, The territory w and related titles during the Middle Kingdom and Second Intermediate Period, Londres, 2010.

-  D. Stefanovic, The title mrtA-mHwin the Middle Kingdom Documents, Belgrado, 2003.

-  D. Stefanovic,Theholders of regular military titles in the period of the Middle Kingdom: Dossiers, Londres, 2006.

-  D. Stefanovic, The non-royal regular feminine titles of the Middle Kingdom and Second Intermediate Period: Dossiers, Londres, 2009.

-  D. Stefanovic, Dossiers of ancient Egyptian women: the Middle Kingdom and Second Intermediate Period, Londres, 2016.

-  W. A. Ward, Index of Egyptian administrative and religious titles of the Middle Kingdom, Beirut, 1982.

-  H. Willems, “Nomarchs and local potentates: the provincial administration in the MiddleKingdom”,en J. C. Moreno García, Ancient Egyptian administration, Leiden– Boston, 2013: 341-392.

e.2) La política exterior (classes 9-10).

 • Características generales
  • Los desiertos circundantes y “Libia”
  • Nubia
  • El Levante
  • Otras áreas

Bibliografía:

-  A. Diego Espinel, Abriendo los caminosde Punt. Contactos entre Egipto y el ámbito afroárabe durante la Edad del Bronce (ca. 3000 a.C. – 1065 a.C.), Barcelona, 2011.

-  B. Bader, “Contacts between Egypt and Syria-Palestine as seein in a grown settlement of the late Middle Kingdom at Tell el-Dab’a/Egypt”, en J. Mynárová (ed.), Egypt and the Near East – the Crossroads, Praga, 2011: 41-72.

-  K. Liszka, “‘We have come from the well of Ibhet’: Ethnogenesis of the Medjay”, JEH 4 (2011): 149-171.

-  G. Meurer, Nubier in Ägypten bis zum Beginn des Neuen Reiches. Zur Bedeutung derStele Berlin14753, Berlin, 1996.

-  M. Pétrik, “Foreign groups at Lahun during the late Middle Kingdom”, en E. Bechtold – A. Gulyás –A. Hasznos(eds.),From Illahun to Djeme. Papers presented in honour of Ulrich Luft, Oxford, 2011: 211-226.

-  Th. Schneider, Ausländer in Ägypten während des Mittleren Reiches und der Hyksoszeit, dos vols., Wiesbaden, 1998-2003.

-  Ch. Wastlhuber, Die Beziehungen zwischen Ägypten und der Levante während der 12. Dynastie, Tesis doctoral inédita, Munich, 2011 (accesible por internet).

 

MATÈRIA 2: RELIGIÓ EGÍPCIA

CRÈDITS: 5

PROFS. MIGUELÁNGEL MOLINEROPOLO I LUCÍA DÍAZ-IGLESIAS LLANOS

CALENDARI I HORARI:

Del 04 al 22 de maig i del 08 al 12 de juny de 2020

Cada dia 18:00-20:00 h.

 

1. L'estudi de la religió egípcia antiga (classes 1-3)

1.1. La Història de les religions i l'estudi de la religió egípcia antiga

Biblia y autores clásicos

Renacimiento e Ilustración

J.F. Champollion y el politeísmo durante el s. XIX

La defensa de la aparición del monoteísmo

Antropología y religión egipcia. H. Frankfort: la multiplicidad de acercamientos

E. Hornung y El uno y lo múltiple

J. Assmann: himnos, liturgias y memoria cultural

1.2. La complexitat de les fonts per a l'estudi de la religió egípcia antiga

Fuentes escritas (literatura funeraria, liturgias, himnos…)

Construcciones religiosas y funerarias

Fuentes iconográficas

Materiales ligados al culto y a las creencias religiosas

2. Subsistema de creences  (classes 4-10)

2.1. La mitologia. El problema de la seva aparent absència en fonts narratives

La divergencia entre los numerosos dioses y  la ausencia de narraciones sobre ellos

La definición del mito para la sociedad egipcia

Modelos de explicación de la mitología egipcia: Schott/Assmann, Baines, Bickel/Goebs

2.2. Les cosmogonies i la comprensió egípcia de l'univers

Diferencias y semejanzas entre las cosmogonías egipcias

El concepto de maat y la creación

El concepto de isfet: caos necesario, generador / desestabilizador

La percepción egipcia del tiempo

2.3. La concepció de la divinitat i la diversitat de la seva comprensió historiogràfica. La multiplicitat d'apropaments

El nombre de los dioses

Losatributos divinos

La necesidad de la imagen

La naturaleza de los dioses

El alimento divino

La residencia de los dioses

La organización del colegio divino

Relación dioses – seres humanos

La divinidad del rey

Genios maléficos

2.4. La concepció de l'ésser humà

Los distintos modos de creación del ser humano y los elementos que conforman su naturaleza

2.5. Creences escatològiques

La relaciónde la civilización egipcia con la muerte

La integración con los ciclos de la naturaleza

Castigos eternos

3. Subsistema de valors (classes 11-13)

3.1. L'ètica egípcia

Comportamiento social e implicaciones religiosas

Maat como principio del ordenamiento dela sociedad

Represión religiosa de las actividades antisociales

Libertad y responsabilidad individuales

4. Subsistema de rituals (classes 14-18)

4.1. Temples, ritual oficial i sacerdoci

Diversidad y semejanza de los templos egipcios desde la perspectiva religiosa

Templo como residencia de la divinidad

Templo como imagen del universo

Templo como marcopara la liturgia. Losdistintos tipos de ceremonias de culto

Los sacerdotes. Funciones y títulos. Ingresoy normas de vida

Lafunción económica del sacerdocio y los templos

4.2. La religiositat individual i la màgia

Problemas de definición: religión estatal / religión popular

El concepto de religiosidad individual vs. piedad personal

El culto a los animales

La interpretación de los sueños y la práctica de la incubatio

Heka, el poder creador, en los cultos estatales, la medicina, la protección de los vivos y de los difuntos

