Logo UAB
2021/2022

Sociolingüística i Multilingüisme: Una Aproximació Crítica

Codi: 42298 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Melissa G Moyer Moyer Greer
Correu electrònic:
Melissa.Moyer@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Els estudiants han de tenir un nivell avançat d’anglès oral i escrit per tal de complir els requisits del curs amb èxit. Es requereix un nivell mínim de C2.

 

 

Objectius

 
• Introduir estratègies de pensament crític sobre el multilingüisme des d'una perspectiva sociolingüística.
• Presentar els temes més actuals en l'estudi del bilingüisme i el multilingüisme.
• Proporcionar als estudiants els marcs teòrics necessaris per poder formular les seves pròpies preguntes sobre el tema del multilingüisme.
• Proporcionar als alumnes exercicis en què puguin adquirir experiència pràctica i aplicar els coneixements adquirits a l'anàlisi de casos específics.

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Resoldre problemes en entorns acadèmics i/o professionals multiculturals vinculats amb l'estudi de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, i la literatura i la cultura en aquesta llengua.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 2. Aplicar els conceptes adquirits a la realitat de l'ús lingüístic per part d'individus multilingües.
 3. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 4. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 5. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 6. Dissenyar un treball de camp etnogràfic  i mètodes de recollida de dades de parlants i comunitats multilingües.
 7. Distingir els conceptes teòrics més recents que resulten útils per explicar el multilingüisme des del punt de vista de l'individu i la societat.
 8. Distingir les característiques sociolingüístiques més importants de les societats i individus multilingües on s'utilitza l'anglès com lingua franca.
 9. Escriure treballs d'avançat nivell acadèmic sobre multilingüisme des de la sociolingüística crítica
 10. Explicar els avantatges i inconvenients dels diferents models de producció multilingüe.
 11. Explicar la relació entre pràctiques lingüístiques i el pensament en individus multilingües.
 12. Llegir de forma crítica articles acadèmics sobre el multilingüisme des d'un punt de vista de la sociolingüística crítica
 13. Reconèixer i qüestionar les bases del monolingüisme en el camp de la lingüística i la sociolingüística.

Continguts


Tema 1 Introducció a la sociolingüística qualitativa. Conceptes clau.

Tema 2 Sociolingüística qualitativa. Una perspectiva crítica

Tema 3 Pràctiques lingüístiques bilingües i multilingües

Tema 4 Monolingüisme, bilingüisme i multilingüisme a l'articulació de nacions i estats

Tema 5 Globalització, diversitat lingüística i desigualtat

Tema 6 El valor de la llengua en l'economia

Tema 7 Multilingüisme en l'àmbit laboral

Tema 8 Llengua i identitat

Tema 9. Llengua, poder, ideologia i agència

Tema 10 Anglès en contextos globals multilingües

Metodologia

 • Cada tema del programa es presentarà juntament amb les nocions i conceptes claus que els estudiants hauran de dominar
 • Discussió de les lectures assignades
 • Anàlisi de casos pràctics
 • Correcció a clase dels exercicis i treballs assignades.  

S'assignarà uns 15 minuts a final de curs per respondre a les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Debatir lectures assignades 10 0,4 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13
Lectures assignades 17 0,68 10, 12
Treball final 22 0,88 9, 10, 12
Treballs assignades 20 0,8 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Preparació per a elaborar exercicis pràctiques 11 0,44 9, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Exercicis practiques d'analisi 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Avaluació

EN RELACIÓ A LA CRISI SANITÀRIA COVID les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

 

La qualificació final del curs s'obtindrà calculant

 • 3 Treballs: 30%
 • Treball final: 40%
 • Tasca setmanal i participació: 30%.  

 Recuperació

 • Es recuperaran els ítems que tinguin una nota inferior a 4. Els ítems que obtinguin una nota igual o superior a 4 faran mitjana amb la nota global de l’assignatura. -      
 • Els treballs assignades i exercisis a classe no es podran recuperar.
 • La qualificació màxima del treball recuperat és de 6
 • La nota definitiva del treball final recuperat serà la nota obtinguda a la recuperació, encara que aquesta sigui més baixa que la nota original.
 • Si l’alumne suspèn el treball final de la recuperació, pot aprovar l’assignatura sempre i quan la mitjana global sigui igual o superior a un 5.

