Logo UAB
2020/2021

Investigaciˇ privada

Codi: 104038 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel ┴ngel Robles Llorente
Correu electr˛nic:
MiguelAngel.Robles@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

El objetivo primordial de la asignatura se enmarca dentro de la formación del investigador privado, en aquellas facetas de investigación más trascendentes y de actualidad que son propias de su ejercicio profesional. En este sentido se desarrollarán los conocimientos teóricos en los que se fundamentan estas facetas de investigación, se determinará su aplicación práctica en el ámbito profesional y argumentará el desarrollo y contenido de los informes técnicos que se derivan de las investigaciones realizadas.

Los objetivos formativos generales de la asignatura se concretarán en los siguientes:

- Perfeccionamiento de la capacidad de aprendizaje, de la capacidad de análisis y de aplicación de los conocimientos a la práctica.

- Desarrollo de la capacidad creativa y emprendedora: capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad de investigación y tratamiento de la información y de la capacidad para asimilar nuevos conocimientos.

- Ser capaz de analizar, sintetizar y seleccionar la información esencial para el desarrollo técnico de casos específicos y conocer su influencia y trascendencia en la seguridad y en la investigación.

- Asimilar el contenido teórico y práctico de los cometidos profesionales más trascendentes y de actualidad que se relacionan directamente con la profesión del investigador privado.

- Conocer qué relevancia tienen los temas tratados en la investigación operativa y ser capaz de delimitar la forma de actuar de acuerdo con la legislación específica de cada materia.

- Desarrollo de capacidad crítica y autocrítica y de la capacidad para mostrar actitudes coherentes de acuerdo con los conceptos éticos y deontológicos.

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Gestionar colĚlaborativament els plans de seguretat privada.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Seleccionar els recursos mÝnims per a la gestiˇ eficient de riscos.
 11. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 12. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Contingut:

L'assignatura es divideix en tres blocs temàtics amb continguts independents:

Bloc 1 -La Propietat Intel · lectual: Propietat Industrial i Drets d’Autor.

Bloc 2 -Identificació personal e Investigació Tècnic Pericial: Dactiloscòpia, lofoscòpia i empremtes de trepitjades. -Mostres biològiques i la seva anàlisi. L'ADN. - Imatge i so forense.La inspecció tècnica pericial: indicis i cadena de custòdia. - Informàtica forense. -Balística forense. -Investigació tècnica d'incendis.

Bloc 3 -Documentoscòpia. - Perícia Cal · ligràfica Forense. - L'escriptura manuscrita com a element d'ajuda de seguretat dels documents.

 

Temari:

Tema 1.-  Presentació assignatura.- La Propietat Intel · lectual. Modalitats de protecció en P. Int

Tema 2.-  Elements distintius de la marca. Pràctiques.

Tema 3.-  La Protecció de les Innovacions (1) Pràctiques.

Tema 4.-  Drets d'autor. plagi. Pràctiques

Tema 5.-  Criminalistica. El mètode científic i el treball de l'investigador

Tema 6.-  Identificació Personal: Dactiloscòpia i Lofoscòpia. Identificació Biomètrica. Rastres de petjadas

Tema 7.-  Noves tècnicas d'investigació científica: Balística Forense, Biología General i Hemogenètica, ADN, Anàlisi química de restes i Entomología Forense.

Tema 8.-  Inspecció Ocular Tècnic Pericial. Indicis. Cadenade custodia.

Tema 9.-  Acustica forense. Els espectrogrames. Passaport vocal.

Tema 10.- Investigació tècnica d'incendis.

Tema 11.- Elements de seguretat en documents d'identitat

Tema 12.- Elements de seguretat en el mitjà de pagament. Diners de plàstic .

Tema 14.- Billets de banc: Euro y Dólar.

Tema 15.- Grafoscòpia: Origen i les lleis de l'escriptura.

Tema 16.- Origen i elements de la signatura manuscrita.

Tema 17.- Signaturas falses: Elements identificadors.

Metodologia

Les classes a l’aula correspondran a una metodologia magistral en la qual el professor exposarà la teoria de la matèria objecte d’estudi, la resta correspondrà a les sessions practiques on els alumnes treballaran de manera individual i en grup, discutint sobre elements materials reflexius i resolent casos concrets. Els continguts treballats a les sessions teòriques (a més de la bibliografia bàsica obligatòria) seran avaluats mitjançant proves escrites. D’altra banda, els continguts treballats a les sessions practiques també seran avaluats mitjançant el lliurament de les tasques realitzades individualment.

Alhora, els alumnes, fora de l’aula contribuiran al coneixement de la materia mitjançant la recerca de documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d'estudi. Cada alumne, a més de la seva assistència a l'aula haurà de realitzar recerca de documentació i treballs personals de consolidació sobre l'exposat en classe.