4.3. Pràctiques funeràries

Las necrópolis

La ceremonia del sepelio

5. La religió egípcia fora d'Egipte (classes 19-20)

5.1. Religió egípcia a Núbia

La religión como instrumento de control político en la Nubia del Reino Nuevo

La pervivencia de los cultos egipcios en el I milenio y su simbiosis con la religión autóctona

5.2. La religió egípcia fora de la Valldel Nil a l'Antiguitat clàssica

La definición de los “cultosorientales”

Primera expansión de los cultos isíacos en el Mediterráneo

La creación de Serapis

Las transformaciones durante el periodo imperial

 

MATÈRIA 3: HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DEL PRÒXIM ORIENT

CRÈDITS: 5

PROF. JORDI VIDAL PALOMINO

CALENDARI I HORARI:

Del 12 de febrer al 10 de juny de 2020

DX 16:00-18:00 h.

 

CLASSES 1 i 2 – L'aparició de l'Estat al Pròxim Orient i les relacions amb Egipte (IV-III mil·lenni a.n.e.)

Estudio del desarrollo estatal en el POA durante el período ca. 3400-2100 a.n.e. Dentrode este contexto se analizarán específicamente dos cuestiones: las relaciones con Egipto atestiguadas a partir de la arqueología y el proceso de aparición de la escritura cuneiforme.

Bibliografía específica:

Bauer, J. / Englund, R.K. / Krebernik, 1998: Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit. Friburg.

Foster, B. R., 2016: The Age of Agade. New York.

Woods, C., 2010: “The Earliest Mesopotamian Writing”. En C. Woods (ed.): Visible Languages. Chicago, pp. 33-51.

 

CLASSE 3 – La cultura amorrea

Análisis del impacto de la cultura amorrea sobre las civilizaciones urbanas del Próximo Oriente. El tema específico estudiado en la sesión será el dedicado a las posibles relaciones entre amorreos e hicsos.

Bibliografia específica:

Charpin, D. / Edzard, D. O. / Stol, M., 2004: Mesopotamien: die altbabylonischeZeit. Friburg. 

Verderame, L., 2013: “¿Un pueblo imaginario? La creación de la identidad amorrea en los estudios asiriológicos”. En VVAA: Diversidad de formaciones políticas en Mesopotamia. Barcelona,pp. 41-58.

 

CLASSE 4 – Amarna I: El club dels grans poders

Estudio de las relaciones internacionales en el PróximoOriente en el Bronce Final a través de la documentación amarniense.

Bibliografia específica:

Cohen, R. / Westbrook, R. (eds.) 2000: Amarna Diplomacy: The Beginnings of International Relations. Baltimore.

Liverani, M. 1998-1999: Le lettere di el-Amarna (2 vols.). Brescia.

Liverani, M. 2003. Relaciones internacionales en el Próximo Oriente antiguo, 1600-1100 a.C., Barcelona.

 

CLASSE 5 – Amarna II: El sistema provincial egipci en el Llevant

Estudio de la documentación amarniense relacionada con las formas de dominación egipcia en el Levante durante el s. XIV a.n.e. Discusión historiográfica sobre el sistema provincial egipcio.

Bibliografia específica:

Gestoso Singer, G. N., 2006: “Periferia‘disputada’ en el Levante durante la dinastía XVIII egipcia. Áreas geográficas y estratégicas”, Iberia 9:7-19.

Na’aman, N., 1981: “Economic aspects of the Egyptian occupation of Canaan”, Israel Exploration Journal 31: 171-185.

 

CLASSE 6 – Biblos

Estudio de las relaciones de la ciudad y puerto de Biblos con Egipto durante la Edad del Bronce, a partir de la documentación próximo-oriental.

Bibliografia específica:

Acquaro, E., et al. (eds.), 1994: Biblo. Una citta e la sua cultura. Roma.

Belmonte, J. A., 2003: Cuatro estudios sobrelos dominios territoriales de las ciudades-estado fenicias. Barcelona.

Jidejian, N., 1968: Byblos through the Ages. Beirut.

 

CLASSE 7 – Ugarit

Estudio de las relaciones de la ciudad y el reino de Ugarit con Egipto. Discusión historiográfica sobre la posible sumisión de Ugarit a Egipto durante la primera mitad del Bronce Final.

Bibliografia específica:

Freu, J., 2006: Histoire politique du royaume d’Ugarit. Paris.

Singer, I., 1999: “A political history of Ugarit”. En W. G. E. Watson / N. Wyatt (eds.): Handbookof Ugaritic Studies. Leiden / Boston / Köln, pp. 603-733.

 

CLASSES 8 i 9 – La crisi del 1200 (I)

Fuentes arqueológicas y cuneiformes para el estudio de la crisis del 1200.

Bibliografia específica:

Cline, E. H., 2014: 1177 a.C.El año en que la civilización se derrumbó. Barcelona.

Lipinski, E., 2015: Peuples de la mer, Phéniciens, Puniques. Leuven.

Vidal, J., 2013: “La destrucción de la ciudad de Ugarit”. En J. Vidal / B. Antela (eds.): Más allá de la batalla. Laviolencia contra la población en el Mundo Antiguo. Zaragoza, pp. 27-37.

Ward, W. A. / Joukowsky, M. S. (eds.): The Crisis Years: The 12th Century B.C.From Beyond the Danube to the Tigris. Dubuque.

 

CLASSE 10 –La crisi del 1200 (II)

Debate historiográfico sobre la crisis del 1200. Valoración crítica de las diferentes propuestas.

