Logo UAB
2021/2022

Mobilitat i Seguretat Vial

Codi: 105745 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alfonso Perona Gˇmez
Correu electr˛nic:
Alfonso.Perona@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
catalÓ (cat)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

 

 • Conèixer la importància de les persones en la Mobilitat diferenciat dels elements de transport. 
 • Conèixer com la Mobilitat afecta la seguretat viària de les persones.
 • Conèixer les tendències internacionals en medi ambient i mobilitat
 • Conèixer i diferenciar la normativa que regula els temes de mobilitat i la seguretat viària.
 • Conèixer els instruments de planificació de la mobilitat i seguretat viària, aplicada a l'empresa.
 • Conèixer les guies de el sector i els aspectes pràctics necessaris per implementar un pla de mobilitat i seguretat viària en una empresa

CompetŔncies

 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 2. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 6. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 9. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreureĺn indicadors de risc.
 10. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 11. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tÓctiques i operatives inherents al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 12. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 13. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 

1)    CONÈIXER LA MOBILITAT, ELS SEUS EFECTES EN LES PERSONES. MOBILITAT I CIUTAT.

 • 01) Mobilitat Present i futur. Els efectes del COVID, en la mobilitat laboral

2)    ACCIDENTS DE TRÀNSIT I MOBILITAT. EVOLUCIÓ INTERNACIONAL.

 • 02) Factors de risc. L'accident de Trànsit en l'àmbit laboral.

3)    DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ DELS PLANS DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA.

 • 01) De la planificació urbana a el concepte de Pla de Mobilitat a l'empresa.
 • 02) Recomanacions i Característiques d'un Pla de Mobilitat a l'empresa.
 • 03) Les etapes i fases per implementar un pla de mobilitat a l'empresa.
 • 04) Anàlisi de guies sobre mobilitat i seguretat vial en l'empresa.

4)    ASPECTES JURÍDICS DE LA MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. LLEI DE MOBILITAT DE CATALUNYA.

 • 01) Normativa de trànsit, competències i sancions de trànsit.
 • 02) Diferències entre infraccions i delictes de trànsit.
 • 03) Els Delictes contra la seguretat viària.

 

Metodologia

 
L'assistència a les classes pràctiques, bé en dissabte o en dimecres seran obligatòries. Si no es pot assistir s'ha de comunicar i justificar amb document la no assistència enviant correu a professor i amb còpia al coordinador.
Els esquemes i presentacions que es realitzen en les classes no es penjaran a l'aula Moodle, tret d'alguna presentació concreta i que sigui necessària a criteri de professor.
A les classes presencials, s'explicarà com classe magistral els aspectes generals i els coneixements bàsics en matèria de mobilitat i seguretat viària. Aquestes explicacions teòriques donaran resposta aplicant aquests coneixements als aspectes pràctics de les línies generals de l'assignatura.
Es valorarà la intervenció i participació a les classes.
L'alumnat treballarà fora de classe aspectes d'ampliació de coneixements i els aspectes pràctics que es demanin en les proves d'avaluació continuada.
Les classes no es poden gravar, ni so ni imatges. Si es detecta algun enregistrament no autoritzada, serà causa de suspendre l'assignatura
L'ús de mòbils, Tablet i ordinadors només es poden utilitzar a classe amb finalitats acadèmiques, com prendre apunts. L'ús indegut d'aquestes tecnologies i que no s'ajustin als criteris acadèmics indicats penalitzaran a l'alumne amb 3 punts de l'avaluació final.
A l'aula Moodle es penjaran els documents com lectures recomanades, articles o informes que complementin o ampliïn les explicacions de classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
CLASSES PRESENCIALS i participaciˇ activa estudiants 40 1,6 2, 4, 5, 6, 11
Proves d'avaluacio continuada 4 0,16 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories de recolzament a la realitzaciˇ del treball prÓctic 12 0,48 5, 7, 8, 11, 12
Tipus: Aut˛nomes      
Lectures i recensions programades 34 1,36 1, 2, 8, 9
Resoluciˇ casos prÓctics individuals. 60 2,4 1, 2, 8, 9