Les tutorias amb el professor va concluore per correu electrònic

 

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport de TIC, participaciˇ activa dels estudiants. 6 0,24 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories de recolzament a la realitzaciˇ del treball de camp prÓctic i te˛ric. 24 0,96 1, 2, 5, 6, 9
Tipus: Aut˛nomes      
Realitzaciˇ, exposiciˇ i debat d'exercicis i casos prÓctics de forma individual o en grup, o d'un treball individual o en grup 120 4,8 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12

Avaluaciˇ

El plantejament que es proposa pretén reunir diferents puntuacions sobre la participació dels estudiants de l’assignatura de tal manera que permeti procedir a la seva avaluació  continuada. Plantejarem, doncs, una avaluació continuada, mesurada a través dels exàmens escrits, els  treballs pràctics realitzats de forma individual i en grup, i la participació a classe.

1.- Proves escrites: Cada alumne, de forma individual realitzarà tres proves escrites, una per cada bloc temàtic en què es divideix l'assignatura. Seran proves de un mínim de 30 preguntes i un màxim de 50 que majoritàriament seran tipus test, amb quatre opcions, podent haver preguntes amb més d'una resposta vàlida (s'especificarà en la pegunta). Podrà aparèixer alguna pegunta en què es requereixi completar algun concepte que falti. Si se suspèn qualsevol prova parcial pot recuperar en l'examen final i si suspenc ha d'anar a la revisió de reavaluació.

Les quatre proves es puntuaran sobre deu i el seu valor en la nota final és de 40%.

2.- Treballs teòric-pràctics indivduals:

Es programaran treballs teòric-pràctics individuals per cada bloc temàtic o un contingut més ampli i complex, segons criteri del professor. Els treballs teòric-pràctics constaràn d'una aplicació pràctica de la teoria més rellevant del contingut dels quatre blocs temàtics i seran preferentment individuals, encara que també podran programar per a la seva realització en grup.

Els teballs teòric-pràctics es puntuaran sobre deu i el seu valor en la nota final és de 30%.

3.- Treballs de camp-pràctic:

També, es programarà un treball de camp pràctic que comprèn las qüestions pràctiques derivades d'una situació real en relació amb el contingut dels quatre blocs temàtics i seran preferentment en grup.

Els teballs pràctics i de camp es puntuaran sobre deu i el seu valor en la nota final és de 30%.

Tant en les proves escrites com en les pràctiques, es valorarà com a exigència mínima per aprovar l'assignatura, l'expressió formal, la redacció, l'ortografia i l'habilitat comunicativa.

Cadascuna de les proves d'avaluació expressa pot ser revisat, a petició de l'alumnat després de publicar les notes.

Examen final de Reavaluació: Si un o més treballs no són realitzats, es passaria de l'avaluació contínua a l'avaluació final, i haver de fer l'examen de tota la matèria. És a dir, 100% de la nota serà la de l'examen final de febrer, la superació d'aquest examen final suposarà una nota de 5 com a màxim en l'expedient.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'aquestes en l' avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Treball de camp-prÓctic (a l'aula) 30% 0 0 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12
Treballs te˛ric-prÓctics individuals 30% 0 0 1, 2, 5, 6, 9, 10

Bibliografia

Bibliogràfia bàsica:

-          ANTÓN BARBERÁ F. y DE LUIS TURÉGANO J.V., Policía Científica (2 vols), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

-          BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R., Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. Tecnos S.A., Madrid, 2007.

-          ROBLES LLORENTE M.A. y VEGA RAMOS A., Grafoscopia y Pericia Caligráfica Forense, Ed.Bosch, Barcelona, 2009.

Bibliogràfia complementària:

-          ANTÓN BARBERÁ F. y MÉNDEZ VAQUERO F., Análisis de textos manuscritos, firmas yalteraciones documentales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

-          ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE, La protección de las ideas, Alai, Jornadas de estudio Sitges octubre 1992.

-          GARCÍA PINDADO, M. y otros, Identificación (tomo I), División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, Madrid, 1990.

-          GAYET J., Manual de la Policía Científica, Ed. Zeus, Barcelona, 1962.

-          LOCARD, E., Manual de Técnica Policíaca, Editorial José Montesó, Barcelona, 1963.

-          ROBLES LLORENTE M.A., La escritura y la firma manuscrita como elementos coadyuvantes de la seguridad documental. Tesis doctoral UAB, 2015.

-          SERRANOGARCIAP., Grafística. Manual de Documentoscopia o examen y peritaje de documentos, Imprenta Justo López, Madrid 1953.

-          VEGA RAMOS A. y ROBLES LLORENTE M.A., Grafoscopia. Identificación de escritura y firmas.Ed. Cedecs, Barcelona, 2000.

-          VILLEGAS E. M. y PRIETO MARTIN J., Proceso gráfico: Graphic process, Europol, Salamanca, 2003.

-          Glosario del Consejo de la Unión Europea de seguridad de los documentos:

 

http://prado.consilium.europa.eu/es/glossarypopup.html

http://www.oepm.es

https://euipo.europa.eu

http://www.wipo.int