 

CLASSE 11 – Israel (I)

Discusiones historiográficas acerca de la Biblia como documento histórico.

Bibliografia específica:

Dozeman, T. / Römer, T. / Schmid, K. (eds.), 2001: Pentateuch, Hexateuch, or Enneateuch? Identifying Literary Words in Genesis through Kings. Atlanta.

Römer, T. / Macchi, D. / Nihan, C. (eds.), 2004: Introducción al Antiguo Testamento. Bilbao.

 

CLASSE 12 – Israel (II)

La evolución histórica de Israel y Judá ca. 1200-600 a.n.e. Se abordará específicamente la problemática relacionada con la aparición de la monarquía.

Bibliografia específica:

Knauf, E. A. / Guillaume, P., 2016: A History of Biblical Israel. Sheffield.

Liverani, M., 2005: Más allá de la Biblia. Barcelona.

 

CLASSES 13 i 14: L'època assíria

La trayectoria política asiria, desde el período paleobabilónico hasta el siglo VII a.n.e. Cambio y continuidad en la historia asiria.

Bibliografia específica:

Faist, B., 2008: “La organización política asiria”. En VVAA: Las culturas del Próximo Oriente Antiguo y su expansión mediterránea. Zaragoza, pp. 21-34.

Fales,F. M., 2009: Guerre et paix en Assyrie. Religion et impérialisme. Paris.

 

CLASSES 15 i 16: Els epílegs babiloni i persa

Los Estados neobabilonio y persa y el dominio persa de Egipto.

Bibliografia específica:

Beaulieu, P. A., 2013: History of Babylon. Toronto.

Briant, P., 2002: From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake.

Metodologia

Especificació de en què consisteix l'ACTIVITAT AUTÒNOMA DE L'ALUMNE:

a) Estudi.

b) Treball personal: lectura crítica de bibliografia, realització de treballs i pràctiques, preparació d'exposicions a classe, seminaris i debats, exercicis de traducció i anàlisi de fonts textuals, exercicis d'interpretació de fonts iconogràfiques i arqueològiques, estudis de cas, dur al dia la carpeta de l'estudiant, preparació d'exàmens.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials teòriques i pràctiques amb suport de les TIC 100 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Debats guiats, seminaris i/o activitats en grup 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories de seguiment de les tres matèries que componen el mòdul 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi i treball personal de l'alumne 225 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

Sistema d'avaluació del mòdul

Cadascuna de les tres matèrias que componen el mòdul s'avalua de manera independent. En la taula, els percentatges corresponen a l'avaluació de cada matèria. La nota final del mòdul resulta de la mitjana ponderada de les notes finals de les tres matèrias.

Per superar el mòdul cal superar l'avaluació de cadascuna de les tres matèries que el componen.

En la taula, no s'especifiquen les hores de dedicació a cada activitat perquè poden variar molt d'un estudiant a un altre. Les hores totals aproximades de treball personal de l'estudiant s'especifiquen en la taula de la secció de "Metodologia".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 exàmens parcials d'història d'Egipte desde finals del Regne Antic fins al II Període Intermediari Història d'Egipte (de Finals del Regne Antic al SPI): 60% 0 0 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14
Activitats de religió egípcia d'introducció a l'anàlisi documental Religió Egípcia: 20% 0 0 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17
Assistència i participació a classe Història i arqueologia del Pròxim Orient 10% 0 0 1, 2, 6, 10, 11, 14, 16
Examen d'Història i arqueologia del Pròxim Orient Història i arqueologia del Pròxim Orient 45% 0 0 2, 6, 10, 11, 14, 16
Examen final de religió egípcia Religió Egípcia: 45% 0 0 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 17
Participació activa en classes teòriques i pràctiques i 2 tutories presencials de religió egípcia Religió Egípcia: 20% 0 0 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17
Preparació de i participació en els seminaris setmanals de debat de religió egípcia Religió Egípcia: 15% 0 0 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17
Resum de 4 articles d'història d'Egipte des de finals del Regne Antic fins al II Període Intermediari i participació en 2 seminaris de presentació i comentari dels articles Història d'Egipte (de Finals del Regne Antic al SPI): 40% 0 0 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Treball de curs: Elaboració d'una entrada del Reallexikon del Assyriologie Història i Arqueologia del Pròxim Orient: 45% 0 0 1, 2, 6, 10, 11, 14, 15, 16

Bibliografia

MATÈRIA 1: HISTÒRIA D'EGIPTE DES DE FINALS DEL REGNE ANTIC FINS AL II PERÍODE INTERMEDIARI

BÀSICA

1ª PART

M. Baud, “The Old Kingdom”, en A. B. Lloyd (ed.), A Companion to Ancient Egypt. Volume I, Malden, MA – Oxford – Chichester, 2010: 63-80.

J. C. Moreno García, “Capítulo IV. El Primer Período Intermedio”, en J. M. Parra (ed.), El Antiguo Egipto, Marcial Pons: Madrid, 2009: 181-208.

R. Müller-Wollermann, “End of the Old Kingdom”, en W. Wendrich (ed.), UCLA encyclopedia of Egyptology, 2014.

S. Seidlmayer, “6. The First Intermediate Period (c. 2160-2055 b.C.)”, en I. Shaw (ed.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford: Oxford University Press, 2000: 118-147.

2ª PART

A. Diego Espinel, “El Reino Medio”, en J. M. Parra (coord.), El Antiguo Egipto, Marcial Pons: Madrid, 2009: 209-271.

W. Grajetzki, The Middle Kingdom of Ancient Egypt, Londres, 2006: 17-75.

J. C. Moreno García, “Capítulo VI. El Segundo Período Intermedio”, en J. M. Parra (coord.), El Antiguo Egipto, Marcial Pons: Madrid, 2009: 273-300.

