Logo UAB
2021/2022

Gestió de projectes i equips humans

Codi: 104015 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel Vecino Vecino Cubero
Correu electrònic:
Miquel.Vecino@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

No hi ha prerequisits especials per cursar aquesta assignatura.

Objectius

• Adquirir un nivell suficient de comprensió de les fases, mètodes i avaluació de projectes i de la seva aplicació pràctica.
• Tenir la capacitat de, a partir d’un conjunt suficient de dades, definir el projecte, les principals fites i les possibles contingències.
• Conèixer les diferents fases implicades en un projecte: planificació, execució, lliurament i tancament.
• Distingir els trets fonamentals que diferencien els equips de treball dels grups de treball.
• Adquirir el coneixement teòric de les bases del lideratge efectiu, les habilitats directives i la comunicació eficaç en les organitzacions.
• Aprendre els principals aspectes que configuren un equip de treball d’alt rendiment i com es poden aplicar en diferents situacions, entorns i circumstàncies.
• Tenir una visió panoràmica i crítica de les diferents visions, teories i models sobre la motivació i la conducta en les organitzacions.
• Desenvolupar una actitud col·laborativa, creativa i proactiva davant la resolució de problemes així com un esperit crític positiu.
• Desenvolupar la recerca de solucions ‘no convencionals’ a problemes complexos i aconseguir un aproximació holística i integral als reptes organitzatius derivats de la gestió de projectes i de la gestió de persones. 

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 3. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 4. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 5. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 6. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 7. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

BLOC 1 – GESTIÓ DE PROJECTES

Tema 1 . Direcció i orientació de projectes

Definició de projecte. Determinants de l’èxit o el fracàs dels projectes. Les decisions difícils: passes prèvies. El cicle de vida dels projectes. Estratègies de selecció i orientació.

Tema 2. La decisió de començar un projecte

Elements de l’anàlisi de projectes. Metodologia de l’anàlisi de projectes: mètodes quantitatius i mètodes de classificació. La perspectiva de cartera. Una perspectiva diferent: la teoria de jocs aplicada a l’anàlisi i la selecció de projectes.

Tema 3. Planificar el projecte

La planificació prèvia: l'acta de conticució (Project Charter). El Pressupost i el calendari. La gestió de riscos del projecte. El pla de comunicació del projecte. Evaluació de la qualitat. El lliurament i el tancament del projecte.

Tema 4. Execució i control del projecte

Reptes i desafiaments. Metodologies àgils per a l'execució de projectes. La gestió dels canvis en el projecte. Seguiment i control.

  

BLOC 2 – GESTIÓ D’EQUIPS

Tema 5. Lideratge d’equips

Definició de lideratge en l’àmbit de la gestió de projectes.    Teories sobre el lideratge. Perspectives contemporànies sobre el lideratge.

Tema 6. Motivació d'equips

La motivació com a procés. Entenent les necessitats humanes. Teories sobre la motivació. La gestió de les expectatives.

Tema 7. Gestionar el canvi

La necessitat del canvi en les organitzacions modernes. El procés del canvi. El principal repte per al canvi: gestionar la resistència. Visió i direcció del canvi. Lideratge per canviar.

Tema 8. Equips d'alt rendiment

Introducció als conceptes de grup i equip. El procés de la transformació de grups en equips. La integració d’equips eficaços.  La responsabilitat i la delegació.

Metodologia

La metodologia d’aquesta assignatura se basa en un model dinàmic, proactiu i participatiu.

L’alumnat haurà d’estudiar els temes mitjançant la lectura obligatòria dels materials que s’indiquen, cal també participar en els fòrums de debat, i connectar-se o visualitzar les diferents conferències i classes virtuals (WebEx) que s’impartiran per part del docent.

Les activitats autònomes de l’alumne inclouen tant l’assimilació dels continguts exposats en el manual, como la recerca de continguts específics i la lectura de documentació addicional que es facilitarà. Una part de la documentació lliurada o suggerida podrà ser en anglès.

