Logo UAB
2019/2020

Art de Cultures del Món I. El Japó, l'Àfrica i Oceania

Codi: 104558 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Bru Turull
Correu electrònic:
Ricard.Bru@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana tenir comprensió lectora en diverses llengües modernes, principalment l'anglès, a part del català i l'espanyol 

Objectius

- Conèixer una panoràmica general i introductòria a la diversitat artística del món focalitzant la mirada en diversos exemples d'Àfrica, d'Oceania i de l'Àsia Oriental.
- Conèixer els recursos bibliogràfics propis de la disciplina.
- Adquirir una certa familiaritat amb l'art japonès com a exemple.
- Dominar la terminologia historicoartística adequada.

Competències

  Història de l'Art
 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 2. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 3. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 4. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 5. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
 6. Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.
 7. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

ACOTACIONS PRÈVIES. A l'entorn de la coherència del títol i els continguts de l'assignatura.

1. ARTS D'ÀFRICA. Introducció a la història de les arts dels pobles de l'Àfrica subsahariana, principalment d'àrees corresponents les actuals Nigèria, Mali, Guinea Equatorial, Gabon i la República Democràtica del Congo.

2. ARTS D'OCEANIA. Introducció a les formes artístiques del Pacífic, principalment d'Austràlia, Nova Guinea i la Polinèsia.

3. ART JAPONÈS: Introducció a l'art japonès, des de la prehistòria fins al segle XX.

Metodologia

Classes presencials (activitat dirigida): 

- Classes teòriques.
- Eventuals conferències. 

Tutories (activitat supervisada) 

- Resolució de dubtes relacionats amb l'assignatura.

Campus Virtual 

- Determinats materials, calendari i dates de lliurament.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Evidència 1: Comentari escrit (20%)

Evidència 2: Examen consistent en la identificació/comentari d'obres d'Àfrica i Oceania(40%).

Evidència 3: Examen consistent en el comentari d'una obra d'art japonès (40%). 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit 1 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 6
Examen escrit 2 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treball de curs 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Africa

Frank Willet, Arte africano: una introducción, Barcelona, Destino, 2000.

África: mágia i poder. 2500 anys d'art a Nigèria, Fundacio La Caixa, Barcelona, 1998.

William Fagg, Yoruba. Sculpture of West Africa, Pace editions, New York, 1982.

Louis Perrois, L'art fang de la Guinea Equatorial, Barcelona, Fundación Folch, 1991.

Carl Einstein, La escultura negra y otros escritos, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

William Rubin, Primitivism in 20th century art, New York, MoMA, 1987.

 

Oceania

Nicholas Thomas, Oceanic art, Nova York, Thames & Hudson, 1995.

Peter Brunt i Nicholas Thomas, Art in Oceania: a new history. Londres, Thames & Hudson, 2012.

Eric Kjellgren, Oceania: Art of the Pacific Islands in the Metropolitan Museum of Art, Nova York, Metropolitan Museum of Art, 2007.

Eric Kjellgren, How to read Oceanic art, Nova York, Metropolitan Museum of Art, 2014.

Steven Hooper, Pacific encounters. Art & Divinity in Polynesia 1760-1860, University of East Anglia, 2006. 

 

Japó 

Joan Stanley-Baker, Arte japonés, Barcelona, Destino, 2000.

Ivan Morris, El mundo del príncipe resplandeciente, Girona, Atalanta, 2007.

Daisetz T. Suzuki, El zen y la cultura japonesa, Barcelona, Paidos, 1996. 

Christine Guth, El arte en el Japón Edo: el artista y la ciudad, 1615-1868, Madrid, Tres Cantos, 2009. 

Amaury A. García Rodríguez, Cultura popular y grabado en Japón. Siglos XVII a XIX, México, El Colegio de México, 2005.