Cl. Vandersleyen, L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 2. De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, PUF : París, 1995: 17-161.

COMPLEMENTÀRIA

1ª PART (fonts, històries generals, actes de congressos i altres)

-  J. P. Allen, The ancient Egyptian Pyramid Texts, Atlanta, 2005.

-  M. Bárta (ed.), The Old Kingdom art and archaeology. Prague, May 31 – June 4, 2004, Praga, 2006.

-  M. Bárta, Journey to the West. The world of the Old Kingdom tombs in ancient Egypt, Praga, 2011.

-  M. Bárta – J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2000, Praga, 2000.

-  M. Bárta – F. Coppens – J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the Year 2005, Praga, 2006.

-  J. J. Clère – J. Vandier, Textes de la Première Période Intemédiaire et de la XIème dynastie, Bruselas, 1948.

-  J. Couyat – P. Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât, El Cairo, 1912.

-  Kh. Daoud, Corpus of inscriptions of the Herakleopolitan period from the Memphite necropolis, Oxford, 2006. 

-  D. Dunham, Naga-ed-Dêr Stelae of the First Intermediate Period, Oxford – Londres, 1937.

-  E. Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, Opladen, 1981.

-  H. G. Fischer, Dendera in the third millennium B.C. down to the Theban Domination of Upper Egypt, Locust Valley, 1968.

-  H. G. Fischer, Inscriptions from the Coptite nome. Dynasties VI-XI, Roma, 1964.

-  G. Goyon, Nouvelles inscriptions rupestres du Wadi Hammamat, Paris, 1957.

-  N. Kloth, die (auto-)biographischen Inschriften des ägyptischen Alten Reices: Untersuchungen zu Phraseologie und Entwicklung, Hamburgo, 2002.

-  M. Lichteim, Ancient Egyptian Autobiographies chiefly of the Middle Kingdom, Friburgo – Gotinga, 1988.

-  M. van de Mieroop, A History of Ancient Egypt, Oxford, 2011.

-  J. C. Moreno García, Egipto en el Imperio Antiguo (2650-2150 a.C.), Bellaterra: Barcelona, 2004.

-  L. Pantalacci – C. Berger-el-Naggar (eds.), Des Néferkarê aux Montouhotep. Travaux archéologiques en cours sur la fin de la VIedynastie et la Première Période Intemédiaire, Lyon, 2005.

-  A. Roccati, La littérature historique sous l’Ancien Empire égyptien, París, 1982.

-  W. Schenkel, Memphis – Herakleopolis – Theben. Die epigraphische Zeugnisse der 7.-11. Dynastie Ägyptens, Wiesbaden, 1965.

-  S. Seidlmayer (ed.), Texte und Denkmäler des ägyptischen Alten Reiches, Berlín, 2005.K. Sethe, Urkunden des Alten Reichs, Leipzig,1933.

-  N. C. Strudwick, Texts from the Pyramid Age, Atlanta, 2005.

-  N. Strudwick – H. Strudwick (eds.), Old Kingdom, new perspectives. Egyptian art and archaeology (2750-2150), Oxford, 2011.

-  Cl. Vandersleyen, L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 2. De la fin de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire, PUF : París, 1995.

-  J. Vandier, Mo’alla, El Cairo, 1950.

-  J. Vercoutter, L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 1. Des origines à la fin de l’Ancien Empire, PUF: París, 1992.

-  R. J. Wenke, The ancient Egyptian state. The origins of Egyptian culture (c. 8000 – 2000 BC), Cambridge, 2009.

-  Ch. Ziegler, L’art de l’Ancien Empire Égyptien. Actes du colloque organisé au musée du Louvre par le Service culturel les 3 et 4 avril 1998, París, 1999.

2ª PART (art, literatura, fonts, actes de congressos i altres)

-  J. P. Allen, Middle Egyptianliterature. Eightliterary works of the Middle Kingdom, Cambridge, 2015.

-  W. Barta, Das Selbszeugnis eines altägyptischen Künstlers (Stele Louvre C14), Berlín, 1970.

-  G. Burkard, H. J. Thissen, Einführung in die altägyptische Literaturgeschichte I. Altes und Mittleren Reich, Münster – Hamburgo – Londres, 2003.

-  S. Cauville, “Des bâtons et des oiseaux (Stèle Louvre C 14 – XIe dynastie)”, GM 228 (2011): 5-8.

-  M. Collier – S. Quirke, The UCL Lahun papyri: Letters, Oxford, 2002.

-  M. Collier – S. Quirke, The UCL Lahun papyri: Religious, literary, legal, mathematical, medical, Oxford, 2004.

-  M. Collier – S. Quirke, The UCL Lahun papyri: Accounts, Oxford, 2006.

-  J. Couyat y P. Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hammâmât, El Cairo, 1912.

-  D. Dunham, Naga-ed-Dêr Stelae of the First Intermediate Period, Oxford – Londres, 1937.

-  H. G. Fischer, Inscriptions from the Coptite nome. Dynasties VI-XI, Roma, 1964.

-  H.-W. Fischer-Elfert, “Das verschwiegene Wissen des Irtisen (Stele Louvre C 14). Zwischen Arcanum und Preisgabe”, en J. Assmann – M. Bommas (eds.), Ägyptischen Mysterien?, Munich, 2002: 27-35.

-  H.-W. Fischer-Elfert – R. B. Parkinson (eds.), Studies on the Middle Kingdom in memory of Detlef Franke, Wiesbaden, 2013.

-  G. Goyon, Nouvelles inscriptions rupestres du Wadi Hammamat, Paris, 1957.

-  S. Grallert – W. Grajetzki (eds.), Life and Afterlife in ancient Egypt during the Middle Kingdom and the Second Intermediate Period, Londres, 2007.