Las tutories amb el professor es concerten prèviament per correu electrònic.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Videoconferències amb la participació activa de l'alumnat 6 0,24 2, 5
Tipus: Supervisades      
RESOLUCIÓ DE DUBTES SOBRE TEMARI i PRÀCTIQUES 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de les PAC's 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

La participació en la prova final està condicionada a la aprovació prèvia de cadascuna de les 2 PEC. La prova final serà de tipus test amb quatre opcions per pregunta, de les que només una serà correcta. Les respostes incorrectes descomptaran ¼ part de la puntuació prevista per aquella pregunta. Per considerar superada la prova serà necessari assolir una puntuació mínima de 5,0. No es considerarà superada l’assignatura si no s’ha superat aquesta prova.

 En cas de no superar l’assignatura d’acord amb aquests criteris (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l’horari que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació, l’alumnat haurà d’haver estat prèviament avaluat en un conjunt d’activitats, el pes de las quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. Tanmateix, la qualificació que constarà a l’expedient de l’alumne serà d’un màxim  de 5-Aprovat.

Els alumnes que necessitin canviar una data d’avaluació han de presentar la petició emplenant el documento que es troba en l’espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d’altre mesures disciplinàries que s’estimin oportunes, i d’acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte de avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En caso que se produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació de una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".

 Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professor.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació en els fòrums 10% 0 0 1, 4, 7
Prova escrita 40% 0 0 2, 5, 6
Proves d'avaluació continuada I i II 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

GESTIÓ DE PROJECTES

Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. 2001. México: Mcgraw-Hill.

Brojt, David. Project Management: un enfoque de liderazgo y ejecución de proyectos en la empresa para aplicar el lunes por la mañana. Buenos Aires: Granica, 2013.

Cleland, David. Project Management Strateig Design and Implementation. Mcgraw-Hill, 1990.

Escotto, Jorge., Santiago Pedrosa, José. El genio director de proyectos. 2017: Createspace.

Harvard Business Review (Ed.). (2017). Guías HBR: Gestión de proyectos. Brighton, MA: Harvard Business Publishing.

Heldman, Kim. Project Management Jump Start. US: Wiley, 2018

Klastorin, Ted. Gestión de proyectos. Barcelona: Profit Editorial, 2010.

Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMBOK Guide (2017).

Raftery, J. Risk Analysis in Project Management. Taylor & Francis, 2003.

Toppenberg, G. “Game Theory and Project Management” (20 de enero de 2020). Silicon Valley Project Management: disponible en https://svprojectmanagement.com/game-theory-project-management

 

GESTIÓ D’EQUIPS

Burke, R. J. y Cooper, C. Leading in turbulent times. Oxford: Blackwell, 2006.

Cameron, E., y Mike Green. Making sense of change management. London: Kogan Page, 2019.

Chowdhury, Subir y otros. Management Siglo XXI. Madrid: Pearson Educación, 2000.

Furr, N., Kyle, N., y Thomas Zoega Ramsoy. Leading Transformation. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2018.

Gennett, Dona M. ¡Delega!: Un modelo para crear equipos de alto rendimiento. Madrid. Empresa Activa: 2005.

Ibarra, H. Act Like a Leader, Think Like a Leader. Boston, Massachusetts. Harvard Business Review: 2015.

Koont, H. y Heinz Weihrich. Administración: una perspectiva global. 12ª edición. México: Mcgraw-Hill, 2003.

Kotter, John P. Al frente del cambio: la hoja de ruta del experto mundial en liderazgo del cambio. Madrid: Ediciones Urano. Empresa Activa, 2007.

Maslow, Abraham H. Motivación y personalidad. España: Díaz de Santos, 1991.

Maxwell, John C. Las 17 Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo. Grupo Nelson, HarperCollins: 2003.

Morgeson, Frederick, Scott de Rue, D., y Karam, Elizabeth P. Leadership in Teams: A Functional Approach to Understanding Leadership Structures and Processes. Journal of Management, vol. 36, núm. 1 (January 2010): 5-39.

Nadler, D. A., y Lawlee, E.  “Motivation: A diagnostic approach”. Perspectives on organizational behavior (pp. 67-78). New York: McGraw-Hill, 1983.

Vroom, Victor H. Work and motivation. San Francisco: Jossey-Bass, 1964.

Programari

Microsoft Office, OpenOffice o similars.