Logo UAB
2021/2022

Lexicografia i terminologia de l'espanyol

Codi: 100591 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 0
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Cecilio Garriga Escribano
Correu electrònic:
Cecilio.Garriga@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Giuseppe Simone

Prerequisits

No s'estableixen prerrequisits.

Objectius

- Presentar les teories, elements i tècniques presents en les obres lexicogràfiques.

- Conèixer les obres bibliogràfiques bàsiques i els diccionaris representatius d'un model o d'una època.

- Estudiar les aplicacions digitals a la lexicografía, especialment a la lexicografia espanyola.

- Entendre les relacions entre lexicografia i terminologia.

- Aplicar els mètodes propis de la terminologia al tractament del lèxic.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Conèixer i utilitzar adequadament els recursos tradicionals i electrònics propis de la llengua i la literatura espanyoles i ser capaç d'elaborar un treball acadèmic amb aquests recursos.
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la semàntica de marcs a l'anàlisi contrastiva.
 2. Explotar totes les possibilitats dels diccionaris electrònics.
 3. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 4. Interpretar el procés d'adquisició de l'espanyol com a llengua estrangera en contrast amb altres llengües.
 5. Interpretar la informació sobre la variació lingüística que proporcionen els diccionaris.
 6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 7. Resoldre problemes de manera autònoma.
 8. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 9. Utilitzar els diccionaris per obtenir informació sobre els aspectes normatius de l'estructura de la llengua espanyola.
 10. Utilitzar les eines d'anàlisi de corpus.

Continguts

1.- Introducció. Lexicografia, terminologia, terminografia.

2.- Estructura de l'obra lexicogràfica. Macroestructura i microestructura.

3.- Estudi especial de la definició: el biaix de gènere.

4.- Tipus de diccionaris.

5.- Tècniques actuals per a la construcció de diccionaris.

6.- Llengua comuna i llenguatge d'especialitat

7.- La terminologia científica

8.- Aspectes del treball terminològic

9.- Línias generals en la història de la lexicografia i la terminologia espanyola.

Metodologia

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en grup 45 1,8 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Avaluació 5 0,2 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Treball sobre el diccionaro / Lectura i preparació dels temes 100 4 2, 3, 6, 7, 8

Avaluació

 

L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Si l’estudiant realitza qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquestaassignatura serà 0.

Si les proves no es poden fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita dels temes 1, 2, 3, 4 i 5 35 % 0 0 5, 7, 8, 9
Prova escrita dels temes 6, 7, 8 i 9 35% 0 0 1, 4, 7, 8, 9
Treball d'aplicació 30% 0 0 2, 3, 6, 10

Bibliografia

Aguilar, Lourdes (2001): Lexicografía y terminología aplicadas a la traducción: Curso práctico de introducción. Barcelona: UAB.

Alvar Ezquerrra, Manuel (2002): De antiguos y nuevos diccionarios del español. Madrid: Arco/Libros.

Cabré, M Teresa (1993): La terminología: teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Empúries.

Gutiérrez Rodilla, Bertha (2005): El lenguaje de las ciencias. Madrid: Gredos.

Hausmann, F. J. / O. Reichmann, / H. E.Wiegand / L. Zgusta (eds.) (1989-1991): Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires. Eine internationales Handbuch zur Lexicographie. An International Encyclopedia of Lexicography. Encyclopèdie internationale de lexicographie. Berlín-Nueva York: De Gruyter.

Medina Guerra, Mª Antonia (coord.) (2003): Lexicografía española. Barcelona: Ariel.

Nomdedeu, Antoni et al. (2012): Avances de lexicografía hispánica. Tarragona: URV.

Porto Dapena, J. Álvaro (2002): Manual de técnica lexicográfica. Madrid: Arco-Libros.

Quilis, Mercedes / Sanmartín, Julia (2019): Historia e historiografía de los diccionarios del español. Valencia: AELex. <https://www.uv.es/normas/2019/anejos/historia_historiografia.pdf>

Real Academia Española (en línia): EnclaveRae <https://enclave.rae.es/>

Rodríguez Barcia, Susana (2016):  Introducción a la lexicografía. Madrid: Arco/Libros.

Sanmartín, Julia / Quilis, Mercedes (2019): Retos y avances en lexicografía: los diccionarios del español en el eje de la variación lingüística. Valencia: AELex. <https://www.uv.es/normas/2019/anejos/retosyavances.pdf>

Sariego, Ignacio / Gutiérrez, Juan / Garriga, Cecilio (eds.) (2017): El diccionario en la encrucijada, Santander, Altamira - AELex. 

Vivanco, Verónica (2006): El español de la ciencia y la tecnología. Madrid: Arco/Libros.

Programari

Enclave RAE <https://enclave.rae.es/>