-  L. Hudáková, P. Jánosi, a. Kahlbacher (eds.), Change and innovation in Middle Kingdom art, Londres, 2016.

-  P. Jánosi, The pyramid complex of Amenemhat I at Lisht: the reliefs, Nueva York, 2016.

-  M. Lashien, “Artists’ training in theOldand Middle Kingdom”, GM 224 (2010): 81-84.

-  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Autobiographies chiefly of the Middle Kingdom, Friburgo – Gotinga, 1988.

-  J. López, Cuentos y fábulas del Antiguo Egipto, Barcelona, 2005.

-  U. Luft, Hieratische Papyri aus den Staatlichen Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Das Archiv von Illahun: Briefe I, Berlín, 1992.

-  U. Luft, Die chronologische Fixierung des ägyptischen Mittleren Reiches nach dem Tempelarchiv von Illahun, Viena, 1992.

-  U. Luft, Urkunden zur Chronologie der späten 12. Dynastie. Briefe aus Illahun, Viena, 2006.

-  G. Miniaci – W. Grajetzki (eds.), The world of Middle Kingdom Egypt (2000-1550 BC), Londres, 2015.

-  G. Miniaci - W. Grajetzki (eds.), The world of Middle Kingdom Egypt (2000-1550 BC). Vol. II, Londres, 2016.

-  R. B. Parkinson, The Tale of Sinuhe and other ancient Egyptian poems (1940-1640 BC), Oxford, 1997.

-  R. B. Parkinson, Voices from Ancient Egypt. An anthology of Middle Kingdom writings, Londres, 1991.

-  R. B. Parkinson, Poetry and culture in Middle Kingdom Egypt. A dark side to perfection, Londres – Nueva York, 2002.

-  R. B. Parkinson, Reading ancient Egyptian poetry among other histories, Oxford, 2009.

-  S. Quirke (ed.), Middle Kingdom studies, New Malden, 1991.

-  S. Quirke, Egyptian literature 1800 BC. Questions and readings, Londres, 2004.

-  W. Schenkel, Memphis – Herakleopolis – Theben. Die epigraphische Zeugnisse der 7.-11. Dynastie Ägyptens,Wiesbaden, 1965.

-  D. P. Silverman, Archaism and innovation: Studies in the culture of Middle Kingdom Egypt, New Haven – Philadelphia, 2009.

-  D. Stefanović, “sS qdwt: the attestations from the Middle Kingdom and theSecond Intermediate Period”, en K. A. Kóthay (ed.), Art and Society. Ancient and Modern Contexts of Egyptian Art, Budapest, 2012: 185-198.

 

MATÈRIA 2: RELIGIÓ EGÍPCIA

BÀSICA

Derchain, Ph. (1977): ‘Religión egipcia’, en H.-Ch. Puech (ed.): Las religiones antiguas. I. (Col. Historia de las Religiones Siglo XXI nº 1). Siglo XXI, Madrid: 101-192.

Quirke, S. (2003) [1992]: La religión del antiguo Egipto. Oberón, Madrid.

Assmann, J. (1996): ‘El desarrollo religioso del Imperio Nuevo’, en Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura. Akal, Madrid, 52-66.

Kemp, B.J. (1992): ‘Un universo en miniatura: la ciudad de El-Amarna’, El antiguo Egipto. Anatomía de una civilización. Crítica, Barcelona, 331-363.

Molinero Polo, M.Á. (2000): ‘Templo y cosmos’, en M.Á. Molinero Polo y D. Sola Antequera (coords.) Arte y sociedad del Egipto antiguo. Encuentro, Madrid: 69-94.

Pernigotti, S. (1990): ‘El sacerdote’, en S. Donadoni, (ed.) El hombre egipcio. Alianza, Madrid.

ESPECÍFICA

Obres generals sobre la religió egípcia

Dunand, F.,Zivie-Coche, C. (1991): Dieux et hommes en Egypte. Armand Colin, Paris.

Meeks, D., Favard-Meeks, Ch. (1994): La vida cotidiana de los dioses egipcios. TdH, Madrid.

Morenz, S. (1984): La religion égyptienne. Payot, Paris.

Shafer, B.E. (ed.) (1991): Religion in Ancient Egypt. Gods, Myths and Personal Practice. Routledge, London.

Obres de consulta

Bonnefoy, I. (1996): Diccionario de las mitologías y de las religiones de las sociedades tradicionales y del mundo antiguo. Barcelona, Destino, 4 vols (Vol. 1: Desde la Prehistoria hasta la civilización egipcia).

Bonnet, H. (1971): Reallexikon der ägyptischen Religiongeschichte. Berlin.

Castel, E. (1999): Egipto. Signos y símbolos de lo sagrado. Alderabán, Madrid.

Leitz, Ch. (coord.) (2002): Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen. (OLA, 110-116). Leuven.

Molinero Polo, M.Á. (2000): [voces de la mitología egipcia] en J. Alvar (coord.): Diccionario de mitología universal. Madrid, Espasa Calpe.

Redford, D.B. (ed.) (2003): Hablan los dioses. Diccionario de la religión egipcia. Barcelona, Crítica. [es una reunión de las voces relacionadas con la religión de Redford, D.B. (2001): Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. Oxford, OUP]

Wilkinson, R.H. (2003): Todos los dioses del Antiguo Egipto. Madrid, Oberón.

Assaigs específics

Es corresponen amb els blocs temàtics de l'assignatura

Concepció de la religió (bloc 1)

Allen, J.P. (1989): Religion and Philosophy in Ancient Egypt. (YES, 2). New Haven.

Assmann, J. (2006): Religion and cultural memory. Ten studies. Stanford, California.

–(2012): Cultural Memory and Early Civilization. Writing,Remembrance, and Political Imagination. Cambridge.

