Logo UAB
2021/2022

Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada

Codi: 100232 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 0
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 0
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 0
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Oliver del Olmo
Correu electrònic:
Sonia.Oliver@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent extern a la UAB

Jennifer Ament

Prerequisits

Cal un nivell inicial d'anglès entre C1 (advanced) i C2 (proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages. Amb un C1, l'estudiant pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos; i demostrar un ús controlat d'estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb un C2, l'estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites; reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes. També pot utilitzar la llengua de manera eficaç i correcta per a propòsits socials, acadèmics i professionals.

Objectius

Aquest curs té com a objectius principals:

-Ampliar els coneixements lingüístics i discursius adquirits a les assignatures "Ús de la Llengua Anglesa I" "Ús de la Llengua Anglesa II" i aplicar-los a la producció de textos acadèmics i, en particular, a l'escriptura d'un TFG.

-Dotar l'alumnat d'eines per analitzar críticament els textos acadèmics escrits propis i aliens a través de processos de revisió per iguals (peer-revision) i grups de discussió.

-Fer que l'alumnat conegui i sàpiga utilitzar l'estructura i les formes d'argumentació pròpies d'un article acadèmic/de recerca.

-Aprofundir en les tècniques d'escriptura, citació i edició de textos a nivell avançat.

-Treballar les estructures gramaticals i lingüístiques pròpies dels registres formals i acadèmics en llengua anglesa.

-Millorar l'ús instrumental de la llengua anglesa escrita fins a un nivell C2 de competència.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta, i interpretar-los de manera crítica.
 2. Demostrar que es comprenen textos en anglès especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 3. Demostrar un coneixement sòlid dels temes avançats relacionats amb l'estudi de la lingüística.
 4. Emetre valoracions crítiques pertinents basades en la comprensió de la informació rellevant sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic.
 5. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 6. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 7. Redactar assaigs argumentatius breus en anglès sobre temes no especialitzats de dificultat mitjana.
 8. Resumir per escrit el contingut principal d'un discurs parlat en anglès sobre temes no especialitzats de dificultat mitjana.
 9. Resumir per escrit el contingut principal d'un discurs parlat sobre temes especialitzats i no especialitzats de dificultat alta.
 10. Utilitzar la llengua anglesa amb una expressió adequada (correcció, fluïdesa, pronunciació, estratègies comunicatives) en contextos tant formals (presentacions, debats, interaccions formals) com informals (conversa), amb un nivell C2.

Continguts

UNIT 1: Academic writing: Upgrading your English skills

 • Main features of academic writing
 • Increasing grammar awareness in academic English

UNIT 2: Paragraph writing consolidation

 • Thesis statements
 • Topic sentences, subtopic sentences and supporting statements
 • The use of linkers, connectors and sequencers

UNIT 3: Literature review

 • Summarizing, rephrasing and citing:Reporting other's words
 • Dealing with plagiarism
 • Referencing and bibliography

UNIT 4: TFG structure

 • Describing TFG sections
 • Writing the abstract
 • Introduction to Genre theory (rhetorical moves)

UNIT 5: Objectivity and Subjectivity in academic writing

 • Hedges and Boosters, Clarifying and giving examples, Argumentation
 • Authorial voice in academic writing

 

Metodologia

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La metodologia docent es basa en:

50h de treball autònom

50h de treball dirigit

25h de treball supervisat

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 25 1 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Classes teòriques 25 1 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Realització d'exercicis d'escriptura acadèmica 25 1 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 20 0,8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Realització d'exercicis per a aprenentatge autònom 30 1,2 2, 4, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Cal tenir en compte el següent:

- Cal haver aprovat el projecte final i cal tenir una mitjana de com a mínim 5 entre les tasques 1 i 2 per aprovar l'assignatura.

- El lliurament d'activitats avaluables que superi el 40% exclou la possibilitat d'obtenir un No avaluable en l'assignatura.

- Cal lliurar totes les tasques dins els terminis fixats, en paper i escrites amb ordinador.

 

- MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l'exercici plagiat i, si es repeteix el plagi, es considerarà l'assignatura SUSPESA. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

- No es pot fer servir llenguatge sexista i s'avaluarà el treballs tenint en compte aquest criteri.

PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

RECUPERACIONS

La nota mitjana mínima per accedir a la recuperació és de 3,5 i s'ha d'aprovar un 60% de l'avaluació continuada. La nota màxima obtinguda a la recuperació serà un 6.

Les activitats següents no poder ser recuperades: Projece final i Writing exercises.

Calendari:

Projecte final: gener 2022

Lliurament writing exercises: durant tot el semestre

Lliurament tasca escrita 1: novembre 2021

Lliurament tasca escrita 2: desembre 2021

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

15 minuts de classe es dedicaràn a omplir el qüestionari de satisfacció de l'alumnat.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Task 1: Literature Review (creació i expressió escrita i argumentada d'un marc teòric) 30% 11 0,44 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Final Project 40% 2 0,08 1, 2, 4, 10
Task 2: Abstract 10% 5 0,2 1, 7, 9, 10
Writing exercises:valoracions crítiques sobre temes relacionats amb la lingüística d'interès social, científic o ètic. 20% 7 0,28 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Bibliografia

References:

Dröschel, Yvonne (2011) Lingua Franca English.The role of Simplification and Transfer. Linguistic Insights. Studies in Language and Communication. Volume 119. Peter Lang, Bern, Switzerland.

Pecorari, Diane. (2008) Academic Writing and Plagiarism. A Linguistic Analysis. Continuum, London/New York.

Cultural Studies. Editor: Peter Rolf Lutzeier, volume 26. Peter Lang, Bern, Switzerland.

Swales, John. (1990) Genre Analysis. Michigan University Press (Ann Arbor), USA.

https://advice.writing.utoronto.ca/

https://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

https://dornsife.usc.edu/writingcenter/

 

Programari

No faig servir programari.