Logo UAB
2021/2022

Recerca Aplicada

Codi: 44462 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4317584 Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut OB 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Leyva
Correu electrònic:
JuanManuel.Leyva@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Miquel Sabria Leal
Nina Granel Gimenez
Mariela Patricia Aguayo Gonzalez
Maria Dolores Bernabeu Tamayo

Prerequisits

Tot i no ser un requisit previ, és important que l'alumnat tingui formació bàsica en metodología de recerca.

Objectius

En este módulo los/las estudiantes adquirirán las competencias necesarias para manejar de forma adecuada el conocimiento científico aplicado al campo de las ciencias de la salud, así como el análisis y resolución de problemas identificados en la práctica profesional. 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació complexa
 • Analitzar la pràctica professional en situacions de vulnerabilitat des de la innovació i la recerca.
 • Aplicar dades derivades d’estudis de recerca vinculats a la innovació en les cures infermeres en situacions de vulnerabilitat.
 • Aplicar la metodologia científica integrant la innovació i els grups vulnerables
 • Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Utilitzar eines per impulsar i millorar la transferència de coneixements en els serveis d’infermeria que treballen amb col·lectius en situacions de vulnerabilitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació complexa
 2. Aplicar l'ètica de la recerca en les propostes de recerca.
 3. Comunicar els resultats de les recerques de manera clara, sintètica i amb fonament metodològic.
 4. Demostrar capacitat per adquirir coneixements científics de manera autònoma.
 5. Demostrar que coneix les diferents etapes del mètode científic.
 6. Demostrar que coneix les eines per a la lectura crítica d'articles científics.
 7. Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
 8. Dissenyar una proposta de recerca qualitativa coherent amb els continguts del màster.
 9. Dissenyar una proposta de recerca quantitativa coherent amb els continguts del màster.
 10. Dissenyar una proposta innovadora de recerca rellevant amb la temàtica del màster.
 11. Incorporar a la planificació de cures en poblacions vulnerables metodologies innovadores que permetin millorar la transferència de coneixement.
 12. Reconèixer els principals paradigmes del pensament científic.
 13. Utilitzar bases de dades científiques en salut.
 14. Utilitzar la innovació científica per resoldre problemes de salut en poblacions vulnerables de manera creativa.

Continguts

 • Búsqueda de información en las bases de datos científicas

 • Lectura crítica del artículo científico 

 • Ética de la investigación

 • Metodología de investigación

 • Paradigmas del pensamiento científico

 • Métodos cualitativos y cuantitativos

 • El protocolo de investigación

 • Principales diseños de estudios

 • Análisis de datos

Metodologia

Classes magistrals, virtuals on s'impartiran continguts teòrics i es fomenta a discussió.   

Seminaris de discussió de casos, resolució d'exercicis, debat crític, treball amb pacient expert o d'altres metodologies actives.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estudi personal 281 11,24 7, 8, 9, 11, 12
Seminari 35 1,4 3, 6, 7, 11, 13, 14
Teoria 59 2,36 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Avaluació

S'avaluarà l'assitència a classe mitjançant registre d'assitència.

L'alumnat ha de participar en els debats que es proposin dins de l'assignatura, be sigui aportant coneixement nou o responent les aportacions de la resta de companys/es.

En finalitzar el mòdul es realitzarà un examen tipus test de forma virtual.

En grup petit, l'alumnat haurà de dissenyar una proposta de recerca (qualitativa i quantitativa) que exposarà oralment a classe. Es realitzaran preguntes metodològiques al respecte. Un cop incorporades les possibles modificacions que facin els/les docents i l'alumnat escriurà una memòria breu del sus projectes. 

 

Es obligatori presentar i aprovar totes les activitats per poder promitjar les qualificacions. 

La qualificació final de l'assignatura serà el sumatori de les diferents parts que la configuren. Segons l’acord 4.4 del Consell de Govern 17/11/2010 de la normativa d’avaluació, les qualificacions seran:

 • Del 0 a 4.9 = Suspens
 • Del 5.0 al 6.9 = Aprovat
 • Del 7.0 al 8.9 = Notable
 • Del 9.0 al 10 = Excel·lent
 • Del 9.0 al 10 = Matrícula d'honor

 L'alumant té dret a la revisió de les proves d’avaluació. Per a tal fi es concretarà la data en Moodle.

Els/les estudiants que no hagin superat l’assignatura per mitjà de l’avaluació continuada es podrà presentar a una prova de recuperació al final de l'assignatura.

Les situacions especials i particulars es valoraran pel coordinador de l'assignatura i el/la tutor/a del grup.

Totes les eines avaluatives estaran disponibles a Moodle a l'inici de l'assignatura.

 

Absències:

Es consideren absències justificades a les pràctiques de laboratori i seminaris les següents situacions:

 • Exàmen oficial
 • Malaltia aguda
 • Visita mèdica especialitzada
 • Competició d'esportistes d'èlit (no entrenament)
 • Defunció d'un familiar o persona propera

Fora d'aquestes situacions, cada absència suposarà una reducciód'un punt er cada absència en la nota final, fins a un màxim de 3 absències.

Qualsevol signe de deshonestedat acadèmica, com ara plagi o manipulació de documents d’avaluació, etc., o qualsevol actitud discriminatòria, violenta o irrespectuosa cap a companys/es i/o docents, suposarà el suspens immediat de l’assignatura. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Asistencia 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13
Debat 15% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 11
Exàmen 35% 0 0 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12
Presentaciones orals 10% 0 0 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14
Treball escrit 30% 0 0 1, 2, 8, 9, 10, 13

Bibliografia

 • Josep M. Argimon Pallás, Josep Jiménez Villa. Métodos de investigación clínica y epidemiológica.  5ª ed. Barcelona: Elsevier, España,SA, 2019.
 • Susan K. Grove, Jennifer R. Gray, Nancy Burns. Investigación en enfermería. Desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. Madrid. Elsevier. 6a ed. 2016
 • Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck. Essentials of nursing research: Appraising Evidence for Nursing Practice. Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott/Williams & Wilkins Health. 8th ed. 2014
 • Nancy Burns, Susan K. Grove. Investigación en enfermería. Madrid. Elsevier 5a ed. 2012.
 • Miguel Martín, Olivia Horna, Fúlvio B. Nedel, Albert Navarro. Fundamentos de estadística en ciencias de la salud. Bellaterra: Servei de publicacions UAB, 2010.
 • Erik Cobo, Pilar Muñoz, José Antonio González. Bioestadística para no estadísticos: principios para interpretar un estudio científico P, González JA. Barcelona: Elsevier Masson, 2007.

Recursos d'Internet

 1. https://doaj.org/
 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 3. http://www.scopus.com/home.url
 4. http://www.easp.es/exploraevidencia/
 5. http://www.fisterra.com/

Programari

Mendeley

R Comander