– (2015): From Akhenaten to Moses. Ancient Egypt and religious change. AUC Press, Cairo.

Breasted, J.H. (1912): Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. New York.

Gange, D. (2013): Dialogues with the dead. Egyptology in British Culture and Religion, 1822-1922. Oxford.

Koch, K. (1989): Das Wesen altägyptischer Religion im Spiegel ägyptologischer Forschung. Vandenhoeck, Hamburg.

Concepció de la divinitat (bloc 2)

Assmann, J. (1995): Egyptian Solar Religion in the New Kingdom. Re, Amun and the Crisis of Polytheism. KPIL, London / New York.

– (2001) [1984]: The search for god in Ancient Egypt, Cornell University Press, Ithaca- London.

– (2003): Moisés el egipcio. Oberón, Madrid.

– (2006): La distinción mosaica o el precio del monoteísmo. Akal, Madrid.

Brier, B. (1994): Secretos del antiguo Egipto mágico. Robinbook, Barcelona.

Daumas, F. (1977) : Les dieux de l'Égypte. PUF, Paris.

Frankfort, H. (1976) [1948]: Reyes y dioses. Estudio de la religión del Oriente Próximo en la Antigüedad en tanto que integración de la sociedad y la naturaleza. Madrid.

– (1998) [1948]: La religión egipcia antigua. Laertes, Barcelona.

Hornung, E. (1991) [1971]: El uno y los múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad. Trotta, Madrid.

Kees, H. (1941): Der Götterglaube im alten Ägypten. Leipzig.

Koch, K. (1993): Geschichte der ägyptischen Religion. Von den Pyramiden bis zu den mysterien der Isis. Kohlhammer, Stuttgart.

Molinero Polo, M.Á. (2006): ‘La veneración a los funcionarios ejemplares del Reino Antiguo.Un acercamiento al proceso de divinización de humanos en el Egipto faraónico’, en J.A. Delgado Delgado (ed.): Dioses viejos – dioses nuevos. Formas de incorporación de nuevos cultos en la ciudad antigua. La Laguna, 2006, 147-167.

– (2007): ‘La concepción de la divinidad y el problema de la mitología egipcias’. Biblioteca de recursos electrónicos de Humanidades e-excellence. Madrid, 32 pp. (http://www.liceus.com)

Quirke, S. (2003): Ra, el dios del Sol. Oberón, Madrid.

Sadek, A.I. (1987): Popular Religion in Egypt During the New Kingdom. (HÄB, 27). Hildesheim.

Wiedmann, A. (1913): s.u. ‘God (Egyptian)’, en Hasting (ed.): Encyclopaedia of Religion and Ethics, VI: 275 ss.

Wildung, D. (1977): Egyptian Saints. Deification in Pharaonic Egypt. New York.

Mitologia i imatge de l'univers (bloc 2)

Allen, J.P. (1988): Genesis in Egypt. The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts. (YES, 1). New Haven.

Assmann, J. (1977): Die Verborgenheit des Mythos in Ägypten, GM 25: 7-43.

Bickel, S. (1994): La cosmogonie égyptienne avant le Nouvel Empire. (OBO, 134). Fribourg / Göttingen.

Baines, J. (1991): ‘Egyptian Myth and Discourse: Myth, God, and the Early Written and Iconographic Record’, JNES 50:2: 81-105.

Derchain, Ph. (1996): s.u. Antropología en el Egipto faraónico, en Y. Bonnefoy (ed.), Diccionario de las mitologías I, Barcelona, 383-394.

Díaz-Iglesias Llanos, L. (2011): ‘Un modelo para el análisis de los mitos en el antiguo Egipto: los mitemas’, en R. González Zalacaín (coord.): Actas de las III Jornadas Prebendado Pacheco de InvestigaciónHistórica, Santa Cruz de Tenerife: 77-92.

Goebs, K. (2002): ‘A functional approach to Egyptian myth and mythemes’, JANER 2: 27-59.

– (2013): ‘Egyptian mythos as logos: an attempt at a redefinition of ‘mythical thinking’’, en E. Frood, A. Mc Donald (eds.): Decorum and experience. Essays in ancient culture for John Baines. Oxford: 127-134.

Hart, G. (1994): Mitos egipcios. Akal, Madrid.

Pinch, G. (2004): Egyptian Myth, a very Short Introduction. OU Press, Oxford.

Temple, ritual i sacerdoci (bloc 4)

Arnold, D. (1999): Temples of the last pharaohs. Oxford-New York.

Assmann, J. (1970): Der König als Sonnenpriester, Cairo / Augustin.

Bleeker, C.J. (1967): Egyptian Festivals. Leiden.

Castel, E. (1997): Los sacerdotes egipcios. Alderabán, Madrid.

Eaton, K. (2013): Ancient Egyptian Temple Ritual. Performance, Pattern, and Practice. Routledge.

Molinero Polo, M.A. (1992) Los sacerdotes egipcios. Historia 16, Madrid.

Pernigotti, S. (1990): ‘El sacerdote’, en S. Donadoni, (ed.) El hombre egipcio. Alianza, Madrid.

Quirke, S. (ed.) (1997): The Temple in Ancient Egypt: New discoveries and recent research, British Museum Press, London.

Römer, M. (1994): Gottes- und Priesterherrschaft in Ägypten am Ende des Neuen Reiches. Ein religiongeschichtliches Phänomen und seine sozialen Grundlagen. Harrassowitz, Wiesbaden.

El-Sabban, S. (2000): Temple Festivals of ancient Egypt. Liverpool U.P., Wittshire.

Sauneron, G. (1988): Les prêtres de l'ancienne Égypte. Persea, Paris.

Sevilla Cueva, C. (1998): ‘El principio femenino de la realeza egipcia: las Divinas Adoratrices de Amón’, Isimu 1: 255-263.