 

MOLT IMPORTANT: El plagi parcial o total donarà com a resultat immediatament un (0) per el TEMA COMPLET. Plagi consisteix a copiar text de fonts no reconegudes, ja sigui part d'una oració o text complet, amb la intenció de passar-ho com la pròpia producció de l'estudiant. Inclou tallar i enganxar de fonts d'Internet, que es presenten sense modificar en el propi text de l'alumne. El plagi és una ofensa greu. Els estudiants han de respectar la propietatintel·lectual dels autors, sempre identificant les fonts que poden utilitzar; També han de ser responsables de l'originalitat i autenticitat del seu propi text. Es requereix que els estudiants utilitzin llenguatge no sexista en les seves produccions escrites i orals. Per obtenir pautes sobre com fer això, se'ls recomana visitar el lloc web de la Linguistic Society of America (LSA): https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. L'ús apropiat del llenguatge serà part dels criteris d'avaluació.  

Procediment per revisar les qualificacions obtingudes. En dur a terme cada activitat d'avaluació, els professors informaran els estudiants (en Moodle) els procediments a seguir per revisar totes les qualificacions atorgades i la data en què es durà a terme aquesta revisió. Activitats d'avaluació excloses de la reavaluació.   Les tasques setmanals i la participació a classes on activitats no són elegibles per reavaluació.

Les condicions per a la qualificació “No avaluable”: L’estudiantat rebrà la qualificació de No Avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a les classes i els forums de debat 30 10 0,4 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Treball final 40 10 0,4 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Treballs assignats 30 40 1,6 1, 2, 3, 9, 10, 12

Bibliografia

 

Anderson, Benedict. 1983. (Revised edition 2006). Imagined Communities. London: Verso, 224Pp. ONLINE VERSION:   https://zubairabid.com/Semester7/subjects/nationalism/readings/Benedict%20Anderson%20-%20Imagined%20Communities_%20Reflections%20on%20the%20Origin%20and%20Spread%20of%20Nationalism-Verso%20(2006).pdf

Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large. Minneapolis: University of Minnesota Press, 229 Pp.ONLINE VERSION:                                                                    https://books.google.es/bookshl=en&lr=&id=4LVeJT7gghMC&oi=fnd&pg=PP11&dq=Appadurai,+Arjun.+1996.+Modernity+at+Large.+Minneapolis:+University+of+Minnesota+Press,+229+Pp.&ots=6PRKsD2gGf&sig=rlHTB_59YZIecOEJQ5CCl8XpZQ0#v=onepage&q&f=false

Bex, Tony & Richard J. Watts (eds.). 1999. Standard English. The Widening Debate. London:Routledge, 312 Pp.

Billig, Michael. 1995. Banal Nationalism. London:Sage, 197 Pp. ONLINE VERSION: https://thecharnelhouse1.files.wordpress.com/2018/10/michael-billig-banal-nationalism-sage-1995.pdf

Blommaert, Jan. 2003. Commentary: A sociolinguistics of globalization. Journal of Sociolinguistics 7/4: 607-623. ONLINE VERSION:      https://www.researchgate.net/publication/228040702_Commentary_A_Sociolinguistics_of_Globalization

Blommaert, Jan and Jef Verschueren. 1998. The “migrant” problem. In Jan Blommaert and Jef Verschueren Debating Diversity. London: Routledge. ONLINE VERSION:  https://www.researchgate.net/publication/300041832_1998_Debating_Diversity_Analysing_the_Discourse_of_Tolerance_London_Routledge_selected_32-38

Brutt-Griffler, Janina. 2002. World English. Clevedon: Multilingual Matters, 216 Pp.

Cameron, Deborah. 2000. Good to Talk? London: Sage Publications, 213Pp.

Cameron, Deborah. 2000. Styling the worker: Gender and the commodification of language in the globalized service economy. Journal of Sociolinguistics 4/3:323-347. ONLINE VERSION:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9481.00119

Coupland, Nikolas, Srikant Sarangi, & Cristopher Candlin (eds.). 2001. Sociolinguistics and Social Theory. London: Longman. ONLINE VERSION:   https://www.researchgate.net/publication/27650835_Sociolinguistics_and_Social_Theory

Gellner, E. 1983. Nations and Nationalism. Oxford:Blackwell.

Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self Identity. Stanford: Stanford University Press, Pp. 256 Pp.

Hill, Jane. Published on the web pages http://languageculture.binghamton.edu/symposia/2/part1/index.html  and to see the pictures in the article consult the address below:http://www.deaflibrary.org/nakamura/courses/linguisticanthro/hill1995slides/

Hobsbawm, E. J. 1992. Nations and Nationalism since 1780. Cambridge: Cambridge University Press.

Hutchinson, John& Anthony D. Smith (eds.). 1994. Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 378Pp.

Inda, Jonathan Xavier &Renato Rosaldo (eds.).2002. The Anthropology of Globalization. Oxford: Blackwell, 498 Pp. ONLINE VERSION:  https://www.academia.edu/532925/The_Anthropology_of_Globalization_A_Reader 

Joseph, John E. Language and Identity. National, Ethnic and Religious. 2004. London: Palgrave, 268 Pp. ONLINE VERSION:  https://www.academia.edu/35232529/LANGUAGE_AND_IDENTITY_NATIONALISM_ETHNIC_RELIGION_John_E_Josep

Lippi Green, Rosina. 1997. English with an Accent. London: Routledge, 286 Pp.

Milroy, James. 1999. The Consequences of Standardization in Discriptive Linguistics. In Bex, Tony & Richard J. Watts (eds.). Standard English. The Widening Debate. London: Routledge, Pp. 13-39.

Moyer, Melissa & Luisa Martin Rojo. 2007. Language, Migration and Citizenship: New Challenges in the Regulation of Bilingualism. In Monica Heller (ed.) Bilingualism. Social Approaches. London: Palgrave, 36 Pp.

Muehlmann, Shaylih & Alexandre Duchêne. 2007. Beyond the nation-state: international agencies as new sites of discourses on bilingualism. n Monica Heller (ed.) Bilingualism. Social Approaches. London: Palgrave. ONLINE VERSION: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=661929

Pennycook, Alastair & Sinfree, Makoni. 2020. Innovations and Challenges in Applied Linguistics from the Global South. Loindon: Routledge. online version:  https://www.researchgate.net/publication/334663858_Innovations_and_Challenges_in_Applied_Linguistics_from_the_Global_SoutO

Pennycook, Alastair. 1998. English and the Discourses of Colonialism. London: Routledge, 239 Pp.

Pujolar, Joan. 2007. Bilingualism and the Nation-State in the Post-national Era. In Monica Heller (ed.) Bilingualism. Social Approaches. London: Palgrave,. ONLINE VERSION: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=661929

Stroud, Cristopher. 2007. Bilingualism: Colonialism and postcolonialism. In Monica n Monica Heller (ed.) Bilingualism. Social Approaches. London: Palgrave,. ONLINE VERSION: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=661929

Heller (ed.) Bilingualism. Social Approaches. London: Palgrave, 36 Pp. ONLINE VERSION: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=661929

Sutton, John. 2006. Globalization: A European perspective. In Anthony Giddens, PatrickDiamond and Roger Liddle (eds.) Global Europe, Social Europe.Cambridge: Polity Press, 37-51Pp..

Urciuoli, Bonnie. 1996. Exposing Prejudice. Puerto Rican Experiences of Language, Race and Class. Boulder, Co.: Westview Press, 222 Pp.ONLINE VERSION:  https://www.researchgate.net/publication/230428572_Exposing_Prejudice_Puerto_Rican_Experiences_of_Language_Race_and_Class

Woodward, Kath. 2002. Understanding Identity. London: Arnold, 182 Pp.

Woolard, Kathryn. Language ideology as a field of inquiry. In Schieffelin, Bambi, Kathryn Woolard & Paul Kroskrity (eds.). 1998. Language Ideologies. Practice and Theory. Oxford:Oxford University Press, Pp. 3-27.

Zentella, Ana Celia. 1997. Growing up Bilingual. Oxford: Blackwell, 322 Pp.

Programari


Es distribuirà un programa detallat a la classe.