Avaluaciˇ

 
L'avaluació global de l'assignatura serà la suma dels PEC més la prova final d'avaluació.
Per aprovar l'assignatura a més de realitzar la prova final, s'ha d'haver realitzat dues de les tres entregues de l'Esquema de pla de mobilitat i que els dos lliuraments més la prova final superi el cinc.
L'avaluació d'aquesta assignatura es centra en la realització d'un esquema de pla de mobilitat d'una empresa, amb tres lliuraments, que comprenen des d'una descripció d'un centre de treball, anàlisi dels resultats de mobilitat i accidents laborals de trànsit, una proposta d'objectius i una presentació final del que seria un esquema de Pla.
PEC Esquema de pla mobilitat (en tres lliuraments)
El treball "Esquema de pla de mobilitat" és un treball individual que es considera integrat en el treball transversal de la cambra curs i que serveix com a cas pràctic i d'avaluació continuada de l'assignatura de mobilitat i seguretat viària. Per tant aquest esquema és avaluable per a aquesta assignatura i com a part de la feina transversal.
Aquest treball es realitza amb una sèrie de lliuraments parcials, que són en realitat fases d'un Pla de Mobilitat (PMH), per a realitzar l'avaluació de la feina s'han de realitzar els lliuraments parcials dins de les dates que s'indiquin.
L'avaluació de l'PEC Esquema de pla de mobilitat es basarà en els criteris:
• Per a realitzar l'avaluació de la feina s'han de realitzar tots els lliuraments en els terminis que es marquin, per conformar el pla. No es valoraran els lliuraments fora de termini.
• Si no es realitzen dues de les tres entregues no s'avalués aquest PEC.
• Aquest treball té una avaluació global i màxima de el 40% de la nota final, per tant, la notamàxima serà d'un 4.
• La rúbrica o criteris d'avaluació s'indicaran quan es lliuri als alumnes / as de l'inici de l'PEC.
PEC Treball individual sobre mobilitat
També es farà un treball individual sobre un aspecte pràctic i d'actualitat que afecti la mobilitat de les persones i la seva relació en el treball.
Aquest treball té una avaluació global i màxima de el 10% de la nota final, per tant la nota màxima serà d'1.
A les classes pràctiques de dissabtes i / o dimecres s'ampliarà la informació dels PEC es resoldran dubtes i es realitzarà un seguiment de la pràctica i es podrà sol·licitar ampliació als alumnes / as dels treballs lliurats.
PROVA FINAL D'AVALUACIÓ CONTINUADA
Hi haurà una prova escrita sobre aspectes generals de mobilitat i sobre aspectes jurídics.
Aquesta prova tindrà una avaluació global i màxima de el 50% de la nota final.
Quan es tracti de bibliografia recomanada serà matèria que serà avaluada en la prova final de l'assignatura.
RECUPERACIÓ
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació contínua), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts de el programa.
Per participar en la recuperació de l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà en l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluacióhan de presentar la petició justificada omplint el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
PLAGI
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència de l'procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".
ALUMNES SUSPESOS CURSOS ANTERIORS:
Els repetidors / es d'aquesta assignatura hauran de seguir els criteris establerts en aquesta guia per a superar l'assignatura.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cas prÓctic,elaboraciˇ d'un esquema de Pla de mobilitat i seguretat viÓria a una empresa 40% 0 0 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Proves te˛riques amb preguntes sobre aspectes generals de mobilitat i aspectes jurÝdics 50% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 11
Treball individual, basant-el comentari d'un article i desenvolupament individual d'una problemÓtica d'actualitat relacionada amb la mobilitat 10% 0 0 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

 
DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL CURS ES FACILITARÀ BIBLIOGRAFIA ACTUALITZADA.
 
La bibliografia recomanada i bàsica de el curs, a més de les lectures que es facilitaran s'haurà de complementar amb les dues guies de referència que s'indiquen a continuació seus enllaços. Es poden descarregar en PDF.
 
Guia PTT: Plans de Transport a l'Treball: https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia-idae-019_ptt.pdf
 
i la guia de la DGT:
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/seguridad-vial-en-la-empresa/Plan_maquetado.pdf
 
Aquestes dues guies, a més de les lectures de l'assignatura són bàsiques per poder realitzar la part pràctica de l'assignatura, durant el curs es recomanaran la lectura de certs apartats d'aquestes guies. Com que no hi ha una norma que indiqui els continguts i fases d'un pla de mobilitat i seguretat vial en l'empresa, és recomanable seguir sempre una guia (hi ha diverses publicades per diverses entitats) però aquestes dues són les més actuals i les considerades com de referència i amb millor contingut perquè siguin referent en tot pla de mobilitat a l'empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programari

"No cal programari per al desenvolupament de l'assignatura"