Schafer, B.E. (ed.) (1998) Temples ofAncient Egypt. I.B. Tauris Publishers, London, New York.

Velde, H. te (1995): ‘Priests and Worship in Ancient Egypt’, en J. Sasson (ed.): Civilisations of the Ancient Near East, New York: III, 1731-1749.

Wilkinson, R. H. (2002): Los templos del antiguo Egipto. Barcelona, Destino.

Creences populars i màgia (bloc 4)

Assmann, J. (1996): ‘El desarrollo religioso del Imperio Nuevo’, en Egipto a la luz de una teoría pluralista de la cultura. Akal, Madrid: 52-66.

Baines, J. (1987): ‘Practical Religion and Piety’, JEA 73: 79-98.

Brier, B. (1994): Secretos del antiguo Egipto mágico. Robinbook, Barcelona.

Étienne, M. (2000): Heka. Magie et envoûtement dans l’Égypte ancienne. RMN, Paris.

Kanel, F. von (1984): Les prêtres ouâb de Sekhmet et les conjurateurs de Selket. Paris.

Koenig, Y. (1994) : Magie et magiciens dans l’Égypte ancienne. Pygmalion, Paris.

Pinch, G. (1994): Magic in Ancient Egypt. London.

Ritner, R.K. (19952): The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice. (SAOC 54). UChP, Chicago.

Sadek, A.I. (1987): Popular Religion in Egypt during the New Kingdom. (HÄB, 27). Hildesheim.

Creences funeràrias i ritual d'enterrament (blocs 2 i 4)

Andrews, C. (1984): Egyptian Mummies. London.

Assmann, J. (2003): Mort et au-delà dans l’Égypte ancienne. Paris.

Desroches-Noblecourt, Ch. (1980): Vida y muerte de un faraón. Tutankhamen. Barcelona.

Dunand, F.; Lichtenberg, R. (1999): Las momias. Un viaje a la eternidad. Barcelona.

FormanW.;Quirke, St. (1996): Hieroglyphs and theAfterlife in Ancient Egypt, London.

Hornung, E. (1968): Altägyptische Höllenvorstellungen. Leipzig.

Ikram, S.; Dodson, A. (1998): The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity. London.

Kanawati, N. (2001) The Tomb and Beyond: Burial Customs of Egyptian Officials. Warminster.

Lauer, J.-Ph. (1988): Le mystère des pyramides. Paris.

Lehner, M. (2003): Todo sobre las pirámides. Destino, Barcelona.

Meeks, D. (1963): ‘Les "quatre ka" du démiurge memphite’, Revue d’Égyptologie 15: 35-47.

Molinero Polo, M.Á. (2002): ‘La Dat egipcia: de preámbulo de la resurrección en el cielo a sede de suplicios eternos’, en F. Diez de Velasco (ed.), Miedo y religión, Madrid: 303-320.

– (2005): ‘Prácticas funerarias y creencias escatológicas en el Egipto antiguo’. Biblioteca de recursos electrónicos de Humanidades e-excellence. Madrid, 25 pp. (http://www.liceus.com)

Reeves, N.; Wilkinson, R.H. (1998): Todo sobre el Valle de los Reyes. Barcelona.

Sauneron, S. (1958): ‘La conception égyptienne du bonheur. À propos des “quatre ka”’, Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale LVII: 163-164.

Settgast, J.(1963): Untersuchungen zur altägyptischen Bestattungsdastellungen. Glückstadt.

Spencer, A.J. (1982): Death in Ancient Egypt. Harmondsworth.

Taylor, J. (2001): Death and the Afterlife in Ancient Egypt. London.

Torres, I. (2014): Funerary Stratigraphy in Tutankhamun’s Tomb. The Burial Chamber and the Treasury. MPhil Egyptology, Oxford.

Vercoutter, J. (1962): Textes biographiquesduSérapéum de Memphis. Contribution à l’étude desstèles votives du Sérapéum. Paris.

Willems, H. (1996): The Coffin of Heqata (Cairo JdE 36418): A case study if Egyptian Funerary Culture of the Early Middle Kingdom, (OLA, 70), Leuven.

- (2008): Les textes des sarcophages et la démocratie: Éléments d'une histoire culturelle du Moyen Empire égyptien. Paris.

Zandee, J. (1960): Death as an Enemy. Leyden.

Ètica (bloc 3)

Assmann, J. (1989): Maât: l'Égypte pharaonique et l'idée de justice sociale. (Conférences, essais et leçons du Collège de France). Paris.

– (2001): Ma'at Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Agypten. München.

Lichtheim, M. (1992): Maat in Egyptian Autobiographies and Related Studies. (OBO 120). Fribourg.

– (1997): Moral Values in Ancient Egypt. (OBO 155). Fribourg.

La religió egípcia fora d'Egipte (bloc 5)

Cumont, F (1997): Las religiones orientales y el paganismo romano. Conferencias pronunciadas en el Collège de France en 1905. Akal, Madrid.

Alvar, J. (2001): Los misterios. Religiones "orientales" en el Imperio Romano. Crítica, Barcelona.

Törok, L. (2009): Between Two Worlds. The Frontier Region between Ancient Nubia and Egypt, 3700 BC-AD 500. E.J. Brill, Leiden, Boston.

Traduccions de textos

Jasnow, R.; Zauzich, K.-Th. (2014): Conversations in the House of Life.  A New Translation of the Ancient Egyptian Book of Thoth. Wiesbaden, Harrassowitz.

Himnes religiosos

Assmann, J. (1969): Liturgische Lieder an den Sonnengott, Untersuchungen zuraltägyptischen Hymnik I. (MÄS, 19). Berlin.

–(1999): Ägyptische Hymnen und Gebete. Freiburg, Göttingen.

Barucq, A.; Daumas, F. (1980): Hymnes et prières de l’Égypte ancienne. (LAPO, 10). Cerf, Paris.

Grandet, P. (1995): Hymnes de la religion d'Aton. Seuil, Paris.

Hassan, S. (1928): Hymnes religieux du Moyen Empire, IFAO, El Cairo.

Lichtheim, M. (ed.) (1973-1980): Ancient Egyptian Literature. I-III. University of California, Berkeley.

Plas, D. van der (1986): L'Hymne à la Crue du Nil. E.J. Brill, Leiden.

Textos màgics

Borghouts, J.F. (1978). Ancient Egyptian Magical Texts. E.J. Brill, Leiden.

Fischer-Elfert, H.-W.; Richter, T. S. (2005): Altägyptische Zaubersprüche. Reclam, Stuttgart.

Leitz, C. (1999): Magical and Medical Papyri of the New Kingdom. (HPBM 7). BMP, Londres.

Textos funeraris

Allen, J.P. (2005): Ancient Egyptian Pyramid Texts. (SBLWAW 23).

Allen, T.G. (1974): The Book of the Dead or Going Forth by Day. (SAOC, 37). Chicago.

Barguet, P. (1967): Le Livre des Morts des anciens Egyptiens. (LAPO, 1). Paris (trad. española: Bilbao, 2000).

– (1986): Textes de Sarcophages égyptiens du Moyen Empire. (LAPO, 12). Paris.

Beinlich, H. (2000): Das Buch vom Ba. Wiesbaden.

Bresciani, E. (2001): Testi religiosi dell’antico Egitto. Milano.

Carrier, Cl. (2004): Textes des sarcophages du moyen empire égyptien. Rocher, Monaco, 3 vols.

– (2009): Grands livres funéraires de l'Egypte pharaonique. Paris, Cybèle.

– (2009):Le livre des morts de l'Egypte ancienne. Paris, Cybèle.

– (2009-…): Textes des pyramides de l'Egypte ancienne. Paris, Cybèle.

Darnell, J.C. (1995): The Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity: Cryptographic Compositions in the tombs of Tutankhamen, Ramesses VI, and Ramesses IX. University of Chicago.

Faulkner, R.O. (1969): The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Warminster.

– (1978): The Ancient Egyptian Coffin Texts. Warminster, 3 vol.

– (1985): The Ancient Egyptian Book of the Dead. Aylesbury.

Goyon, J.-C. (1972): Rituels funéraires de l'ancienne Égypte. Le Rituel de l'Embaumement. Le Rituel de l'Ouverture de la Bouche. Les Livres des Respirations. (LAPO, 4). Paris.

Herbin, F.R. (1994): Le livre de parcourir l’éternité. Leuven.

Hornung, E. (1972): Ägyptische Unterweltsbücher. Zurich/ München.

Müller-Roth, M. (2008): Das Buch vom Tage. (OBO 236). Friboug / Göttingen.

Piankoff, A. (1942) : Le livre du jour et de la nuit. El Cairo.

– (1946): Le Livre des Quererts. Le Caire.

– (1952): Les chapelles de Tout-ankh-amon. Le Caire.

– (1953): La création du disque solaire. Le Caire.

– (1964): The Litany of Re. New York.

– (1974): The Wandering of the Soul, Princeton.

Quirke, St. (2013): Going out in Daylight – prt m hrw. The ancient Egyptian Book of the Dead. Translation, sources, meanings. (GHP Egyptology 20). London.

Roberson, J.A. (2013): The Awakening of Osiris and the Transit of the Solar Barques. Royal Apotheosis in a Most Concise Book of the Underworld and Sky. (OBO 262). Fribourg / Göttingen.

Roulin, G. (1996) : Le livre de la nuit. Une composition égyptienne de l’au-delà. Fribourg / Göttingen.

DDA: Teoria i metodologia de la Història de les religions

Ardèvol Piera, E.; Munilla Cabrillana, G. (coord) (2003): Antropología de la religión. Una aproximación interdisciplinar a las religiones antiguas y contemporáneas. UOC, Barcelona.

Cantón Delgado, M. (2001): La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión. Ariel, Barcelona.

Diez de Velasco, F. (1998): Introducción a la Historia de las religiones. Trotta, Madrid.

– (2005): La historia de las religiones. Métodos y perspectivas. Akal, Madrid.

Morris, B. (1995): Introducción al estudio antropológico de la religión. Paidos, Barcelona.

Stausberg, M. (2009): Contemporary Theories of Religion. A Critical Companion. Routledge, London.

Stausberg, M.; Engler, St. (2014): The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. Routledge, London.

Stausberg, M.; Engler, St. (2016): The Oxford Handbook of the Study of Religion. OUP, Oxford.

 

MATÈRIA 3: HISTÒRIA I ARQUEOLOGIA DEL PRÒXIM ORIENT

BÀSICA

Hjelm, I. et al. (eds.), 2019: A New Critical Approach to the History of Palestine. New York.

Klengel, H., 1992: Syria, 3000 to 300 BC. Berlin.

Lafont, B. et al., 2017: La Mésopotamie: De Gilgamesh á Artaban, 3300-120 av. J.C. Paris.

Liverani, M., 2009: Antico Oriente. Storia, società, economia (2a edición revisada). Roma.

Na’aman, N., 2005: Canaan in the Second Millennium BCE. Winona Lake.

Radner, K. / Robson, E. (eds.), 2011: The Oxford Handbook of Cuneiform Culture. Oxford.

Redford, D., 1992: Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times. Princeton.

Van de Mieroop, M., 2015: A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC. (3a. edición).

Xella, P. et al. (eds.), 2018: Encyclopaedic Dictionary of Phoenician Culture. Leuven.